Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mot So Cong Thuc Tinh Tich Phan

Mot So Cong Thuc Tinh Tich Phan

Ratings: (0)|Views: 1,197|Likes:
Published by killuahthanh

More info:

Published by: killuahthanh on Jan 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

 
Create by NVQ Phn u ht mình, không nguôi hi vng 
MT S CÔNG THC TÍNH PHÂN THƯNG GP.
 giúp các bn h thng li các kin thc v vic gii bài tp tich phân, hômnay mình xin gi tài liu v công thc tính tích phân. Khi i mt vi bt kì bài toán nào thì vic u tiên chúng ta nên làm là phi xác nh ưc dng ca bài toán ó. Vì ã xác nh ưc ri thì chúng ta mi quyt nh phương pháp gii.Bài vit này cũng vì mc ích như th. Sau ây là mt s tng kt quan trng:
I. Dng hàm s hu t dưi mu:1) Dng 1 =
2
dxax bx c
+ +
∫ 
.
t g(x) =
2
ax bx c
+ +
 
 
0
∆ >
, g(x) = 0 có 2 nghim phân bit x
1
, x
2
, khi ó ta phân tích
2
ax bx c
+ +
= a(x – x
1
)(x – x
2
).
I =
11 2 1 2 1 2 1 2 2
1 1 1 1 1( ) ln .( )( ) ( ) ( )
 xdxdxa x x x x a x x x x x x a x x x x
= =
∫ 
 
ương nhiên có rt nhiu sách ưa ra công thc  trên,  ây mình mun nói không nên hc thuc lòng công thc, mà nên hiu ti sao li có công thc thì t ng các bn s nh lâu hơn. Lí do nào mà có th phântích:
1 2 1 2 1 2
1 1 1 1( )?( )( ) ( )
 x x x x x x x x x x
=
Khi bn t t câu hi như th ng nghĩa vi vic bn to thói quen tư duy logic 
 
hình thanh cách gii toán.
 
0
∆ =
, g(x) = 0 có nghim kép x
0
 
 
2
ax bx c
+ +
= a(x – x
0
)
2
 
I =
20 0
1 1.( ) ( )
dxa x x a x x
= +
∫ 
 
 
0
∆ <
, g(x) = 0 vô nghim thì phân tích:
2
ax bx c
+ +
= a[(x + m)
2
+ n
2
].
I =
( )
22
1x m n
dxa
+ +
∫ 
. n ây chúng ta i bin s: x + m = ntant.
I =
22 2 2 2
1 (tan 1) 1.(tan 1)
t dt dt a n t an an
+= = ++
∫ 
 
Cách t này có tn s s dng khá cao nên các bn cn lưu ý.2) Dng 2: I =
2
.
mx ndxax bx c
++ +
∫ 
 
Bin i như sau:
2 '2 2 2
( )
mx n ax bx c q pax bx c ax bx c ax bx c
+ + += ++ + + + + +
.
I =
2 '22 2 2
( )ln
ax bx c dx dx p dx q p ax bx c qax bx c ax bx c ax bx c
+ ++ = + + ++ + + + + +
∫ 
. tính ưc
2
dxax bx c
+ +
∫ 
ta tr v dng 1.
 
Create by NVQ Phn u ht mình, không nguôi hi vng 
im mu cht ca bài toán là tìm ưc p và q.  ý 
2 '
( ) 2
ax bx c ax b
+ + = +
   
2ap = m, do ó s p =
2
ma
. Ri tip tc thêmbt tìm ưc q.Tuy nhiên khi mà
2
ax bx c
+ +
= 0 có 2 nghim phân bit x 
1
, x 
thì chúng ta còn 1 cách gii na ó là phân tích
21 2
1( )
mx n A Bax bx c a x x x
+= ++ +
, tìm A, B bng cách quy ng mu s, ri ng nht h s gia mx + n và t s ca biu thc mi, tc:
2 121 2
( )1( )
A B x Ax Bx A Ba x x x x ax bx c
+ + =+ +
   
 
2 1
{
 A B m Ax Bx n
+ ==
 
3)
Dng 3: I =
2
( ).( )( )
 P x dx x ax bx c
α 
+ +
∫ 
(
Bc ca P(x)
2).t g(x) =
2
ax bx c
+ +
 
 
0
∆ >
, g(x) = 0 có 2 nghim phân bit x
1
, x
2
, phântích:
21 2
( )( )( )
 P x A B ax bx c x x x x x
α α 
= + ++ +
. Quy ng và ng nhth s tìm A, B, C (gii phương trình 3 n A, B, C).
 
