Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Yoga Saratta -Jul 2552 (Vol.0907)

Yoga Saratta -Jul 2552 (Vol.0907)

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:
Published by Tang Thai
โยคะสารัตถะ เดือน กรกฎาคม 2552
โยคะสารัตถะ เดือน กรกฎาคม 2552

More info:

Published by: Tang Thai on Jan 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2011

pdf

text

original

 
 
จดหมายขาว
 
วิถีชีวิ
 
เพื ่อสุขภาวะ
 
ฉบับเดือน
 
กรกฎาคม
2552
คุยกันกอน
2
ปฏิทินกิจกรรม
2
 โยคะวิถี
3
เรื ่องประจําฉบั
4
ปกิณกะ
 
สุขภาพ
6
สะกิ
 
สะเกา
7
จดหมายจากเพื ่อนครู
7
กายวิภาคของหฐโยคะ
9
เทคนิคการสอน
12
ตําราโยคะดั ้งเดิ
14
จดหมายขาว
 
 โยคะสารัตถะ
 
วิถีชีวิตเพื ่อสุขภาวะ
 
ที ่ปรึกษา
 
แก
 
วิฑูรยเธียร
 
ธีรเดช
 
อุทัยวิทยรัตน
 
นพ
.
ยงยุทธ
 
วงศภิรมยศานติ ์
 
นพ
.
สมศักดิ ์
 
ชุณหรัศมิ ์
 
กองบรรณาธิการ
 
กวี
 
คงภักดีพงษ
 
กุลธิดา
 
แซตั ้
 
จิรวรรณ
 
ตั ้งจิตเมธี
 
ณภัทร
 
วัฒนะวงศี
 
ณัตฐิยา
 
ปยมหันต
 
ณัฏฐวรดี
 
ศิริกุลภัทรศรี
 
ธัญยธรณ
 
อรัณยชลาลั
 
พรจันทร
 
จันทนไพรวั
 
วรรณวิภา
 
มาลัยนวล
 
วีระพงษ
 
 ไกรวิทย
 
ศันสนีย
 
นิรามิษ 
 
สถาบันโยคะวิชาการ
 
มูลนิธิหมอชาวบาน
 
201
ซอยรามคําแหง
36/1
บางกะป
 
กทม
.10240
 โทรศัพท
02 732 2016-7, 081 407 7744
 โทรสาร
02 732 2811
อีเมล
yogasaratta@yahoo.co.th
เว็บไซท
www.thaiyogainstitute.com
สิ ่งตีพิมพ
 
news 0907 1
 
 
วันที ่เขียนทักทาย
 
กําลังจะเขาเดือนก
.
.
ครึ ่งหลังของปนี ้
 
เศรษฐกิจจะเปนยังไงไมรู 
 
แตงานโยคะกองเต็มสํานักงาน
 
งานโยคะทําแลวไมรวย
 
แต โต
(
ทางความคิ
)
และอิ ่
(
 ใจ
)
ฉบับที ่แล
 
เชิญชวนเพื ่อนๆ
 
เรื ่อง
 
การเขียน
 
การตกผลึกประสบการณภายในตนเอง
 
ปรากฏว
 
เพื ่อนหลายคนเขียน เขามา
 
ดี ใจมากเลย
 
แลวพวกที ่ยังไมเขียนล
 
วาไงกันมั ่
...?
หนังสือพิมพฉบับสุดสัปดาหที ่กองอยู ตรงหน
 
สัมภาษณอธิการบดี
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 
วาจะคัดหางเสือให มหาวิทยาลัยเปนเลิศทางดานวิจั
 
สองเดือนกอน
 
 ไปที ่
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 
อาจารยที ่นั ่นก็เปรยทํานองนี ้
 
