Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
jurnalism de investigatie

jurnalism de investigatie

Ratings: (0)|Views: 289|Likes:
Published by Victor Stoian

More info:

Published by: Victor Stoian on Jan 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2014

pdf

text

original

 
MINISTERUL ÎNVÃÞÃMÎNTULUI, TINERETULUI ªISPORTULUI al REPUBLICII MOLDOVA
Universitatea de Stat din MoldovaFacultatea de jurnalism ºi ºtiinþe ale comunicãrii
Dumitru COVAL
 
JURNALISM DEINVESTIGAÞIE
Manual pentru studenþii facultãþii de jurnalismºi ºtiinþe ale comunicãrii a USM
Chiºinãu 1998
COVAL Dumitru,
doctor habilitat în filologie, profesor universitar.
JURNALISM DE INVESTIGAÞIE.
Manual pentru studenþii facultãþiide jurnalism ºi ºtiinþe ale comunicãrii a USM. - Chiºinãu, 1998.Manualul a fost discutat ºi recomandat pentru tipar decãtre membrii catedrei de teorie ºi practicã a presei a USM. Aprobat de cãtre Consiliul facultãþii de jurnalism ºi ºtiinþe alecomunicãrii a Universitãþii de Stat din Moldova.Lucrarea profesorului universitar D.Coval reprezintã primatentativã de a examina fenomenul jurnalismului de investigaþie în contextul mass media din Republica Moldova. Autorul a studiatmai multe aspecte ale acestui fenomen manifestat în presacontemporanã a Moldovei, Rusiei, Spaniei, Italiei. Numitorulcomun al acestor scrieri publicistice a fost ºi rãmîne sã fieelementul cercetãrii multilaterale ca factor dominant în creaþia jurnalisticã. Cartea Jurnalism de investigaþie face parte dinlucrãrile instructiv-didactice realizate conform programuluieuropean TEMPUS, efectuat cu concursul facultãþilor de jurnalism ale universitãþilor Complutense (Madrid), Lasapienza (Roma) ºi Universitãþii de Stat din Moldova (Chiºinãu).© Universitatea de Stat din MoldovaCPC Jurnalistica. Chiºinãu, 1998Text: Dumitru Coval, prof. universitar.
ISBN 5-85268-261-6
 
Dumitru COVALJURNALISM DE INVESTIGAÞIEManual
RedactorValeriu RAÞÃCopertaAlexandru HMELNIÞCHITehnoredactare
Sergiu CORLAT
Tipar 
Centrul Tehnologii Informaþionaleal FJªC, C.C.R.E. Presa.
Dat la cules 02.04.1998Bun pentru tipar 12.04.1998Formatul 60 x 84 1/16Coli de tipar Garnitura TimesTiraj 300 ex., Comanda 3.Universitatea de Stat din Moldova277014, Chiºinãu-14, str. Mateevici, 60aCentrul Tehnologii Informaþionale al Facultãþiide Jurnalism ºi ªtiinþe ale Comunicãrii,Laboratorul poligrafic al FJªC
 