0
∆ =
, g(x) = 0 có nghim kép x
0
thì phân tích:
2 20 0
( )( )( ) ( )
 P x A B ax bx c x x x x x
α α 
= + ++ + − −
(x
0
 
2
ba
α 
).
 
0
∆ <
, g(x) = 0 không có nghim, phân tích:
2 2
( )( )( )
 P x A Bx ax bx c x ax bx c
α α 
+= ++ + + +
Quy ng và ng nht h stìm A, B, C
II. Dng t 1) Dng 
( ; )
n
 x ax b dx
+
∫ 
(biu thc dưi du tích phân theo bin x,và có cha
n
ax b
+
).t t =
n
ax b
+
 
n
t ax b
= +
 
1
n
nt dt adx
=
. Chuyn tích phân theo bin t.
2) Dng 
2
( ; )
 x ax bx c dx
+ +
∫ 
.
   
 
Cách 1: t t =
2
ax bx c
+ +
 Nu cách t này không thun li, tc chuyn tích phân sang bin mikhông trit , vn còn bin x thì ta tip tc sng dng:
Cách 2: Nu phân tích
2
ax bx c
+ +
ưc v mt trong các dng sau:
2 2
( )
 px q a
+ +
t px + q = atant (
2 2
π π  
< <
)
pdx = a(tan
2
t +1)dt.
 
Create by NVQ Phn u ht mình, không nguôi hi vng 
2 2
( )
 px q a
+ +
=
2 2
(tan 1)
a
+
= a
cos
a
 Th vào tích phân, chuyn sang bin t.
2 2
( )
a px q
+
t
 px q
+
= asint (hoc acost) vi
2 2
π π  
 
pdx = acostdt và
2 2 2 2
( ) (1 sin ) cos .
a px q a t a
+ = =
 Th vào tích phân, chuyn sang bin t.
2 2
( )
 px q a
+
t
 px q
+
=
cos
a
(hoc
sin
a
) vi cost (sint)
0.
pdx =
2
sincos
a dt 
2 2 22
1( ) (1 ) tancos
 px q a a a
+ = =
.Th vào tích phân, chuyn sang bin t.
Tht ra cũng không quá nhiu công thc nu như chúng ta tinhý: tư tưng ca toàn b các cách t trên là làm bay mt căn, có nghĩalà t n làm sao cho biu thc dưi du căn thc là 1 dng bình phương như tan
, sin
, hay cos
….^i^.III. DNG LNG GIÁC 1) Mt s dng thưng gp:
 
2 2
cos , sin
 xdx xdx
∫ 
dùng công thc h bc (bc chn thưng hay hbc).
 
2 2
tan , cot
dx xdx
∫ 
thêm bt 1,Ví d:
2 22
1tan (tan 1 1) ( 1) tancos
dx x dx dx x x  x
= + = = +
∫ 
.
 
,1 cos 1 cos
dx dx x x
+
∫ 
ưa v
2 2
cos ,sin2 2
 x
(Dùng công thc h bc).
 
1 sin
dx x
+
∫ 
: phân tích 1 + sinx =
2 2
(sin cos ) 2sin ( ).2 2 2 4
 x x x
π  
+ = +
 
 
1 sin
dx
∫ 
: phân tích 1 – sinx =
2
(sin cos ) 2sin( ).2 2 2 4
 x x x
π  
=
 
Vi các dng
sin( )sin( ) , sin( )cos( ) ...
ax bx dx ax bx dx
∫ 
thì dùng công thcbin tích thành tng.
2) Mt s dng t bit:
 
sin cos
m n
 xdx
∫ 
(m, n
 Z 
)m chn, n l i bin s t = sinx.m l, n chn i bin s t = cosx.m, n cùng l t cái nào bng t cũng ưcTrưng hp a dng mà khó nht ca dng này có l là trưnghp m, n chn khi y i bin s t = tanx (hoc t = cotx).Nu cách t không thành công thì dùng các công thc bin i lưnggiác phù hp.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tấn Dương liked this
Kien Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->