Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Yoga Saratta -Jun 2552 (Vol.0906)

Yoga Saratta -Jun 2552 (Vol.0906)

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Published by Tang Thai
โยคะสารัตถะ เดือน มิถุนายน 2552
โยคะสารัตถะ เดือน มิถุนายน 2552

More info:

Published by: Tang Thai on Jan 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2011

pdf

text

original

 
 
จดหมายขาว
 
วิถีชีวิ
 
เพื ่อสุขภาวะ
 
ฉบับเดือน
 
มิถุนายน
2552
คุยกันกอน
2
ปฏิทินกิจกรรม
2
 โยคะวิถี
3
เรื ่องประจําฉบั
5
ชีวิตกับความตาย
5
จิตสิกขา
7
ตําราโยคะดั ้งเดิ
8
จดหมายจากเพื ่อนครู
(1) 11
จดหมายจากเพื ่อนครู
(2) 15
จดหมายขาว
 
 โยคะสารัตถะ
 
วิถีชีวิตเพื ่อสุขภาวะ
 
ที ่ปรึกษา
 
แก
 
วิฑูรยเธียร
 
ธีรเดช
 
อุทัยวิทยรัตน
 
นพ
.
ยงยุทธ
 
วงศภิรมยศานติ ์
 
นพ
.
สมศักดิ ์
 
ชุณหรัศมิ ์
 
กองบรรณาธิการ
 
กวี
 
คงภักดีพงษ
 
กุลธิดา
 
แซตั ้
 
จิรวรรณ
 
ตั ้งจิตเมธี
 
ณภัทร
 
วัฒนะวงศี
 
ณัตฐิยา
 
ปยมหันต
 
ณัฏฐวรดี
 
ศิริกุลภัทรศรี
 
ธัญยธรณ
 
อรัณยชลาลั
 
พรจันทร
 
จันทนไพรวั
 
วรรณวิภา
 
มาลัยนวล
 
วีระพงษ
 
 ไกรวิทย
 
ศันสนีย
 
นิรามิษ 
 
อมรรัตน
 
อัศวนนทวิวัฒน
 
สถาบันโยคะวิชาการ
 
มูลนิธิหมอชาวบาน
 
201
ซอยรามคําแหง
36/1
บางกะป
 
กทม
.10240
 โทรศัพท
02 732 2016-7, 081 407 7744
 โทรสาร
02 732 2811
อีเมล
yogasaratta@yahoo.co.th
เว็บไซท
www.thaiyogainstitute.com
สิ ่งตีพิมพ
 
0906 1
 
 
สวัสดีทุกๆ
 
คน
 
เผลอแปบเดียว
 
ก็เขาเดือนมิถุนายน
 
จะครึ ่งป ไปแล
 
 โรงเรียนเปดเทอมแล
 
ฝนตกแล
 
ก็เหลือพียง รอลุ นน้ ําทวม
 
ก็ครบสูตร
 
ฉบับนี ้
 
เราถอดคอลัมน
ปุจฉา
-
วิสัชนา
ออก
 
เพราะเพื ่อนๆ
 
ผู อานไมตอบอะไรกันมาบางเลย
 
มีแตพวกเราตอบกันเอง
 
เงียบจริงๆ
 
 ไมรู วาเงียบเพราะไม ไดอาน
 
เงียบเพราะไม ใชประเด็นที ่อยากจะแลกปลี ่ยน
 
หรื
 
เงียบเพราะมัวแตยุ งกับภาระชีวิ
 
นี ่ยังดีนะ
 
ที ่เพื ่อนๆ
 
ก็ยังสมัคร
 
ก็ยังตออายุสมาชิกกันเขามา
 
 ใหเราอุ นใจวายังมีคนอาน
 
แมเศรษฐกิจจะยังคงซึมๆ
 
เซื ่องๆ
 
แตงานเผยแพร โยคะก็ยังดําเนินตอไปอยางราบรื ่
 
เพื ่อนครูเราก็ยังออกไปเดลิเวอรี ่ กันตามองคกร
 
หนวยงานตางๆ
 
ตามปกติ
 
ชวงเปดเทอมนี ้
 
บางโรงเรียนไดรู จักโยคะของสถาบันฯ
 
ก็เริ ่มติดตอคุยรายละเอียด กั
 
 ในการที ่จะนําโยคะเขาไปเปนกิจกรรมใหกับนักเรียน
 
เพื ่อนครูอีกสวนนึงก็ ไดเปดศูนย โยคะของตัวเองตามความใฝฝ
 
รวมทั ้งทางคณะพยาบาลศาสตร
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 
ซึ ่งเพิ ่งจัดอบรมครู โยคะไป
 
