Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5514, 8.1.2011]

Dnevni avaz [broj 5514, 8.1.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 977|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
SASTANCI
[ta su Behmeni Bregovi}dogovarali?
SARAJEVO
’Polom’oborio 7pje{aka
NOVINA U NOVINI
Danasprilog’Sedmica’
EVIDENCIJE
Od januara do novembra 2010. na evidenciju nezaposlenih prijavljeno 88.047 osoba
Najvi{e ljudi bez posla u Tuzlanskom kantonu
Ne radi sve vi{e stru~njaka
Na d`enazi biha}koj princezi 10.000 ljudi iz cijele BiH
N
a evidenciju nezapo-slenih u FederacijiBiH tokom novembra2010. prijavile su se7.253 osobe, od ~ega 3.933 po pr-estanku radnog odnosa.To su najnoviji podaci Fe-deralnog zavoda za zapo{ljava-nje. Jo{ je saop}eno da je po-sljednjeg dana novembra uFederaciji BiH evidentirano364.416 nezaposlenih osoba,{to je za 1.005 osoba ili 0,28posto vi{e nego u oktobru.
4. strana
Podaci Federalnog zavoda za zapo{ljavanje
 Tu `an dan
Opro{taj od Alme
ZA 11 MJESECI JO[44.580 OTKAZA
Gradsko mezarje Humci: Posljednji ispra}aj djevojke koju su svi voljeli 
(Foto: M. Dedi})
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
subota, 8. 1. 2011.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5514
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Nova gripa: Virus H1N1 {iri se na{om dr`avom
U SARAJEVU UMRO 65-GODI[NJAK,SUMNJIVA SMRT U BOLNICI U TUZLI
 3. strana
   2 .  s   t  r .   1   4 .  s   t  r .   2   4 .  s   t  r .
Dr`avna imovina:Ako bude kr{enja odluke
OHRSPREMASANKCIJE
Podaci UN-a:Nezabilje`en porast cijena
OBOREN REKORDU POSKUPLJENJUHRANE IZ 2008.
D`ekomanija: Jir`i Pli{ek o na{em asu
Siti je samostepenicau D`ekinojkarijeriSiti je samostepenicau D`ekinojkarijeri
   8 .  s   t  r .   4 .  s   t  r .
65. str.
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,8. januar/sije~anj 2011.
2
 Internisti~ka terapija KCUS-a: U 2009. i 2010. godini lije~ili se brojni pacijenti od svinjske gripe
U BiH su zabilje`eni pr-vi smrtni slu~ajevi izazvanivirusom H1N1 ove zime.Prema informaciji koju smodobili od Bakira Naka{a, di-rektora Op}e bolnice „Prim.dr. Abdulah Naka{„, u ovojustanovi preksino} u 19.20sati umro je 65-godi{njimu{karac iz Sarajeva.U bolnicu je primljen usrijedu oko devet sati, a odr-anije je imao probleme s ci-rkulacijom u centralnom ne-rvnom sistemu te je najvjer-ovatnije zbog toga bio u ri-zi~noj kategoriji.
Upala plu}a
- Primljen je u gripo-znom stanju i s upalomplu}a. U njegovoj porodicitako|er je bilo oboljelih odgripe. Budu}i da je bio ute{kom stanju, smje{ten je naOdjel intenzivne njege. Bioje hipotenzivan, s niskimkrvnim pritiskom, a kasnijei manje komunikativan.Do{lo je do pogor{ane ra-zmjene gasova i oko 14 satipriklju~en je na aparat za di-sanje. Dobio je antibiotike isve ono {to treba, ali istog da-na u 19.20 sati je preminuo- ka`e dr. Naka{, ne `ele}iotkrivati identitet umrloga.Mikrobiolo{ka analiza br-isa uzetog od ovog bolesnikapotvrdila je infekciju viru-som H1N1. U Op}oj bolni-ci trenutno nema drugih pa-cijenata s novom gripom.- Na Intenzivnoj njeziimamo jo{ jednog pacijenta.Uzeli smo mu bris, ali misli-mo da on nema pandemijskivirus - rekao je Naka{.Drugi sumnjivi slu~aj,koji jo{ nije potpuno ra-zja{njen, desio se ju~er uju-tro u UKC-u Tuzla. Kakonam je potvr|eno, rije~ je o55-godi{njem mu{karcu izDoboja, koji je na Kliniku zainfektivna oboljenja UKC-aTuzla primljen sa simpto-mima zaraze virusom H1N1.No, radi li se zaista o smrtiuzrokovanoj virusom pande-mijske gripe, jo{ se ne mo`ere}i sa sigurno{}u.To }e se znati nakon {to uSarajevu bude ura|en mole-kularni test. Prvi, brzi testbio je negativan, ali je zbogsimptoma koje je pacijentimao odlu~eno da se uradidetaljno testiranje. Jedno je sigurno, virusH1N1 {iri se na{om dr`av-om. Kako je saop}eno iz Fe-deralnog ministarstva zdra-vstva, u protekla dva dana la-boratorijski je potvr|eno petslu~ajeva, a svi su s podru~jaKantona Sarajevo. Biljana Jandri}, portparol KCUS-a,kazala nam je da su bolni~kizbrinuta dva pacijenta iz Sa-rajeva sa H1N1.
