Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Yoga Saratta -May 2552 (Vol.0905)

Yoga Saratta -May 2552 (Vol.0905)

Ratings: (0)|Views: 35|Likes:
Published by Tang Thai
โยคะสารัตถะ เดือน พฤษภาคม 2552
โยคะสารัตถะ เดือน พฤษภาคม 2552

More info:

Published by: Tang Thai on Jan 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2013

pdf

text

original

 
 
ฉบับเดือน
 
พฤษภาคม
25520905 1
คุยกันกอน
2
ปฏิทินกิจกรรม
2
 โยคะวิวาทะ
3
เรื ่องประจําฉบั
5
ชีวิตกับความตาย
5
เลงเลาเรื ่อง
7
จิตสิกขา
9
เกร็ดความรู  โยคะ
10
แนะนําหนังสือใหม
13
ตําราโยคะดั ้งเดิ
14
จดหมายขาว
 
 โยคะสารัตถะ
 
วิถีชีวิตเพื ่อสุขภาวะ
 
จดหมายขาว
 
วิถีชีวิ
 
เพื ่อสุขภาวะ
 
ที ่ปรึกษา
 
แก
 
วิฑูรยเธียร
 
ธีรเดช
 
อุทัยวิทยรัตน
 
นพ
.
ยงยุทธ
 
วงศภิรมยศานติ ์
 
นพ
.
สมศักดิ ์
 
ชุณหรัศมิ ์
 
กองบรรณาธิการ
 
กวี
 
คงภักดีพงษ
 
กุลธิดา
 
แซตั ้
 
จิรวรรณ
 
ตั ้งจิตเมธี
 
ณภัทร
 
วัฒนะวงศี
 
ณัตฐิยา
 
ปยมหันต
 
ณัฏฐวรดี
 
ศิริกุลภัทรศรี
 
ธัญยธรณ
 
อรัณยชลาลั
 
พรจันทร
 
จันทนไพรวั
 
วรรณวิภา
 
มาลัยนวล
 
วีระพงษ
 
 ไกรวิทย
 
ศันสนีย
 
นิรามิษ 
 
อมรรัตน
 
อัศวนนทวิวัฒน
:
ภาพปก
 
รัฐธนันท
 
พิริยะกุลชัย
 
สถาบันโยคะวิชาการ
 
มูลนิธิหมอชาวบาน
 
201
ซอยรามคําแหง
36/1
บางกะป
 
กทม
.10240
 โทรศัพท
02 732 2016-7, 081 407 7744
 โทรสาร
02 732 2811
อีเมล
yogasaratta@yahoo.co.th
เว็บไซท
www.thaiyogainstitute.com
สิ ่งตีพิมพ
 
 
 
