Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A rendszerváltozás 20 esztendeje és a civilek, Civil Fórum lap 2010/1-2

A rendszerváltozás 20 esztendeje és a civilek, Civil Fórum lap 2010/1-2

Ratings:
(0)
|Views: 77|Likes:
Published by Csáki Rozália

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Csáki Rozália on Jan 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2011

pdf

text

original

 
2
civilfórum
 
lomjegyzék
Tartalomjegyzék
3. oldalKolumbán Gábor:
 
Húszesztendős a civil társadaloma posztkommunista országokban
4. oldalCsáki Rozália:
„Húsz év múlva az ifjú vándor megpihen…”
5. oldalSomai József:
A civil építkezés húsz éve
7. oldalPapp Z. Attila:
Civil társadalom: van-e, és milyen is?
9. oldal
A
civilek 
 
szAkmAi
 
fejlődése
20
év
 
AlAtt
Somai József:
Civil szerveződés a gazdaság területén
10. oldalSándor Krisztina:
Ifjúság a rendszerváltozásban
12. oldalDáné Tibor Kálmán:
Visszatekintés az erdélyimagyar közművelődési civil munkára
14. oldalPotozky László:
A romániai zöld mozgalom húsz éve
16. oldalLászlófy Pál-István:
Közel húsz
 
éves a Romániai MagyarPedagógusok Szövetsége (RMPSZ)
17. oldalBalogh Márton – Orbán Árpád:
Visszatekintés az önkormányzati-civil szféra partnerségeinkre
19. oldalBányász József:
A Caritas húsz éve a jövőért
21. oldalDr. Bodó Barna:
Szórványkérdés – szórványhelyzet – szórványügy
23. oldalOctavian Rusu:
A romániai civil szektor 1990–2010közti főbb jogi szabályozásai
25. oldalCsáki Rozália:
10 éve indult útjára a Civil Fórum lap
28. oldalBalázs Sándor:
Tükrözd az Istent, s ne félj semmitől
29. oldalBenedek Márta:
Amikor kicsinek bizonyula vidéki postaláda…
30. oldalBereczki Kinga:
Tíz év az ember, érték,minőség szolgálatában…
Bodó Barna:
Civilek fóruma
31. oldalHajdu Zoltán:
Kihívások és kísértések az elmúlthúsz évben a civil szervezetek számára
32. oldalKósa András:
20 éves a társadalom-politikai fordulat – 10 éves a Civil Fórum
33. oldalPéntek János:
Fórumunk lett-e a Civil Fórum?
34. oldalSebestény István:
Civil iránytű
Somai József:
Visszapillantás tíz évre
35. oldalVercseg Ilona:
„Lélek s szabad nép teszcsuda dolgokat”
36. oldal Jakab Zsuzsa:
Add tovább!Fiatalok a települési közösségekért
38. oldal
Ionuţ Sibian:
Kutatás készüla romániai civil szektorról
40. oldalBereczki Kinga:
Ha a civilek összefognak 
41. oldalKolumbán Gábor:
Bevezető gondolatok 
42. oldalSik Endre:
A társadalmi tőke és fejleszthetősége
44. oldalAnne Siri Brandrud:
Mértékegysége-e az éves bevételaz életszínvonalnak?
46. oldalKovács Zoltán Csongor:
Zöld okos
47. oldal
A Kultúra program 2009. évi jelentése
49. oldalCsáki Rozália:
„Húsz év múlvaaz ifjú vándor megpihen…” (RO)
50. oldal
Tartalomjegyzék (RO)
C
ivil
 
