Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Yoga Saratta -Feb 2552 (Vol.0902)

Yoga Saratta -Feb 2552 (Vol.0902)

Ratings: (0)|Views: 722|Likes:
Published by Tang Thai
โยคะสารัตถะ เดือน กุมภาพนธ์ 2552
โยคะสารัตถะ เดือน กุมภาพนธ์ 2552

More info:

Published by: Tang Thai on Jan 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2011

pdf

text

original

 
 
จดหมายขาว
 
วิถีชีวิ
 
เพื ่อสุขภาวะ
 
ฉบับเดือน
 
กุมภาพันธ
2552
คุยกันกอน
2
ปฏิทินกิจกรรม
2
 โยคะวิวาทะ
3
จดหมายจากเพื ่อนครู
5
ชีวิตกับความตาย
7
เลาสู กันฟ
9
เก็บตกกิจกรรม
11
เกร็ดความรู  โยคะ
13
ตําราโยคะดั ้งเดิ
18
 โยคะซีมูเลเตอร
19
จดหมายขาว
 
 โยคะสารัตถะ
 
วิถีชีวิตเพื ่อสุขภาวะ
 
ที ่ปรึกษา
 
แก
 
วิฑูรยเธียร
 
ธีรเดช
 
อุทัยวิทยรัตน
 
นพ
.
ยงยุทธ
 
วงศภิรมยศานติ ์
 
นพ
.
สมศักดิ ์
 
ชุณหรัศมิ ์
 
กองบรรณาธิการ
 
กวี
 
คงภักดีพงษ
 
กุลธิดา
 
แซตั ้
 
จิรวรรณ
 
ตั ้งจิตเมธี
 
ณภัทร
 
วัฒนะวงศี
 
ณัตฐิยา
 
ปยมหันต
 
ณัฏฐวรดี
 
ศิริกุลภัทรศรี
 
ธัญยธรณ
 
อรัณยชลาลั
 
พรจันทร
 
จันทนไพรวั
 
วรรณวิภา
 
มาลัยนวล
 
วีระพงษ
 
 ไกรวิทย
 
ศันสนีย
 
นิรามิษ 
 
อมรรัตน
 
อัศวนนทวิวัฒน
:
ภาพปก
 
รัฐธนันท
 
พิริยะกุลชัย
 
สถาบันโยคะวิชาการ
 
มูลนิธิหมอชาวบาน
 
201
ซอยรามคําแหง
36/1
บางกะป
 
กทม
.10240
 โทรศัพท
02 732 2016-7, 081 407 7744
 โทรสาร
02 732 2811
อีเมล
yogasaratta@yahoo.co.th
เว็บไซท
www.thaiyogainstitute.com
สิ ่งตีพิมพ
 
