Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min_Vilnius_2010.12.08

15min_Vilnius_2010.12.08

Ratings:
(0)
|Views: 117|Likes:
Published by 15min PDF

More info:

Published by: 15min PDF on Jan 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2011

pdf

text

original

 
Pasaulinėms naftos produktų kainoms
pasiekus pastarųjų dvejų metų rekor-
dus, juos savo kailiu jau spėjo pajusti irvairuotojai Lietuvoje. Naftos perdirbi-mo bendrovė „Orlen Lietuva“ skuba ra-minti – kainų kilimo tendencija esą pri-stabdyta. Tačiau degalinių tinklų atsto-vai gerų žinių neturi – kainų mažėjimas
artimiausiu metu nenumatomas.
Ši
ą
savait
ę
populiariausio –
A95 mark 
ė
s – benzino kainos ša-
lies degalin
ė
se perkop
ė
4,3 Lt už lit-r
ą
rib
ą
. Litro dyzelino kaina spar-
č
iai art
ė
ja prie 3,9 Lt, o litro duj
ų
 kaina – prie 2,3 Lt.
„Baisu, kokios kainos. Manau,
kad jos augs ir toliau“, – antradie-
nio popiet
ę
vienoje sostin
ė
s dega-
lin
ė
je „15min“ sak 
ė
verslininkas
Raimondas. Vyras pusiau rimtai,
pusiau juokais svarst
ė
, kad ateityje5 Lt už litr
ą
rib
ą
pasieks ne tik ben-
zino, bet ir dyzelino kaina.
Tiek degalini
ų
tinkl
ų
„Lietu-
va Statoil“, „Lukoil Baltija“, „Nes-
te Lietuva“, tiek Lietuvos naftosprodukt
ų
prekybos
į
moni
ų
aso-
ciacijos atstovai aiškino, kad kai-n
ų
kilimas š
į
kart
ą
yra susij
ę
s su
pasauliniu naftos produkt
ų
kai-
n
ų
kilimu.
„Platts“ indeksas, pagal kur
į
nu-statomos pasaulin
ė
s naftos produk-t
ų
kainos didmenin
ė
je prekyboje,yra smarkiai išaug
ę
s ir kol kas kas-dien tik auga. Kainodar
ą
formuo-dama pagal „Platts“ indeks
ą
, bend-
rov 
ė
„Orlen Lietuva“ mums, kaip
mažmenininkams, naftos produk-t
ų
kainas vis šiek tiek pakelia“, – sa-
ė
Lietuvos naftos produkt
ų
pre-
kybos
į
moni
ų
asociacijos prezi-
dentas Lukas Vosylius.
„Statoil Lietuva“ Pardavimo irtiekimo departamento direktorius
Giedrius Bandzevi
č
ius prid
ū
r
ė
,
kad
į
takos naftos brangimui turi
ir žiemos sezonu išaugusi žaliavospaklausa bei d
ė
l euro zonos b
ė
d
ų
 
stipr
ė
jantis JAV doleris.
Nukelta
į
7 psl.
2010 M. GRUODŽIO 8 D., TREČIADIENIS      
   Tiražas 30000 egz.  (audituojamas UAB Ernst & Young Baltic)         
Nr. 135 (1083)
 
         ISSN 1882-2749
 
          
VILNIUS
RYTOJPORYT
www.ikrauk.lt
AKTUALIJOS 
 
6 psl.
Valdančiųjų pergalė:pensijos lieka įšaldytos
VILNIUS 
 
2 psl.
Medelynas pasirengęsprekybai eglutėmis
 
Šį penktadienį kartusu „15min“ – priedas
„Kalėdos 2010“
 
Kainas šokdinarinka ir žiema
Vakar degalinėse sutikti vairuotojai keikė drastiš-kai išaugusias kainas ir prognozavo, kad dar šie-met litras benzino gali atsieiti 5 Lt.
„15min“ nuotr.
GARSENYBĖS 
 
16 psl.
Prieš 30 metų pasaulisneteko Johno Lennono
AKTUALIJOS 
 
6 psl.
WikiLeaks“ įkūrėjasJ.Assange'as Londonepats atvyko į policiją
„WikiLeaks“ atstovasK.Hrafnssonas užtikrino,jog tinklalapis ir toliauviešins slaptus dokumentus.
Ieškokite stebuklingojo kiškio! 
ORŲ PROGNOZĖ 
 
2 psl.
 
