Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gerçeklik Sanata Karşı

Gerçeklik Sanata Karşı

Ratings:
(0)
|Views: 100|Likes:
John Zerzan'ın Kaos Yayınları'ndan çıkan Gelecekteki İlkel kitabından

Orijinal metin: The Case Against Art
John Zerzan'ın Kaos Yayınları'ndan çıkan Gelecekteki İlkel kitabından

Orijinal metin: The Case Against Art

More info:

Published by: Serhat Elfun Demirkol on Jan 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

 
Gerçeklik Sanata Karşı
Sanatın hep "saklı bir şeylerle" ilgili olduğu söylenir. Peki sanat bizim bu saklı şeylerle ilişkikurmamıza gerçekten yardımcı olmakta mıdır? Bence bizi onlardan daha da uzaklaştırmaktadır.İnsanların düşünceli varlıklar olarak, ilk bir milyon yıl boyunca herhangi bir sanat yaratmadığıanlaşılıyor. Jameson'ın da belirttiği gibi, o "bozulmamış toplumsal gerçeklik" içinde sanata yer yoktu, çünkü böyle bir ihtiyaç yoktu. Elle yapılan aletler, son derece cüzi bir emek sarfiyatıylasüslenip, biçimleri mükemmelleştirilmekle birlikte, estetik kaygıların insan aklının vazgeçilmezbileşenleri olduğunu savunan eski klişe anlayışlar artık geçerliliğini yitirmiştir.Günümüze ulaşabilen en eski sanatsal çalışmalar, baskı veya püskürtmeli boyalarla üretilen elçizimleridir; bu çizimler aynı zamanda, doğa üzerinde oluşmaya başlayan etkinin ilk dramatikbelirtileridir. Daha sonra, yaklaşık 30.000 yıl önceki Üst Paleolitik çağda, aniden ortaya çıkan vegünümüzde Altamira ve Lascaux gibi isimlerle anılan mağara sanatıyla karşılaşıyoruz. Mağarasanatındaki hayvan figürleri, çoğu zaman akıllara durgunluk veren bir canlılığı ve natüralizmiiçermelerine rağmen, aynemde ortaya çıkan heykel sanatı, örnin pek çok yerderastlalan "venüs" kan heykelleri, oldua yetkinleşmti. Belki de bu, insanlarınevcilleştirilmelerinin, doğanın evcilleştirilmesinden önce geldiğini gösterir. Bir diğer çarpıcı hususda, ilk sanata ilişkin "sempatik büyü" ya da avcılık teorisinin, doğanın tehditkâr olmaktan çokcömert olduğunu gösteren yeni kanıtlarla birlikte çürütülmüş olmasıdır.Öte yandan, böyle bir dönemde sanatta yaşanan gerçek patlama, daha önce hissedilmemiştürden bir huzursuzluk anlamına gelmektedir; Worringer'ın deneyimiyle, ilk sanatsal çalışmalar,"algının büyük acısını dindirmeyi hedefleyen yaratımlardır." Sembolik olanın, bir hoşnutsuzlukanı olarak ortaya çıkışı söz konusudur. Bu sosyal bir huzursuzluktu; insanlar değerli bir şeyinyavaş yavaş ellerinden kaydığını hissediyorlardı. İlk ritüel ve törenleri hızlı gelişimi, sanatınortaya çıkışı ile paralellik içindedir ve "başlangıç" anının ilk ritüel yasalarını, yaşamın zaman dışıbir şimdi de yaşandığı o eski cenneti çağrıştırmaktadır. Resmedilmiş temsil, kaybedilmekte olanıkontrol altına alma inancını, esasen şeyleri baskı altına alma inancını doğurmuştur.El Juyo'da bulunan yarı insan yarı hayvan taş yüzlere baktığımızda, yine aynı dönemde ortayaçıkan sembolik bölünmenin ilk kanıtlarını görüyoruz. Dünya artık, ikili ayrımı ve doğa ile kültürünkarşıtlığını başlatan zıt güçlere bölünmüş ve üretimci, hiyerarşik bir toplum belki de daha ozamandan itibaren oluşmaya başlamıştır.Giderek karmaşık hale gelen toplumsal bir düzenin yansıması olarak, algısal düzenin özü olanbirlik de parçalanmaya başlar. Böylelikle, duyularda oluşmaya başlayan hiyerarşi, özellikle dediğerlerinden zlı bir şekilde kopalan ve mağara resimleri gibi yapay imgelerlemükemmelleştirilmeye çalışılan görsel duyu, duyumsal mutluluktaki eşzamanlılığın yerinegeçme noktasına gelmektedir. Lévi-Strauss, gündüz vakti Venüs gezegenini çıplak gözlegörebilen bir kabile halkını keşfettiğinde hayretler içinde kalmıştı; üstelik bazı yeteneklerimiz bir 
 
