Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bachelorprojekt

Bachelorprojekt

Ratings: (0)|Views: 78|Likes:
Published by Kristian Bro
Bachelorprojekt i jura omhandlende rettigheder, rettighedshavere og indgreb omfattet af beskyttelsen i Grundlovens § 73
Bachelorprojekt i jura omhandlende rettigheder, rettighedshavere og indgreb omfattet af beskyttelsen i Grundlovens § 73

More info:

Published by: Kristian Bro on Jan 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2011

pdf

text

original

 
Eksamensnummer: 143028 Statsforfatningsret Opgave 2
1 Indledning og problemafgrænsning
Ejendomsretten er beskyttet efter GL § 73, og borgeren har dermed et værn imod statsligmagtfordrejning. Beskyttelsen gælder for visse indgreb, som ellers kunne være foretaget påbaggrund af almindelig lovhjemmel. Ejendomsretten kan kun frit reguleres ved lov og i medfør af lov under de betingelser der er i GL § 73. GL § 73, stk. 1 1. pkt. er blot en programerklæring, ogrettighedshaveren har ikke uindskrænket ret til at handle og råde over ejendom. Således kanlovgivningsmagten f.eks. forhindre ejeren af en grund at anlægge et 10 etagers højhus. Der er treforhold der skal opfyldes hvis der skal være tale om ekspropriation – disse forhold beskrivesnærmere nedenfor. Situationer hvor disse betingelser ikke er opfyldt har karakter af fri reguleringfra lovgivningsmagtens side.Denne opgavebesvarelse omhandler hvilke rettigheder, rettighedshavere samt indgreb der eromfattet af ekspropriationsbeskyttelsen i GL § 73. Opgaven er opdelt i fire hovedafsnit.Indledningsvis redegøres der for begrebet ”
ejendom
” i GL § 73, stk. 1 2. pkt. for at undersøgehvilke rettigheder der er omfattet af ekspropriationsbeskyttelsen. Herefter redegøres der forbegrebet ”
ingen
” i GL § 73, stk. 1 2. pkt. for at undersøge hvilke rettighedshavere der er omfattet af ekspropriationsbeskyttelsen. Herefter redegøres der for begrebet ”
afstå
” i GL § 73, stk. 1. 2. pkt. forat undersøge hvilke indgreb der er omfattet af ekspropriationsbeskyttelsen.Efter at have redegjort for hvilke rettigheder, rettighedshavere samt indgreb der er omfattet af beskyttelsen i GL § 73 behandles dommen vedrørende salg af almene familieboliger.
1
Formåletmed at belyse dommen er at undersøge om almene boliger er en rettighed der er omfattet af beskyttelsen i GL § 73, om Arbejdernes-Andels-Boligforening (boligorganisationen) er enrettighedshaver der er omfattet af beskyttelsen i GL § 73 samt hvorvidt forsøgsordningen om salg af almene boliger indebærer en tvangsmæssig afståelse af ejendom i strid med GL § 73.
2
Detundersøges ligeledes hvilke kriterier Højesteret lader indgå i den samlede vurdering. Hvadkonsekvenserne af flertallet samt mindretallets begrundelser kunne være belyses ikke i dette projektaf hensyn til den overordnede ramme samt opgavens ringe omfang.
1
U 2008.378 H
2
Lov om almene boliger m.v. § 75 a
1
 
