Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
114Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1 Plan de Instruire Testare Ssm

1 Plan de Instruire Testare Ssm

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 13,434|Likes:
Published by speedymc

More info:

Published by: speedymc on Jan 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2013

pdf

text

original

 
PLAN DE INSTRUIRE - TESTARE SSM
1. SCOP
Planul descrie modul de desfăşurare a activităţii de instruire în domeniulsecurităţii şi sănătăţii în muncă în
S.C. MARISEBAS SPEED S.R.L.
, intervaleledintre instruiri, termenele la care are loc instruirea, materialele prezentate precumşi modul de verificare a cunoştinţelor.
2. DOMENIU DE APLICARE2.1
Planul se apliîn procesul de instruire lucrătorilor, vizitatorilor, delegaţilorsau elevilor în stadiul de practică, reglementând activitatea de instruire -testare executată de lucrătorul desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncăprecum şi alte persoane implicate în acest proces (şeful formaţiilor de lucru,şef de echipă, şef compartiment).
2.2
Cuprinde modalităţile de instruire a lucrătorilor în domeniul al securităţii şisănătăţii în muncă, în conformitate cu art. 20 din legea 319.
2.3
Instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă are ca scop însuşireacunoştinţelor şi formarea deprinderilor de securitate şi sănătate în la nivelul
S.C. MARISEBAS SPEED S.R.L.
şi se efectuează în timpul programului delucru.
2.4
Perioada de timp în care se desfăşoară instruirea este considerată timp demuncă.
2.5
La instruirea personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sefolosesc mijloace, metode şi tehnici de instruire cum ar fi: expunerea,demonstraţia, studiul de caz, vizionări de filme, diapozitive, proiecţii, instruireasistată de calculator.
2.6
Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cuprinde treifaze:-instruirea introductiv generală;-instruirea la locul de mun;-instruirea periodică.
2.7
Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă seconsemnează în mod obligatoriu în fişa individuală de instructaj privindprotecţia muncii cu indicarea materialului predat, a duratei şi datei instruiriisau în procesele-verbale de instruire.
2.8
Fişele individuale de instructaj se întocmesc pentru toate persoanele angajate.
2.9
Completarea fişei de instruire se va face cu pastă sau cerneală, imediat dupăverificarea instruirii.
2.10
După efectuarea instruirii, fişa de instruire se semnează de către lucrătorul
PLAN DE INSTRUIRE - TESTARE SSM1
 
instruit şi de către persoanele care au efectuat şi verificat instruirea.
2.11
Prin semnătură, persoana instruită demonstrează participarea la instructaj, iarpersoana care a verificat instructajul confirmă, pe baza examinării persoaneiinstruite, că aceasta şi-a însuşit cunoştinţele.
2.12
Fişa de instruire va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă.
2.13
Pentru persoanele aflate în unitate cu permisiunea angajatorului, suntstabilite, prin regulamentul intern, reguli privind instruirea şi însoţirea acestora în întreprindere şi/sau unitate.
2.14
Pentru lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior, care desfăşoarăactivităţi pe bază de contract de prestări de servicii în unitate, societatea vaasigura instruirea lucrătorilor privind activităţile specifice întreprinderii şi/sauunităţii respective, riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă precum şisurile şi activităţile desfăşurate în cazul situaţiilor de urgenţă la nivelulunităţii, în general.
2.15
Consemnarea efectuării instructajului pentru personalul din afara operatoruluieconomic sau a instituţiei se consemnează în fişa colectivă de instruire
2.16
Fişa colectivă de instruire se întocmeşte în două exemplare, un exemplar seva stra de tre lucrătorul desemnat care a efectuat instruirea şi unexemplar se păstrează de către angajatorul lucrătorilor instruiţi sau, în cazulvizitatorilor, de către conducătorul grupului.
2.17
Reprezentanţii autorităţilor competente în ceea ce priveşte controlul aplicăriilegislaţiei referitoare la securitate şi sănătate în muncă vor fi însoţiţi de cătrelucrătorul desemnat de către angajator, fără a se întocmi fişă de instructaj.
3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI3.1lucrător -
persoana angajată de către un angajator, potrivit legii, inclusivstudenţii, elevii în perioada efectuării stagiului de practică, precum şi uceniciişi alţi participanţi la procesul de muncă, cu exceia persoanelor careprestează activităţi casnice;
3.2angajator -
persoana fizică sau juridică ce se afla în raporturi de muncă oride serviciu cu lucrătorul respectiv şi care are responsabilitatea întreprinderiişi/sau unităţii;
3.3alţi participanţi la procesul de muncă -
persoane aflate în întreprindereşi/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, în perioada de verificareprealabia aptitudinilor profesionale în vederea angajării, persoane careprestează activităţi în folosul comunităţii sau activităţi în regim de voluntariat,precum şi şomeri pe durata participării la o formă de pregătire profesională şipersoane care nu au contract individual de muncă încheiat în formă scrisă şipentru care se poate face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilorefectuate prin orice alt mijloc de probă;
3.4reprezentant al lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniulsecurităţii şi sănătăţii lucrătorilor
- persoana alea, selectată saudesemnată de lucrători, în conformitate cu prevederile legale, să îi reprezinte
PLAN DE INSTRUIRE - TESTARE SSM2
 
pe aceştia în ceea ce priveşte problemele referitoare la protecţia securităţii şisănătăţii lucrătorilor în muncă;
3.5prevenire -
ansamblul de dispoziţii sau măsuri luate ori prevăzute în toateetapele procesului de muncă, în scopul evitării sau diminuării riscurilorprofesionale;
3.6eveniment
- accidentul care a antrenat decesul sau vătări aleorganismului, produs în timpul procesului de munori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situaţia de persoană dată disparută sau accidentul detraseu ori de circulie, în condiile în care au fost implicate persoaneangajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boalăprofesională sau legată de profesiune;
3.7accident de muncă -
vătămarea violena organismului, precum şiintoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoaincapacitatetemporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;
3.8boală profesională
- afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării uneimeserii sau profesii, cauzade agenţi nocivi fizici, chimici ori biologicicaracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelororgane sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă;
3.9echipament de muncă
- orice maşină, aparat, unealtă sau instalaţie folosită în muncă;
3.10echipament individual de protecţie -
orice echipament destinat a fi purtatsau mânuit de un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multorriscuri care ar putea sa îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul demuncă, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndepliniacest obiectiv;
3.11loc de muncă -
locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sauunităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii;
3.12pericol grav şi iminent de accidentare -
situaţia concretă, reală şi actualăcăreia îi lipseşte doar prilejul declanşator pentru a produce un accident înorice moment;
3.13stagiu de practică -
instruirea cu caracter aplicativ, specifică meseriei sauspecialităţii în care se pregătesc elevii, studenţii, ucenicii, precum şi somerii înperioada de reconversie profesională;
3.14securitate şi sănătate în muncă -
ansamblul de activităţi instituţionalizateavând ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesuluide muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi aaltor persoane participante la procesul de muncă;
3.15incident periculos -
evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul,avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat dindisfuncţionalitatea unei activităţi sau a unui echipament de muncă sau/şi dincomportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucrătorii, darar fi fost posibil să aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat ori ar fi fost posibil
PLAN DE INSTRUIRE - TESTARE SSM3

Activity (114)

You've already reviewed this. Edit your review.
Constantin Liviu Taranu added this note
DE UN REAL AJUTOR !
1 thousand reads
1 hundred reads
Eszter Vitos liked this
mediusaem liked this
Cristina Coceasu liked this
mediusaem liked this
dinamo1990 liked this
Diaconu Veronica liked this
Carmen Constantinescu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->