zamanlar son derece çlü olmakla kalmayıp, aynı zamanda zenlenmemiş vebölümlenmembir yapıya sahip olmuşlardır. Kültürel nesneleri fark edebilmesi için görmegücüne yapılan müdahaleye, entelektüel anlamdaki ivedilik baskısı eşlik etmiştir; estetikkaygıların öne çıkarılmaadına gerçeklik ortadan kalrılmıştır. O nedenle, sanat duyorganlarımıbir anestezi gibi uyuşturmakta, doğal nyayı bu duyuların menzilindençıkarmakta ve ylece kültürü doğurmaktar. ne var ki, kültür hiçbir zaman ylesi bisakatlanmayı telafi edemez.Avcı-toplayıcı yaşamı karakterize eden o eşitlikçi ilkelerden kopuşun ilk belirtileri, hiç de şaşırtıcıolmayacak şekilde, müzde ortaya çıkmaktar. Örnin, rsel sanatın ve müziğinşamanistik kökenine sık sık dikkat çekilmiştir; bu ise, sanatçı-şamanın ilk uzman olduanlamına gelmektedir. Artı ürün ve meta şüncesinin, sergilediği sembolik etkinliklerleyabancılaşmayı ve katmanlaşmayı daha da ileriye götüren şaman ile birlikte ortaya çıkmışolması mümkün görünüyor.Sanat, tıpkı dil gibi, sembolik bir mübadele sistemidir ve bu sistemin işleyişi yeni bir mübadeleyidoğurmaktadır. Ayrıca sanat, eşitlik içermeen bir yaşamın ilk semptmoları üzerinde inşa edilenbir toplumun bir arada tutulması için gerekli olan araçlardan biridir. "Sanat, insanları aynı duygupotası içinde eriten birleştirici bir araçtır" diyen Tolstoy'un bu sözleri, kültürün şafağında, sanatıntoplumsal kohezyona sağladığı katkıları ifade etmektedir. Toplumsallaştırıcı ritüel snagerektirmiştir; sanatsal çalışmalar ritüel hizmetlerden doğmuştur; sanatın ritüel üretimi ile ritüelinsanatsal üretimi aynı anlama gelir. "Müzik", diye yazmıştı Seu-matsen, "tekbiçimleştirici bir olgudur".Dayanışma ihtiyacı arttıkça, törene duyulan ihtiyaç da arttı; ayrıca sanat, hafızanın işlevinigüçlendiren bir rol de üstlenmiştir. Sanat ve hemen ardından ortaya çıkan söylence, gerçekhafızanın bir benzeri olarak değerlendirilmiştir. Mağaralardaki durağanlık ya da resimler ve diğer semboller aracılığıyla ilerleyen ilk fikir aşılama girişimleri, kişiliksizleştirilmiş kolektif bir hafızayailşikin ukralları yazmak gibi bir niyet içermiştir. Nietzsche, hafızanın eğitilmesini, özellikle dezorunluluklar içerecek şekilde eğitilmesini, uygar ahlâkın başlangıcı olarak değerlendirmiştir.Sanatın sembolik reci bir kez işlemeye başladıktan sonra, tüm zihinsel fonksiyonlaradamgasını vurarak, hem ehafızayı hem de algıyı tahakküm altına almıştır. Kültürel hafıza,betimlenen atalar ile gelecekteki davranışların önceden belirlenip kontrol altına alınması da dahilolmak üzere, bir kişinin eylemlerinin başka bir kişinin eylemleriyle kıyaslanması anlamınagelmiştir. Böylece hafıza dışsallaşmış ve bireyin mülkiyetinden bile geri olan bir mülkiyet türünebenzemiştir.Sanat özneyi adeta bir nesneye, bir sembole dönüştürmektedir. Zaten şamanın görevi degerçekliği nesneleştirmekti; hem dışsal doğa hem de öznellik aynı akıbete maruz kaldı, çünküyabancılaşmış bir yaşam bunu gerektiriyordu. Sanat, bireyin doğadan koparılarak, özellikletoplumsal zeyde tahakküm altına alınmasını sağlayan kavramsal bir şüm ortamıyaratmıştır. Sanatın insan duygularını sembolleştirip yönlendirme yetisi her iki hedefi degerçekleştirmiştir. Toplum ve doğa içindeki konumlanışımızı sürdürebilmemeiz için bize kabulettirilen zorunluluk, temelde sembolik dünyanın icadı, yani ilk Günah olmuştur.
 
