Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
66Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A multiorgazmusos férfi

A multiorgazmusos férfi

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 28,982|Likes:
Published by ejkert
Mantak Chia A multiorgazmusos férfi

Minden férfi számára kötelező olvasmány.
A könyv egyetlen neten található, képekkel is illusztrált változata.
Mantak Chia A multiorgazmusos férfi

Minden férfi számára kötelező olvasmány.
A könyv egyetlen neten található, képekkel is illusztrált változata.

More info:

Published by: ejkert on Jan 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2015

pdf

text

original

 
A
Minden fé
rfi
MULTI-
szá
m
á
ra n
é
lk
ü
l
ö
zhetetlen
ORGAZMUSOS
szexuá
lis
titkok 
RFI
Mantak Chia é
s Doug Carlton Abrams
Lunarimpex Kiadó
, 2001
SZ
Ö
NETNYILV
Á
N
Í
T
Á
S XI
BEVEZETÉ
S XIII
ELSŐ
FEJEZET
A bizonyí 
t
é
k a nadr 
á
gban l
Agyhullá
mok 
é
s reflexek 2 Bizony
í 
tsd be! 3 A kis hal
á
l 5
SODIK FEJEZET
Ismerd meg Tenmagad! 10
Á
test
ü
nk 10
Energiá
nk 15
Izgalmi á
llapot, izgat
á
s 21
A magö
ml
é
s 23
Az orgazmus 25
HARMADIK FEJEZET
Hogyan lehetü
nk
multiorgazmusosak 
? 33
A lé
gz
é
s
alapjai
33
 
A koncentrá
ci
ó
fejleszt
é
se 37
A szexuá
lis
izmok 
er 
ő
s
í 
t
é
se 37
Egyé
ni
ö
ö
mszerz
é
s
é
s egy
é
ni gyakorl
á
s 42
A magö
ml
é
s szab
á
lyoz
á
s
á
nak elsaj
á
t
í 
t
á
sa 50
A szexuá
lis energia szab
á
lyoz
á
s
á
nak elsaj
á
t
í 
t
á
sa 55
A hideg felhú
z
á
s 58
A nagy felhú
z
á
s 65
A kü
ls
ő
retesz 75
Mikor á
lljunk le? 82
Mikor engedjü
k ki a magfolyad
é
kot? 83
NEGYEDIK FEJEZET
Ismerd meg partnered! 88
A nő
i test 91
A nő
orgazmusa 99
A nő
izgalmi
á
llapota 103
Ö
T
Ö
DIK FEJEZET
Hogyan lehetü
nk multiorgazmusos p
á
rok? 107
A tá
rs kiel
é
g
í 
t
é
se 107
é
si technik 
á
k 112
A keveré
s halad
ó
m
ű
v
é
szete 117
A nagy felhú
z
á
s k 
é
t szem
é
lyre 120
Az ö
ö
m
ö
t
é
s eg
é
szs
é
get fokoz
ó
testhelyzetek 123
Szeretkezé
s szellemi szinten 128
Mikor á
lljunk le? 135
Mikor kezdjü
nk?
h
á
ny sz
ó
a biztons
á
gos szexr 
ő
l 137
HATODIK FEJEZET
A kielé
g
ü
l
é
s garant
á
lt 144
knek 144
 Tö
 bbsz
ö
ö
s orgazmus f 
é
rfiakn
á
l? 145
Mié
rt pont
é
n? Mi
é
rt pont
ő
? Mi
é
rt pont ez? 146
Segí 
ts
é
g a t
á
rsnak 149
Segí 
tse
ö
nmag
á
t a multiorgazmusoss
á
ghoz 157
A nehé
zs
é
gek lek 
ü
zd
é
se 170
HETEDIK FEJEZET
 Yang é
s Yang 176
 Taná
csok meleg f 
é
rfiaknak 176
Nem tudok leá
llni, am
í 
g nem kaptam eleget 177
A szexuá
lis energia
á
 pol
á
sa 178
Sokoldalú
s
á
g 179
Monogá
mia
é
s partnerv
á
ltogat
á
s 181
Biztonsá
gos szex 181 Szexu
á
lis gy
ó
gy
í 
t
á
s 182
NYOLCADIK FEJEZET
Mielő
tt h
í 
vn
á
a cs
ő
szerel
ő
t 185
Nincs vé
ge, miel
ő
tt v
é
ge: Lesz
á
mol
á
s a korai mag
ö
ml
é
ssel 186
í 
gy
ó
 b
ű
v
ö
l
é
s: Az impotencia lek 
ü
zd
é
se 188
Ó
, Uram, lehetne p
á
r centivel t
ö
 bb? A h
í 
mvessz
ő
megnagyobb
í 
t
á
sa 195Mennyi sperm
á
ra van sz
ü
ks
é
ge egy f 
é
rfinak? A spermiumsz
á
m emel
é
se 200A micsod
á
m?
A prosztatabá
ntalmak megel
ő
z
é
se
é
s enyh
í 
t
é
se. A szex nem pizza: a szexu
á
lis traum
á
k gy
ó
gy
í 
t
á
sa 203
 
