Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ewaluacja funkcjonowania poradnictwa prawnego dla uchodźców - analiza prawna i praktyczna

Ewaluacja funkcjonowania poradnictwa prawnego dla uchodźców - analiza prawna i praktyczna

Ratings: (0)|Views: 147|Likes:
Published by ISPThinkTank
Ewaluacja funkcjonowania poradnictwa prawnego dla uchodźców - analiza prawna i praktyczna
Agnieszka Gutkowska
(Rok publikacji: 2010)

Osoby ubiegające się w Polsce o nadanie statusu uchodźcy znajdują się w dość skomplikowanej sytuacji prawnej i faktycznej. Szeroki dostęp do pomocy prawnej jest jedną z najważniejszych gwarancji prawidłowego przebiegu procedury, zarówno tej związanej z wydaniem decyzji merytorycznej w sprawie, jak i tej odnoszącej się do kwestii związanych z sytuacją socjalno-bytową w trakcie oczekiwania na uzyskanie tego statusu. Specyficznymi zasadami rządzi się dostęp do pomocy prawnej tych cudzoziemców, którzy oczekują na wydanie decyzji o nadanie statusu uchodźcy, nie w warunkach otwartych ośrodków pobytowych, ale w warunkach detencji tj. albo w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców albo też w aresztach w celu wydalenia oraz w strefach tranzytowych.
Ewaluacja funkcjonowania poradnictwa prawnego dla uchodźców - analiza prawna i praktyczna
Agnieszka Gutkowska
(Rok publikacji: 2010)

Osoby ubiegające się w Polsce o nadanie statusu uchodźcy znajdują się w dość skomplikowanej sytuacji prawnej i faktycznej. Szeroki dostęp do pomocy prawnej jest jedną z najważniejszych gwarancji prawidłowego przebiegu procedury, zarówno tej związanej z wydaniem decyzji merytorycznej w sprawie, jak i tej odnoszącej się do kwestii związanych z sytuacją socjalno-bytową w trakcie oczekiwania na uzyskanie tego statusu. Specyficznymi zasadami rządzi się dostęp do pomocy prawnej tych cudzoziemców, którzy oczekują na wydanie decyzji o nadanie statusu uchodźcy, nie w warunkach otwartych ośrodków pobytowych, ale w warunkach detencji tj. albo w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców albo też w aresztach w celu wydalenia oraz w strefach tranzytowych.

More info:

Published by: ISPThinkTank on Jan 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2012

pdf

text

original

 
    
    
  
 
 
1
 
Agnieszka GutkowskaEwaluacja funkcjonowania poradnictwa prawnego dla uchod
ź
ców- analiza prawna i praktyczna
 
I. Wprowadzenie
System poradnictwa prawnego w Polsce nie funkcjonuje w ramach
ż
adnychwydzielonych struktur instytucjonalno-organizacyjnych. Osoby potrzebuj
ą 
ce pomocy prawnika maj
ą 
mo
ż
liwo
ść
skorzystania z dost
ę
 pnych na rynku us
ł
ug prawniczych form pomocy, zarówno komercyjnych, jak i bezp
ł
atnych, dost
ę
 p ten nie jest jednak w
ż
aden sposóbregulowany przez obowi
ą 
zuj
ą 
ce przepisy. Podejmowane by
ł
y, co prawda próby uchwaleniaustawy o udzielaniu bezp
ł
atnej pomocy prawnej, jednak jak do tej pory, nie zako
ń
czy
ł
y si
ę
 one sukcesem. W ramach dyskusji nad kszta
ł
tem systemu pomocy prawnej dla osóbniezamo
ż
nych pojawia
ł
y si
ę
rozwa
ż
ania na temat obj
ę
cia planowan
ą 
pomoc
ą 
tak 
ż
e iuchod
ź
ców. Rozwa
ż
ania te nie by
ł
y zreszt
ą 
przypadkowe, bowiem wyodr 
ę
 bnienie akurat tejkategorii cudzoziemców wynika z wi
ążą 
cych Polsk 
ę
zobowi
ą 
za
ń
mi
ę
dzynarodowych tj.Dyrektywy Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie ustanowieniaminimalnych norm dotycz
ą 
cych procedur nadawania i cofania statusu uchod
ź
cy w Pa
ń
stwachCz
ł
onkowskich (dalej zwana dyrektyw
ą 
).Osoby ubiegaj
ą 
ce si
ę
w Polsce o nadanie statusu uchod
ź
cy znajduj
ą 
si
ę
w do
ść
 skomplikowanej sytuacji prawnej i faktycznej. Szeroki dost
ę
 p do pomocy prawnej jest jedn
ą 
znajwa
ż
niejszych gwarancji prawid
ł
owego przebiegu procedury, zarówno tej zwi
ą 
zanej zwydaniem decyzji merytorycznej w sprawie, jak i tej odnosz
ą 
cej si
ę
do kwestii zwi
ą 
zanych zsytuacj
ą 
socjalno-bytow
ą 
w trakcie oczekiwania na uzyskanie tego statusu. Specyficznymizasadami rz
ą 
dzi si
ę
dost
ę
 p do pomocy prawnej tych cudzoziemców, którzy oczekuj
ą 
nawydanie decyzji o nadanie statusu uchod
ź
cy, nie w warunkach otwartych o
ś
rodków pobytowych, ale w warunkach detencji tj. albo w o
ś
rodkach strze
ż
onych dla cudzoziemcówalbo te
ż
w aresztach w celu wydalenia oraz w strefach tranzytowych.Obecnie pomoc prawn
ą 
dla cudzoziemców ubiegaj
ą 
cych si
ę
w Polsce o ochron
ę
 oferuj
ą 
w zasadzie jedynie wyspecjalizowane w tym zakresie organizacje pozarz
ą 
dowe. Ichdzia
ł
ania uzupe
ł
niane s
ą 
, szczególnie na etapie procedury s
ą 
dowo-administracyjnej,
 
