Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Лекции

Лекции

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 4,316|Likes:
Published by RositsaTsh

More info:

Published by: RositsaTsh on Jan 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2014

pdf

text

original

 
ЛЕКЦИИ ПО БОТАНИКА – ІІ ЧАСТ
1. Систематика на растениятаІ. Предмет
– изучава таксоните и техните популации.
ІІ. Задачи и основни раздели:
1.Да се установи и да се опише разнообразието от съвременни и фосилни таксони растения. Изучава се от флористиката.2.Класифициране на таксоните растения. Изучава се от класификацията.3.Означаване на таксоните със символи. Изучава се от номенклатурата.4.Установяване на еволюционното развитие. Изучава се от филогенията.
ІІІ. Основни понятия в систематиката на растенията:
1.Таксон – група от родствено свързани организми, която е достатъчно обособена, за дай бъде дадена определена таксономична категория. Примери:
 Rosa damascena
,
 Rosa
,Rosaceae, Rosales, Magnoliopsida, Magnoliophyta, Plantae.2.Таксономична категория – група от организми, които се отличават с различна степенна родство. Примери: вид, род, семейство, разред, клас, отдел, царство.3.Таксономичен белег – особеност на член от даден таксон, която го отличава от членна друг таксон.4.Флора – група от растителни таксони, обитаващи определена територия или влизащив състава на определено растително съобщество, което също притежавапространствена характеристика. Примери: Флора на България, флора на Европа.5.Растителност – съвкупност от растителните съобщества на планетата или на отделнатеритория. Примери: степ, тундра, тайга, листопадни широколистни гори.6.Ендемит определен таксон, който се среща само в една определена част отбиосферата. Примери:
Veronica rhodopea
,
 Betonica bulgarica
,
Viola balcanica.
7.Реликт растителен вид, запазил се до днес като остатък от някога широко разпространена флора. Примери:
Cypripedium calceolus
,
Goodyera repens
.
ІV. Номенклатура:
ТАКСОНОМИЧНА КАТЕГОРИЯОКОНЧАНИЕПРИМЕРИБЪЛГАРСКИЛАТИНСКИ
ЦАРСТВОREGNUMLIAVEGETABILIAПОДЦАРСТВОSUBREGNUMBIONTAMAGNOLIOBIONTAОТДЕЛDIVISIOPHYTAMAGNOLIOPHYTAПОДОТДЕЛSUBDIVISIOPHYTINAMAGNOLIOPHYTINAКЛАСCLASSISPHYCEAE – OPSIDAMAGNOLIOPSIDAПОДКЛАСSUBCLASSISPHYCIDAE – IDAEROSIDEAEРАЗРЕДORDOALESROSALESСЕМЕЙСТВОFAMILIAACEAEROSACEAEПОДСЕМЕЙСТВОSUBFAMILIAOIDEAEROSOIDEAEТРИБTRIBUSEAEROSEAEРОДGENUSНЯМАROSAВИДSPECIESНЯМАROSA DAMASCENAПОДВИД,ВАРИЕТЕТ, ФОРМАSUBSPECIES,VARIETAS,FORMAНЯМАROSA DAMASCENAF. TRIGINTIPETALA
V. Макрокласификация на организмовия свят
– петцарствена система:1
 
1. Монера, 2. Протиста, 3. Растения, 3. Животни, 4. Гъби.
2. Отдел Синьозелени водорасли (Cyanoprokaryota)І. Общо разпространение
космополити, в сладководни и соленоводни басейни, почви,ледове, термални извори. Отделът включва 150 рода и 2 000 вида.
ІІ. Разпространение в България
– 77 рода и 420 вида.
ІІІ. Характеристика:
1.Морфология Прокариотни организми. Талусът е устроен по кокоиден
1
дноклетъчни и колониални водорасли), нишковиден
2
(плеурокапсален
3
ихормогонален
4
), рядко по псевдопаренхимен
5
тип. Способни са да усвоявататмосферен азот чрез специални клетки (хетероцисти).2.Устройство на клетката – Клетъчната стена е четирислойна. Един от слоевете е отмуреин, който й придава твърдост. Над нея често има капсула от слизестиполизахариди. Цитоплазмата е два вида хроматоплазма и центроплазмаФотосинтезата се извършва от “тилакоиди” с фикобилизоми. ДНК е под формата нануклеоид.3.Фотосинтетични пигменти Хлорофил А. Каротиноиди β-каротин, зеаксантин,ехиненон, осцилаксантин,миксоксантофил и др.Фикобилипротеини – фикоцианин(със син цвят), алофикоцианин (със син цвят) и фикоеритрин (с червен цвят).4.Резервни вещества полифосфати, протеини ианофицин), гликогеноподобнивъглехидрати.5.Размножаване – Вегетативно (чрез делене на клетката на две). Безполово (чрез ендо- иекзоспори).Допуска се наличието на конюгация и трансформация както прибактериите.
ІV. Класификация:
КЛАС CYANOPHYCEAEРАЗРЕД CHROOCOCCALESРАЗРЕД PLEUROCAPSALESРАЗРЕД OSCILLATORIALESРАЗРЕД NOSTOCALESРАЗРЕД STIGONEMATALES
V. Разпространени у нас видове:
1.ГЛЕОКАПСА – 
Gloeocapsa turgida
2.ОСЦИЛАТОРИЯ
– Oscillatoria princeps
3.СЦИТОНЕМА
 