kurázsi
C
ivil
 
vitafórum
C
ivil
 
önépítkezésünk 
t
ársadalom
 
és
 
gazdaság
C
ivil
 
könyves
 
pavilon
ulturális
 
KiteKintő
 
3A rendszerváltozás 20 esztendeje és a civilek
Húszesztendős a civil társadaloma posztkommunista országokban
E
 bben az évben mindenütt Kö-zép-Kelet-Európában a kom-munista diktatúrák megbuká-sát, a berlini fal lebontását, a szabaddemokráciák születését ünnepelték.Emlékeztünk a romániai forradalom-ról, a politikai pártok születéséről.Reményekről, csalódásokról és ered-ményekről szóló beszédektől volthangos a közélet.A politika uralta a húszesztendősévfordulót. Nem hangzott el azonbanaz alapvető felismerés, hogy civil tár-sadalom nélkül nincsen demokrácia,és az eltelt húsz esztendő egyben atérségben a civil társadalom megszü-letését is jelentette. Lapszámunkkalerre a szívet és lelket megpezsdítő, aszabadság társadalmi megnyilvánu-lását jelentő civil születést, öntudatraébredést ünnepeljük.Emlékezzünk, hogy a forradalom- ból, habár a politikum csupán a visz-szarendeződés, korrupció és felemásmegoldásokig jutott el, a civil társa-dalomnak sikerült megőriznie tiszta-ságát és a szabadságharc által elindí-tott civil kurázsiját. A forradalombólhozott társadalmi önszerveződés tö-retlenül folytatódott a térség összesországában.Erdélyben is már 1990 elején meg-alakultak az első egyesületek, alapít-ványok. Emlékszem a bíróságokonfolytatott jogértelmezési vitákra.Amikor felfedeztük, hogy az alapít-ványokra és társadalmi szervezetek-re vonatkozó jogszabályt a diktatúrasem merte eltörölni. A két világhábo-rú közt érvényben lévő jogszabálytminden egyéb engedély nélkül alkal-mazni lehetett. Porából főnixmadár-ként éledt életre a civil társadalom.Az erdélyi magyar társadalomönmagára talált ebben a lázas szerve-zésben. Jogfolytonosságot kerestünk a diktatúra által betiltott vagy elle-hetetlenített szervezetekkel. A törté-nelmi egyházaink új életre találtak, beindult az elkobzott vagyonok visz-szaszerzésének máig tartó küzdelme.Iskolák mögé szerveződtek kulturálisegyesületek és alapítványok, hogy azállami befolyást visszaszorítsák és aszellemi, anyagi önállóság, biztonság kereteit megteremtsék. Gombamód jöttek létre hagyományőrző és kultu-rális szervezetek. Feléledt az ErdélyiMagyar Közművelődési Egyesület,mint ernyőszervezet. Majd megszü-lettek a szakmai és a környezetvédel-mi szervezetek.Nyugat-Európából nézve ez a ha-muból való feléledés káprázatos mu-tatványnak tűnhetett. Ott, ahol addig csak elnyomott, anyagilag és szelle-mileg sanyargatott egyéneket és csa-ládokat lehetett látni,létrejöttek a civil társa-dalom szerveződései.A fiatal demokráciafeltételét látták a civiltársadalom megjelené-sében, ezért stratégiaiprioritásként