Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23004, 9.1.2011]

Oslobođenje [broj 23004, 9.1.2011]

Ratings: (0)|Views: 439 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

 
Neredi u Al`iru
Virus uzima maha, a ljekari tvrde da nema mjes ta za paniku
OSLOBO\ENJE
NEDJELJA 
, 9. 1. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.004Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
O~eku je se sve vi{e
oboljelih od gripe H1N1
6. strana
DANAS PRILOG
1.500 gra|ana Tuzle protestova o zbog si ovanja
Po ve}ati kazne
silo va teljima
Neboj{a Nikoli}
Zenica jenajpri vla~ni ja za ulaganja
5. strana
Funkcionalna  vlast nu`na zaubrzanuin tegraci ju BiH
Dvi je osobepoginule, 400 po vri je|eno
Lista 26 “opasnih”
Naj`e{}iu bjek stvuili izare{e taka
10. strana15. strana2. strana
Josipovi} - Lagumd`ija
Foto: Samir KARI]
2-3. strana
 
OSLOBO\ENJE
nedjelja, 9. januar 2011. godine
U @I@I
2
 SusretLagumd`ije i Josipo vi}a u Zagrebu
UZagrebuje ju~erodr`anradnisastanak  predsjednikaSoci jaldemokratskeparti je BosneiHercego vine dr. ZlatkaLagumd`ije i predsjednikaRepublikeHrvatske dr.Ive Jo- sipo vi}a.Dr. Lagumd`ija je inormiraopredsjedni- kaRepublikeHrvatske o tokudogo vora za ormiranjevlasti na svimni voima u Bosni i Hercego vini. Slo`ili su se da je unkcionalnavlast nu`na za ubrzanuintegraci juBosne i Her- cego vine u EU i NATO. Tako|er su se slo`ili da je institucionalnajednakopra vnostHrva- ta, kao jednog od tri konstituti vnanaroda, bitna za stabilnostBosne i Hercego vine. PredsjednikJosipo vi} je istakao da }e Bo- sna i Hercego vina, kao cjelo vitadr`ava, bi- ti~lanicaEvropskeuni je i NATO-a, te da }e na tom putuimatipunupodr{kuRepubli- keHrvatske, saop}io je Centar za inormi- sanjeSoci jaldemokratskeparti jeBiH.
VIJESTI
 Sporazum SDP-a i SDA u BPK-u
Da li je o`ivljena
Pleho va inici ja ti va?
Pri jeskorogodinuposlanik u federalnom ParlamentuFehimPlehpokrenuoinici jati vu za izmjenuZakona o pripadnostija vnihprihoda kako bi se pomogloneodr`ivimkantonima
Nasta vakparlamentarnepro- cedurenacrtazakona o pripa- dnostija vnihprihoda u FBiH, do- nesenog2008. godine, jedna je od prioritetnihstaki u potpisanom sporazumuizme|u SDP-a i SDA o ormiranjuno vogsazi vaVlade Bosansko-podrinjskogkantona. Dvi jestranke, ko je}e u~estvo-  vati u ormiranjuederalneVlade, a ra~una ju da }e imative}inu i uoba domaParlamentaFBiH, spo- razumjele su se i da se s tog ni voa BPK-u, do kona~nogusva janjaiz- mjenaZakona o pripadnostija-  vnihprihoda, osigura jugrantsred- stvako ja}e mu omogu}itifskal- nuodr`ivost.
Ukinu tigran to vi
Ni jeno vost da BPK spada u f- nansijskineodr`ivekantone u FBiH, sa veomalo{imizvornim prihodima. Osimtoga, predsta vni- ci tog kantonadu`evri jemeupo- zora va ju da sredstvako ja BPK do- bi ja po osno vuraspodjelepriho- da od indirek tnihporeza u FBiH, po odgo vara ju}ojzakonskojor- muli, nisudostatna. Stoga je izmjenuZakona o pri- padnostija vnihprihoda u FBiH pri jeskorogodinuiniciraopo- slanik SDA u Predsta vni~komdo- muParlamentaFBiHFehimPleh. Izmjenu je u julupro{legodine u orminacrtaprihvatio taj dom, ali  je zastala u proceduriusva janja u DomunarodaParlamentaFBiH. Izmjenom je bilopredvi|eno da se za dodatnofnansiranje bud`etskineodr`ivihkantona iz ukupnegodi{njesumeja vnihpri- hodako jipripada juFBiHizdva ja 1,27 postosredsta va. Na ovajna~in bi se od iznosasredsta vapriku- pljenih od PDV-a ko jimaraspola`e FBiH, oko 28 miliona KM usmje- ra valoneodr`ivimkantonima.
