Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
petek yapılı kompozit

petek yapılı kompozit

Ratings: (0)|Views: 313 |Likes:
Published by KADIKIZI

More info:

Published by: KADIKIZI on Jan 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2011

pdf

text

original

 
F
ı
rat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi F
ı
rat Univ. Journal of Enginering22 (1), 1-11, 2010 22(1), 1-11, 2010
Petek Yap
ı
l
ı
Kompozit Levhalar
ı
n E
ğ
ilme Davran
ı
ş
lar
ı
n
ı
n
İ
ncelenmesi
M. Yavuz SOLMAZ, Mete Onur KAMAN, Kadir TURAN, Ayd
ı
n TURGUT
F
ı
rat Üniversitesi, Makine Mühendisli
ğ
i Bölümü, 23119, Elaz
ı
ğ
 mysolmaz@firat.edu.tr 
(Geli
ş
/Received:05.03.2009; Kabul/Accepted:24.09.2009)Özet
Bu çal
ı
ş
mada, alt
ı
gen petek (balpete
ğ
i) yap
ı
l
ı
kompozit levhalar 
ı
n e
ğ
ilme davran
ı
ş
lar 
ı
incelenmi
ş
tir. Kompozitlevhalar 
ı
n yüzey örtüsü, polyester/cam fiberden üretilmi
ş
olup petek hücre malzemesi olarak polyester emdirilmi
ş
ğ
ı
t ve alüminyum kullan
ı
lm
ı
ş
t
ı
r. Farkl
ı
hücre boyutlar 
ı
nda ayn
ı
hacme sahip petek yap
ı
l
ı
levhalar üç nokta e
ğ
ilme deneyine maruz b
ı
rak 
ı
larak hücre yo
ğ
unlu
ğ
u ve petek malzemesinin e
ğ
ilme dayan
ı
m
ı
na etkisiara
ş
t
ı
ı
lm
ı
ş
t
ı
r. Sonuçta levhalar 
ı
n e
ğ
ilme dayan
ı
m
ı
, petek hücrelerin kayma rijitlikleri ve modülü tespitedilmi
ş
tir. Kâ
ğ
ı
t hücreli levhalar 
ı
n e
ğ
ilme dayan
ı
mlar 
ı
n
ı
n alüminyum hücrelilere göre daha yüksek oldu
ğ
u bulunmu
ş
tur. Alüminyum hücreli levhalarda yük uygulanan bölge civar 
ı
nda bölgesel hücre ezilmesi ve kaymahasarlar 
ı
,
ğ
ı
t hücreli levhalarda ise bu hasarlara ek olarak bölgesel çatlaklar ve k 
ı
smen yüzey örtüsü/hücreayr 
ı
lmas
ı
gözlemlenmi
ş
tir. Petek yap
ı
hücre yo
ğ
unlu
ğ
unun artmas
ı
yla levhalar 
ı
n e
ğ
ilme dayan
ı
mlar 
ı
vehücrelerin kayma rijitlikleri artm
ı
ş
t
ı
r.
Anahtar kelimeler:
Balpete
ğ
i kompozit levhalar, Üç nokta e
ğ
me deneyi, Kompozit malzemeler.
Investigation of Bending Behaviors of Honeycomb Sandwich Panels
Abstract
In this study, bending behavior of honeycomb sandwich panels was investigated. Face sheet of honeycombsandwich panels was produced from polyester/glass fiber composite. For core materials, polyester impregnated paper and aluminum were used. Effect of core density and core material on bending strength was examined byusing three point bending test for honeycomb sandwich panels with the same volume but different coredimensions. The results of bending tests were used to determine the bending strength of panels and shear stiffness and modulus of cores. It was found that bending strength of paper core was higher than that of aluminum core. At the near field of the loaded zone, local core crush and shear failure were observed for thealuminum core panels. However, for the paper core panels, in addition to these failures local cracks and partlyface sheet core debonding were observed. Bending strength and shear stiffness of cores increased withincreasing core density of honeycomb sandwich panels.
Keywords:
Honeycomb sandwich panels, Three point bending test, Composite materials.
1. Giri
ş
 