สวัสดีครั
 
ขณะเขียนตนฉบับนี ้
 
สายฝนกระหน่ ําลงมาอยางชุ มฉ่ ํ
 
สับสนเหมือนกันว
 
ตกลงภาคกลางของประเทศ ไทยมีกี ่ฤดู
 
ฤดูรอนมันหมดเดือนไหน
 
แลวฤดูฝนมันเริ ่มเดือนไหน
?
สถาบันฯ
 
ทําการปรับปรุงเวบไซท
 
เรานํ
 
สารัตถะ
 
ขึ ้นเวบ
 
 ใหดาวน โหลดไปอานกันไดเลย
 
พวกเราที ่เปนสมาชิกรับจุ สารนี ้ทางไปรษณีย
 
หากมี โอกาสลองแวะเขาไปดูบางนะครั
 
 ใครที ่ตั ้งใจจะหัดใชอินเตรเนท
 
ลุยเลยครั
 
 ไมตองอิดเอื ้อน
 
 ใหลูเราสอนนี ่แหละ
 
สะดวกสุ
 
เทคโนโลยีเหลานี ้
 
เปนเครื ่องมือชวยการทํางานเผยแพร โยคะของเราไดเปนอยางดี
 
นี ่อีกไมนาน
 
ขอมูลขาวสารมันจะไปอยู บนโทรศพทมือถือกันหมดแลวนะ
 
บางคนยังใชพีซี ไมคลองเลย
 
 
เมื ่
2
วันกอน
 
ทางหมอชาวบาน
 
องคกรตนสังกัดเรา
 
เปรยขึ ้นมาว
 
สถาบันฯ
 
ก็ดําเนินกิจกรรมตางๆ
 
พอสมควรนะ
 
ทํากันทุกภูมิภาคเลย
 
แตคนไมคอยรู ขาวคราว
 
ความเคลื ่อนไหว
 
เทาไร
 
ชวนวาใหเราเขียนเปนขาว
 
เลาเรื ่อง
 
เพื ่อไปลงนิตยสารหมอชาวบาน
 
กําลังนัดจะไปคุยรายละเอียด
 
แลวจะรีบมาแจงพวกเรา
 
เหลาเครือขายโยคะทั ้งหลาย
 
ผมวาดีนะ
 
ถาสังคมรับรู  ความเปนไปของโยคะเชิงวิชาการที ่พวกเรากําลังทํากั
 
ก็จะมีความเขาใจในแกนของโยคะมากขึ ้
 
และ
 
ที ่สําคั
 
เราจะไดมีแนวรวมผู สนใจในการพัฒนาจิตมากขึ ้นดวยไง
 
กลับมาอีกครั ้งตามคําเรียกรอง
 
สําหรับผู ที ่สนใจในโยคะ
 
และ
/
หรื
 
ธรรมะ
 
คอร
 โยคะธรรมะหรรษา
 
ครั ้งพิเศษ 
ทามกลางบรรยากาศสบาย
 
 
และสนุกสนานเปนกันเอง
 
 ในแบบวิถีธรรมชาติ
 
 โดยทีมวิทยากรโยคะจากสถาบันโยคะวิชาการ
 
นําทีมโดย
 
ครูกิ ๊
 
บรรยายและนําปฎิบัติธรรมโดย
 
พระอาจารยเอนก
 
เตชะวโร
 
จากวัดโมกขวนาราม
 
.
ขอนแก
 
พระอาจารยวิทยากรในแนวทางหลวงพอเทียน
 
 ในวันเสารที ่
30
พฤษภาคม
2552
 
สถาบันกัลยาราชนครินทร
 
พุทธมณฑลสายสี ่
 
.
นครปฐม
 
 โทรไปถามรายละเอียดกันไดเลยที ่
 
ครูกิ ๊
089-512-8997krukim@gmail.com 
หรื
 
ครู โจ
081-420-4111 chacha_l@yahoo.com
สถาบันโยคะวิชาการ
 
รวมกั
 
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
 
คณะมนุษยศาสตร
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ
 
ประสานมิตร
 
จัดอบรม
 
หลักสูตรครู โยคะระยะยาว
230
ชม
.
รุ นที ่
9
ประจําป
2552
 โดยครูฮิ โรชิ
-
ฮิเดโกะ
 
 ไอคาตะ
 
และทีมครูของสถาบันฯ
 
ตั ้งแตวันที ่
17
กรกฎาคม
– 8
พฤศจิกายน
255
2
 
อบรมทั  ้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
 
เรียนสัปดาหละ
4
วั
 
เย็นวันจันทร
 
พุ
 
พฤหั
 
เวลา
17.30
 –
20.00
.
และวันเสาร
 
เวลา
7.30
 –
13.00
.
คาลงทะเบียน
27,000
บาท
 
รั
30
คน
 
สอบถามหรืสํารองที ่นั ่งที ่
 
สถาบันโยคะวิชาการ
 
 โทร
.02 732-2016-7
 ในวันและเวลาราชการ
 
หรือที ่
เปดอบรม
 
ปราณยมะ
 
เทคนิคการหายใจแบบโยคะ
 
 โดยครูกวี
 
วันจันทรที ่
25
.
. 1
มิ
.
.,
และ
 
วันอังคารที ่
9, 16, 23, 30
มิ
.
.
เวลา
18.00 – 20.00
.
คาลงทะเบียน
 1,200
บาท
 
รับจํานวนจํากัดเพียง
10
คน
 
สนใจติดตอสอบถามหรือสํารองที ่นั ่งที ่
 
สถาบันโยคะวิชาการ
 
 โทร
.02 732 - 2016-7
 ในวันและเวลาราชการ
 
หรือที ่
วิชา
 
จิตสิกขา
 
ป
2552
ครั ้งถัดไป
 
จัดวันเสารที ่
20
มิถุนายน
2552
สถาบันโยคะวิชาการ
 
ขอเชิญครู โยคะ
 
รวมทั ้งบุคคลทั ่วไป
 
ผู สนใจการพัฒนาจิตตามแนวทางพุทธศาสนา
 
รวมศึกษาวิชา
 
จิตสิกขา
 
ที ่จะจัดตอเนื ่องไปตลอดป
2552
ทุกวันเสารที ่
3
ของเดือน
 
เวลา
7.30 – 12.30
.
 