2
2010 GRUODŽIO 8 D.,
TREČIADIENIS
/
 
VILNIUS
Buvęs Vilniaus miesto savivaldybėsadministracijos direktorius GintautasPaluckas pripažintas kaltu baudžia-mojoje byloje, susijusioje su neskai-driu žiurkių naikinimo paslaugų kon-
kursu sostinės savivaldybėje.
Vakar Vilniaus 1-asis apy-
link 
ė
s teismas paskelb
ė
, kad
už piktnaudžiavim
ą
tarnybinepad
ė
timi 31 met
ų
G.Paluckuiskiriama 2 met
ų
laisv 
ė
s at
ė
mi-mo bausm
ė
, jos vykdym
ą
atide-dant metams. Taip pat teismasj
į
 
į
pareigojo
į
biudžet
ą
gr
ą
žinti
daugiau negu 57 t
ū
kst. Lt.
G.Paluckui gyvenim
ą
apnuo-dijo kova su žiurk 
ė
mis – teismas
nusprend
ė
, kad jo vadovauja-
ma administracija s
ą
moningaisužlugd
ė
vieš
ų
j
ų
pirkim
ų
kon-
kurs
ą
ir pasiraš
ė
deratizacijospaslaug
ų
sutart
į
su savo
į
mo-
ne „Vilniaus pro
laktin
ė
s de-
zinfekcijos stotis“.
Teismas pabr
ė
ž
ė
, kad
G.Paluckas piktnaudžiavo tar-nybine pad
ė
timi ir padar
ė
mi-
n
ė
t
ą
nusikaltim
ą
. Bylos duo-menimis, savivaldyb
ė
netei-
s
ė
tai išveng
ė
pirkimo paslaug
ų
 
sutarties sudarymo su
į
mone
„Dezinfa“, pasi
ū
liusia mažiau-
si
ą
paslaug
ų
kain
ą
.
„Tai dar gerai, kad nepa-sodino“, – teismo koridoriuje
ištar
ė
G.Paluckas. Nepalank 
ų
 