ก็ ไฟแรง
 
มีการสงเสริมใหครูที ่เขารั การอบรม
 
 ไปทํางานวิจัยเกี ่ยวกับโยคะกันอยางเอิกเกริ
 
นอกจากการพัฒนาครู โยคะแล
 
ภารกิจอีกประการของสถาบันฯ
 
ก็คือการจัดการองคความรู  โยคะ
 
ซึ ่งมีความสําคั เปนอยางยิ ่งเชนกั
 
 ไมวาจะเปนเรื ่องของการทําวิจั
 
การถอดประสบการณ ใหเปนรูปขององคความรู 
 
หรื
 
การแปลตําราตางประเทศ
 
ฯลฯ
 
ซึ ่งลวนเปนงานที ่อยากเชิญชวนพวกเรามารวมใหความสําคั
 
และ
 
ชวยกันพัฒนา
 
 ใครสนใจ
 
เชิญติดต สถาบันฯ
 
เพื ่อจะไดหารือกันตอไป
 
งานประชุมเครือขาย
 
สถาบันโยคะวิชาการ
ความรู 
 
มิตรภาพ
 
และวิถีแหงโยคะ
งานที ่จัดขึ ้นเพื ่อรวมพี ่นอง
 
 ในเครือขายครู โยคะของสถาบันฯ
 
ทุกรุ 
 
ทุกจังหวั
 
 ไวดวยกั
 
พบกับการบรรยายความรู วิชาการโดย
 
ครูฮิ โรชิ
 
ครูฮิเดโกะ
 
 ไอคาตะ
 
กิจกรรมเพื ่อพัฒนาเครือขายภูมิภาค
 
การบรรยายและเสวนา
 
 ในหัวขอตางๆ
 
สําหรัครู โยคะเพื ่อนําไปตอยอดพัฒนาตนและพัฒนาการสอน
 
งานจะมีขึ ้นในวันเสาร
-
อาทิตยที ่
31
ตุลาคม
-1
พฤศจิกายน
2552
 
สถาบันวิชาการ
TOT
.
งามวงศวาน
17
คาลงทะเบียนสองวั
1,500
บาท
 (
สําหรับเพื ่อนครูที ่มาจากตางจังหวั
 
มีบริการหองพั
 
คืนละ
750
./
พักได
2
คน
)
เตรียมพบกั
 
มหกรรมสมุนไพรแหงชาติ
 
ครั ้งที ่
6
วันที ่
2 – 6
กันยายน
2552
Hall 7 – 8
ศูนยการประชุมและ แสดงสินคาอิมแพ็
 
เมืองทองธานี
 
งานนี ้
 
สถาบันฯ
 
 ไปรวมเผยแพร โยคะ
 
 โดยมีการอบรม
1)
 โยคะเพื ่อสงเสริมสุขภาพกายใจ อยางเปนองครวม
2)
ลมหายใจเพื ่อการคลายเครียด
 
และที ่พิเศษ 
 
 ในปนี ้
 
นอกจากการเผยแพร ใหคนไดเขาใจ
 
และ
 
ฝกโยคะพื ้นฐานกันแล
 
เรากําหนดที ่จะจัดบรรยายโยคะเรื ่อง
 โยคะประยุกต
:
เครื ่องมือสําหรับบุคลากรทางดานสาธารณสุ
” 1
คาบ
 
 โดยหวังใหผู ที ่สนใจโยคะจริงจั
 
มาฟ
 
เพื ่อเพิ ่มพูนความรู  โยคะใหลึกลง
 
สถาบันโยคะวิชาการ
 
รวมกั
 
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
 
คณะมนุษยศาสตร
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ
 
ประสานมิตร
 
จัดอบรม
 
หลักสูตรครู โยคะระยะยาว
230
ชม
.
รุ นที ่
9
ประจําป
2552
 โดยครูฮิ โรชิ
-
ฮิเดโกะ
 