หอง
262
คณะมนุษยศาสตร
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ
 
สอบถามเพิ ่มเติมที ่
 
สถาบันโยคะวิชาการ
02 732 - 2016-70905 2
 
 
ธีรเดช 
 
อุทัยวิทยารัตน
 
วิวาทะวาดวย
สูรยนมัสการ
วิวาทะในภาษาสันสกฤตมาจากคําว
 
วิ
 
ซึ ่งมาจากคําว
วิเศษ 
แปลว
เฉพาะ
 
พิเศษ 
รวมกับคําว
 
วาทะ
 
ซึ ่งแปลว
คําพู
 
ถอยคํ
 (
การแสดง
)
ความคิดเห็
คอลัมน
 โยคะ
-
วิวาทะ
จึงเปนเชนเวทีสาธารณะใหผู อานโยคะสารัตถะรวมทั ้งผู ที ่เขาชมเว็บไซตของสถาบันโยคะวิชาการทุกทาน
 
 ไดบอกเลาหรือแลกเปลี ่ยนแงคิดมุมมอง
 
ความเห็
 
และประสบการณเกี ่ยวกั
(
การฝ
)
 โยคะในทุกๆ
 
มิติ
 
อีกทั ้งยังมุ งหมายใหเปนพื ้นที ่ ในการปุจฉาวิสัชนา ประเด็นตางๆ
 
เกี ่ยวกับโยคะดวย
 
กองบรรณาธิการโยคะสารัตถะและสถาบันโยคะวิชาการขอเชิญชวนทุกทานเขียนมาบอกเลาแลกเปลี ่ยนมุมมองและประสบการณเกี ่ยวกั  โยคะ
 
หรือหากมีขอสงสัยใดๆ
 
ก็สามารถถามไถได
 
เพื ่อใหเพื ่อนพองนองพี ่ ในแวดวงโยคะไดรวมกันวิสัชนาในปุจฉาที ่ทานถามไถ ไป
 
การ
วิวาทะ
และ
ปุจฉา
-
วิสัชนา
 ในวงกวางนาจะมีสวนชวยขยายมุมมองและความรับรู ที ่มีตอโยคะใหลึกซึ ้งและรอบดานขึ ้
 