Tri kan tona
Osim BPK-a, s bud`etskimdef- citomgodinama se suo~ava juZa- padnohercego va~ki i Posav ski kanton. Od 2001. do 2009. godine pomagala je FBiHizdva janjem bud`etskihgranto va. U pro{loj godinigranto vi su ukinuti, a zbog takvesituaci jebud`et BPK-a je, ka- ko je proci jenioPleh, ostao u mi- nusu od oko 16 miliona KM. Iako je Plehpredlo`io da Parla- mentdoneseodluku da se izmje- nomzakona, uz BPK, obuhvate jo{ dva fnansijskineodr`ivakantona sa hrvatskomve}inom, Vlada jenjego vuinici jati vuodbila. Takvu odlukudoni jela je na osno vumi{- ljenjaMinistarstvafnansi ja, ko je se od dono{enjaovogzakona upornoproti viinici jati vama za njego veizmjene. - Ukoliko bi no vopredlo`eni na~inraspodjele bio prihva}en, to bi do velo do smanjenjakoefci jen- tako ji se odnosi na FBiH, {to bi senegati vnoodrazilo na njenufskal- nustabilnost, na vedeno je u mi{- ljenjuMinistarstvafnansi jako je  je Vladaprihvatila. Ministarstvo je tom prilikom iniciraloosni vanjeradnegrupe ko ja bi detaljnoanalizirala sve ja-  vneprihode u FBiH, ali se, o~ito,na tomestalo, tako da takaviz vje- {tajnikadni jeugledaosvjetloda- napredederalnimParlamen- tom.
 S.[e.
VladaFBiHglatodbi ainici a ivu
Iz zvu~nikapostav ljenih tik  poredkipo vavelikanaIsme- taMu jezino vi}a i Me{eSeli- mo vi}a, ju~er oko 12 sati u Tu- zli, ~ula se muzika. Bile su to pjesmeDubiozekolektiv i hip-hoperaFrenki ja, u ko jima se kritiku jevlast i polici ja, ali i op{testanje u dru{tvu.
Kazniti krivce
Omladinci iz nekolikone-  vladinihorganizaci janamje- {tali su transparente na ko ji- ma je pisalo„Kaznitekrice, za{titite`rtve“, „Grad je nesi- guran“, „Ve}ekazne za po~ini- ocekri vi~nihdjela“, „Strahme je“... Napis na posljednjem transparentu, ujedno je bio i motoju~era{njegmirnog okupljanja, na ko jem je oko 1.500 Tuzlanski i Tuzlaka, pro- testo valozbogsilo vanja, na- silja i kriminala u njiho vom gradu.Protesti su usli jedilinakon {to je 29. decembrapro{le godinepri jav ljenosilo vanje de vetnaestogodi{njestuden- tice kod SKPCMejdan uovomgradu, a u ci jelom slu~aju, jedan od po~inilaca je uhap{en.Potom, 1. januara ove godi- ne, jo{ jednastudentica je pri ja vilasilo vanje, me|utim, na vodi iz njenepri ja ve se jo{ pro vjera va ju. Muzika „kod Ismeta i Me{e“ se gasi, a okupljenigra|ani o~eku ju da se organizatori obrate. MikroonuzimaMir- za]atibu{i}, tuzlanskiglu- mac i jedan od organizatora mirnihprotesta. - Dana{njiskuppredstav lja emoti vniistupgra|ana, ko ji se na ovajna~insolidari{u sa `rtva- maokrutnihkri vi~nihdjela, a ko japredstav lja junajbrutalni-  jiobliknapada na integritetje- dneindi vidue kao gra|anina gradaTuzle i dr`aveBosne i Hercego vine. Dakle, `elimo da uka`emo na ovajproblem. Ono{to je bitno je da se uporedo sa ovimprotestomodvi ja rad je- dneradnegrupe, ko jatreba da svenezado voljstvogra|anaar- tikuli{e u odre|enepra vnezah- tje ve, kazao je ]atibu{i}, doda-  ju}i da }e te zahtje veuputiti predsta vnicimaiz vr{ne i zako- noda vnevlasti, a ko ji su prema njego vommi{ljenju- na jodgo-  vorni ji.Potom, on mikroonprepu{ta @eljkiPa vlo vi}, studenticiMe- dicinskogakulteta, ko ja je
