Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vua Nham Mat Vua Mo Cua So

Vua Nham Mat Vua Mo Cua So

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:

More info:

Published by: Võ Thị Thảo Nguyên on Jan 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2015

pdf

text

original

 
 
 
Ch
ươ 
ng 1
 
Nh
 
ng âm thanh

p nh
t
 
N
ă
m nay tôi 10 tu
i. Có ngh
 ĩ 
a là tr
ư 
c
ây 10 n
ă
m tôi v
n còn n
m trong b
ng m
.M
i khi
i
âu, m
mang tôi
i. Tôi ch
ư
a bi
t khóc. M
t

a tr
khi n
m trong b
ngm
ch
c ch
n là không bi
t khóc. Tôi mu
n các b
n t
ư 
ng t
ư 
ng
i
u này. Lúc
óchúng ta nh
ư
th
nào nh
? Chúng ta không có ai làm b
n, ngoài m
ra. Cho nên b
tôinói, m
t

a tr
ra
 
i là m
t s
may m
n; ngày tôi ra
 
i là ngày tôi may m
n cóthêm b
n m
 
i... Ch
ng h
n, làm sao tôi có th
quen th
ng Tí và ch
n nó làm b
n thânn
u tôi không ra
 
i?C
ũ
ng theo l
 
i b
tôi nói, m
t

a tr
khi ra
 
i, bà m
s
 

p

p vào mông g
i nód
y. Khi còn n
m trong b
ng m
, nó ng
. Có nhi
u

a ph
i
ánh

n b
n n
ă
m cái,th
t bu
n c
ư 
i vì nó c
t
ư 
ng v
n còn
ang n
m trong b
ng m
.Tôi là m
t tr
ư 
ng h
 
p nh
ư
v
y. Tôi ng
r
t say. Bà m
ph
i
ánh

n b
y l
n. M
tôinói nh
ng

a nh
ư
v
y r
t lì và hình nh
ư
tôi c
ũ
ng th
y
ung
úng.
l
 
p, tôi nói x
ot
i b
n, bà m
 
ánh tôi

n n
ă
m m
ươ 
i chín l
n!- Tr
 
i
ơ 
i, cái mông mày ph
i s
ư
ng to l
m. - Chúng tr
 
n m
t tròn lên.Hôm sau chúng khoe v
 
i tôi, m
chúng nói, bà m
 
ánh chúng

n m
t tr
ă
m cái. Có

a còn nói hai tr
ă
m. Th
t không t
ư 
ng t
ư 
ng n
i cái mông. Con H
ng mít
ư 
t

ngm
t chút là khóc nhè còn dám nói

n b
n tr
ă
m cái. Chúng tôi c
ư 
i
lên. Th
ng Toànthành th
t nói: "Tao có hai cái à". (H
i nãy nó nói hai tr
ă
m). Ð
a khác thì ba cái, b
ncái, còn con H
ng m
 
i

ra
ã khóc r
i. Hai con m
t nó m
 
to lên, th
là nó khóc. Bàm
r
nh tay, không ph
i nh
c công.B
n có khi nào h
i m
mình chuy
n này ch
ư
a? Tôi ngh
 ĩ 
s
r
t thú v
. B
n s
bi
t v
 mình lúc m
 
i chào
 
i. B
n có bi
t m
 
m
t nhìn b
m
không? B
n bao nhiêu kí? Khing
, b
n khóc m
y l
n trong m
t
êm? B
n có tóc không, màu gì? C
tr
ă
m chuy
n

 bi
t v
mình. Nh
ư
ng tôi mu
n nói v
 
i b
n m
t
i
u, chúng ta ph
i bí m
t. Chuy
n
óph
i riêng t
ư
. Khi b
n gi
m
t
i
u bí m
t v
mình hay v
ai
ó, b
n s
không bao gi
 
 quên. Nh
ng chuy
n b
n nói ra r
i, b
n s
quên m
t. Tôi dám ch
c nh
ư
v
y. Và cònm
t
i
u n
a, b
n ph
i t
ă
ng s
l
n bà m
 