0902 1
 
 
สวัสดีผู อานจดหมายขาวสารัตถะทุกทาน
 
ตนป
2552
นี ้
 
ทางสถาบันฯ
 
กําลังปรับปรุงตําราโยคะ
 
มีเพื ่อนครูอาสาสมัคร
 
เพิ ่มเขามาอีกหลายทาน
 
มาชวยปรับแกการสะกดคําศัพทสันสกฤตเปนภาษาไทยใหถูกตองตามหลักภาษา
 
มีการตรวจตัวสะกด
 
และ
 
ปรับสํานวนบางประโยคที ่อานแลวงงๆ
 
 ใหอานเขาใจไดดียิ ่งขึ ้
 
ทางดานกิจกรรมเสริมความรู 
 
การสอนสันสกฤตจะเริ ่มขึ ้นในวันที ่
4
มีนาคม
 
นี ้แล
 
เรียนทุกเย็นวันพุ
 
พฤหัส
 
เปเวลา
3
เดือนที ่
 
คณะมนุษยศาสตร
 
มศว
 
คาเลาเรียน
3,500
บาท
(
เพิ ่มมา
500
คาตําราจ
)
เราตองการคนเรียน
17
คน
 
ตอนนี ้สมัครมา
12
แล
 
 ใครสนใจอี
 
รีบแจงนะครั
 
เปดอบรมแน
 
ครั
 
สํานักงานที ่ซอยรามคําแหงนี ้
 
มีคนนั ่งประจํ
2
คน
 
ฝายกิจกรรมกับฝายผลิตภัณฑ
 
สวนครูธีรเดช
 
ครูกวี
 
เปนพวกขาจร
 
ผลุบๆ
 
 โผล
 
นอง
2
คนเหงาถึงขั ้นทนไม ไหว
 
จึงลุกขึ ้นปรับปรุ
 
ทํากิจกรรมหวังเรียกเรทติ ้
 
ชวนคนไปสถาบันฯ
 
นั ่นเอง
 
อันแรก
 
เปดฝกโยคะเปนประจําในชวงเย็นของทุกวั
 
และเชาวันเสาร
 
อันที ่สองคื
 
เริ ่มวางแผนจะจัดกิจกรรม
 
ดูหนัฟงสาระ
 
 โดยนําวีซีดีเกี ่ยวกับเรื ่องโยคะ
 
เรื ่องการพัฒนาจิ
 
มาดู
 
และตอดวยการพูดคุ
 
แลกเปลี ่ยนทัศนะกั
 
เพื ่อพัฒนาความรู 
 
ความเขาใจ
 
ของคนรักโยคะใหเพิ ่มมากขึ ้
 
กะวาทําควบคู  ไปกับหองสมุ
 
ดึงดู
 
ลอหลอก
 
ครู โยคะ
 
 ใหเขาไปเยี ่ยมเยียนให ได
 
ลองดูรายละเอียดในจดหมายฯ
 
นี ้นะ
 
สวนจดหมายขาวเองก็ปรับปรุงนะ
 
.
ธีรเดช
 
ทาทายกึ ๋นพวกเราดวย
 
 โยคะวิวาทะ
 
และมีคอลัมน ใหม
 
 โยคะซีมูเลเตอร
 
แคชื ่อก็อึ ้งแล
 
เอ
 
 ใครสนใจกิจกรรมใด
 
เชิญติดตอสอบถามรายละเอียดไดตามสะดวกนะครั
 
ขอขอบคุณผู เขียนทุกทานที ่ชวยมอบความรู  ใหกับเพื ่อนๆ
 
 โดยไมมีคาตอบแทนใดๆ
 
พวกเราผู อาน
 
ขอนอมรับความรู  และคุณความดีเหลานี ้
 
นํามาเปนพลั
 
เพื ่อมอบความรู และสิ ่งดีๆ
 
 ใหกับผู อื ่
 
ตอไป
 
กวี
 
-
เปดตัวอยางเปนทางการแลวสําหรั
 
หองสมุดสารัตถะ
 
หองสมุดโยคะ
 
ที ่รวมหนังสื
 
นิตยสารเกี ่ยวกับโยคะ
 
ทั ้ภาษาไทย
 
และภาษาตางประเทศ
 
สําหรับผู ที ่สนใจโยคะไดเขามาอานหรือยืมกลับไปศึกษาตอที ่บาน
 
รวมทั ้งเปนที ่สําหรับทํ กิจกรรมตางๆ
 
เพื ่อสงเสริมความรู 
 
เปดใหบริการตั ้งแต
8.30
.-17.00
.
ทุกวันจันทร
-
ศุกร
 
ที ่ซอยรามคําแหง
36/1-
ขอเชิญผู  ที ่สนใจในโยคะ
 
และ
/
หรื
 
ธรรมะ
 
เขารวมอบรมคอรส
โยคะธรรมะหรรษา
 
ฮา
..
ฮา
..
ฮา
 
ครั  ้งที ่
15”
ทามกลางบรรยากาศสบาย
 
 
และสนุกสนานเปนกันเอง
 
ในแบบวิถีธรรมชาติ
 
มารวมกันเก็บเกี ่ยวความรู  
 
ที ่สามารถนํากลับไปฝกฝนที ่บาน ดวยตนเองแบบงาย
 
 
โดยทีมวิทยากรโยคะจากสถาบันโยคะวิชาการ
 
นําทีมโดย
 
ครูกิ  ๊
 
บรรยายและนําปฎิบัติธรรม
 
โดย
 
หลวงพอคําเขียน
 
สุวัณฺโณ
 
วัดปาสุคะโต
 
และ
 
พระอาจารยครรชิ
 
อกิณจโณ
 
วัดปาสันติธรรม
 
พระอาจารยวิทยากรในแนวทางหลวงพ เทียน
 
ที ่จะจัดขึ  ้นใน
 
วันที ่
7-8
มีนาคม
2552
 
สวนแสนปาล
 
กําแพงแสน
 
.
นครปฐม
 
เชิญโทรไปถามรายละเอียดกันไดเลยที ่
 
ครูโจ
081 4204111
หรือที ่
chacha_l@yahoo.com
-
มาถึงโคงสุดทายกันแลวสําหรับการรับสมัครหลักสูตร
 