1.500 gra|anaTuzlepro tes to valo
Mi jenja tiKri vi~ silo va teljima
Strah me je,bio je napisna jednom od brojnihtransparenata i ujednomotoju~era{njegmirnogokupljanja, na ko jem je oko 1.500 Tuzlanki i Tuzlakaprotesto valozbogsilo vanja, nasilja i kriminala u njiho vomgradu
Gra|ani su nesigurni
POVODPro tes ti suusli jedili nakon {to je 29.decembra pro{le godine pri javljeno silo vanje de ve tnaes togodi{nje studen tice kod  SKPC Mejdan uovom gradu
Funkcionalna vlast nu`na za ubrzanuin tegraci ju BiH
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
nedjelja, 9. januar 2011. godine
3
BorisTadi}MiloradDodik  IgorRado ji~i}UG Za Srebrenicu
^es titka Dodiku
PredsjednikSrbi jeBorisTadi}uputio je ~estitkupredsjednikuRepublikeSrpskeMi- loraduDodikupo vodom9. januara- Dana Republike. - Vama i svimgra|anima~estitam Dan RepublikeSrpske. @elim vam uspeha u nasto janjima da se u vremesvetskeeko- nomskekrizepobolj{astandardgra|ana RS-a, na veo je Tadi} u ~estitki. Tadi} jeistakao da }e Srbi ja, kao potpisni- caDejtonskogsporazuma, sa svo jestrane nasta viti da se zala`e za dogo vor tri konsti- tuti vnanaroda i dva entiteta u BiH, ko ji}e stabilizo vatiprilike u BiH i do vesti do pomi- renja, boljegrazumi je vanja i uva`avanja razli~itihidentiteta i nacionalnihinteresa.
RS u nikadboljoj pozici ji
RepublikaSrpskanikadani jebila u bo- ljojpoliti~kojpozici ji i uspjela je da vra- tisnagusvo jiminstituci jama, a njenapo- zici jabi}eo~uvana i u narednomvreme- nu, poru~io je predsjednik RS-aMilorad Dodik.- Mislim da nikadanismoimalive}usvi-  jest o sebi, a to smo steklimukotrpnom i upornomborbom za na{ politi~kistatus u nemogu}imuslo vima. Pozici jaSrpske}e bitio~uvana i u budu}emvremenu, iako ona kao uspje{anpro jekatmnogima ne od- go vara, rekao je Dodik zaGlasSrpskepo-  vodomDana i krsnesla ve RS-a.
Zakulisna akti vnost SDP-a
PotpredsjednikSNSD-a IgorRado ji~i} rekao je da se u ovommomentuvodi{iro- kazakulisnaakti vnost SDP-a, pomognu- ta SDA, da se sabotirame|ustrana~kisas- tanak u ponedjeljak, 10. januara, i da ~ak  na taj sastanak ne do|u ni oni ko ji su ga sa- zvali, preni jela je Srna. - [to se ti~eSNSD- a, mi }emo i}i na taj sastanak i o~eku jemo da }e i ostaliko ji su biliprisutnipro{li put do}i, rekao je Rado ji~i}ju~er. On je istakao da SNSDo~eku je da na sastanak, osimSNSD-a, SDS-a, HDZ-aBiH, HDZ-a 1990, SBB-a i SBiH, do|u ipredsta vnicinekihdrugihstranaka.
Ba vi ti sebudu}no{}u
U po vodupra vosla vnogBo`i}a, Udru`enjegra|anaZa Srebrenicuorga- nizo valo je ju~erdru`enjegra|anasvih nacionalnosti, preni jela je Fena. Haki jaMeholji}, predsjednikUdru`enja, is- takao je da im je ciljda se razvi jatoleranci ja. - @elimo da se ba vimobudu}no{}uSre- brenice. Normalno, ne `elimo da zabora vi- mopro{lost, ali o tomeneka se brinuhisto- ri~ari i tu`ila{tva. Na{je cilj da Srebrenicivra- timostarisjaj, nekada{njudu{u i da gra|ani, istinskipo vratnici i domicilnistano vnici svo jimide jamaunapri jede`ivot, ali i su`ivot u ovomgradu, poru~io je Meholji}.