nuosprend
į
vyras, šiuo metu va-dovaujantis dviem priva
č
iomsbendrov 
ė
ms, per 20 dien
ų
galiapsk 
ų
sti. Jis tvirtino pasinaudo-si
ą
s tokia galimybe, mat nemato
savo kalt
ė
s šioje istorijoje.
Kalėdos šiemet taps darbymečiuapsaugininkams. Šventinių rengi-
nių organizatoriai juos samdys sau-goti prakartėlę prie Katedros ir ledo
skulptūrą Rotušės aikštėje.
Pernai nesaugota prakart
ė
l
ė
 Katedros aikšt
ė
je tapo vandal
ų
 taikiniu ir buvo suniokota. „Per-nykštis sprendimas papildomaij
ų
nesaugoti nepasitvirtino, to-d
ė
l šiemet apsaugos tur
ė
t
ų
b
ū
-ti daugiau“, – sak 
ė
Vilniaus ka-
tedros klebonas Robertas Ša-laševi
č
ius. Pasak jo, sulaužy-
tos prakart
ė
l
ė
s skulpt
ū
ros jau
restauruotos ir per K 
ūč
ias v 
ė
l
bus
į
kurdintos aikšt
ė
je.Rotuš
ė
s aikšt
ė
je tur
ė
t
ų
iš-kilti ledo skulpt
ū
ra, kurios vi-
duje bus užšaldyta 50 kg šo-kolado. J
ą
sudaužyti ketina-
ma sausio 1-
ą
j
ą
ir tuo šokoladupavaišinti vilnie
č
ius bei mies-to sve
č
ius. Tam, kad iki Nauj
ų
-j
ų
met
ų
skulpt
ū
ra išlikt
ų
nepa-
liesta, j
ą
taip pat ketinama pa-pildomai saugoti.Šven
č
i
ų
metu stiprinti pa-j
ė
gas mieste ketina ir policijos
pareig
ū
nai, ta
č
iau jie pripaž
į
s-
ta, kad turi ribotas
nansinesgalimybes tai daryti.
Pla
č 
iau apie Kal 
ė 
ų
renginius
www.kaledossostineje.lt 
Pagrindinės sostinės aikštės jaupuošiasi kalėdinėmis eglutėmis.Vilniečiai, namuose norintys pasi-puošti ne dirbtinę, o tikrą žalias-karę, taip pat jau gali tai padary-
ti: nukirstų ir vazonuose augančių
eglaičių siūlo Vilniaus miškų urėdi-
jos medelynas ir prekybos centrai.Netrukus prekyba eglutėmis turė-tų prasidėti ir gatvėse.
Prekybos centrai prekiaujakal
ė
diniais medeliais nuo lap-kri
č
io, pirk 
ė
j
ų
jau laukia ir Vil-
niaus mišk 
ų
ur
ė
dijos medely-
nas. Anot medelyno viršinink 
ė
sRedos Konstantinavi
č
ien
ė
s, pre-kyba paprastai
į
sib
ė
g
ė
ja gruo-džio viduryje. Kiek šiais metaispavyks parduoti eglu
č
i
ų
, pašne-kov 
ė
prognozuoti nedr
į
so. „Sun-ku pasakyti, nes šiemet pajuto-me, jog labai sumaž
ė
jo prekybadekoratyviniais augalais. Taipgali b
ū
ti ir su eglut
ė
mis, bet vis
d
ė
lto tikim
ė
s, kad nuo 500 iki
900 eglu
č
i
ų
parduosime“, – sa-
ė
R.Konstantinavi
č
ien
ė
. Per-
nai medelyne parduota per pu-
s
ė
t
ū
kstan
č
io eglu
č
i
ų
.
Žaliaskar
ė
s kaina medely-ne panaši kaip ir prieš metus –
nukirsta egl
ė
, kurios aukštis
nesiekia metro, kainuoja 10 Lt,kiekvienas papildomas metras
atsieina dar 10 Lt. Galima ras-
ti ir 6 metr
ų
eglu
č
i
ų
. Vazonuo-
se augan
č
ios eglut
ė
s kainuo-ja apie 20–50 Lt, j
ų
aukštis sie-kia nuo 0,5 iki 2 metr
ų
.
Prekyba kal
ė
din
ė
mis eglu-t
ė
mis savaitgal
į
tur
ė
t
ų
prasid
ė
-ti ir sostin
ė
s gatv 
ė
se. Leidimusjas pardavin
ė
ti išduoda seni
ū
-nijos. Anot savivaldyb
ė
s Versloir paslaug
ų
skyriaus ved
ė
jo pa-vaduotojos Virginos Skyrien
ė
s,leidimai šiemet kainuoja tiek pat,
kiek ir pernai – dienos mokes-tis siekia 5 Lt, jeigu pardav 
ė
jui
užtenka 1 kv.m ploto. „D
ė
l rin-
kliavos žmon
ė
s nesiskundžia,nes juk viena eglut
ė
paprastai
kainuoja ne mažiau negu 10 Lt“,
– sak 
ė
V.Skyrien
ė
.
Norin
č
iais namuose pa-puošti tik egl
ė
s šakel
ę
ketinapasir
ū
pinti mišk 
ų
ur
ė
dijos.
Generalin
ė
mišk 
ų
ur
ė
dija kar-tu su Aplinkos ministerija ren-gia akcij
ą
„Parsinešk Kal
ė
das
į
 namus“, kurios metu visoje Lie-
tuvoje 42 mišk 
ų
ur
ė
dijos keti-na dalinti eglišakes.
Egli
ų
šakos bus dalinamos
Katedros, Rotuš
ė
s ir Europos
aikšt
ė
se gruodžio 17 dien
ą
nuo
14 val. Vilniaus mišk 
ų
ur
ė
dija
sostin
ė
je pernai išdalino per
1000 šak 
ų
.
orai
Šiandien oro temperat
ū
ra 3–7 °C šal
č
io,kai kur nedaug pasnigs. Ketvirtadien
į
 oras subjurs. Ateinan
č
i
ą
nakt
į
5–9 °C,rytoj dien
ą
4–6 °C šal
č
io, paj
ū
ryje bus apie0 °C. Smarkiai snigs, p
ū
s g
ū
singasžvarbus v 
ė
jas, kils p
ū
ga.
-6-6-5-4-50-6-6-1
Artimiausiomis dienomis
VilniusKaunasKlaipėda
12-09
NAKTĮ
12-09
DIENĄ
12-10
NAKTĮ
12-10
DIENĄ
VILNIUS
-6
ŠIAULIAI
-4
KAUNAS
-5
KLAIPĖDA
-3
PANEVĖŽYS
-6
UTENA
-6
AtėnaiBerlynasLondonasMadridas
 