 
2
 
dzia
ł
aniami profesjonalnych pe
ł
nomocników procesowych tj. radców prawnych i adwokatów, jednak dzieje si
ę
to w niewielkim zakresie. Mo
ż
na spotka
ć
tak 
ż
e osoby fizyczne, niereprezentuj
ą 
ce
ż
adnych organizacji ani kancelarii prawnych, które wyst
ę
 puj
ą 
w sprawach onadanie statusu uchod
ź
cy w charakterze pe
ł
nomocników. Nale
ż
y mie
ć
na uwadze, i
ż
udzielanie wsparcia prawnego osobom ubiegaj
ą 
cym si
ę
onadanie statusu uchod
ź
cy oznacza najcz
ęś
ciej prac
ę
z osobami odmiennymi nie tylko podwzgl
ę
dem j
ę
zykowym, ale tak 
ż
e i kulturowym. Wi
ąż
e si
ę
to równie
ż
z konieczno
ś
ci
ą 
 wykazania si
ę
wi
ę
ksz
ą 
wra
ż
liwo
ś
ci
ą 
oraz praktycznymi umiej
ę
tno
ś
ciami nawi
ą 
zania dialogumi
ę
dzykulturowego. Nie mniej istotny jest fakt, i
ż
niejednokrotnie osoby ubiegaj
ą 
ce si
ę
onadanie statusu uchod
ź
cy maj
ą 
problemy natury psychologicznej lub wr 
ę
cz psychicznej, cowymaga dodatkowej wiedzy i praktycznego przygotowania prawnika prowadz
ą 
cego spraw
ę
.Te aspekty maj
ą 
ogromny wp
ł
yw na faktyczny kszta
ł
t systemu pomocy prawnej oferowanejtej grupie i wydaje si
ę
,
ż
e powinny znale
źć
tak 
ż
e odzwierciedlenie w prawnych regulacjach.
II. Podstawy prawne funkcjonowania poradnictwa prawnego dla uchod
ź
cówa) Podstawowe poj
ę
cia
Rozwa
ż
ania na temat pomocy prawnej
ś
wiadczonej szeroko rozumianym„uchod
ź
com” nale
ż
y rozpocz
ąć
od zdefiniowania podstawowych poj
ęć
, przede wszystkimtych dotycz
ą 
cych zakresu podmiotowego analizy. Za uchod
ź
c
ę
uwa
ż
a si
ę
, zgodnie z art.1AKonwencji genewskiej dot. statusu uchod
ź
cy
1
, osob
ę
, która na skutek uzasadnionej obawy przed prze
ś
ladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowo
ś
ci, przekona
ń
  politycznych lub przynale
ż
no
ś
ci do okre
ś
lonej grupy spo
ł
ecznej opu
ś
ci
ł
a swój kraj i nie mo
ż
elub nie chce korzysta
ć
z ochrony tego kraju. W polskim ustawodawstwie kwestie zwi
ą 
zane znadaniem statusu uchod
ź
cy reguluje ustawa z 13 czerwca 2003 roku o udzielaniucudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2
, która przewiduje,
ż
e osobiespe
ł
niaj
ą 
cej wy
ż
ej wskazane warunki nadaje si
ę
status uchod
ź
cy.Potocznie pod poj
ę
ciem „uchod
ź
ca” rozumie si
ę
tak 
ż
e i te osoby, które rozpocz
ęł
y procedur 
ę
o nadanie tego statusu i dopiero oczekuj
ą 
na wydanie decyzji w swojej sprawie.
1
Konwencja dotycz
ą 
ca statusu uchod
ź
ców z 28 lipca 1951 roku (Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515 i 517).
2
Dz.U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1176.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->