 – Scytonema ocellatum
4.СПИРУЛИНА
– Spirulina jenneri
5.ГЛЕОТРИХИЯ
 
 – Gloeotrichia jason
6.ДЯВОЛСКА ДЪВКА
 – Nostoc commune
VІ. Значение:
1.Продуценти главни продуценти при екстремни екологични условия: термалниизвори, пустини, лед, свръхсолени води, висока радиация, недостиг на кислород исветлина.2.Водораслов компонент в лишеите видове от родовете: С
hroococcus, Gloeocapsa,Scytonema,Sstigonema, Nosto
c.3.Биоиндикатори за степента на замърсеност на водите.4.Техническо приложение – за получаване на азотсъдържаща биомаса.5.За хранителни цели – видове от родовете
 Nostoc
и
Spirulina
.6.В селското стопанство – влияят върху почвеното плодородие. Алгализация – внасянена живи водорасли в почвата.7.Отрицателна роля – причиняват “цъфтеж” на водата в басейни, съдържащи най-вечефосфати. Отделят токсини.2
 
Определения в темата:
1-Кокоиден – тялото е съставено от една клетка или представлява колония и не може даизвършва активни движения.2-Нишковиден тялото е многоклетъчно, съставено от една или повече редици отклетки.3-Плеурокапсален – клетките в нишката са изолирани, без плазмодезми помежду им.4-Хормогонален – клетките в нишката са свързани с плазмодезми.5-Псевдопаренхимен – тялото е съставено от преплетени нишки и външно наподобявана съставено от тъкани.
3. Отдел Червени водорасли (Rhodophyta)І. Общо разпространение
космополити, обитават соленоводни басейни, паразити върхудруги червени водорасли, епифити, симбионти. Отделът включва 600 рода и 5500 вида.
ІІ. Разпространение в България
– 55 рода и 150 вида.
ІІІ. Характеристика:
1.Морфология Талусът е устроен по кокоиден, нишковиден, псевдопаренхимен илипаренхимен
1
тип. Нарастването е връхно. Разклоняването е моноподиално
2
.2.Устройство на клетката Вегетативните клетки са многоядрени или едноядрени.Клетъчната стена е съставена от целулозни микрофибрили и матрикс отагар,карагенани и агароиди.Родопластите
3
са околостенни, едри, лентовидни или снеправилна форма, рядко спиреноиди
4
. Върху тилакоидите им има фикобилизоми.Между клетките има специфични пори.3.Фотосинтетични пигменти – Хлорофил А и D. Каротиноиди – α- и β-каротин, лутеини зеаксантин. Фикобилипротеини – фикоцианин, алофикоцианин и фикоеритрин.4.Резервни вещества – червеноводораслово нишесте, специфични въглехидрати.5.Размножаване – Вегетативно (чрез делене на клетките на две, фрагментация
5
, стелещисе нишки, специализирани образувания – геми и пропагули),безполово (чрез моно-
6
,тетра-
7
или карпоспори
8
) и полово (оогамия).Цикълът на развитие е разнообразен,безфлагелатни стадии.ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ ПРИ
 Polysiphonia
ІV. Класификация:
КЛАС BANGIOPHYCEAE
СПОРОФИТ
9
 
(2n)
ТЕТРАСПОРИ (+)(
n)
 ЯЙЦЕКЛЕТКА
(n)
ЗИГОТА
(2n)
КАРПОСПОРИ
(2n)
ТЕТРАСПОРИ (–)(
n)
 
ГАМЕТОФИТ
10
 
(n)
 
ГАМЕТОФИТ
8
 
(n)
КАРПОСПОРОФИТ
(2n)СПЕРМАЦИЙ(n)
3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Danka Bubanja liked this
Ani Mariqnova added this note
ani
Milena Krsteva liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->