Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Filipino Reviewer Term1

Filipino Reviewer Term1

Ratings: (0)|Views: 1,261|Likes:
Published by irish x

More info:

Published by: irish x on Jan 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2013

pdf

text

original

 
FILIPINO REVIEWER (FIRST TERM)
KOMUNIKASYONMGA BATAYANG KONSEPTO NGKOMUNIKASYON
y
 
 Ang
komu
ni
kasyo
n
ay 
i
sa
ng
proseso- proseso
ng
patuluya
ng
pa
g
l
i
kha, pa
g
lalahad
g
ayu
n
d
in
 
n
ama
n
 
ng
pa
g
hahat
i
d
ng
me
n
sahemakabuluha
n
ma
n
o h
in
d
i
 
g
am
i
t a
ng
 
n
aka
g
aw 
i
a
ng
s
i
mbol
i
ko
ng
aks
i
 yo
n
 
ng
tao.
y
 
 Ang
komu
ni
kasyo
n
at
i
sa
ng
proseso. Ito ay proseso dah
i
l k 
in
apapalooba
n
 
i
to
ng
 
i
 ba¶t
i
 ba
ng
serye
ng
aks
i
 yo
n
at patuloy 
n
a
n
a
g
 baba
g
o.
y
 
 Ang
komu
ni
kasyo
n
ay 
i
sa
ng
s
i
stema.
 Ang
  bawat baha
gi
 
ng
s
i
stema
ng
komu
ni
kasyo
n
 ay 
n
ararapat
n
a maakto
n
a
ng
ayo
n
sa
in
aka
i
la
ng
a
n
 
ng
s
i
twasyo
n
.
y
 
 Ang
komu
ni
kasyo
n
ay maar
ing
 
in
te
n
syo
n
al od
i
-
in
te
n
syo
n
al. I
n
te
n
s
i
 yo
n
al ku
ng
a
ng
 me
n
sahe ay t
i
 yak 
n
a
n
a
i
pararat
ing
sa kausapat d
i
-
in
te
n
s
i
 yo
n
al ku
ng
a
ng
me
n
sahe
ng
 
n
a
i
s
i
parat
ing
 
ng
ta
g
apa
g
sal
i
ta ay 
n
akarat
ing
sah
in
d
i
 
in
aasaha
ng
dat
n
a
n
 
ni
to.
MGA KOMPONENT NG KOMUNIKASYON
y
 
Ta
g
ahat
i
d
ng
Me
n
sahe: Ito a
ng
p
in
a
g
mula
n
 
ng
me
n
sahe o ta
g
a
g
awa
ng
me
n
sahe
y
 
Me
n
sahe: tumutukoy 
n
ama
n
 
i
to sa
i
mpormasyo
ng
 
n
a
i
s
i
pahat
i
d
ng
 p
in
a
ngg
a
g
al
ing
a
n
 
ng
me
n
sahe.
y
 
H
adla
ng
: a
n
uma
ng
ba
g
ay o pa
ng
 yayar
i
 
n
amaar
ing
makapa
g
paba
g
o
ng
kahulu
g
a
n
 
ng
 
i
sa
ng
usapa
n
.
y
 
C
ha
nn
el: Na
g
s
i
s
i
lb
ing
daa
n
a
n
 
ng
me
n
sahepatu
ng
o sa ta
g
ata
ngg
ap
ni
to.
y
 
Ta
g
ata
ngg
ap: Ito a
ng
tumata
ngg
ap
ng
 me
n
sahe
ng
hated
ng
ta
g
apa
g
hat
i
d
ng
 me
n
sahe.
y
 
Feedback: Ito ay tumutukoy sa tu
g
o
n
 
ng
 ta
g
ata
ngg
ap mula sa me
n
sahe
ng
hat
i
d
ng
 ta
g
ahat
i
d
ng
me
n
sahe.
URI NG KOMUNIKASYON
y
 
I
n
traperso
n
al: t
in
atawa
g
 
i
to
ng
pa
n
sar
i
l
ing
 komu
ni
kasyo
n
dah
i
l
i
to ay 
n
a
g
a
g
a
n
ap sasar
i
l
i
lama
ng
. Na
g
a
g
a
n
ap
i
to sa tuw 
ing
tayoay 
n
a
g
kakaroo
n
 
ng
perso
n
al
n
a repleks
i
 yo
n
,ebalwasyo
n
sa sar
i
l
i
, pa
g
-
ii
s
i
p
ng
m
g
a pla
n
osa buhay at
i
 ba pa.
y
 