MaskvaMinskasOslas
Šiandien Europoje
+1600+14-3-4-9
Interaktyvus orų žemėlapis
www.15min.lt 
orai
1980
 
Gruodžio 8 d. Niujorke buvo nu-šautas grupės „The Beatles“ narys
Johnas Lennonas
. Jį nužudęsMarkas Davidas Chapmanas, ku-riam diagnozuota psichinė liga,iki šiol kali Niujorko kalėjime.Saulė teka
08:28
Saulė leidžiasi
15:53
Dienos ilgumas
07:25
Mėnulio fazė
– Jaunatis.
vardadieniai
Gedmintė, Guntilda, Vaidginas,Zenonas.ParyžiusPrahaRygaRomaStokholmasTalinasVaršuva
+20-3+20-6-2+1-5-4+1
2-3
PIETRYČIŲ
Lietuvoje
Eglutės –
 
į prekybą
R.Konstantinavičienėsteigimu, prekyba kalėdinėmis eglutėmis dar tik prasideda, daugiausia jųnuperkama gruodžio vidury. J.Kalinsko nuotr.
Saugosprakartėlę
Buvusiam direktoriui –griežtas nuosprendis
teismas
SAULIUS CHADASEVIČIUS
s.chadasevicius@15min.lt
www.15min.lt/s127813
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite visą straipsnį
 
G.PALUCAS
Tiek kainuoja 1 m aukščio gyva,lietuviška kalėdinė eglutė.
10
 
Lt
VIOLETA GRIGALIŪNAITĖ
v.grigaliunaite@15min.lt
 
3
2010 GRUODŽIO 8 D.,
TREČIADIENIS
VILNIUS
 
/
  
Kalėdos šiais metais Vilniaus savi-
valdybės darbuotojams nebus itinsočios – kalėdinių premijų ar priedųjiems mokėti nežadama. Greičiau-siai jų nesulauks ir sostinės švietimo
įstaigų darbuotojai, nors pripažįs-tama, kad rezervų premijoms yra,tik tai daryti nedrįstama.
Anot savivaldyb
ė
s Finans
ų
 
valdymo ir apskaitos departa-mento direktoriaus EdmundoKa
č
kaus, rezerv 
ų
išmok 
ė
ti sa-
vivaldyb
ė
s darbuotojams kal
ė
-dines premijas ar priedus gal iratsirast
ų
, ta
č
iau stabdo tai, kad
savivaldyb
ė
turi daug skol
ų
.
„Aš neturiu galutin
ė
s nuo-mon
ė
s, reikia ar ne mok 
ė
ti pa-
pildomas išmokas prieš Kal
ė
-
das. Viena vertus, savivaldy-b
ė
turi daugyb
ę
skol
ų
, tad iš-
laidauti nereik 
ė
t
ų
. Kita vertus– per pastaruosius dvejus me-tus darbo užmokes
č
io fondas
sumažintas drastiškai – nuo
46 iki 26 mln. Lt, maž
ė
jo ir dar-buotoj
ų
, ir j
ų
atlyginimai. Daugdarbuotoj
ų
pavadavo savo ko-legas j
ų
ligos ar atostog
ų
metu,dirbo papildomai, o už tai jiemsšiemet nebuvo mokama“, – sa-
ė
E.Ka
č
kus.
Švietimo departamentodirektorius Gintaras Alfonsas
Petronis savo kuruojamos sri-
ties darbuotoj
ų
nudžiugintitaip pat negal
ė
jo. „Tikrai ne-
planuojame išmok 
ė
ti premij
ų
 nei mokytojams, nei mokykl
ų
 