kezel-ték azok támogatását.Kormányok és nem-zetközi alapítványok  bábáskodtak a térség civil társadalmának születésénél. Nagyonhamar kiderült, hogya fiatalok a legaktí-vabbak. Megtanulták a nemzetközi kommu-nikációhoz elengedhe-tetlen angol nyelvet, és a civil szer-vezés tudását sajátították el nyugatikollegáiktól. Sokat utaztak és renge-teget kommunikáltak. Az együtt-működési készség a feltétel nélkülinyitottsággal társulva lehetővé tetteegy új értékrend meghonosítását. Amegbízhatóság, elszámolhatóság ésaz eredményre irányuló hatékonyság  jellemezték a civil szervezetek legja-vát.Amikor az első szabad választá-sokat tartottuk, ébredtünk rá, hogynincs, akit jelölni a politikába. Meg-kezdődött a civil szervezetek elsőerőforrás-elvonása a politika irányá- ba. Akkor még lelkesen biztosítottuk az RMDSZ számára a jelöltek jelentősrészét és az infrastruktúrát, a szer-vező erőt a kampányhoz. Hiszen azRMDSZ is civil szervezet volt. Jogilag  bizonyára az.A politikusaink hamar ráébredtek korlátaikra, megtanulták a „játék-szabályokat”. Közben többen vissza-tértünk a civil társadalomhoz. Erőt,hitet és reményt meríteni. Hogy le-het, hogy mégsem veszett el mindenaz önös érdek, korrupció és globálisérdekszférák játékában. Azóta vívjaa civil szféra második szabadság-harcát a politikummal. A pártokkal,amelyek klientúrát szeretnének épí-teni, amelyek fedőszervezeteket ésháttérországot látnak a civil szervezetekben.Közben a nyugati fi-nanszírozás is más,többnyire globális fel-adatokat talált támo-gatásra érdemesnek,és megkezdődött a po-litikai érdekek alapjántörténő közpénz osz-togatása. Az infantilispolitikai szféra majd-hogynem megfojtottaa nálánál sok vonatko-zásban képzettebbenés dinamikusabbanmegnyilvánuló, ser-dülő civil társadalmat.A gazdaság újjá-szerveződése, a privatizáció, a kezde-ti esztendők magas inflációja továbbgyengítette a civil társadalmat. Nem-csak az elszegényedés és az államiszociális védőháló hiányosságai, de agazdaság átszervezése a magántulaj-donon alapuló szabad piacgazdaság irányába is újabb erőforrásokat vontel a civil társadalomtól, és újabb fel-adatok elé állította azt. A nyugati fi-nanszírozók visszavonulása nyománaz anyagi biztonság érzete megszűnta civil társadalomban. Többen elván-doroltak a jobban fizető gazdaságiszférába, illetve külföldön vállaltak civil munkát. Szakosodással, intéz-ményfejlesztéssel és az önkéntesmunka felvállalásával vészelték át eztaz időszakot a civil szervezetek. Már,amelyik átvészelte.
A globális válsá-gok kora szüksé-gessé tette az em-beri társadalmakújjászerveződését.Ebben kulcsszere-pet játszhat a civiltársadalom.A jövő teremtésé-nél munkálkodni– mi lehetne szebbhivatás a civil tár-sadalom számára?
 