I
n
terperso
n
al: Ito ay 
n
a
g
a
g
a
n
ap sa pa
gi
ta
n
 
ng
dalawa
ng
tao o mal
ii
t
n
a
g
rupo
n
a
n
a
g
kakaroo
n
 
ng
pal
i
ta
n
 
ng
me
n
sahe.Kadalasa
n
 
i
to
ng
maoobserbaha
n
sadalawa
ng
ma
g
ka
i
 b
ig
a
ng
 
n
a
g
-uusap o kaya¶y sa m
g
a pa
g
pupulo
ng
 
ng
samaha
n
at
i
 ba,
y
 
Mach
in
e-
 A 
ss
i
sted: Ito ay paraa
n
 
ng
 pa
gg
am
i
t
ng
a
n
uma
ng
ur
i
 
ng
tek 
n
oloh
i
 yatu
ng
o sa mab
i
sa
ng
 
in
teraks
i
 yo
n
sa ka
ni
 ya
ng
 kapwa.
y
 
Pampubl
i
ko: Tumutukoy 
n
ama
n
 
i
to sa masmalak 
ing
b
i
la
ng
 
ng
m
g
a tao
n
a
n
a
g
 babaha
gin
a
n
 
ng
m
g
a
i
deya o
n
a
g
papal
i
ta
n
 
ng
kuro tu
ng
o sa pa
g
kam
i
t
ng
 
i
sa
ng
layu
nin
.
 ANYO NG KOMUNIKASYON
y
 
B
erbal
n
a Komu
ni
kasyo
n
: Ito ay tumutukoy sa pa
gg
am
i
t
ng
sal
i
ta sa pa
g
papahaya
g
atpa
g
paparat
ing
 
ng
me
n
sahe
ni
to sa kausap.
y
 
D
i
 
B
erbal: Ku
ng
sa berbal
n
a komu
ni
kasyo
n
 ay sal
i
ta a
ng
 
gin
a
g
am
i
t
n
a kasa
ng
kapa
n
sakomu
ni
kasyo
n
, sa d
i
berbal
n
ama
n
ay 
g
uma
g
am
i
t
ng
i
los.
D
i
to pumapasok a
ng
 kata
g
a
ng
, ³
 A 
ct
i
o
n
s speak louder tha
n
  words.´ Na
g
a
g
a
n
ap a
ng
a
n
 yo
ng
 komu
ni
kasyo
ng
 
i
to kadalasa
n
 
n
a h
in
d
i
 
n
amamalaya
n
 
ng
tao.
o
 
Ocules
i
s
i
 
Sa klas
i
p
i
kasyo
ng
 
i
to
ng
 komu
ni
kasyo
n
ay makabuluha
n
a
ng
 
gamit
 n
g
 
mata
.
 Ang
at
ing
mataay s
in
asab
ing
b
in
ta
n
a
n
 
g
at
ing
kaluluwa atpa
g
katao. Gam
i
t a
ng
mataay mahusay at mab
i
satayo
ng
 
n
akapa
g
lalahad
ng
 emosyo
n
.
i
 
H
al
i
mbawa:
 Ang
pa
g
lak 
i
atpa
n
l
i
l
i
s
i
ng
mata ay 
n
a
ng
a
ng
ahulu
g
a
n
 
ng
 pa
g
ka
g
al
i
t sama
n
tala a
ng
 pa
g
lamlam
n
ama
n
ay 
n
a
ng
a
ng
ahulu
g
a
n
 
ng
 kawala
ng
-lakas opa
g
 ba
g
sak 
ng
moral.
o
 
H
apt
i
cs
i
 
Tumutukoy sapa
g
papadama
g
am
i
t a
ng
 
p
agha
plos
 
s
a
 
ta
o
n
g
 
i
n
a
au
s
a
p.
 
i
 
H
al
i
mbawa:
 Ang
haplos
ng
 
in
a kapa
g
 
n
apakab
ig
at
ng
 d
in
adala
ng
sul
i
ra
nin
 
ng
 a
n
ak.
o
 
in
es
i
cs
i
 
Tumutukoy 
i
to sa
ga
l
aw 
 n
g
atawa
n
.
 