เรียกวาเป ทิศทางของวงการศึกษาบานเรา
 
สถาบันโยคะฯ
 
แมเปนองคกรเล็กมากๆ
 
เราก็ตองพัฒนางานวิจั
 
จัดการความรู เชนกั
 
จุลสารฉบับนี ้
 
เพิ ่มคอลัมน ใหหลากหลายขึ ้
 
และขอย้ ําวาอยากใหจุลสารนี ้เปนเวทีเปดสําหรับเพื ่อนครู
 
จะหาอานบทความ
 
ผมวาไมยากเทาการหาเวที ใหเราไดพัฒนาตนนะ
 
เรื ่องการประชุมเครือขายปลายเดือนตุลาคม
 
ก็ดําเนินการประสานงานไปตามลําดั
 
เมื ่อกําหนดการลงตัวแลวจะรี แจงใหทราบกั
 
อยาลืมล็อควันเอาไว
 
สํานักงานมีเพื ่อนใหมมาชวยงาน
 
วัลลภา
 
 
นวล
 
หรื
 
ครูกลอย
 
มาแทน
 
นองมั
 
ที ่ผันตัวเองไปเปนหุ นสวนโยคะ สถานซะแล
 
อยู ที ่ ไหนไมเปนไร
 
ยังเปนเครือขายการพัฒนาจิตอยู ดี
 
อ
 
คอรสครูปนี ้โดนหางเลขจากแฮมเบอรเกอรล
 
คนยังสมัครไมครบเลย
 
ยังไงฝากชวยเชิญชวนผู สนใจ
 
 ใหเขาไดรู  ขาวการอบรมดวยนะครั
 
รายละเอียดอยู  ในจุลสารนี ้
 
กอง
 
บก
.
สถาบันโยคะวิชาการ
 
รวมกั
 
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
 
คณะมนุษยศาสตร
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ
 
ประสานมิตร
 
จัดอบรม
 
หลักสูตรครู โยคะระยะยาว
230
ชม
.
รุ นที ่
9
ประจําป
2552
 โดยครูฮิ โรชิ
-
ฮิเดโกะ
 
 ไอคาตะ
 
และทีมครูของสถาบันฯ
 
ตั ้งแตวันที ่
17
กรกฎาคม
– 8
พฤศจิกายน
255
2
 
อบรมทั  ้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
 
เรียนสัปดาหละ
4
วั
 
เย็นวันจันทร
 
พุ
 
พฤหั
 
เวลา
17.30
 –
20.00
.
และวันเสาร
 
เวลา
7.30
 –
13.00
.
คาลงทะเบียน
27,000
บาท
 
รั
30
คน
 
สอบถามหรืสํารองที ่นั ่งที ่
 
สถาบันโยคะวิชาการ
 
 โทร
.02 732 - 2016-7
มือถื
081 495 - 1730
หรื
081 401 - 7744
งานประชุมเครือขาย
 
สถาบันโยคะวิชาการ
ความรู 
 
มิตรภาพ
 
และวิถีแหงโยคะ
งานที ่จัดขึ ้นเพื ่อรวมพี ่นอง
 
 ในเครือขายครู โยคะของสถาบันฯ
 
ทุกรุ 
 
ทุกจังหวั
 
 ไวดวยกั
 
พบกับการบรรยายความรู วิชาการโดย
 
ครูฮิ โรชิ
 
ครูฮิเดโกะ
 
 ไอคาตะ
 
กิจกรรมเพื ่อพัฒนาเครือขายภูมิภาค
 
การบรรยายและเสวนา
 
 ในหัวขอตางๆ
 
สําหรัครู โยคะเพื ่อนําไปตอยอดพัฒนาตนและพัฒนาการสอน
 
งานจะมีขึ ้นในวันเสาร
-
อาทิตยที ่
31
ตค
.-1
พย
. 2552
 
สถาบันวิชาการ
TOT
.
งามวงศวาน
17
คาลงทะเบียน
1500
บาท
(
สําหรับเพื ่อนครูที ่มาจากตางจังหวั
 
มีบริการหองพั
 
คืนละ
750
บาท
/
พักได
2
คน
)
วิชา
 
จิตสิกขา
 
ป
2552
ครั ้งถัดไป
 
จัดวันเสารที ่
18
กรกฎาคม
2552
หัวข
สติปฎฐาน
4”
สถาบันโยคะวิชาการ
 
ขอเชิญครู โยคะ
 
รวมทั ้งบุคคลทั ่วไป
 
ผู สนใจการพัฒนาจิตตามแนวทางพุทธศาสนา
 
รวมศึกษาวิชา
 
จิตสิกขา
 
ที ่จะจัดตอเนื ่องไปตลอดป
2552
ทุกวันเสารที ่
3
ของเดือน
 
เวลา
7.30 – 12.30
.
 
หอง
262
คณะมนุษยศาสตร
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ
 
สอบถามเพิ ่มเติมที ่
 
สถาบันโยคะวิชาการ
02 732 - 2016-7news 0907 2
 
 
วิถีแหงตน
 
ธีรเดช
 
อุทัยวิทยารัตน
 
“ 
เธอเคยมีประสบการณเกียวกั
self-identification
บางไหม
?” 
ครูชาวอินเดียผู  มีสวนสําคัญในการทําใหผมคนพบที ่ทางที ่ลงตัวของตัวเอง
 
ถามผมในบายวันหนึ ่
 
สายตาสํารวจตรวจตราของครูเป ยมดวยแววออนโยน
– 
เฉกเชนที ่ครูเปนเสมอมา
 
“ 
คําว
self-identification
หมายความวาอยางไรครั
?” 
ดวยความที ่ไมแนใจวาตัวเองเขาใจคําว
self-identification
ถูกหรือไม
 