INTRODUCERE
Fenomenul numit jurnalism de investigaþie vine sã se afirme în practica presei scrise ºi a celei electronice de pe continentul europeanrelativ nu demult. Contextul economic ºi social-politic, în care a apãrutºi a cãpãtat dezvoltare amplã aceastã modalitate specificã de a apreciafaptele, evenimentele ºi fenomenele vieþii, este determinat de dezvoltarea producþiei capitaliste ºi de afirmare a raporturilor burghezo-capitaliste înGermania, Italia, Anglia, Rusia, Franþa ºi în alte þãri ale continentuluieuropean.Acest proces îºi ia ulterior avînt ºi pe continentul nordamerican.La hotarul dintre secolele XIX ºi XX presa periodicã tinde tot mai multsã exercite o influenþã decisivã asupra procesului de evoluþie a economieinaþionale, a politicii externe ºi interne a mai multor state. Apar gazete ºireviste editate de cãtre partide ºi formaþiuni politice, se editeazã tot maimulte publicaþii periodice finanþate ºi dirijate de felurite unitãþi economiceale lumii capitaliste. Treptat, dintr-un instrument al politicii ºi culturii cumisiuni limitate, presa se transformã într-o unealtã de transformareeconomicã a societãþii.Aceste misiuni ale presei au generat schimbãri esenþiale în modulde a fi ºi a acþiona al jurnalistului. Alãturi de cronicarul-reporter, în echipeleredacþionale ale oamenilor de creaþie se afirmã viguros jurnalistul-cercetãtor, care se specializeazã în anumite domenii ale economiei,studiazã relaþiile politice ºi culturale, comenteazã evenimentele ºifenomenele politicii curente, formuleazã pronosticuri, recomandaþii,variante de rezolvare a unor chestinui dubioase.Astfel, prin creaþia ºi activitatea sa socialã jurnalistul-investigatocontribuie într-un anumit mod la democratizarea vieþii publice, lafamiliarizarea cititorului cu multe teme, spre care pînã mai odinioarã elnu avea acces.In procesul cercetãrii efectuate de cãtre jurnalist cititorul,telespectatorul sau radioascultãtorul se aflã o anumitã perioadã de timp,cît dureazã lectura, alãturi de publicistul-investigator, trãieºte cu grijile ºiemoþiile acestuia. Practic cercetãtorul îl implicã pe consumatorulinformaþiei prezentate într-o activitate consacrastã unei cauze, fãcîndu-l sã se pronunþe pro sau contra, sã aleagã cea mai raþionalã deciziesolicitatã de situaþia concretã.Fiecare investigaþie jurnalisticã presupune, de regulã, selectareaºi analiza unor date statistice, documente istorice, secvenþe alematerialelor spicuite din presa periodicã, mãrturii scrise sau orale ale participanþilor la evenimente de anvergurã etc. Utilizarea chibzuitã aacestora ºi a altor izvoare în structurile schiþei documentare, articoluluide problemã, comentariului politic, corespondenþei analitice etc. este unact, care determinã mãiestria jurnalistului-investigator, ne dovedeºtematuritatea lui profesionalã, priceperea de a alege grîul de neghinã.Determinarea izbutitã a unei creaþii, ce face parte din categoria jurnalismului de investigaþie poate fi consideratã pe bunã dreptate o lecþiede educaþie civicã a cititorului, o iniþiere a lui în problemele majore alestatului ºi poporului, ale unor domenii importante din economie, culturã,istoria naþionalã. Anume investigaþiile jurnalistice ºi istorico-literare dinanii 80-90 ai secolului nostru au contribuit esenþial la opera de valorificarea moºtenirii noastre clasice în literaturã, teatru, muzicã, pedagogie etc.Jurnalistica de investigaþie, care determinã astãzi cartea de vizitã afiecãrei publicaþii periodice, adicã orientarea ei social-politicã cardinalã,mesajul care-l aduce cititorului, n-a apãrut pe loc gol, ci urmeazã celemai valoroase tradiþii umaniste existente în cronice, letopiseþe, opereliterare, creaþiile memorialistice ale premergãtorilor culturii noastre.Stilul cercetãtorului cu stofã de publicist analitic dominã în cartealui Dimitrie Cantemir Descrierea Moldovei, care prezintã pentru primaoarã cititorului european valorile materiale ºi spirituale ale Þãrii Moldovei.Utilizînd un bogat material factologic, selectat din vechile cronicimoldoveneºti ºi din izvoare strãine, D.Cantemir impresioneazã cititorulnu numai prin abundenþa faptelor reproduse prin datele statistice,amãnuntele ºi descrierile istorico-geografice, ci, mai ales, prin modalitateade interpretare a lor. Descrierea Moldovei e mãrturia sincerã a unuiscriitor-patriot, care-ºi iubeºte fierbinte patria sa ºi militeazã pasionat pentru promovarea ei în familia þãrilor civilizate ale Europei.
!"

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Diana Batin liked this
Lilia liked this
Diana Fenici liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->