Kadalasa
ng
  wala
ng
kamalaya
n
a
ng
tao
n
a
n
akapa
g
hahat
i
d
n
a
i
tome
n
sahe sa kausap
g
am
i
ta
ng
 
g
alaw 
i
 
 Ang
pa
g
i
 b
i
t-bal
i
kat
n
a
ng
a
ng
ahulu
g
a
ng
, ³Ewa
n
o
H
in
d
i
ko alam´
o
 
Object
i
cs
i
 
p
in
a
nini
 walaa
n
 
n
a
gumagamit
 
tay 
o
n
g
  b
agay 
 
tu
ng
o sa mab
i
sa
ng
 pa
g
lalahad
ng
me
n
sahe.
i
 
H
al
i
mbawa: Pa
g
dampot
ng
ts
in
elas
ng
ama
ng
 
g
al
i
t
n
a
g
al
i
t sa ka
ni
 ya
ng
a
n
ak upa
ng
palu
in
 
i
to o d
i
 
 
kaya¶y pa
g
-amba
g
al
i
t a
ng
 s
in
turo
n
.
o
 
Olfactor
i
cs
i
 
G
amit
 
a
n
g
 
p
a
n
g
 
am
o
 y,
 
 bat
i
d d
in
 
n
at
in
a
ng
 pa
g
lalahad
ng
me
n
sahe.
i
 
H
al
i
mbawa: Kah
i
t
n
a
n
akap
i
i
t, alam
n
at
in
ku
ng
 a
n
o a
ng
amoy 
ng
s
inig
a
ng
 adobo. Kapa
g
 
n
atutulo
g
sasasakya
n
ay may dumaa
ng
 trak 
ng
basura ay b
ig
la a
n
 
g
at
ing
reaks
i
 yo
n
 
ng
 pa
g
tak 
i
p
ng
 
i
lo
ng
.
o
 
C
olor
i
cs
i
 
Ito ay a
ng
pa
g
tata
g
lay 
ng
 
u
l
ay 
n
g
 
s
im
 b
olo
 
s
a
 
a
n
 y 
o
n
g
 
p
ag
p
a
ahu
l
uga
n
.
 
i
 
H
al
i
mbawa: Put
i
-kal
ini
sa
n
, P
in
k-Kababa
i
ha
n
,
 A 
sul-Kalalak 
i
ha
n
 
o
 
P
i
ct
i
cs
i
 
Ito ay a
ng
mas k 
i
lala
n
at
in
 sa w 
i
ka
ng
 
ing
les
n
a,
³f 
acia
l
ex
pr
e
ss
i
o
n
 Na
g
tata
g
lay 
i
to
ng
 maram
ing
kahulu
g
a
n
  batay sa
n
akamas
i
d at
n
akatu
ng
hay saekspres
i
 yo
n
 
ng
kausap.
o
 
Ico
ni
cs
i
 
Isa
ng
represe
n
tasyo
n
 
ng
 
n
araramdama
n
 
ng
tao
g
am
i
t a
ng
m
g
a
 
s
im
 b
olo
n
g
i
l
a
l
a
n
ati
n b
i
l
a
n
g
 
ic
o
n
s
.
i
 
H
al
i
mbawa:
 Ang
m
g
apak 
i
ramdam
g
aya
ng
 masaya at malu
ng
kot
n
amukha at
i
 ba pa
ng
 
i
lustrasyo
n
.
o
 
C
hro
n
em
i
cs
i
 
 Ang
komu
ni
kasyo
ng
 
i
to ay 
idi
n
idi
ta
n
g
 
or
a
s
 
n
aku
ng
saa
n
a
ng
bawat taosa l
i
pu
n
a
n
ay may orye
n
tasyo
n
sa oras opa
n
aho
n
 
n
a mayroo
n
s
i
la.
i
 
H
al
i
mbawa: Kapa
g
 s
in
ab
ing
alas dose
ng
 ta
ng
hal
i
, alam
n
at
ing
 
i
toay oras
ng
pa
n
a
ng
hal
i
a
n
,kapa
g
pumasok a
ng
 Pebrero, a
g
ad
n
a
n
a
ii
s
i
p
n
at
in
a
ng
buwa
n
 
ng
m
g
apuso.
o
 
 Vocal
i
cs
i
 
Tumutukoy 
n
ama
n
 
i
to sa
tu
n
o
g
 
n
a
n
al
i
l
i
kha
ng
tao.
i
 
H
al
i
mbawa:
 Ang
pa
g
sutsot b
i
la
ng
pa
n
tawa
g
pa
n
s
in
satao at pa
g
-ehem ba
g
oma
g
sal
i
ta sa m
i
kropo
n
o.
o
 