ครู โยคะระยะสั ้
(65
ชม
.)
ของสถาบันโยคะวิชาการ
 
ที ่ผู เข อบรมจะไดเรียนรู 
 
สรีระวิทยา
,
กายวิภาคของเทคนิคโยคะ
,
เทคนิคการผอนคลาย
,
ปรัชญาอินเดี
ประวัติศาสตร โยคะ
,
ตํารา โยคะดั ้งเดิ
,
ปราณายามะ
,
มุทรา
 
พันธะ
,
กริยา
,
เทคนิคการสอน
,
การฝกสอนภาคปฏิบัติ
,
และอื ่นๆ
 
กับทีมวิทยากรของสถาบั
 
 ในวันที ่
23 – 29
มี
.
. 2552
.
สวนสันติธรรม
 
ลําลูกกา
 
คลอง
11
คาลงทะเบียน
12,500
บาท
 
สอบถามรายละเอียดและสํารองที ่นั ่งไดที ่
 
สถาบันโยคะวิชาการ
 
 โทร
02 732 2016-7
 ในวันและเวลาราชการ
 
หรือติดตอไดที ่
วิชา
 
จิตสิกขา
 
ป
2552
สถาบันฯ
 
ขอเชิญครู โยคะ
 
รวมทั ้งบุคคลทั ่วไป
 
ผู สนใจการพัฒนาจิตตามแนวทางพุทธศาสนา
 
รวมศึกษาวิชา
 
จิตสิกขา
 
ที ่จะจัดตอเนื ่องไปตลอดป
2552
ทุกวันเสารที ่
3
ของเดือน
 
เวลา
7.30 – 12.30
.
 
หอง
262
คณะมนุษยศาสตร
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ
 
สอบถามเพิ ่มเติมที ่
 
สถาบันโยคะวิชาการ
02 732 2016-70902 2
 
-
ภาษาสันสฤต
 
สําหรับผู ที ่สนใจ
 
วันที ่
4
มี
.-4
มิ
. 2552
 
สอนภาษาสันสฤต
 
หัดเขียนตัวอักษรเทวนาครีแตเริ ่มต
(
สําหรับผู  ไมเคยรู ภาษาสันสกฤตเลย
)
 
เรียนหลักไวยากรณสันสกฤตจากพื ้นฐานไปสู ขั ้นสู
 
 
ฝกแปลเรื ่องสั ้นสันสกฤตอยางงายๆ
 
เพื ่อสรางทักษะกอนแปลคัมภีรสันสกฤตที ่สําคัญตอไป
 
 
แปลคัมภีรสันสกฤตที ่วาดวยเรื ่องเกี ่ยวกับโยคะ
 
วรรณกรรม
 
ปรัชญา
 
และคัมภีรสันสกฤตโบราณ
 
ควบคุมการสอนโดย
 
อาจารยธีร
 
พุ มทับทิ
 
อาจารยประจําภาควิชาบาลีและสันสกฤต
 
คณะพุทธศาสตร
 
สนใจติดต
 
สถาบั โยคะวิชาการ
02 7322016-7
หรื
machima@ymail.com
ธีรเดช 
 
อุทัยวิทยารัตน
 
วาทะวาดวย
วิวาทะ
(
)
เห็นชื ่อคอลัมน
(
 ใหม
)
บางทานอาจตกใจเพราะชื ่อคอลัมนคลายชวนใหทะเลาะ
(
วิวาท
)
กั
 