ผมจึงขอใหครูชวยขยายความใหฟ
 
ครูจึงอธิบายว
self-identification
หมายถึงการที ่คนๆ
 
หนึ ่งคนพบตัวตนที ่แทจริงของตัวเอง
 
หรือพูดใหถึงที ่สุดคือเป หนึ ่งเดียวกับตัวตนที ่แทจริงของตน
 
ซึ ่งคนที ่บรรลุถึงสภาวะที ่วานี  ้
 
จะไปพนจากความอยากไมวาจะในทางบวกหรือลบ
 
ไมไขวควาในความสําเร็จไมวาจะเป ชื ่อเสียง
 
เกียรติยศ
 
หรือทรัพยสินเงินทอง
 
ทวาจะกระทําทุกอยางที ่พึงทํ
 
รับใชและเกื  ้อกูลผู  คนและส่ ําสัตวอยางสุดจิตสุดใจ
 
โดยไมยึดติดหรือใยดีวาใครจะคิดหรือมองตัวเองอยางไร
 
หลังจากอธิบายคําว
self-identification
จบ
 
ครูบอกผมวาตัวครูเองก็ยังไปไมถึงขั  ้นนั  ้
 
เพียงแตพอจะตระหนักวาตัวตนที ่ เปนรางกายและจิตใจนี  ้
 
หาใชตัวตนที ่แทจริงไม
 
พูดอีกอยางว
 
จนถึงบัดนี  ้ครูรู  วาอะไรไมใชตัวตนที ่แทจริ
 
ทวาตัวตนแทจริงที ่ไมใชเปนเพียงความคิดหรือจินตนาการจะ เปนเชนไรนั  ้
 
ครูเองก็ยังไมมีประสบการณตรงในเรื ่องนี  ้
 
ครูเลาตอวาในชีวิตที ่ผานมา
 
ครูไดพบกับผู  ที ่ครูเชื ่อวาเขาถึงตัวตนที ่แทจริงของตัวเองแล
 
อยางเชน
 
พระสงฆในพุทธศาสนาบางรู
 
รวมทั  ้งคุรุสองคนของครู
 
คุรุคนแรก
 
ครูเคยเลาใหผมฟงเมื ่อหลายปกอนว
 
เปนเพียงผู  เฒาจนๆ
 
ที ่ไมสะสมทรัพยสินเงินทอง
 
คอยทําหนาที ่ปดกวาด เช็ดถูที ่เคารพบูชาภายในวัดฮินดูเล็กๆ
 
แหงหนึ ่
 
ถึงกระนั  ้นก็มักมีผู  คนที ่ทุกขยากทั  ้งทางกายและใจมาขอความชวยเหลื
 
ซึ ่งทานก็ ใหความชวยเหลือทุกคนอยางเต็มที ่โดยไมหวังสิ ่งใดตอบแทน
 
เรียกไดวาทุกๆ
 
การเอื  ้อเฟ  อเกื  ้อกูลลวนทําในนามและอุทิศแดพระเจาที ่ตนศรัทธาและเคารพบูชาอยู ทุกลมหายใจ
 
กระทั ่วาระสุดทายของชีวิตทานก็ยังบริกรรมนามของพระเจาองคนั  ้
 
สวนคุรุคนที ่สองของครูเปนผู  หญิงซึ ่งครูเรียกวาแม
 
ผมจึงเรียกทานวาแมครูจนติดปาก
 
ผมพบแมครู
 
ตอนที ่ทานไปทําพิธีบูชาในวันเปดคลินิกของภรรยาของครูซึ ่งเปนหมออายุรเวท
 
วันนั  ้นมีผู  คนมากหนาหลาย ตาไปกราบขอพรจากแมครูทีละคน
 
หนึ ่งในนั  ้นมีผมรวมอยู ดวย
 
แมครูจะหลับตานิ ่งและใชมือแตะไปที ่ศีรษะหรือไมก็ที ่หนาอกของผู  ที ่มาขอพร
 
กอนจะลืมตามองคนที ่อยู ตรงหน
 
และบอกวาทานสัมผัสหรือรู  สึกถึงปญหาและอุปสรรคอะไรที ่คนๆ
 
นั  ้นเผชิญอยู 
 
และใหคําแนะนําเปนรายคน
 
ตอนที ่ผมสบสายตาเฉียบคมบนใบหนาเป ยมเมตตาของแมครู
 
ผมรู  สึกวาตัวเองกําลังมองเขาไปในความเวิ  ้งวางที ่ไร ขอบเขต
 
ที ่แปลกยิ ่งกวานั  ้นคือในความเวิ  ้งวางกลับแฝงไวดวยความอบอุ นอันปราณี
 
ครูบอกผมวาตั  ้งแตไดพบและรู  จักแมครูมาหลายสิบป
 
เธอมักจะเกื  ้อกูลผู  อื ่นอยู เสมอ
-
ในนามของเทวีที ่เธอเคารพ
 
และสถิตอยู กับเธอทุกขณะจิ
 
ครูบอกวาตอใหคุรุทั  ้งสองคนของครูยังไมเขาถึงตัวตนที ่แทจริ
 
แตอยางนอยๆ
 
วิถีของความเคารพศรัทธา
 
ผานการบริกรรมมนตรา
 
และผานการอุทิศทุกๆ
 
กรรมดีที ่ตนกระทําแดพระเจาและเทวี
 
news 0907 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->