Petek yap
ı
l
ı
kompozit levhalar 
ı
n üretimi zor ve pahal
ı
olmas
ı
na ra
ğ
men; yüksek enerjisönümleme kabiliyeti, hafiflik, yüksek kayma vee
ğ
ilme rijitli
ğ
i gibi özellikleri nedeniylekullan
ı
m alan
ı
n
ı
havac
ı
l
ı
k, uzay ve otomotivendüstrisinde h
ı
zla artt
ı
rmaktad
ı
r. Petek yap
ı
l
ı
 kompozit levhalar 
ı
n hücre k 
ı
sm
ı
n
ı
alt
ı
gen petek ya da balpete
ğ
i denilen hafif yo
ğ
unluklu k 
ı
s
ı
molu
ş
turur (
Ş
ekil 1). Petek hücre boyutlar 
ı
 levhan
ı
n yo
ğ
unlu
ğ
unu belirler. Balpete
ğ
ihücrelerin alt ve üst yüzey örtüsü ile kaplanmas
ı
 sonucunda sandviç kompozit levhalar eldeedilmi
ş
olur. Yüzey örtüsü olarak genelliklekompozit plakalar kullan
ı
l
ı
r. Hücre yo
ğ
unlu
ğ
u,yüksekli
ğ
i ve malzemesinin yan
ı
nda kompozityüzey örtü malzemesi seçimi petek yap
ı
l
ı
 kompozit levhalar 
ı
n kullan
ı
laca
ğ
ı
yere göretasar 
ı
mc
ı
lar için çe
ş
itli seçenekler sunar. Budurumda ideal petek yap
ı
l
ı
kompozit levhaseçiminde, belirlenen levhan
ı
n mekanik 
 
M. Yavuz Solmaz, Mete Onur Kaman, Kadir Turan, Ayd
ı
n Turgut
2
özellikleri ön plana ç
ı
kar. Özellikle yüzey örtümalzemesi, petek yap
ı
l
ı
kompozit levhalar 
ı
ne
ğ
ilme dayan
ı
m
ı
üzerinde önemli role sahiptir.Paik ve di
ğ
. [1], deneysel ve teorik olarak gerçekle
ş
tirdikleri çal
ı
ş
malar 
ı
nda alüminyum petek hücreli kompozit levhalar 
ı
n dayan
ı
mlar 
ı
n
ı
 tespit etmi
ş
lerdir. Basitle
ş
tirilmi
ş
teorik  ba
ğ
ı
nt
ı
lardan yararlanarak bulduklar 
ı
levhadayan
ı
mlar 
ı
n
ı
üç nokta e
ğ
me, eksenel basma veyanal ezilme deneyleri sonucunda elde ettiklerisonuçlarla kar 
ş
ı
la
ş
t
ı
rm
ı
ş
lar ve sonuçlar 
ı
grafikler halinde sunarak kompozit levhalarda olu
ş
anhasar karakteristiklerini belirlemi
ş
lerdir.Bunyawanichakul ve di
ğ
. [2], hücre malzemesiolarak kâ
ğ
ı
t, yüzey örtüsü olarak ise karbonfiber/epoksi kompozit levha kullanarak ortas
ı
nda pim bulunan petek yap
ı
l
ı
levhalardan tek pimiç
ı
karma testi (pull-out) gerçekle
ş
tirmi
ş
lerdir.Hücre kaymas
ı
ve burkulmas
ı
, yüzey örtüsühasar 
ı
ve pimin kompozit levhadan ç
ı
kmas
ı
 s
ı
ras
ı
nda olu
ş
turdu
ğ
u ezilme hasarlar 
ı
n
ı
lineer olmayan sonlu elemanlar metoduylamodelleyerek sonuçlar 
ı
deneysel verilerlekar 
ş
ı
la
ş
t
ı
rm
ı
ş
lard
ı
r. Aktay ve di
ğ
. [3], sonluelemanlarda kat
ı
modellemeye uygunhomojenle
ş
tirilmi
ş
malzeme modeli ve yar 
ı
 uyarlamal
ı
say
ı
sal e
ş
le
ş
me (SAC) tekni
ğ
ikullanarak petek yap
ı
l
ı
kompozit levhalar 
ı
nezilme davran
ı
ş
lar 
ı
n
ı
modellemi
ş
ler ve SACmodelinin ezilme davran
ı
ş
ı
ve hasar olu
ş
umunumodellemeye daha uygun oldu
ğ
unu tespitetmi
ş
lerdir.
Ş
ekil 1.
Petek yap
ı
l
ı
kompozit levha ve hücre boyutlar 
ı
.
Galletti ve di
ğ
. [4] taraf 
ı
ndan, e
ğ
ilmeyemaruz petek yap
ı
l
ı
kompozit levhalar 
ı
n hasar tipleri ve dayan
ı
mlar 
ı
ara
ş
t
ı
ı
lm
ı
ş
t
ı
r. Çal
ı
ş
madahasar olu
ş
umunun yüzey örtüsünün mekanik dayan
ı
m
ı
n
ı
n a
ş
ı
ld
ı
ğ
ı
durumda meydana geldi
ğ
ini belirlenmi
ş
tir.Fiedler ve Öchsner [5], farkl
ı
 hücre tipindeki sandviç yap
ı
lar 
ı
n e
ğ
ilmedavran
ı
ş
lar 
ı
n
ı
inceleyerek bu yap
ı
lar 
ı
n e
ğ
ilmedayan
ı
mlar 
ı
n
ı
ve hasar tiplerini belirlemi
ş
lerdir.Hücre malzemesi olarak; petek, alüminyumköpük ve küre
ş
eklinde bo
ş
luklu metal yap
ı
lar kullanm
ı
ş
lard
ı
r. He ve Hu [6], petek yap
ı
l
ı
 kompozit levhalarda yüzey örtüsü ile hücrea
ğ
ı
rl
ı
k oranlar 
ı
n
ı
n %50 – 66.7 aras
ı
nda olmas
ı
 gereklili
ğ
ini belirlemi
ş
lerdir. Bu a
ğ
ı
rl
ı
k oran
ı
 aral
ı
ğ
ı
nda üretilen numunelerin e
ğ
ilmedayan
ı
mlar 
ı
ile teoriksel de
ğ
erler aras
ı
ndauyumlu sonuçlar elde etmi
ş
lerdir.Belouettar vedi
ğ
. [7], dört nokta e
ğ
me testi uygulayarak petek yap
ı
l
ı
kompozit levhalar 
ı
n yorulmadavran
ı
ş
lar 
ı
n
ı
incelemi
ş
lerdir. Çal
ı
ş
malar 
ı
nda petek hücre yo
ğ
unlu
ğ
u ve boyutunun maksimumyük, hasar ba
ş
lang
ı
c
ı
ve ilerlemesi üzerineetkisini ara
ş
t
ı
rm
ı
ş
lard
ı
r. Jen ve di
ğ
. [8], petek yap
ı
l
ı
kompozit levhalarda yüzey örtüsü ile petek hücrenin yap
ı
ş
t
ı
ı
c
ı
ile birle
ş
tirilmesi durumundakullan
ı
lan yap
ı
ş
t
ı
ı
c
ı
miktar 
ı
n
ı
n e
ğ
ilmeyorulmas
ı
üzerine etkisini ara
ş
t
ı
rm
ı
ş
lard
ı
r. Sonlu
Yüzey örtüsüPetek yap
ı
l
ı
 hücre
 