Ritüelin doğasında da görüldüğü gibi, işbölümünün bir uzantısı olarak, dünya sanat aracılığıyla(insanlar arası iletişim dil aracılığıyla, varoluş da zaman aracılığıyla) dolaylandırılmalıdır. Gerçeknesne ve onun özgünlüğü ritüelde ortaya çıkmaz; törensel ifade koşullarının değişime açıkolabilmesi için, bunun yerine soyut bir nesne kullanılmaktadır. Ritüel ve sembolik etkinlikler,standartlaşma ve biricikliğin yitirilişi anlamına gelen işbölümü için gerekli olan törelerdir. Busüreç temelde özdeştir ve eşdeğerliğe dayanmaktadır. Avcı-toplayıyaşam tarzınn, tarım(tarihsel üretim) ve din (sembolik üretim) tarafından adım adım tasfiye edilmesiyle birlikte, eşyaüretimi ritüel bir üretim haline gelmektedir.Bu aşamada yine karşımıza, papaz olma yolunda ilerleyen ve kendi ivedi arzularını sembolaracılığıyla öne çıkardığı için lider olan sanatçı-şaman çıkmaktadır. Kendiliğinden, organik veiçgüdüsel olan ne varsa, sanat ve söylence tarafından nötr hale getirilecektir.Ressam Eric Fisch'in kısa bir süre sonra Whitney Müzesi'nde düzenlediği etkinlikte, bir çiftcinsel birleşmede bulunuyordu. Bir video kamera çiftin cinsel birleşmesini kaydediyor ve bir TVekranından yine çiftin kendisine gösteriyordu. Adamın gözleri ekrandaki görüntüye kaymıştı;açıkçası ekrandaki görüntü, cinsel birleşme eyleminin kendisinden çok daha heyecan vericiydi.Lambayla aydınlatılan derinliklerdeki dramatik değişkenliği yansıtan uyarıcı mağara resimleri,Firschl'in deneyinde gözleri ekrana kayan adamın tutumuna benzer bir değişimi başlatmıştır.Bundan çöyle bir sonuç çıkarabiliriz; en temel eylemler bile, kendi temsillerinin gerisine düşebilir.Kendiliğinden gerçek varoluştan kopma doğrultusunda şartlanma, başından beri sanatın temelamacı olmuştur. Benzer şekilde, izleyici kategorisi, yani denetlenen tüketim kategorisi hiç deyeni bir şey değildir; çünkü sanat, ortaya çıktığı günden beri, yaşamın kendisini bir tasavvur nesnesine dönüştürme çabası içinde olmuştur.Global uzmanlaşmaya ve mekanik teknolojiye Demir Çağı'nın sonlana kadarastlanılmamasına rağmen, Paleolitik Çağ'ın yerini, Neolitik Çağ'da ortaya çıkan tarıma veuygarlığa - üretim, özel mülkiyet, yazılı dil, yönetim ve din - bırakmasıyla birlikte, işbölümüneeşlik eden kültür, çok daha kapsamlı bir ruhsal çöküntü olarak karşımıza çıkmaktadır.Geç avcı-toplayıresimlerini sembolik temsilin yerini, hayvanların ve insanların resimlerinisembolik figürlere indirgeyen, biçimci ve geometrik bir tarz almıştır. Bu dar stilizasyon,sanatçın kendisini ampirik gerçekliğin zenginliğinden kopararak semnolik bir evrenehapsettiğini göterir. Bu dönüm noktasına damgasını vuran şey, çizgisel kesinliğin getirdiğiçoraklıktır ve akla, çizgiyi uygarlık ile özdeşleştiren Yoruba halkını getirmektedir. "Bu ülkeuygarlaştı" mlesinin Yoruba dilindeki tam karşılığı, "bu toprağın zünde çizgiler var"biçimindedir. Tamamen yabancılaşmış bir toplumun esnek olmayan yapılarına her yerderastlamak mümkün; örneğin Gordon Childe bu ruhtan söz ederken, Neolitik bir köydeki tümçömleklerin aynı olduğuna dikkat çekmiştir. Buna bağlı olarak, çarpışma sahneleri biçimindekisavaş ilk kez sanatta ortaya çıkmıştır.Sanatsal çalışmalar bu dönemde hiçbir şekilde özerk değildi; yeni kolektivitenin ihtiyaçlarınıkarşılayan bir araç olarak sanat, doğrudan toplumun hizmetindeydi. Paleolitik dönem boyunca

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->