ar vaik 
ų
darželi
ų
vadovams araukl
ė
tojams, nei departamen-
to darbuotojams. Žinoma, d
ė
l
priemok 
ų
ir premij
ų
mokyto-jams sprendžia mokykl
ų
va-dovai, bet nemanau, kad jiešiam tikslui skirs papildom
ų
 pinig
ų
“, – sak 
ė
G.A.Petronis.Anot direktoriaus, tai bus da-
roma ne tod
ė
l, kad tr
ū
kt
ų
pini-
g
ų
. „Yra mokykl
ų
, kuriose itin
efektyviai naudojamos mokinio
krepšelio l
ė
šos, puikiai kom-
plektuojamos klas
ė
s, ypa
č
di-
džiosiose keturmet
ė
se gimna-zijose. Tad sutaupoma, b
ū
t
ų
ko ir premijas išmok 
ė
ti, bet ne-norima nemalonum
ų
– pernaikelios mokyklos išmok 
ė
jo prie-dus prie atlyginim
ų
ir nukent
ė
-
jo per Valstyb
ė
s kontrol
ė
s pa-tikrinimus, buvo rasta tam ti-
kr
ų
pažeidim
ų
, daugiausia for-mali
ų
d
ė
l netinkamai parašyt
ų
 
į
sakym
ų
ar pan. Tod
ė
l abejo-
ju, ar šiemet kuris nors moky-
klos vadovas rizikuos“, – kal-
b
ė
jo G.A.Petronis.
Sutaupytus mokinio krep-
šelio pinigus mokyklos priva-
l
ė
s gr
ą
žinti
į
šalies biudžet
ą
.Vilniaus mokytojas, turintis
per savait
ę
18 darbo valand
ų
,
per m
ė
nes
į
vidutiniškai uždir-ba apie 2 t
ū
kst. Lt, neatskai
č
ius
mokes
č
i
ų
.
Paskatinti nor
ė
t
ų
Anot Vilniaus centrin
ė
s bi-bliotekos direktor
ė
s Rimos Gra-
žien
ė
s, šiemet pavyko trupu-
t
į
sutaupyti, tod
ė
l nor
ė
t
ų
si ge-
riausius darbuotojus prieš Kal
ė
-das paskatinti bent nedideliaispriedais. „Juk mums buvo skir-
ta tam tikra pinig
ų
suma, mes
daugiau neišleidome. Kažkas
ė
jo iš darbo, sirgo, tod
ė
l pa-
vyko sutaupyti, tai kod
ė
l turi-me tuos pinigus gr
ą
žinti
į
biu-
džet
ą
ir skriausti savo darbuo-tojus? Juk jie tikrai daug papil-domai dirba, atlyginimus gaunanedidelius“, – sak 
ė
R.Gražien
ė
.Tiesa, galutinio sprendimo, ar
bus mokami priedai, bibliote-ka dar n
ė
ra pri
ė
musi.
Savivaldyb
ė
s valdomo Kal-varij
ų
turgaus administracijo-
je dirbantys asmenys kal
ė
di-
ni
ų
premij
ų
gali sulaukti. Anotturgaviet
ė
s administracijos di-rektor
ė
s Genovait
ė
s Karolinos
Meil
ū
nien
ė
s, rytoj susirink-sianti turgaus valdyba spr
ę
s,
ar jas išmok 
ė
ti. „Pasklido kal-bos, kad turgaus kontrolieriaiuždirba net po 5 t
ū
kst. Lt, bet
tai netiesa, atskai
č
ius mokes-
č
ius j
ų
uždarbis siekia tik apie
1,5 t
ū
kst. Lt. Tod
ė
l, manau, kal
ė
-din
ė
priemoka reikalinga, juk j
ų
 darbas n
ė
ra lengvas, jiems ten-ka keltis 4 val. ryto, šalti vaikš-tant po turg
ų
žiem
ą
“, – aiškino
G.K.Meil
ū
nien
ė
.
Anot turgaviet
ė
s vadov 
ė
s,rezerv 
ų
išmok 
ė
