Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RT@WORK Hoe Ziet Model Based Testen Er Over 5 Jaar Uit

RT@WORK Hoe Ziet Model Based Testen Er Over 5 Jaar Uit

Ratings: (0)|Views: 27|Likes:
Published by Peter K.J. Kalmijn

More info:

Published by: Peter K.J. Kalmijn on Jan 10, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2011

pdf

text

original

 
Juni 2010
Hoe ziet Model BasedTesten er over 5 jaar uit
Peter Kalmijn, Rijswijk
In het eerste deel van de serie hebben wij gekeken naarde positie van Model BasedTesting(MBT) binnen dehuidige ontwikkelingen rondom moderneapplicatieontwikkeling. In het tweede deel van de seriezijn wij ingaan op de huidige ontwikkelingen en standvan MBT vandaag.In het laatste deel kijken wij naar de toekomst, degroeifasen, die ondernemingen zullen doorlopen en ooknaar de veranderingen, die de ontwikkelingen rondomMBT teweeg zullen brengen voor het testvak en demensen, die dit mooie vak met groot enthousiasmewillen blijven uitoefenen.MBT wordt steeds meer gewoonMBT wordt steeds meer gewoonMBT wordt steeds meer gewoonMBT wordt steeds meer gewoonDoor de noodzaak om kostenbesparingen te realiserenen omdat het genereren van de noodzakelijke testwaremet MBT zowel veel minder tijd vergt, als ook dekwaliteit betrouwbaar en positief beïnvloed zie ik datMBT in verschillende vormen inmiddels gemeengoed isgeworden bij vooruitstrevende en toonaangevendebedrijven. Meer behoudende bedrijven hebbenafgewacht om de kinderziektes van MBT te vermeidenen beginnen nu ook een voor een vormen van MBT in tevoeren.TweedelingTweedelingTweedelingTweedelingIn de toekomst zie ik het gebruik van modellen bij testensteeds sterker uiteenvallen in twee domeingebieden:Het business domein modelHet IT realisatie domein modelEen concrete bevestiging daarvan zie ik dan ook in hetontstaan van de gedifferencieerdewerkgroepen binnende TestNetwerkgroep MBT voor MBT en BusinessModel BasedTesting: B-MBT.Reden voor deze tweedeling is het gebruik door tweeverschillende organisatie onderdelen: de businessorganisatie en de ondersteunende IT organisatie .Doordat testen diensten voor beide organisatieonderdelen biedt zal testen met de modellen van beideonderdelen te maken krijgen. In de meeste gevallen zaler dan ook sprake zijn van twee aparte, maar op elkaaraansluitende modellen.IT realisatie domein modelIT realisatie domein modelIT realisatie domein modelIT realisatie domein modelHet tweede domein waar het vak ‘software testenmeete maken heeft is het IT domein. Hierin wordt het modelvan de IT oplossing beschreven, het wordt dan ookaangeduid met ‘solutionspace’.Model Basedtesten binnen dit domein kunnen we hetbeste simpelweg aanduiden met Model BasedTesten(MBT).Dit implementatie model tracht te beschrijven HOE deoplossing moet zijn om te voldoen aan de vereistengesteld vanuit het business domein model. Dit modelbevat waardevolle informatie, die gebruikt kan wordenvoor het afleiden van Testware voor de technischgeoriënteerde testsoorten: vanuit realisatie usecaseskunnen gemakkelijk test cases voor de systeemtestworden afgeleid. Klasse diagrammen en componentdiagrammen geven veel waardevolle informatie voorcomponent integratie testen.Interessant voor MBTInteressant voor MBTInteressant voor MBTInteressant voor MBTRealisatie UseCases -zijn de aangewezen manier ommet gebruikers te communiceren en om de gewensterealisatie richting te begrijpen. Dit type usecases zijnuitermate geschikt als uitgangspunt om systeem niveautest cases van af te leiden.Klasse diagrammen -bevatten de belangrijke softwarecomponenten en de informatie om testcases voorcomponent testen en component integratie testen van afte leiden.Sequentie diagrammen -een sequentie diagram bevatde informatie om het gedrag van stubs[1]te bepalen.Component diagrammen –zijn de diagrammen, die defysieke realisatie tonen, op welke plaats en hoe deontworpen klassen geïmplementeerd moeten worden.Denk daarbij ook aan de applicatie architectuur.
 