 ไอคาตะ
 
และทีมครูของสถาบันฯ
 
ตั ้งแตวันที ่
17
กรกฎาคม
– 8
พฤศจิกายน
255
2
 
อบรมทั  ้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
 
เรียนสัปดาหละ
4
วั
 
เย็นวันจันทร
 
พุ
 
พฤหั
 
เวลา
17.30
 –
20.00
.
และวันเสาร
 
เวลา
7.30
 –
13.00
.
คาลงทะเบียน
27,000
บาท
 
รั
30
คน
 
สอบถามหรืสํารองที ่นั ่งที ่
 
สถาบันโยคะวิชาการ
 
 โทร
.02 732-2016-7
 ในวันและเวลาราชการ
 
หรือที ่
 
วิชา
 
จิตสิกขา
 
ป
2552
ของเดือนมิถุนายน
 
จัดวันเสารที ่
20
เวลา
7.30 – 12.30
.
 
หอง
262
คณะมนุษยศาสตร
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ
 
หัวขอเรื ่อง
กิเลส
สอบถามเพิ ่มเติมที ่
 
สถาบันโยคะวิชาการ
02 732 - 2016-70906 2
 
 
สอนอาสนะ
 
ธีรเดช 
 
อุทัยวิทยารัตน
 
เกือบทั ้งเดือนพฤษภาคมที ่ผานมา
 
ผมไปชวยงานบําบัดคนไขที ่ดู ไบตามคําชวนของเพื ่อนสนิทชาวอินเดียซึ ่งเปนหมอ อายุรเวทที ่ โยกยายตัวเองไปเปนแพทยประจําศูนยสุขภาพที ่นั ่นมาหลายป
 
วันหนึ ่งระหวางกําลังเตรียมลูกประคบเพื ่อหมักน้ ํายาสําหรับหยาดใหคนไข
 
เพื ่อนขอใหผมแนะนําการฝกอาสนะให คนไข
 
เพราะรู วาผมเองก็มักแนะนําการฝกอาสนะใหคนไข ในเมืองไทยอยู เหมือนกั
 
“ 
นายคิดวาใหฝกสูรยนมัสการดีไหม
” 
 
เพื ่อนผมกึ ่งถามกึ ่งปรารภ
 
จากขอมูลเกี ่ยวกับคนไขที ่ผมทราบจากเพื ่อน
 
คนไขคนนี ้ ไมเคยฝกอาสนะมากอน
 
บวกกับขอจํากัดทางรางกายที ่ผม รู สึกจากการนวดใหเธอ
 
รวมทั ้งซักถามจากเจาตั
 
ทําใหผมประเมินวาสูรยนมัสการหรือทาไหวพระอาทิตยยังไมนาจะเหมาะกั คนไขรายนี ้
 
พูดตามจริงตอนที ่ผมเริ ่มฝกอาสนะใหม
 
เมื ่อยี ่สิบหาปกอน
 
ผมก็เริ ่มจากทาไหวพระอาทิตยนี ่แหละ
 
 โดยฝกตามหลวงพี ่ที ่ผมเคารพรักดุจพี ่ชายรวมสายโลหิ
 
เห็นทานยกแขนเหยียดขาอยางไรก็เลียนแบบทําตามทาน
 
ผิดบางถูกบาง
 
กวาจะคุ นชิ กับอาสนะที ่ตองเคลื ่อนไหวอยางตอเนื ่องของชุดทาที ่เรียกวาสูรยนมัสการ
 
ก็ตองฝกติดตอกันอยู หลายวั
 
กระทั ่งเมื ่อฝกอยางจริงจังและเกิดฉันทะอยางลึกซึ ้งในเรื ่องอาสนะ
 
จนตัดสินใจไปเรียนรู กับครูที ่อินเดี
 
ผมจึงคอยๆ
 
ตระหนักและประจักษว
 
การฝกสูรยนมัสการมีประโยชนตอรางกายอยางยิ ่
 
ซึ ่งสวนหนึ ่งมาจากการที ่เราตองเคลื ่อนไหว รางกายอยางตอเนื ่อง
 
จากทวงทาหนึ ่งไปสู ทวงทาตอๆ
 
 ไปจนครบชุดของทวงท
 
เปนการเคลื ่อนไหวตอเนื ่องที ่มีทั ้งการกมเหยียดรางกายดานหลังสลับดวยการแอนยืดรางกายดานหน
 