KILENCEDIK FEJEZET
Szeretkezé
s egy
é
leten
á
t 206
A szex é
s az
ö
reged
é
s 206A szeretet
é
letben tart
á
sa 211Szexu
á
lis
é
let
ü
nk id
ő
szakai 213 Nincs szabad szerelem 218Fiaink felvil
á
gos
í 
t
á
sa 219Szex, titkol
ó
z
á
s
é
s a Tao 223
 JEGYZETEK226A KÖ
NYV ILLUSZTR
Á
CI
Ó
I 231GYAKORLATOK 233V
Á
LOGATOTT IRODALOM 234F
Ü
GGEL
É
K 236
FIGYELM EZTETÉ
S
 Ez nem csup
á
n egy
ú
 jabb szexk 
ö
nyv.
Annyit besz
é
lnek manaps
á
g aszexr 
ő
l, ennek ellen
é
re m
é
g mindig annyi a f 
é
lre
é
rt
é
s, hogy neh
é
z meg
í 
t
é
lni, mi
é
rt
é
kes, mihasznos. Minden bizonnyal
Ö
n
ö
k is l
á
tt
á
k m
á
r szextudorok hirdet
é
seit, akik azt
í 
g
é
rik,megtan
í 
tanak, hogyan legy
ü
nk a vil
á
g legjobb szeret
ő
i, hogyan ny
ú
 jthatjuk el a kiel
é
g
ü
l
é
stnaphosszig, hogyan
é
rhetj
ü
k el a szexu
á
lis ext
á
zist - mindezt an
é
lk 
ü
l, hogy a kisujjunkatkiny
ú
 jtan
á
nk. Mivel a jelen k 
ö
nyv a val
ó
di szexu
á
lis
é
lm
é
nyekkel foglalkoz
ó
h
á
romezer 
é
veshagyom
á
nyon alapul, a szerz
ő
k nagyon is tiszt
á
 ban vannak a nemi
é
let
á
tform
á
l
á
s
á
hoz sz
ü
ks
é
ges -ha m
é
goly
ö
ö
mteli - er 
ő
fesz
í 
t
é
sekkel.
A szexuá
lis titkok megismer 
é
se egy dolog, alkalmaz
á
suk azonban eg
é
szen m
á
s. Az itt szerepl
ő
m
ó
dszereketsz
á
mtalan szerelmes tesztelte
é
s finom
í 
totta
é
vezredeken
á
t a val
ó
 
é
let kutat
ó
laborat
ó
rium
á
 ban. Megk 
í 
s
é
relt
ü
k alehet
ő
legvil
á
gosabban
é
s legegyszer 
ű
 bben bemutatni
ő
ket, de csak egyetlen m
ó
don haszn
á
lnak - ha a gyakorlatbanalkalmazzuk.
Ezek erő 
teljes gyakorlatok.
A jelen k 
ö
nyvben
á
tadott m
ó
dszerek j
ó
t
é
konyan befoly
á
solhatj
á
k eg
é
szs
é
g
ü
ket
é
snemi
é
let
ü
ket. Azonban sem diagnosztikai, sem gy
ó
gykezel
é
si tan
á
csokat nem adunk. Magas v
é
rnyom
á
st
ó
l,sz
í 
vpanaszokt
ó
l vagy
á
ltal
á
nos testi gyenges
é
gben szenved
ő
k lassan,
ó
vatosan haladjanak a gyakorlatokkal.Betegs
é
g vagy arra utal
ó
t
ü
netek eset
é
n forduljanak szakorvoshoz. A gyakorlatokkal kapcsolatos
é
rd
é
seikkel,neh
é
zs
é
geikkel forduljanak a ter 
ü
leti Gy
ó
gy
í 
t
ó
Tao oktat
ó
khoz (a k 
ö
nyvek 
é
s az oktat
ó
k felsorol
á
s
á
t l
á
sd a
ü
ggel
é
kben).
 