Petek Yap
ı
l
ı
Kompozit Levhalar 
ı
n E
ğ
ilme Davran
ı
ş
lar 
ı
n
ı
n
İ
ncelenmesi
3
elemanlar metodunu kullan
ı
larak ara yüzeygerilmelerini elde etmi
ş
ve bu gerilmeleriyorulma ömrünün tahmini için kullanm
ı
ş
lard
ı
r.Othman ve Barton [9] statik ve dinamik çarpmayükü etkisindeki petek yap
ı
l
ı
kompozitlevhalarda hasar ba
ş
lang
ı
c
ı
ve ilerlemesiniara
ş
t
ı
rm
ı
ş
lard
ı
r. Üç nokta e
ğ
me deneyi yaparak sandviç levhalar 
ı
n yük ta
ş
ı
ma, enerji sönümlemekarakteristikleri ve hasar mekanizmalar 
ı
n
ı
tespitetmi
ş
lerdir. Etkili hasar mekanizmalar 
ı
n
ı
; yük temas yüzeyi etraf 
ı
nda bas
ı
nç hasar 
ı
, hücreezilmesi ve yüzey örtüsü çekme hasar 
ı
olarak  belirlemi
ş
lerdir. Daniel ve Abot [10], deneyselolarak sandviç levhalar 
ı
n e
ğ
ilme davran
ı
ş
lar 
ı
n
ı
 deneysel olarak ara
ş
t
ı
rm
ı
ş
ve elde ettiklerisonuçlar 
ı
teoriksel sonuçlarla kar 
ş
ı
la
ş
t
ı
rarak,sonuçlar 
ı
n birbiriyle uyumlu oldu
ğ
unugöstermi
ş
lerdir. Pan ve di
ğ
. [11] taraf 
ı
ndanalüminyum petek hücreli kompozit levhalar 
ı
neksenel kayma deformasyon davran
ı
ş
ı
 incelenmi
ş
tir. Kayma testi sonucunda yük-yer de
ğ
i
ş
tirme grafi
ğ
inden; kayma yükününmaksimum bir de
ğ
ere ula
ş
t
ı
ğ
ı
n
ı
bu de
ğ
erdensonra ani bir dü
ş
ü
ş
gösterdi
ğ
ini ve daha sonrayükün sabit kald
ı
ğ
ı
n
ı
gözlemlemi
ş
lerdir. Kaymadeformasyon sürecini; elastik deformasyon, plastik deformasyon, hücre duvar 
ı
ı
ı
lmas
ı
ve petek hücreleri ile yüzey örtüsünün ayr 
ı
lmas
ı
 