มีการงอเขสลับกับการเหยียดขาจนตึ
 
บางจังหวะก็ตองเกร็งแขนเพื ่อสงแรงใหเหยียดยืดหลังไดมากขึ ้
 
สรุปรวมความแล
 
การทําทาไหวพระอาทิตยเปดโอกาสใหเราได ใชรางกายตั ้งแตกลามเนื ้
 
ขอต
 
เสนเอ็
แทบทุสวนของรางกาย
 
 ไมวาจะเปนขา
 
หลั
 
คอ
 
แขน
 
และลําตัวดานหน
 
ทั ้งยังเปนการเหยียดยืดดานหนาและดานหลังในหลายอิริยาบถ
 
ตั ้งแตยืน
 
นอน
 
และกลับศีรษะในระดับหนึ ่
(
เช
 
 ในทายืนกมตัวและทาสุนัขคว่ ําหน
)
พูดอีกอยางวาสูรยนมัสการเกือบจะเปนอาสนะแบบ
all in one
ดังที ่อาสนะชนหลายทานกลาวว
 
หากไมมีเวลาฝ อาสนะอยางเต็มที ่
 
อยางนอยก็ขอใหฝกสูรยนมัสการวันละ
 
 
ถึง
 
๑๒
 
รอบ
 
ก็เหมือนกับไดฝกอาสนะครบสูตรแล
 
ทวาพรอมไปกับการตระหนักและประจักษ ในอานิสงสของสูรยนมัสการดังที ่กลาวมา
 
ผมก็ ไดซึมซับรับรู ดวยว
 
การทําทาที ่มีการเคลื ่อนไหวอยางตอเนื ่องเพื ่อที ่จะไดรับประโยชน ให ไดเต็มที ่นั ้
 
ผู ฝกเองตองมีทุนรอนหรือสรางเงื ่อนไขปจจัยที ่ เหมาะสมเชนกั
 
เริ ่มตั ้งแตการจําและทําทาแตละทาไดจนครบ
 
 โดยที ่สูรยนมัสการบางชุดก็ประกอบดวย
 
๑๒
 
ท
 
 ในขณะที ่บางชุดก็มี มากกวานั ้
 
 ไหนจะตองขยับเคลื ่อนรางกายจากทาหนึ ่งไปสู อีกทาหนึ ่
 
จากตําแหนงหนึ ่งไปยังอีกตําแหนงหนึ ่
 
 โดยที ่จะตองกะ จังหวะและระยะที ่จะกาวเทาไปหนาหรือหลังอยางเหมาะสม
 
จึงจะเกิดการเคลื ่อนไหวที ่ตอเนื ่อง
และกลมกลื
 
จําไดวาตอนที ่ผมทําสูรยนมัสการตามหลวงพี ่ ใหม
 
นั ้
 
ทั ้งสะดุดและเก
 
กังๆ
 
เพราะจําทาและกะจังหวะและระยะที ่ จะวางเทาไมคอยถู
 
นึกถึงสภาพตอนนั ้นและนํามาคิดเลนๆ
 
 ในวันนี ้
 
หากพระอาทิตยทานเฝามองผมกําลังทําทาไหวทานอยู  ในชวงนั ้
 
ทานคงไมยอมรับไหวผมเปนแนแท
 
นอกจากนี ้ ในสูรยนมัสการ
 
ทวงทาบางทวงทาตองอาศัยความแข็งแรงและความยืดหยุ นของรางกายไมนอย
 
เชน
 
ทสุนัขแหงนหนาซึ ่งแขนจะตองรับน้ ําหนักรางกายสวนบน
 
 โดยที ่ขอมือจะถูกน้ ําหนักกดทับพอสมควร
 
ขณะเดียวกันรางกาย ดานหนาโดยเฉพาะสวนบนจะตองมีความยืดหยุ นที ่เหมาะสม
 
 ไมเชนนั ้นผู ฝกอาจใชวิธีกดหลังใหแนบกับพื ้
(
 โดยรู ตัวหรือไมก็ ตาม
)
ซึ ่งอาจทําใหหลังสวนลางบาดเจ็บได
 0906 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->