คงไมผิดนั
 
หากจะบอกว
 โยคะ
-
วิวาทะ
คือคอลัมน ใหผู ที ่สนใจในโยคะผลัดกันเขียนเวียนกันอาน
 
เพื ่อให
สายธารแหงโยคะ
 ไหลเลื ่อนเคลื ่อนไปอยางถวนทั ่วและสืบเนื ่อง
 
“ 
มีครูโยคะทานหนึ ่งบอกวาสูรยนมัสการไมใชอาสนะ
 
คุณหมอคิดวาอยางไรครั
” 
เย็นย่ ําวันหนึ ่งของเมื ่อหกปกอน
 
กัลยาณมิตรรุ นพี ่ที ่สนิทกับผม
 
ซึ ่งชวนเพื ่อนพองนองพี ่กลุ มเล็กๆ
 
มาแลกเปลี ่ยนเรื ่อง การฝกอาสนะกันมาระยะหนึ ่งแล
 
ถามคําถามนี ้หลังจากเสร็จสิ ้นการฝกอาสนะในวันนั ้
 
พลันที ่ฟงคําถามจบ
 
ผมคิดออกามาดังๆ
 
ตั ้งแตฝกอาสนะมาผมไมเคยนึกสงสัยวาสูรยนมัสการเปนอาสนะหรือไม
 
หลังจากครุ นคิดอยู ครู หนึ ่
 
ผมตอบคําถามดวยการยอนถามว
 
มันขึ ้นอยู กับวาเราใหคําจํากัดความของอาสนะวาอะไร
 
และเพราะเหตุ ใดครูทานนั ้นจึงมองวาสูรยนมัสการไม ใชอาสนะ
 
แกบอกวาครู ใหเหตุผลวาสูรยนมัสการไม ใชอาสนะ
 
เพราะอาสนะจะตองนิ ่
 
 ในขณะที ่สูรยนมัสการจะมีการเคลื ่อนไหว อยู ตลอด
 
ผมก็เลยบอกว
 
ถาคิดวาอาสนะจะตองเปนการหยุดนิ ่งอยู  ในทวงท
 
สูรยนมัสการก็ยอมไม ใชอาสนะอยางที ่ครูว
 
จากนั ้นผมจึงแลกเปลี ่ยนมุมมองของตัวเองว
 
เวลาเราคางอยู  ในอาสนะ
 
อาจดูเหมือนว
 
เราหยุดนิ ่งอยู  ในทวงทานั ้นๆ
 
ทวาหากสํารวจใหลึกลงไป
 
ผมคิดวายังคงมีการเคลื ่อนไหวอยู นั ่นเอง
 
อยางนอยๆ
 
ก็ยังมีการหายใจเข
-
ออก
 
ซึ ่งหมายถึงวาโครงสรางรางกายสวนที ่เกี ่ยวของกับการหายใจตองขยับเขยื ้อน  ไปตามจังหวะการหายใจ
 
 ไมนับการคอยๆ
 
เหยียดยืดรางกายมากขึ ้นในการหายใจรอบตอไป
 
เพื ่อที ่จะเขาถึงทวงทาใหลึกซึ ้งขึ ้
 
อยาวาแตจะกอเกิดเปนอาสนะหนึ ่งได
 
 ใชหรือไมวาเราตองเคลื ่อนไหวรางกายสวนตางๆ
 
ที ่จะทําให ไปสู อาสนะนั ้นได
 
เช
 
จะทํ
อุตตานาสนะ
1
 
เราจะตองเริ ่มจากการยืนตรง
 
ยกแขนขึ ้น
 
จากนั ้นจึงเหยียดยืดรางกายดานหลังโดยการกมไปขางหน
 
กระทั ่งหลังจากคางอยู  ในทากมตัวนานเทาที ่ตั ้งใจแล
 
ก็ตองยืดตัวขึ ้นกลับสู ทายืนตรงอีกครั ้
 
สําหรับผม
 
อาสนะจึงไม ใชการหยุดนิ ่งอยางสมบูรณ
 
หรือไรการเคลื ่อนไหวโดยสิ ้นเชิ
 
พูดใหถึงที ่สุ
 
ตราบใดที ่ชีวิตยั ดํารงอยู หรือสืบเนื ่องตอไป
 
ตราบนั ้นยังคงมีการเคลื ่อนไหว
 
 ไมวาจะในการฝกอาสนะหรือในกิจกรรมตางๆ
 
 ในชีวิ
 
บางการคลื ่อนไหวเปนการเคลื ่อนไหวของโครงสรางภายนอกที ่มองเห็นหรือรู สึกไดชัดเจน
 
 ในขณะที ่บางการเคลื ่อนไหวก็เปนการเคลื ่อนไหวภายในที ่ละเอียด
 
อยางเชนในการฝกอาสนะ
 
คงไมมี ใครปฏิเสธว
 
มาจากการขับเคลื ่อนของจิตใจที ่ตองการจะทําอาสนะ
 
จากนั ้นรางกาย จึงเคลื ่อนไหวตามเจตจํานง
 
พรอมๆ
 
 ไปกับการหายใจที ่สอดคลองกับทิศทางการเหยียดยืดสอาสนะนั ้นๆ
 
เมื ่อถึงอาสนะปลายทาง
 
เราจึงนิ ่งคางอยู  ในทวงทานั ้
 
กอนจะเคลื ่อนไหวกลับสู ทาเริ ่มตนอีกครั ้
 
1
 
อุตตานาสนะ
 
มาจาก
 
อุ
 
แปลวาเต็มที ่
 
ตานะ
 
แปลว
 
เหยียดยื
 
และ
อาสนะ
 
แปลว
 
ทวงท
 
อุตตานาสนะจึงหมายถึงทวงทาที ่รางกายเหยียดยืดอยางเต็มที ่
 
แตในการฝกอาสนะ
 
อุตตานาสนะจะใชเรียกทายืนกมตั
 
นอกจากนี ้คําวาอุตตานาสนะยังสามารถนําไปตอทายคําอื ่นๆ
 
เพื ่อแสดงนัยถึงการเหยียดยืดรางกายอยางเต็มที ่
 
เช
 
ปารศวอุตตานาสนะ
 
ใชเรียกทายืนกมตัวที ่เหยียดยืดรางกายทีละขาง
 
เปนต
 
0905 3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->