ş
eklinde tan
ı
mlam
ı
ş
lard
ı
r. Arslan ve Kaman[12], alüminyum, polyester reçine emdirilmi
ş
 cam elyaf ve kâ
ğ
ı
t petek hücreli kompozitlevhalar üreterek, basma ve çarpma yüklerialt
ı
nda bu levhalar 
ı
n, maksimum dayan
ı
m,
ı
ı
lma, deformasyon ve enerji sönümlemeözelliklerini ara
ş
t
ı
rm
ı
ş
lard
ı
r.Bu çal
ı
ş
mada, farkl
ı
hücre yo
ğ
unluklar 
ı
ndaayn
ı
hacme sahip kâ
ğ
ı
t ve alüminyum petek hücreli kompozit levhalar üretilmi
ş
tir. Hücrelerinalt ve üst yüzeyleri rastgele da
ğ
ı
l
ı
ml
ı
camfiber/polyester kompozit plakalarla örtülerek kompozit sandviç yap
ı
lar elde edilmi
ş
ve bunumuneler üç nokta e
ğ
me deneyine tabitutulmu
ş
tur. E
ğ
me deneyi sonucunda sandviçlevhalar 
ı
n e
ğ
ilme dayan
ı
mlar 
ı
ve petek hücreyap
ı
lar 
ı
n
ı
n kayma rijitlikleri tespit edilmi
ş
tir.
2. Petek Yap
ı
l
ı
Kompozit Levhalar
ı
n Üretimi
Petek yap
ı
l
ı
kompozit levhalar; balpete
ğ
i
ş
eklindeki hücrelerin ve yüzey örtüsü plakalar 
ı
n
ı
n üretilmesi ve daha sonra bu ikiyap
ı
n
ı
n birle
ş
tirilmesiyle elde edilirler. Petek yap
ı
lar 
ı
n üretiminde uzatma ve k 
ı
v
ı
rarak 
ş
ekilverme olmak üzere genellikle iki temel teknik kullan
ı
l
ı
r [12]. Bu çal
ı
ş
mada petek hücremalzemesi olarak 0.15 mm kal
ı
nl
ı
ğ
ı
ndaalüminyum ve ortalama 0.45 mm kal
ı
nl
ı
ğ
ı
nda polyester reçine emdirilmi
ş
ğ
ı
t kullan
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.Polyester emdirilmi
ş
ka
ğ
ı
d
ı
n polyester hacimoran
ı
% 77.8, ka
ğ
ı
d
ı
n hacim oran
ı
ise % 22.2’dir.48 mm geni
ş
li
ğ
inde
ş
erit halinde haz
ı
rlanan petek malzemeleri öncelikle alt
ı
gen kesitli metalkal
ı
 plar aras
ı
na yerle
ş
tirilmi
ş
daha sonra kal
ı
 plar s
ı
ı
ş
t
ı
ı
larak k 
ı
vr 
ı
lm
ı
ş
 
ş
eritler elde edilmi
ş
tir.Üretilen
ş
eritlerin hücre duvarlar 
ı
yap
ı
ş
t
ı
ı
c
ı
 kullan
ı
larak birle
ş
tirilmi
ş
ve alt
ı
gen kesitli petek yap
ı
l
ı
(balpete
ğ
i) hücreler elde edilmi
ş
tir (
Ş
ekil2).
Ş
ekil 2.
Petek hücrelerinin üretim a
ş
amalar 
ı
.
Alüminyumlevha
ı
vr 
ı
lm
ı
ş
 
ş
erit
Ş
eritlerin birle
ş
tirilmesiyleelde edilen petek yap
ı
l
ı
hücre
ı
v
ı
rmakal
ı
 plar 
ı
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->