Prox
i
m
i
cs
i
 
D
i
s
ta
n
s
 ya
 
n
ama
n
a
ng
 klas
i
p
i
kasyo
ng
 
i
to
ng
d
i
- berbal
n
a komu
ni
kasyo
n
.Maar
i
 
n
at
ing
malama
n
a
ng
 relasyo
n
 
ng
dalawa
ng
 tao
ng
 
n
a
g
uusap batay sad
i
sta
n
sya.
PAGSASALING WIKA 
y
 
Pa
g
l
i
l
i
pat sa p
in
a
g
sal
in
a
ng
i
ka
ng
 p
in
akamalap
i
t
n
a katumbas
n
a d
i
 wa ome
n
sahe
ng
 
i
s
in
asaad sa w 
i
ka
ng
 
i
s
in
asal
in
.
y
 
Kata
ngi
a
n
dapat mero
n
ka
o
 
Kadalubhasa
n
sa dalawa
ng
i
ka
ng
 kasa
ng
kot sa pa
g
sasal
in
 
o
 
Sapat
n
a kaalama
n
sa kultura
ng
 dalawa
ng
ba
n
sa
ng
kasa
ng
kot sapa
g
sasal
in
.
o
 
Ga
n
ap
n
a kaalama
n
sa paksa
o
 
Sapat
n
a kaalama
n
sa
g
rammar
ng
 dalawa
ng
i
ka
y
 
Paraa
n
 
ng
pa
g
sasal
ing
i
ka
o
 
Sa
n
sal
i
ta
ng
bawat sal
i
ta
o
 
L
i
teral
o
 
Idyomat
i
ko
o
 
Pa
ng
h
i
h
i
ram
 ANG AWIT NG PAGIBIG
y
 
Klas
i
ko
ng
 
 A 
 w 
i
t
in
 
o
 
 An
 yo
ng
tula (mayroo
ng
sukat attu
g
ma)
o
 
4
 
n
a taludtod sa
i
sa
ng
sak 
n
o
ng
 
y
 
Moder
n
o
ng
 
 A 
 w 
i
t
in
 
o
 
Malaya a
ng
sukat (free verse)
o
 
Perso
n
al
n
a exper
i
e
n
ce d
i
 
g
aya
ng
 kals
i
ko
ng
aw 
i
t
in
 
n
a
g
e
n
eral
KAPAG NAKITA KO ULIT SI HUI LAN
y
 
Gal
ing
sa S
ing
apore
y
 
S
in
ulat
ni
Wo
ng
Me
ng
Voo
n
 
y
 
Sal
in
 
ni
 
B
.S. Med
in
a Jr.
y
 
Gusto
ng
 
ii
 wa
n
 
ng
ma
n
u
n
ulat:
o
 
Pa
g
 baba
g
o
i
 
D
i
pwede
ng
mawala sa buhay 
ng
tao
o
 
2
um
ii
ral
n
a kapa
ng
 yar
i
ha
n
 
i
 
Mayayama
n
 
i
 
Mah
i
h
i
rap
MGA KATULONG SA BAHAY 
y
 
Gal
ing
sa V 
i
et
n
am
y
 
S
in
ulat
ni
Ve
i
Tro
ng
Pho
ng
 
y
 
Sal
in
 
ni
Flore
n
t
in
o
 A 
. I
ni
e
g
o
y
 
L
i
pu
n
a
ng
Tatsulok 
MICKEY MATSING AT KIKO
D
UCK 
y
 
S
in
ulat
ni
 
H
e
i
d
i
 
B
. Sar
n
o
y
 
Kolo
n
 yal
n
a Pa
gii
s
i
p
KOKA KOLA 
y
 
S
in
ulat
ni
 
H
e
i
d
i
 
B
. Sar
n
o
y
 
Teorya
ng
Fem
ini
smo

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->