Juni 2010
Hoe ziet Model BasedTesten er over 5 jaar uit
Peter Kalmijn, Rijswijk
Business domein modelBusiness domein modelBusiness domein modelBusiness domein modelHet eerste domein is het domein van de business. In ditdomein wordt het business domein model beschreven.Dit domein wordt in de vakliteratuur ook vaak aangeduidmet ‘ProblemSpace’. Het model dat beschreven wordttracht duidelijk te maken WAT de doelstellingen zijn enWAT de vereisten zijn (de business requirements). Ditmodel is van huis uit IT en realisatie platformonafhankelijk.Model Basedtesten binnen dit domein kunnen we hetbeste aanduiden met Business Model BasedTesten(BMBT).Het business domein model –de samenvatting van hetbusiness processmodel en het businesdecissionmodel-bevat belangrijk materiaal, dat prima als broninformatievoor de testware voor de Business AcceptanceTest(BAT) kan dienen: Vanuit UseCase Maps(UCM) zijngemakkelijk business test scenario’s af te leiden. Uitbusiness usecases zijn gemakkelijk business niveautest cases af te leiden, en het business object modelgeeft de input voor classificationtree’sen voor businessobject state transitiontest cases. Business niveau testcondities wederom kunnen afgeleid worden uit businessrules. En markering (tagging) van business rulesbehorende bij een bepaalde compliancywet & regelgeving maakt het mogelijk om compliancyspecifieke testsets te genereren, die de daadwerkelijkewerking van de ‘compliancyimplementingcontrols’gericht aantonen. Dit schept geheel nieuwemogelijkheden voor bij voorbeeld SOX audits.BusinessBusinessBusinessBusiness RulesRulesRulesRulesModelModelModelModelEen zeer belangrijk model binnen de bedrijfsvoering vanorganisaties spelt het Business RulesModel. BusinessRulesbepalen immers het gedrag van een organisatie ofapplicatie en het Business RulesModel vormt daarmeehet gedragsmodel voor de organisatie en de ITondersteuning. Daarmee is het mogelijk hetbelangrijkste model om model gebaseerd testen voor debusiness (BMBT) op te baseren.Interessant voor BMBTInteressant voor BMBTInteressant voor BMBTInteressant voor BMBTGenerieke Business Processen –bieden handig houvastvoor het partitionerenvan testen in bij voorbeeldtestclusters. Tevens bieden generieke businessprocessen de blueprintvoor ketentesten.Business Workflowsde basis voor het testen vanafgebakende procesdelen met hun verschillendevarianten.Business Rulesafkomstig uit het business decissionmodel -bieden mits op de goede manier gespecificeerdeen ideaal uitgangspunt voor het ontwerpen van op debusiness geënte testcondities.Business UseCase diagrammen -de klassieke basis dieeen helikopter view geeft op de omvang van de vereistefunctionaliteit. De business usecases bevatten degedragsmatige beschrijving van vereisten, dieuitgangspunt vormen voor de vereisten van een teimplementeren IT oplossing. Samen met activiteitendiagrammen bieden business usecases een ideaaluitgangspunt voor het genereren van testcases, die degedragsmatige aspecten van de software toetsen.Sequencediagrammen en state machine diagrammen -geven dynamische aspecten zoals status transities eninteractie weer. In de problemspacekunnen ze b.v.toegestane transities van business objecten weergeven.Deze diagrammen zijn een ideaal uitgangspunt voorstatus transitie testen.Packagediagrammen -zijn het middel om systeemvereisten te groeperen en te organiseren. Dat gebeurtmeestal op basis van domeinkennis van de organisatie,die op natuurlijke wijze binnen het business domeinbestaat. Packagediagrammen geven aan hoe testengegroepeerd of geclusterd zouden moeten worden.
 
Juni 2010
Hoe ziet Model BasedTesten er over 5 jaar uit
Peter Kalmijn, Rijswijk
De magische lijnDe magische lijnDe magische lijnDe magische lijnEen zeer belangrijke testactiviteit, die ik op het snijvlaktussen de business en de IT realisatie zie, is hetvalideren van het IT realisatie model ten opzichte vanhet business domein model. In de toekomst zal ditsteeds belangrijker worden. Ook zal het valideren enverifiëren van een model in zich zelf tot een van denieuwe activiteiten en vaardigheden van een modernetester moeten gaan behoren.Voor de toekomst zie ik de trend om consistent met 2verschillende modellen te gaan werken: het Businessdomein model en het IT realisatie domein.Het eerste model is het eigendom van de business en inbeheer bij de business organisatie. De levenscyclus vandit model volgt de levenscyclus business.Het tweede model is het eigendom van de IT organisatie(in huis of extern), en zal doorgaans dan ook in beheerzijn bij die organisatie. Dit model volgt de levenscyclusvan de verandering en heeft daarmee een veel korterecyclus dan het business domein model.Het vakgebied ‘testen’zal in toenemende mate temaken krijgen met deze tweedeling in modellen.De toekomstDe toekomstDe toekomstDe toekomstIn de toekomst zullen wij ‘Model BasedTestingToolsgaan zien, die veel meer mogelijkheden bieden dan demogelijkheden, die we in hedendaagse testtool suiteskennen:Genereren van testcases op basis van het model doorgebruik te maken van testcriteria, die eerder binnen eenteststrategie aan de hand van het product risico profielzijn gedefinieerd;Geautomatiseerde ondersteuning bij de transformatievan informatie uit modellen naar bruikbare testware,zoals test cases en test scripts;Geautomatiseerde en intelligente deductie vanfoutsituaties door toolingGeautomatiseerde transformatie en scriptingvoortestuitvoering;Tests, rekening houdend met de specifiekeeigenschappen van de systeem architectuur genereren;Genereren van tests voor niet-functionele vereisten;Volautomatische test orakels, die tevensgeautomatiseerde testen kunnen aansturen; Automatische generatie van allerhande test producten;Ondersteuning voor de beoordeling van de al dan nietautomatisch uitgevoerde tests;Ondersteuning voor schattingen en voor planning van detestuitvoering;Ondersteuning voor onderhoud en systeemaanpassingen;Volautomatisch uitvoeren van allerhande tests;Constructie van tests voor systeemgedrag;Genereren van abstracte test cases;Conversie van de abstracte (logische) test cases naarconcrete (fysieke) test cases in een formaat, dat bij detest infrastructuur past.BeloftesBeloftesBeloftesBeloftesDe voordelen, die MBT claimt zijn veelbelovend:Verbeterde communicatie tussen testers enontwikkelaars;Vroegtijdige detectie van dubbelzinnigheden inspecificaties en ontwerp;Verkorte ontwikkel-en testdoorlooptijd voor nieuweapplicaties;Grote besparingen op het ontwikkelen van test cases;Vereenvoudiging van het bijwerken van testware tengevolge van veranderende systeemvereisten;Desondanks een sterke verhoging van de kwaliteit vande applicatie;Snellere terugverdientijd op met MDD[2]en MBTontwikkelde IT investeringen.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->