4
civilfórum
Húsz esztendő után elérkezett acivil társadalom az érettség korába.Számában megfogyatkozva, de meg-erősödve törekszik méltó partneriviszony kialakítására mind a politi-kummal, mind a gazdasági szférával.A közben beérett partnerek belátták acivil szervezetek fontosságát és hosz-szú távon fenntartható kapcsolatokratörekednek. Közben EU-tagok let-tünk és az uniós támogatások lehető-sége felértékelni látszik a civil szerve-zeteket.Minden nehézség ellenére bizako-dó vagyok. A globális válságok koraszükségessé tette az emberi társadal-mak újjászerveződését. Ebben kulcs-szerepet játszhat a civil társadalom.A jövő teremtésénél munkálkodni – mi lehetne szebb hivatás a civil tár-sadalom számára?
Kolumbán Gábor
Civitas Alapítvány – elnök 
e-mail:
kolumban.gabor@yahoo.co.uk 
„Húsz év múlva az ifjú vándor megpihen…”
H
osszú és változatos utat tettek meg az erdélyi ma-gyar civil szféra szereplői a rendszerváltást kö-vető húsz évben. E lapszámunk egy kis pihenőrehívta a cikkírókat és az olvasókat is, hogy tekintsünk visz-sza erre a húsz évre és vegyük számba dolgainkat.A változásban civil és egyben közösségi szerepet válla-ló lelkes személyek közül még sokan itt tevékenykednek a szektorban. De sokan vannak, akik szektort váltottak,vállalkozók vagy politikusok lettek időközben. Nemcsak a személyek változtak, hanem maga a szektor is. Egyrészta folyamatosan változó társadalmi helyzet szembesítet-te és szembesíti a civileket újabb kihívásokkal. Másrésztaz egyes szervezetek átalakulása, fejlődése vagy éppenmegszűnése, újabbak megjelenése rajzolta át az erdélyimagyar civil szféra palettáját. Harmadrészt a finanszí-rozási rendszerek átalakulásának lehettünk tanúi ez időalatt. Úgy formájában, mint nagyságrendjében alakult átaz anyaországi és hazai finanszírozási rendszer. Valame-lyest ehhez is kötődik a változások negyedik tényezője,amely nem más, mint Románia 2007-es európai unióscsatlakozása. Az ötödik tényező, mely szintén a változá-sokat hordozza és hozza magával, a nemzedékváltás is.Nagy kihívás a szektor megfiatalítása, avagy a fiatalok tartós bevonása a szektorba.Húsz év után visszatekintve számos kérdés merül fel bennünk, melyekre válaszokat keresünk:Mire is vállalkoztak a civil szervezetek a ’90-es évek elején? Mivel is kellett ők szembesüljenek?Milyen volt a civil/közösségi szerepvállalás akkor?És ahhoz képest milyen ma? Tudatosabbak let-tünk-e? Jobban tudjuk-e gyakorolni a demokráciát?Tudunk-e élni a jogainkkal, egyáltalán ismerjük-eőket?• Számokban mérve: lettünk-e többen vagy megfo-gyatkoztunk e húsz év alatt? És akik a civil szektor- ban dolgoznak, mennyivel felkészültebbek ma erre atevékenységre, mint akkor? Szervezeteink tudtak-efejlődni?• Hogyan tekintünk a jövőre 20 év után? Mit tanul-tunk ez idő alatt? Látjuk-e a jövőbeni feladatainkat, akihívásokat? Fel vagyunk-e készülve?Ezekre a kérdésekre kerestük a választ, mégpedig úgy,hogy az egyes átfogó tematikák mentén az illető kérdés-körben minél régebb tevékenykedő és szép eredménye-ket felmutató civil szervezetek képviselőit kértük fel arra,hogy a saját kis tematikus szektorukról készítsenek egyáttekintést. Bár tudjuk, hogy az erdélyi magyar civil szfé-ra átfogó felmérése, kutatása igen nagy hiányosságunk,holott e kérdések egy átfogó kutatás tárgyát is képezhet-nék, e lapszámunkban a lehetőségeinkhez mérten arratörekszünk, hogy szembenézzünk magunkkal. A tudatos jövőbe tekintésnek és fejlesztésnek mindenkor az adotthelyzetből és annak elemzéséből kell kiindulnia. Erre még nem nőttünk fel. De lépegetünk.
Somai József 
cikke egyrövid, átfogó visszatekintést nyújt eme időszakra az ol-vasó számára.
Papp Z. Attila
kritikusabb szemmel tekintcivil társadalmi fejlődésünkre és civil mivoltunk fontostényezőire hívja fel a figyelmet.Az egyes tematikus szektorok áttekintéseivel nem sike-rült teljes képet festeni. Sajnos minden témára nem talál-tunk vállalkozó cikkírót. De az olvasók képet kaphatnak a gazdasági, ifjúsági, közművelődési, környezetvédelmi,oktatási, önkormányzati-civil kapcsolatok, vidékfejleszté-si, szociális és szórvány civil szerveződések utóbbi húszéves történéseiről.E visszatekintés nem csak az erdélyi magyar civil szfé-rára irányul. Lapunk 10 éves évfordulója alkalmából mimagunk is számot vetünk az eltelt évtizeddel.
Tíz év – tíz gondolat a Civil Fórumról
tematika alatt szerkesztői vissza-tekintést olvashatnak. Ez kiegészül olvasóink, cikkíróink,
Csáki Rozália
főszerkesztő
e-mail
:
csaki.rozalia@gmail.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->