ánh lên, b
 
i vì nh
ư
b
tôi nói, chúng takhông bao gi
 
có c
ơ 
h
i
ư 
c bà m
 
ánh l
n th
hai. Chúng ta ch
 
ư 
c khóc m
tl
n khi chào
 
i, m
t cái khóc d
th
ươ 
ng nh
t. B
tôi v
n nh
 
mãi cái ngày tôi khóc.T
c cái ngày tôi chào
 
i. M
tôi nói: "Anh
ơ 
i! Hình nh
ư
em s
p sinh em bé". B
tôiho
ng h
t
m m
 

t lên xe r
ơ 
m. Ng
t m
t n
i, con bò không có
 
 
ó. B
 
ã nh
 
c
utôi d
t nó
i
ă
n c
. Th
là m
t mình, b
kéo xe xu
ng th
xã. D
c
ư 
ng, m
c
n r
ơ 
mch
u
au không la m
t ti
ng. B
tôi nói: "Em c
la lên, không sao c
!". M
v
n khôngla. B
nói m
là ng
ư 
i c
nh
t!Khi k
cho t
i b
n nghe chuy
n này, chúng c
ũ
ng b
o m
chúng không la. Các b
n

ng cho là chúng nói x
o nhé. Mà ph
i cho
ó là m
t
i
u bí m
t. Nh
ng
i
u bí m
ts
cho chúng ta nh
 
mãi, không quên.Và m
i chuy
n nh
ư
tôi
ã k
, bà m
 
ánh tôi b
y cái. B
th
t lên sung s
ư 
ng: "Tr
 
i
ơ 
i, con trai. Cái th
ng này nó lì l
m
ây! Sao tôi ghét nó quá". Nói r
i ông hôn vào cáimi
ng
ang khóc c
a tôi. Ông còn áp tai vào cái mi
ng
ang khóc c
a tôi. M
c chong
ư 
i ông dính

y

t cát cùng nh
ng gi
t m
hôi c
a ông nh
vào m
t tôi. B
tôinói, ch
ư
a bao gi
 
b
th
y tôi xinh

p nh
ư
v
y. Nh
ng ngày làm vi
c v
t v
trên

ng, b
không ng
 
t t
ư 
ng t
ư 
ng v
tôi. B
ngh
 ĩ 
m
t tôi s
dài l
m. Cái mi
ng thìth
t to. Ðôi tay s
ă
n ch
c. B
 
ã nuôi s
n m
t con bò dành cho tôi c
 
i r
i mà. Nh
ư
ngeo ôi, cái tay tôi bé xíu. Da th
t tôi m
ng tanh. B
l
y tay tôi

t lên m
t b
, r
i b
c
 n
m im nh
ư
v
y. B
nói, ch
ư
a bao gi
 
có m
t bàn tay bé xíu

t lên m
t b
. Bé l
m.
 
Bé kh
ng khi
p. Nhìn th
y tôi, b
c
t
ư 
ng t
ư 
ng nh
ư
 
ang l
c vào x
s
 
c
a ng
ư 
ití hon. Mà
 
x
s
 
c
a ng
ư 
i tí hon thì ng
ư 
i ta không v
i vàng
ư 
c. Ví nh
ư
t
nhà

n tr
ư 
ng, b
n
i vèo m
t cái là xong.
ng
ư 
i tí hon thì không ph
i v
y, h
ph
i
im
t n
ă
m. H
không v
i vàng
ư 
c. Tr
ư 
c m
t

a bé, c
ũ
ng nh
ư
x
s
 
ng
ư 
i tí hon,b
không v
i vàng
ư 
c. Mu
n
m tôi lên, b
ph
i t
t
. B
nói,
m m
t

a bé cònm
t h
ơ 
n cày m
t
ám ru
ng. B
 
i vì
ám ru
ng b
n có th
s
a ch
a nó, còn

a bé thìkhông. Nó c
ũ
ng không bi
t nói: "
i tôi
au quá. Con ki
n nó c
n mông tôi!".V
y
ó, cái ngày tôi chào
 