U @I@I
bilajedna od na janga`ovani jih tokomorganizo vanjaprotesta. Drago joj je, ispri~ala je @eljka, {to u njenojTuzli jo{ima ljudi ko jivjeru ju da se stvaritreba ju i mora jumi jenjati. - Zlo se nikad ne de{a vasamo zato{to ga drugi~inenego i za- to{to oni ko ji to gleda ju ne ~ine ni{ta da to zlo spri je~e. Bez ob- zira na statistike o ko jimneki (op}inskevlasti u Tuzli op.a) go-  vore, `rtvinasilja i njenojporo- dici to ni je dva, tri ili pet posto, nego100 posto. I ako ovaj na{skup`rtvamanasiljane}eotklo- nitinjiho vetraume, nekabarem zna ju da nisusami i da }emo u~initibilo{ta da se takvestva- rivi{e ne de{a va ju, poru~ila je @eljka, a prisutnigra|ani su njengo vorpozdra viliaplauzom.
Priori tetno vevlas ti
Go vori su za vr{eni, a okupljeni gra|ani se priprema jukrenuti premazgradiKantonalnogsuda i Tu`ila{tva u Tuzli, smatra ju}i da su zaposleniciovihinstituci jana-  jodgo vorni ji za trenutnostanje. Pri jepolaskarazgo varamo i sa GordanomIsabego vi}em, ~la- nomOmladinskogpokretaRe-  volt i jednim od organizatora protesta. On zahti je va da priori- tetno vevlasti u Federaci jiBiH i kantonima, budeupra vobor- baprotivkriminala i nasilja. - Mi ne `elimo da ta borbabudesamoborba na papirune- go`elimokonkretnemjere. Pri-  jesvega, `elimove}abud`etska izdva janja za rad polici je i da se po ve}akapacitetpra vosudnih instituci ja, kako bi mogli da su- zbi ja jukriminal, ispri~ao nam je Isabego vi}, isti~u}i da gra|aniza- hti je va juizmjenuKri vi~nogza- konaFederaci je BuH, u ko jem}e se drasti~nopo ve}atikazne za kri vi~nadjela kao {to je silo vanje. Kolona sa transparentom na ko jempi{eStrah me je, krenula  je premaTu`ila{tvu i Sudu... Prolazimoporedzgrade u ko-  joj je smje{ten MUP Tuzlan- skogkantona, a slu`benicipoli- ci jereguli{uodvi janjesao- bra}aja.Ho}e li se ov djezaustav ljati, upitao nas je slu`benikpolici je. Ne, ne}e.Idu pra vo do Suda iTu`ila{tva, odgo varamo. Protestanti su stigli, a kako je subota, zgradaTu`ila{tva i Suda  je bilaprazna. Tek ponekipoli- ca jac je ~uvaoobjekat. No, to ni-  jespri je~ilookupljenegra|ane da zvi`ducima, po vicima, gala- mom... jo{ jednomjasnoka`ukako su nesigurni, te kako od na- dle`nihzahti je va juobra~un sa kriminalcima, razbojnicima i silo vateljima.
Napri jed, omladino!
Nakonkra}egzadr`avanja,protestanti su se po~elirazilazi- ti, a transparente su osta vili na ulazu i na prozorezgradeSuda i Tu`ila{tva.- Tako je omladino. Samona- pri jed, dobacu jejednastari ja Tuzlanka, podr`ava ju}iprotes- tante i nada ju}i se da }e omla- dinakona~nopo~etimi jenjati stvari u ovojzemlji.Transparenti su ostali, u nadi da }e ih tu`ioci, sudi je, ali ipredsta vniciop}inske i kanto- nalnevlasti, nekadapro~itati.
 SamirKARI]
zbogsilo vanja
nizakon i po ve}atikazne
Politi~ari, doktori,  glumci...
Na ju~era{njimprotesti- ma u Tuzli, pored, reklo bi se, obi~nihgra|ana, prisus-tvo vali su i predsta vnicija-  vnog, kulturnog ipoliti~kog `ivotagradaTuzle. Bili su tu glumci, dokto- ri, ministri, vi je}nici... Svi su oni sa drugimgra|animaTuzle, dalipodr{ku`rtva- masilo vanja, ali i zatra`ili obra~una vanje sa krimi- nalcima, te mi jenjanjeKri-  vi~nogzakonaFederaci je BiH.
Transpa en ios av jeniispredSuda iTu`ila{ va TK-a Na pro estiza{lo oko 1.500 Tuzlaka i Tuzlanki
ZAHTJEVIGra|ani zahti je va ju izmjenu Kri vi~nog zakona Federaci je BiH, u ko jem }e sedras ti~no po ve}atikazne za kri vi~nadjela kao {to jesilo vanje

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->