Infekcije u RS
- Jedan le`i na Infektivnojklinici, a drugi je na Intenzi-vnoj internisti~koj njezi. Dr-ugi pacijent (43) u veoma jete{kom stanju, priklju~en jena mehani~ku ventilaciju ive} je na dijalizi - ka`e Ja-ndri}.U RS su zabilje`ena ~etirislu~aja infekcije. Dvije oso-be su na respiratoru u Jedi-nici intenzivne medicineKC-a Banja Luka, dok sudvije mla|e osobe zbrinutena Infektivnoj klinici. Njimaje dijagnoza postavljena naosnovu klini~kih znakova ibrzih testova.Iz entitetskih ministarsta-va nagla{avaju da se u nare-dnom periodu mo`e o~ekiva-ti {irenje virusa i pove}anjebroja oboljelih. Njihova pr-eporuka za sve gra|ane je:prekrivanje usta marami-com pri ka{ljanju ili kihanju,redovno pranje ruku, provje-travanje prostorija, izbjega-vanje dodirivanja nosa io~iju, grljenja i ljubljenja...Prema njihovim uputama,najbolji na~in za{tite je va-kcinacija.
 E. HALA]
Na{a dr`ava pro{le godine je nabavi-la vakcine protiv H1N1. Kako nije vla-dala nikakva zainteresiranost za njih,one su lagerovane. Federalni epidemi-olog Jelena Ravlija sugerira vakcinaci-ju trovalentnom vakcinom koja je nami-jenjena za ovu sezonu, a koja u sebi sa-dr`i i H1N1.- Nije kasno za nju. Ne}e na{koditi. [to se ti~e ranijenabavljenih vakcina, njih je, ako bude insistiranja, mogu}eprimiti uz informirani pristanak i li~ni zahtjev - ka`e Ra-vlija, dodaju}i da je trenutno te`i{te de{avanja sa H1N1u Kantonu Sarajevo.
Ravlija: Nije kasnoza vakcinaciju
Arman [arki}, portparol JU „Dom zdr-avlja“ Sarajevo, kazao nam je da sezonskihvakcina jo{ ima.- Do sada je potro{eno 10.800 doza tr-ovalentne vakcine, a ostalo ih je oko10.000. Ovakva potro{nja od 1999. go-dine je najmanja kada je sezonska vakci-na u pitanju. Apelujemo posebno na ri-zi~ne grupe da jo{ nije kasno da primevakcinu. Ovaj period najbolji je za vakcinaciju i za{ti-tu od gripe. Vakcinacija je mogu}a u svim domovimazdravlja u KS svakog radnog dana - ka`e [arki}.
Ostalo jo{ 10.000sezonskih vakcina
 17 osoba
umrlo je u BiH odnove gripe u sezoni 2009/2010.
 14 umrlih
bilo je iz Feder-acije Bosne i Hercegovine
Troje umrlih
bilo je izRepublike Srpske
Vi{e od 1.200
ljudi biloje inficirano virusom H1N1, ali sera~una da ih je bilo mnogo vi{e zato{to nisu svi slu~ajevi prijavljeni
 714 slu~ajeva
bilo jelaboratorijski potvr|eno u FBiH
Prvi slu~aj
pandemijskegripe u BiH pojavio se 4. jula 2009.
