Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
24Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Škrip, prvi broj

Škrip, prvi broj

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,707|Likes:
Published by Ognjen Kojanić

More info:

Published by: Ognjen Kojanić on Jan 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

01/02/2013

pdf

text

original

 
 
Dragečitateljkeidragičitaoci,predvamajeprvibrojčasopisaŠkrip.Škripjeproizvodradanekolikomladihentuzijastkinjaientuzijastakojiželedanapravemestonakomemogudadelesvojemišljenjesadrugima.ŽelimodaŠkripbudeneštoizmeđublogaiprofesionalnihčasopisa,alitakodazadržidobrestraneijednogidrugogmedija.Uprvombrojumožetesaznatioknjiževnomvelikanu,HorheuLuisuBorhesu,aliiouposlednjevremejakomodernojpojaviuličneumetnosti.Nekogaumetnostpodstičedarazmišljaoličnojlozoji,anekogaouslovimaukojimasetaumetnostrazvijaiuticajimakojimasepovinuje.TakoćetemoćidapročitatereeksijuoreligijiinspirisanuBeketomiopotrebidabalkanskaumetnostnapusti(balkanističku)estetikupokojojjekarakterističnauposlednjihpardecenija.MoćićetedapročitateijednoizlaganjeMiroslavaKrleže,intervjusaBvanom,beo
-
gradskimreperom,ijedanmanifest,napisanpougledunaoneavangardne,akojiodgovarasadašnjemtrenutku.Namnogepojaveudruštvupoputprekoračenjapolicijskihovlašćenja,institucijebraka,ograničenogkretanja,brojevakojiumnogimaspektimaodređujunašeživote,naviklismotolikodaihuzi
-
mamozdravozagotovo.Sdrugestrane,aktuelnetemepoputponašanjanavijačauĐenoviiWikiLea
-
sagotovodazahtevajudaonjimaimamostav.Povrhtoga,onoštosmointernalizovali-ograničenjakojanamnamećuidentitetiilionoštosmo“naučiliuškoli”-moždapredstavljavećiproblemodono
-
gaštonamsenaizglednasilnonameće.Zatosuseuprvombrojunašliitekstovioovimproblemima.Dakle:umetnost,politikailidrtvo;aktuelno,prevazenoilitrajno;lokalno,regionalnoiliglobal
-
no;komentari,esejiiligonzo-članci-uređivačkupolitikunismostrogodenisali,nemamotematskifokusniograničenjaupogledutekstova.Akobismopokušalidaodredimocilj,moždabismoreklidaželimodaskrenemo pažnjunamarginalizovanetemeidakritičkipromislimoonoštoseuzimazdravozagotovo.Takođe,nadamosedaćejezičkih“iskakanja”ubudućnostibitijošviše-uprvombrojuimamosamojedantekstnamakedonskom,iponeštoengleskog-jermislimodanamtrebarazumevanja,ibukvalnoigurativno,usvakodnevnomživotu. Najzad,volelibismodaimamojošvišekvalitetnihčlanakaifeedbackodvas.NadamosedaćevaspokretanjeŠkripapodstaćidadelitesvojemišljenjesadrugimaiučinitedaovajčasopispostanemestokonstruktivnedebate.
Uvodnik 
 
SADRŽAJ
Antroposznačičovek.........................................................................4 NeobičnisvetHorheaLuisaBorhesa.................................................6Umrobrak..........................................................................................9ČekanjeGodoa.................................................................................11Umetnost...!?....................................................................................12 Naravnodamože.............................................................................1629godinaodsmrtiMiroslavaKrleže...............................................18PismaizItalije..................................................................................20 Numerofrenici.................................................................................Stigmatizacijasvakodnevniceiliti“Zaštosamtolikoograničen”....................................................24Dalisunamtumači(još)uvekpotrebni..........................................26ШтосоуметностанаБалканотпоконфликтот?.........................................................28Bvana...............................................................................................30Prostoriuglavamaiokonjih...........................................................34

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->