i. Và b
mu
n
ư 
c nghe tôi khóc. Bu
i t
i, b
ph
i
inh
chân - m
t n
i kh
c
a b
. B
tôi kh
e l
m, cái gì ch
m ph
i tay ông

u kêu r
nr
ng. Mu
n
i nh
là vi
c c
c k
khó kh
ă
n. Nh
ư
ng vì tôi, b
 
ã t
p d
n. B
nói, gi
cng
c
a

a bé

p h
ơ 
n m
t cánh

ng. Ðêm, b
th
c

 
ư 
c nhìn th
y tôi ng
-cánh

ng c
a b
. B
r
t ti
c không
ư 
c bi
t bà m
 
ánh b
bao nhiêu cái, b
có haykhóc không? Ông bà n
i tôi m
t s
 
m. Khi
ó b
còn r
t nh
nên ch
ng
ư 
c nghe aik
l
i. Nh
ng ng
ư 
i thân trong gia
 ình là nh
ng ng
ư 
i nh
 
v
mình nhi
u và

y

 nh
t. Nh
ng ng
ư 
i gi
bí m
t c
a mình.Ngày tôi ra
 
i, bà m
h
i b
:- Ð
t tên c
u
m là gì nào?C
u
m có ngh
 ĩ 
a là m
t c
u bé sung s
ư 
ng. Bà mu
n tôi
ư 
c sung s
ư 
ng.B
tôi choàng d
y:-
 
nh
, sao tôi quên khu
y m
t. Tôi c
t
ư 
ng t
ư 
ng v
nó mãi,
âm quên.Theo b
tôi, cái tên quan tr
ng l
m. B
 
i nó là cái ti
ng

p

nh
t mà ng
ư 
i ta s
g
itrong su
t cu
c
 
i m
t

a tr
. Ð
a tr
này khác v
 
i

a tr
kia tr
ư 
c tiên là m
t cáitên. Khi nh
 
m
t cái tên t
c là ta nh
 
v
m
t con ng
ư 
i có cái tên
ó. Không gì tuy
tdi
u h
ơ 
n khi mình g
i tên ng
ư 
i thân c
a mình. M
là cái tên chung cho t
t c
nh
ngai làm m
. Khi ai
ó g
i m
 
ơ 
i, t
c mình hi
u ng
ư 
i ph
n
 
ó
ã làm và yêu th
ươ 
ngnh
ng công vi
c gi
ng m
mình. M
c
ũ
ng là m
t cái tên

p nh
t, bao gi
 
c
ũ
ng d
udàng. M
t ng
ư 
i tên D
ũ
ng, mình s
ngh
 ĩ 
không ph
i là con gái. Ng
ư 
i tên Loan, s
 không ph
i là con trai. Khi mình l
 
n, cái tên v
n
i theo. Mình s
gi
nó nh
ư
m
t k
 ni
m v
ng
ư 
i b
và ng
ư 
i m
. Ðó c
ũ
ng là tình c
m
ư
u ái mà b
m
mu
n dành cho.B
tôi nói v
 
i bà m
:- Tôi mu
n nó m
t cái tên th
t hùng d
ũ
ng.- V
y tên D
ũ
ng nhé!- Tôi mu
n nó ph
i thông minh n
a.- V
y thì Trí D
ũ
ng.- Tôi còn mu
n nó ph
i có hi
u n
a kia.Và cu
i cùng cái tên c
a tôi c
ũ
ng
ư 
c

t xong. M
t cái tên th
t dài nh
ư
ng tôi luônnh
 
.B
tôi nói:- Không có gì

p b
ng cái tên c
a mình. M
t cái tên là m
t tình th
ươ 
ng l
 
n.B
n tên gì v
y? Có khi nào b
n h
i b
m
t
i sao b
n l
i có cái tên
ó không? Tôi tinr
ng b
n s
 
ư 
c nghe m
t câu chuy
n th
t dài v
nó. Ðó là m
t bí m
t v
b
n. M
t bí m
t mà ch
b
và m
b
n bi
t. Và ch
khi
ó b
n m
 
i bi
t t
i sao m
t cái tên l
i là m
tti
ng nói

p

nh
t.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->