Prosje~na dob
umr-lih bila je 31 godina
Najvi{e umrlih
biloje u rasponu od 4. do 47. godine`ivota
Govor brojki
 Ravlija:Te`i{tede{avanja u KS[arki}: Najmanja potro{nja Naka{: Ni{ta nije pomoglo Jandri}: Pacijent na aparatu za disanje
NOVA GRIPA
Virus H1N1 {iri se na{om dr`avom
U Sarajevu umro 65-godi{njak,sumnjiva smrt u bolnici u Tuzli
Za preminulog Dobojliju ~eka se nalaz
Jo{ jedan Sarajlija (43) u kriti~nom stanju u KCUS-u
@ari{te u Kantonu Sarajevo
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,8. januar/sije~anj 2011.
3
 Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic
 avaz.ba)
Obe}anja bezmandata
Prodaju dr`avnog blaga planira Vlada kojoj je istekaomandat, odnosno ljudi koji prodaju ne}e provoditi niti}e odgovarati za mogu}e negativne efekte
Prema Planu Agencije za privatizaciju u FBiH za 2011. godinu,Federalna vlada sredinom ovog mjeseca trebala bi dati saglasnost zaprodaju ve}inskog i manjinskog paketa dionica u 11 dr`avnih firmi!Prevedeno, Vlada FBiH u tehni~kom mandatu trebala bi ozako-niti pijacu na kojoj }e planuti i ono malo imetka u koji su upirale si-roma{ne o~i na{e dr`ave.Prodaju, dakle, planira Vlada kojoj je istekao mandat, odnosnoljudi koji prodaju ne}e provoditi niti }e odgovarati za mogu}e nega-tivne efekte.Kr~mljenje dr`avnog kapitala koje je osmislila Vlada FBiH u te-hni~kom mandatu, odnosno premijer i ministri u havi, primjer su pr-akse doma}ih nosilaca vlasti da sve {to nisu htjeli ili znali, a trebalisu uraditi za vrijeme mandata za koji su bili izabrani, urade onda ka-da za svoje postupke ne}e nikome odgovarati, jer u provo|enju vla-stitih odluka ne}e u~estvovati.Ko }e, naprimjer, odgovarati za to {to od najavljenog pove}anjapenzija, koje je Mujezinovi} penzionerima „~vrsto obe}ao“ uo~i No-ve godine, ne}e biti ni{ta? Mujezinovi} obe}ao, Bevanda kazao: „Su-per, ali nema para!“ Va`no je bilo da penzioneri predeveraju Novu go-dinu bez penzija, da ne galame i ne protestiraju, a kada za ispunjenjeobe}anja, negdje u ljeto, budu pitali, onih koji su obe}avali, naravno,tu ne}e biti. Puj, pike, ne va`i!Kako }e se s „blagodatima“ tehni~kog mandata odlaze}e nositi do-laze}a vlast, to sami Bog zna.U tehni~kom mandatu, naprimjer, kako entitetska tako i dr`avnavlast, odnosno vladari, na birane pozicije u dr`avnom aparatu ovihdana pozapo{ljavali su sve svoje nesposobne sekretarice, prilje`nice,ro|ake, strana~ke zgubidane i predizborne halaka~e koji nisu pro{llinikakvu provjeru stru~nosti i znanja koju zahtijevaju njihova radnamjesta.[ta je sve i federalna i dr`avna vlast u tehni~kom mandatu nao-be}avala narodu, ili koliko su odluka provele kroz svoje protokole,a za ~ije izvr{enje ne}e odgovarati, saznat }e se mo`da tek kada seuspostavi nova vlast. Osim ako i ta nova ne bude presvu~ena stara.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
Na gradskom mezarju Humci uBiha}u ju~er je sahranjena 18-godi-{nja biha}ka gimnazijalka AlmaHad`i}. Vi{e od 10.000 Bi{}ana,gra|ana Unsko-sanskog kantona,ali i drugih gradova BiH do{lo je naposljednji ispra}aj biha}ke prince-ze, koja je, nakon uspje{ne transpla-ntacije srca u Be~u, zbog komplika-cija s krvnim sudovima glave umrla25. decembra pro{le godine.