ti kal
ė
dinespriemokas b
ū
t
ų
rasta, nes potruput
į
skolas  gr
ą
žina skoli-
ninkai, prieš Kal
ė
das daug
ė
jair pirk 
ė
j
ų
, ir pardav 
ė
j
ų
.Savivaldyb
ė
s
į
mon
ė
s „Vil-
niaus vandenys“ darbuotojai
apie premijas gal
ė
s tik pasvajoti– šios bendrov 
ė
s Komunikaci-
jos skyriaus vadovas Robertas
Šuliauskas užtikrino, kad j
ų
ne-bus. „Kai
į
mon
ė
dirba nuosto-lingai, apie premij
ų
mok 
ė
jimuskalbos n
ė
ra. Net kalb
ė
dami apienedidelius renginius vaikams,
svarstome, iš kur gauti l
ė
š
ų
“, sak 
ė
R.Šuliauskas.
VIOLETAGRIGALIŪNAITĖ
v.grigaliunaite@15min.lt
Pinigų sutaupyta,bet ne premijoms
Juk mums buvoskirta tam tikra pi-nigų suma, mesdaugiau neišleidome, bet kaž-kas išėjo iš darbo, sirgo, todėlpavyko sutaupyti, tai kodėlturime tuos pinigus grąžinti įbiudžetą ir skriausti savo dar-buotojus?
R.GRAŽIENĖ
R.Konstantinavičienėsteigimu, prekyba kalėdi-nėmis eglutėmis dar tik prasideda, daugiausia jųnuperkama gruodžio vi-dury. J.Kalinsko nuotr.
Tarptautin
ė
s mokymo kompanijos „DOOR Training and
Consulting Baltic“ partneris, atlyginim
ų
-motyvacini
ų
siste-m
ų
konsultantas Robertas Mincevi
č
ius teig
ė
, kad pinigin
ė
spremijos iš tikr
ų
j
ų
yra motyvacijos priemon
ė
, ta
č
iau jis abe-
jojo, ar gera. „Esminis dalykas b
ū
t
ų
, už k 
ą
ta premija yra mo-
kama. Ar už darbo rodiklius, ar tai istoriškai susiklost
ę
s da-lykas, kai premijos mok 
ė
tos prieš 10 met
ų
ir dar 10 met
ų
busmokamos. Daugumoje valstybinio sektoriaus institucij
ų
is-
toriškai susiklost
ė
, kad met
ų
pabaigoje mokama vadinamoji
13-oji alga, tad tarsi savaime suprantama, jog ji turi b
ū
ti. At-rodo, kad kai ji yra, tai tarsi nieko nedžiugina, bet kai atima-ma – visi supyksta“, – sak 
ė
R.Mincevi
č
ius.Anot konsultanto, jeigu premija b
ū
t
ų
mokama už tam ti-
krus pasiekimus, tai b
ū
t
ų
kur kas efektyvesn
ė
motyvacin
ė
 
priemon
ė
, ta
č
iau valstybiniame sektoriuje sud
ė
tinga pama-tuoti tuos pasiekimus, sunku išvengti subjektyvumo. „Senatarybin
ė
garb
ė
s lenta man atrodo fantastiškas dalykas. Tar-
kim, jeigu yra renkamas geriausias m
ė
nesio darbuotojas, o
žmogui reikia pripažinimo, tai puikiausia motyvavimo prie-
mon
ė
. Žinoma, tiems, kuriems reikia
nansinio paskatini-
mo, ji netiks, bet kai kuriems užtenka vieno to, kad jie paten-ka tarp išrinkt
ų
j
ų
“, – galimybes kitaip motyvuoti darbuoto-jus nurod
ė
R.Mincevi
č
ius.
MOTYVUOJA  NE  TIK  PINIGAI

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->