SZ
Ö
NETNYILV
Á
N
Í
T
Á
S
Szeretné
nk
ö
sz
ö
netet mondani minden multiorgazmusos f 
é
rfinak 
é
s n
ő
nek a vil
á
gon, akik tapasztalataik 
é
sszexu
á
lis gyakorlatai
ő
szinte
é
s ny
í 
lt megoszt
á
s
á
val hozz
á
 j
á
rultak e
ö
nyvh
ö
z. Az itt olvashat
ó
id
é
zetek  besz
é
lget
é
sekb
ő
l
é
s
é
rd
őí 
vekr 
ő
l sz
á
rmaznak, amelyeken csak az olvashat
ó
s
á
g
é
s
é
rthet
ő
s
é
g
é
rdek 
é
 ben v
á
ltoz-tattunk. K 
ü
l
ö
n
ö
sz
ö
net a Gy
ó
gy
í 
t
ó
Tao oktat
ó
inak, akik anyagot szolg
á
ltattak a k 
ö
nyvh
ö
z, b
ö
lcsess
é
g
ü
é
rt,tapasztalataik 
é
rt, j
ó
kedv
ü
é
rt
é
s bar 
á
ts
á
guk 
é
rt - Michael Winn, Marcia Kerwit, B. J. Santerre, Masahiro Ouchi,Ang
é
la Shen, Louis Shen, Walter Beckley, Stefan Siegrist
é
s Kari Danskin -, tov
á
 bb
á
mindenki m
á
snak, akik az
é
vek sor 
á
n
ö
zrem
ű
ö
dtek a jelen technik 
á
k egyszer 
ű
s
í 
t
é
s
é
 ben
é
s t
ö
é
letes
í 
t
é
s
é
 ben. Szeretn
é
nk
ö
sz
ö
netet mondaniazoknak a szexol
ó
gusoknak, akiknek 
ú
tt
ö
ő
munk 
á
ss
á
ga t
á
g
í 
totta a f 
é
rfiak t
ö
 bbsz
ö
ö
s orgazmus
á
val
é
s az emberiszexu
á
lis
ö
ö
mmel kapcsolatos ismereteinket, k 
ü
l
ö
n
ö
sen William Hartman
é
s Marilyn Fithian, Berni
é
Zilbergeld,Marion Dunn, Al
á
n
é
s Donna Brauer, Beverly Keesling, valamint term
é
szetesen Alfr 
é
d Kinsey illetve WilliamMasters
é
s Virginia Johnson kutat
ó
knak. Ezenk 
í 
v
ü
l szeretn
é
nk kifejezni nagyrabecs
ü
l
é
s
ü
nket a taoizmus sz
á
mostud
ó
s
á
nak 
é
s tanulm
á
nyoz
ó
 j
á
nak, akik gyarap
í 
tott
á
k a szexu
á
lis kung-fuval kapcsolatos ismereteinket,
ö
zt
ü
Douglas Wile-nak, akinek mesterm
ű
ve, az
 Art ofBedchamber 
(A h
á
l
ó
szoba m
ű
v
é
szete), a
ö
nyvben szerepl
ő
ford
í 
t
á
sok f 
ő
forr 
á
sa.
É
s k 
ö
sz
ö
net Megory Andersonnak, minden
é
rt.
sz
ö
nj
ü
k tehets
é
ges
ü
gyn
ö
ü
nk, Heide L
á
ng
é
, munk 
á
 j
á
t, akinek tapasztalata, megl
á
t
á
sai
é
s kedvess
é
gehat
á
rtalan biztat
á
st jelentett a k 
ö
nyv meg
í 
á
sa sor 
á
n,
é
s
ö
sz
ö
net kiv
á
l
ó
szerkeszt
ő
nknek, John Loudonnak, akikezdett
ő
l fogva hitt a k 
ö
nyvben
é
s seg
í 
tette k 
é
sz
í 
t
é
s
é
t. K 
ü
l
ö
n k 
ö
sz
ö
nj
ü
k a Harper San Francisco t
ö
 bbi dolgoz
ó
 ja -

Activity (66)

You've already reviewed this. Edit your review.
kickasd liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Tamás Wágner liked this
dumavati liked this
ki_mas liked this
Jusztina Beke liked this
ailimenuk liked this
Zsolt Tiszperger liked this
Zoltán Demeter liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->