[utnja sve govorila
U povijesti Biha}a nije zabi-lje`ena ve}a d`enaza od ispra}aja navje~ni po~inak biha}ke princeze ze-lenih o~iju, koju je zavoljela cijelaBiH zbog hrabre osmogodi{nje bo-rbe s te{kom bole{}u i njenog neu-ni{tivog osmijeha. Pola sata prijed`enaze grad je bio naprosto bloki-ran automobilima i masama ljudikoji su i{li u pravcu mezarja Humci.U ogromnoj masi ljudi koja jeprekrila poljanu ispred mezarja {ut-nja je govorila vi{e od bilo koje ri-je~i. Kada je Enver ef. Moranjki},imam gradske d`amije u Harmani-ma, zatra`io da se naprave safovi zad`enazu, bio je to nesvakida{nji pr-izor. Du`e od pola sata redali su sesafovi dugi oko 300 metara.- Na{a Alma pobijedila je bole-st, ali nije smrt. Jer, Allah, d`. {., ka-zao je: „Kad vam ed`el do|e davam je smrtni ~as, vi taj ~as ne mo-`ete ni odmaknuti, ni primaknu-ti.“ Tako je bilo i s rahmetli Al-mom. Ostaje mi da po`elim daAllah, d`. {., po~asti Alminu du{ud`enetom - kazao je ef. Moranjki}.Od Alme su se njeni prijatelji,izme|u ostalog, oprostili rije~ima:- U na{im si srcima ostavilapuno toga lijepog, pokazala si namda ~ovjek, i kada je na rubu `ivota,ne treba da se predaje i srdi na Bo-ga, nego da se bori i s osmijehomna licu i ljubavnom toplinom uo~ima. Ti si na{ najve}i uzor, jer sisvima pokazala kako se voli `ivot ida se sve mo`e uz pozitivan stav.Neka ti je vje~ni rahmet i neka tidragi Allah, d`. {., podari d`enet.Kada je zatutnjala zemlja po je-lovim daskama, Almina majka Re-jhana Had`i} nije izdr`ala i izgubi-la je svijest. Uz Batkovu i pratnjudr. Katmerke Ceri} odnijeli su jedo obli`nje klupe daju}i joj vodu itrljaju}i usne limunovim sokom.
Borba za `ivot
D`enaza Almi Had`i}, najve}a uvi{estoljetnoj historiji Biha}a, poka-zala je koliko se svima urezala u sr-ce svojom nepokolebljivom bor-bom za `ivot - do posljednjeg daha.U d`amiji u Harmanima ju~er sunakon d`enaze rahmetli Almi Ha-d`i} prou~eni Ja’sin i dova.
 M. DEDI] - I. NUSPAHI]-[ILJAK 
TU@AN DAN
Na gradskom mezarju Humci
Opro{taj od
biha}ke princeze
D`enazi Almi Had`i} prisustvovalo vi{e od 10.000 gra|ana iz cijele BiH
Shrvana majka Rejhana pala u nesvijest  Posljednji ispra}aj djevojke koju je zavoljela cijela BiH 
(Foto: M. Dedi})
Almina porodica uputila jemolbu svima da umjesto cvi-je}a uplate pomo} oboljelimbiha}kim djevojkama SelmiMe{i} i Amri Halava} ili za po-mo} oboljeloj djeci Otvorenemre`e.- Poznavaju}i na{u Almu, iona bi to isto `eljela - objavili suna kraji{kim web-stranicamaElvir i Rejhana Had`i}.Uprkos tome, na stotine bu-keta cvije}a ju~er je prekrilo me-zar rahmetli Alme.
Molba roditelja
Najte`i trenuci
Almir ^ehaji} Batko do{ao jeda isprati na vje~ni po~inak„svoju Almu“. Dr`ao je u zagrlja-ju Alminu majku Rejhanu, kojaje bila naprosto slomljena. OtacElvir dostojanstveno je podnionajte`e `ivotne trenutke i s nevje-rovatnim mirom redao istesanedaske po k}erkinom kaburu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->