Eksamensnummer: 143028 Statsforfatningsret Opgave 2
2 Begrebet ejendom som genstand for grundlovens beskyttelse
Hvilke rettigheder der er omfattet af beskyttelsen efter GL § 73 knytter sig til ordet ”
ejendom
” i GL§ 73, stk. 1 2. pkt.. Det er ikke på baggrund af ordlyden muligt at angive hvilke rettigheder der eromfattet af beskyttelsen i GL § 73. Begrebet ”ejendom” i GL § 73, stk. 1 2. pkt. må efter enformålsfortolkning forstås i vid forstand. Formålet med bestemmelsen i GL § 73 er at sikre denenkelte borgers ejendomsret imod statens vilkårlige og usaglige indgriben, og derfor bør der ikkefortolkes indskrænkende. Herunder følger en nærmere afgrænsning af hvilke rettigheder der eromfattet af ekspropriationsbeskyttelsen.Udgangspunktet er den gængse ekspropriations-situation hvor staten gør indgreb i fastejendom til f.eks. motorveje, en rundkørsel og lignende. Denne situation er utvivlsomt omfattet af ekspropriationsbeskyttelsen. Løsøre er ligeledes omfattet af ekspropriationsbeskyttelsen, hvilketf.eks. blev slået fast i U 1967.22 H (1. håndskriftssag) og U 1991.370 Ø (maleri af ConstantinHansen omfattet af fredning). Ekspropriation af løsøre er dog ikke på samme måde praktisk anvendeligt, da løsøre genstande oftest udbydes af mange forskellige aktører på det frie marked. Deto ovenstående domme omhandler unikke ting i form af islandske håndskrifter samt et maleri,hvilket umuliggør det for staten at erhverve genstandene på anden vis end ved ekspropriation, medmindre det kan aftales med ejeren.
3
 Begrebet ”ejendom” omfatter ligeledes begrænsede rettigheder til fast ejendom eller løsøresåsom servitutter, brugsrettigheder, panterettigheder og lejerettigheder.
4
I U 1961.337 H villeKøbenhavns kommunalbestyrelse ekspropriere en ejendom, hvor der bl.a. var et erhvervslejemål ikælderen i form af en viktualieforretning. Lejeren, der havde et erhvervslejemål som var opsigeligt ihenhold til lejeaftalen, men uopsigeligt i henhold til lovgivningen, blev tilkendt erstatning. Lejerenvar således omfattet af beskyttelsen i GL § 73, på trods af at ejeren af ejendommen kunne opsigelejeaftalen med 6 måneders varsel. Dette er ikke overraskende, da formålet medekspropriationsbeskyttelsen er at undgå at borgeren bærer byrden for statens indgreb. Hvisekspropriationen ikke havde fundet sted var erhvervslejemålet formentlig ikke blevet opsagt. Enservitutrettighed, f.eks. en ret til færdsel på en ejendom, som rettighedshaveren ikke er ejer af, er
3
Jf. Max Sørensen s. 400
4
Jf. Max Sørensen, s. 400-401; Peter Germer, s. 238
2
 
Eksamensnummer: 143028 Statsforfatningsret Opgave 2også omfattet af ekspropriationsbeskyttelsen. Max Sørensen bruger Lov om udvidelse af Verdenssundhedsorganisationen som illustration. Lovens § 2 gav indenrigsministeren bemyndigelsetil at ophæve servitutter der betød at det ikke var tilladt at opføre ”ikke-villamæssig bebyggelse”.
5
 Hermed blev der gjort indgreb i andre grundejeres, som havde påtaleretten, ejendom – da derderefter kunne bygges ”ikke-villamæssig bebyggelse” på området hvor byggeriet skulle finde sted.Den generelle opfattelse er at alle formuerettigheder, deriblandt fordringsrettigheder, nyderbeskyttelse efter GL § 73.
6
Et eksempel på dette kunne være et tilfælde hvor staten har brug fortransportmidler, men det ikke er muligt at ekspropriere disse som løsøre. I så fald kan statenekspropriere krav i en købeaftale vedrørende transportmidler.
7
 Fordringer på arbejde er omfattet af ekspropriationsbeskyttelsen. Hvis det offentlige ønsker atovertage en virksomhed må de bestående arbejdskontrakter således opfyldes af det offentlige. Hvisdette ikke kan opnås ved almindelig aftale kan dette ske ved ekspropriation.
8
Forventning om arv erikke omfattet af beskyttelsen i GL § 73. Lovgivningsmagten kan frit ændre i arveloven medvirkning for nulevende. Er arven allerede faldet er arven dog omfattet af beskyttelsen i GL § 73.
9
 Erhvervsmæssige enerettigheder eller immaterialrettigheder er omfattet af ekspropriations-beskyttelsen.
 Rettigheder af privatretlig samt erhvervsmæssig karakter på offentligretligt grundlag eromfattet af beskyttelsen i GL § 73.
Næringsrettigheder kan være omfattet af beskyttelsen,ligegyldigt om det er rettigheder der udstedes til enhver eller i begrænset omfang.
Hvis enbevilling er bestemt på åremål er rettigheden omfattet af beskyttelsen i GL § 73 i denne periode.Efter bevillingens ophør er forventningen om fornyelse ikke omfattet af beskyttelsen i GL § 73.
5
Lov nr. 162, 12. maj 1965
6
Jf. Orla Friis Jensen jf. Poul Andersen 1954 s. 721; Alf Ross 1980 bd. 2 s. 647; Max Sørensen 1973 s. 401.
7
Henrik Zahle s. 185
8
Henrik Zahle s. 185.
9
Henrik Zahle s. 185
10
Jf. Peter Germer s. 239 jf. Poul Andersen s. 721; Ross II, s. 647-648; Max Sørensen, s. 401 og 402.
11
Jf. Peter Germer s. 239; Henrik Zahle s. 186.
12
Jf. Henrik Zahle s. 186
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->