ผมจึงรับอาสาชี ้แจงที ่มาที ่
 
 ไปของคอลัมน
 
 ในฐานะที ่เปนคนเสนอใหมีคอลัมนนี ้
 
เมื ่อปลายปที ่ผานมา
 
ผมกลับไปชวยครูอายุรเวทบําบัดคนไขที ่อินเดียดังที ่เคยปฏิบัติเปนประจําทุกป
 
มีอยู วันหนึ ่งผม
 
ปุจฉาวิสัชนาความรู เรื ่องอายุรเวทกับครูดวยบรรยากาศที ่อัดแนนดวยสาระ
 
ทวาอบอุ นดวยความกรุณา
(
ของครู
)
บรรยากาศที ่
 
วาทําใหผมนึกถึงชวงขวบปแรกๆ
 
ที ่เพื ่อนสนิทของครูซึ ่งเปนหมออายุรเวท
 
มักชักชวนกันมาเยี ่ยมเยือน
 
ครูและถก
(
เถียง
)
เรื ่อง
 
อายุรเวทกันอยางละเอียดลุ มลึกและรอบดาน
 
บางครั ้งคราวการแลกเปลี ่ยนก็กรุ นดวยไอรอนจากความเห็นที ่แตกตางกั
 
แต ในขณะเดียวกันก็ทําใหแตละคนได
 
แลกเปลี ่ยน
 
และเรียนรู เรื ่องเดียวกันจากหลายๆ
 
มุมมอง
 
ตอนที ่ผมปุจฉาวิสัชนากับครูเมื ่อปลายปที ่ผานมา
 
เปนชวงที ่ผมตองสงตนฉบับ
 โยคะวิถี
 ใหกั
 โยคะสารัตถะ
พอดี
 
ผมจึงเกิดความคิดวานาจะมีพื ้นที ่สําหรับแลกเปลี ่ยนมุมมองเกี ่ยวกับโยคะในจดหมายขาวโยคะสารัตถะจะดี ไหม
 
คิดเชนนั ้นแล
 
ผมจึงเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส
(
อีเมล
)
ปรึกษาครูกวีและณภัทรหรือนองมั
 
คนขยันของชาวโยคะ
 
วิชาการ
 
วาจะดี ไหมหากจะเปดคอลัมน
 โยคะวิวาทะ
 ในจดหมายขาวโยคะสารัตถะ
 
เพื ่อใหผู อานและผู สนใจไดแลกเปลี ่ยน
 
แงคิดมุมมอง
 
บอกเลาประสบการณเกี ่ยวกับโยคะ
 
อีกทั ้งเปนคอลัมนสําหรับปุจฉาวิสัชนาหรือถามตอบปญหาเกี ่ยวกับโยคะก็
 
ยังได
 
ถือเปนการเปลี ่ยนแปลงเพื ่อตอนรับปวั
 
๒๕๕๒
 
นี ้ดวย
 
นี ่คือที ่มาของคอลัมนนองใหม
 โยคะวิวาทะ
คําว
วิวาทะ
อาจชวนใหนึกถึงคําว
ทะเลาะวิวาท
ซึ ่งแนนอนวาไมชวนใหเกิดการแลกเปลี ่ยนเรียนรู อยาง
 
สมานฉันทสักเทาไร
 
ผมจึงอยากทําความเขาใจว
 
วิวาทะในที ่นี ้เปนภาษาสันสกฤต
 
มาจากคําวาวิซึ ่งมาจากคําว
วิเศษ 
1
 
แปลว
 
เฉพาะหรือพิเศษ 
 
รวมกับคําว
 
วาทะ
 
แปลว
 
คําพู
 
ถอยคํ
 
หรื
(
การแสดง
)
ความคิดเห็
 
วิวาทะจึงหมายถึงการ
 
นําเสนอความเห็นเกี ่ยวกับเรื ่องใดเรื ่องหนึ ่งโดยเฉพาะ
 
นอกจากนี ้คําว
 
วิ
 
ยังหมายความว
 
แตกตาง
 
 ไดดวย
 
วิวาทะจึงมีนัยหมายถึ
(
การเสนอ
)
ความเห็นหรือคําพู
(
จากมุมมอง
)
ที ่แตกตางกั
 
 โยคะวิวาทะ
ซึ ่งเปนคอลัมนนองใหมนี ้
 
จึงเปนคอลัมน ใหพวกเราชาวโยคะไดนําเสนอความคิดเห็นที ่มีตอประเด็
 
ตางๆ
 
เกี ่ยวกับโยคะโดยเฉพาะ
 
 โดยที ่ความคิดเห็นที ่มาจากตางมุมมองยอมมีความแตกตางกันเปนธรรมดา
 
ดังความหมายของ
 
คําว
 
วิ
 
ซึ ่งแปลวาแตกตางหลากหลาย
 
1
ออกเสียงว
 
วิ
-
เศ
ษะ
 0902 3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->