Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contabilitate Internationala

Contabilitate Internationala

Ratings: (0)|Views: 304|Likes:
Published by openid_66kDiYNy

More info:

Published by: openid_66kDiYNy on Jan 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

 
CUPRINS
MODULUL 1. Delimitări privind Armonizarea, Normalizarea, Reglementarea si Convergentacontabila............................................................................................................................................21.1. Armonizarea şi normalizarea contabila .................................................................................21.2. Elemente privind normalizarea contabilităţii. Definiţii şi delimitări .....................................41.3. Factorii care influenţează armonizarea/convergenţa in procesul de normalizare sireglementare contabilă ..................................................................................................................51.4. Armonizare / convergenţa şi conformitate contabila la nivel naţional, european siinternaţional ..................................................................................................................................8MODULUL 2. ÎNTOCMIREA ŞI PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE .................112.1. BILANŢUL CONTABIL ....................................................................................................132.2. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE ...............................................................................152.3. SITUAŢIA VARIAŢIILOR CAPITALURILOR PROPRII ...............................................182.4. TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE ................................................................ 192.5. NOTELE LA SITUAŢIILE FINANCIARE .......................................................................262.6. ELEMENTE PRIVIND REGULILE GENERALE DE RESPECTAT ÎN ÎNTOCMIREASITUAŢIILOR FINANCIARE ..................................................................................................282.7. SITUAŢII FINANCIARE INTERIMARE ......................................................................... 302.8. MODIFICAREA POLITICILOR CONTABILE ŞI CORECTAREA ERORILOR – EFECTE ASUPRA SITUAŢIILOR FINANCIARE .................................................................. 312.9. REZULTATUL PE ACŢIUNE ...........................................................................................332.10. IMPLICAŢII ALE VARIAŢIEI CURSURILOR DE SCHIMB VALUTAR ASUPRASITUAŢIILOR FINANCIARE ..................................................................................................372.11. EVENIMENTE APĂRUTE DUPĂ DATA ÎNCHIDERII ...............................................39.......................................................................................................................................................42BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................................ 42
1
 
MODULUL 1. Delimitări privind Armonizarea, Normalizarea, Reglementareasi Convergenta contabila.
Obiective:
1. Prezentarea conceptelor de armonizare şi normalizare contabilă2. Definiţii şi delimitări ale elementelor privind normalizarea contabilităţii.3. Factorii care influenţează armonizarea/convergenţa in procesul de normalizare si reglementarecontabilă4. Armonizare / convergenţa şi conformitate contabila la nivel naţional, european si internaţional
1.1. Armonizarea şi normalizarea contabila
Fenomenul contabil contemporan prezintă caracteristici axate pe nevoia de armonizare,convergenţă, compatibilitate şi uniformitate în contabilitate, constituind şi obiective generale aleacestui domeniu, obiective care se pot realiza numai prin acţiunea de normalizare a sa.Principalele fenomene care guverneaprocesul reformei contabile contemporane la nivelmondial sunt: normalizarea, armonizarea, convergenţa, conformitatea şi internaţionalizareacontabilităţii. Aceste fenomene acţionează atât în mod individual, cât şi într-o relaţie deintercondiţionare reciprocă. Normalizarea contabilă este procesul prin care se armonizează elaborarea şi prezentareasituaţiilor financiare, tratamentele contabile şi terminologia.Armonizarea contabilă este procesul prin care regulile sau normele contabile sunt perfecţionate pentru a fi făcute comparabile.Convergenţa contabieste procesul prin care normele contabile sunt elaborate de omaniecare este capabilă să conducă către acelaşi fapt sau scop, prin evidenţierea similitudiniidintre naţional - regional - internaţional.Conformitatea contabilă este procesul prin care este asigurată concordanţa în acţiunea şiconţinutul regulilor de prezentare şi întocmire a situaţiilor financiare, reprezentând o conformarea reglementărilor naţionale cu regulile prezentate de organismele regionale şi internaţionale denormalizare contabilă.Internaţionalizarea contabilităţii îşi are izvorul în preocupările de convergenţă şi armonizareinternaţională a principiilor, bazelor, regulilor, convenţiilor şi practicilor specifice contabile.Aceste caracteristici ale procesului contabil la nivel mondial nu trebuie privite şiinterpretate în mod separat sau singular, ci ca un tot unitar între care există leturi deintercondiţionare şi de coordonare reciprocă. Normalizarea contabilă presupune crearea regulilor sau normelor contabile, reguli care sunt perfecţionate în sensul existenţei unui numitor comun înceea ce priveşte modul de acţiune şi aplicare în vederea realizării comparabilităţii conţinutului şiinterpretării informaţiilor contabile. După realizarea acestor condiţii ele trebuie aplicate la scarămondială prin internaţionalizarea acestor reguli sau norme contabile.Cauza principală a acestor fenomene o reprezintă amplificarea proceselor de globalizare şifinancializare a pieţelor internaţionale de capitaluri şi a economiilor naţionale, care tind săformeze în viitor un mecanism unic din punct de vedere al dezvoltării economice globale.Specialiştii în domeniu, apreciază că ,,ultimele două decenii au fost martorele unei tendinţecrestoare de deschidere economi. Barierele înşetoare dintre sistemele economiceindependente — locale, naţionale şi altele de acest fel — au avut implicaţii imense asupra politicilor economice în fiecare dintre aceste sisteme. Capitalul, firmele şi forţa de muncă pot să
2
 
se mişte liber de-a lungul regiunilor, statelor şi ţărilor, putând exploata mai bine diferenţele înoportunităţile existente, (ocuparea forţei de muncă, economii, investii, etc) în mediiletehnologice şi economice, cât şi modelele fiscale şi monetare. De exemplu, capitalul se poatedeplasa din zone în care profitul obţinut este scăzut şi costul forţei de muncă ridicat către regiuniunde se obţine profit mai mare cu costuri ale forţei de muncă mici.“Afirmaţia are un grad de relativitate, deoarece eficienţa economică nu este condiţionatănumai de factori cantitativi, ci în prezent un accent deosebit se pune pe factorii calitativi.Procesul normalizării contabile este structurat în dosfere principale, şi anumenormalizarea contabinaţionala şi normalizarea contabiinternaţională. Prin noţiunea denormalizare contabilă internaţională trebuie realizată diferenţierea dintre normalizarea contabilărealizată de organismele contabile internaţionale, care nu aparţin prin cultură şi influenţe uneinaţiuni anume, şi normalizarea contabilă regională, care din punct de vedere al culturii şiinfluenţelor aceasta înglobează un conglomerat de asemenea elemente.Aducerea la un numitor comun a elementelor prezentate de cele trei categorii denormalizare contabilă se realizează prin procesul armonizării contabile, noţiune care spredeosebire de normalizare nu se poate divide prin prisma raportului naţional - regional -internaţional.Scopul fundamental al normalizării contabile este de a crea un cadru contabil de referinţă,care vizează trei aspecte:(a) obţinerea de informaţii omogene privind activitatea întreprinderilor de către autorităţilestatului;(b) prezentarea de informaţii utile pentru utilizatorii situaţiilor financiare, în special în ceea ce priveşte comparaţiile în timp şi spaţiu, atât între întreprinderi cât şi în legătură cu exerciţiileanterioare sau viitoare;(c) gestiunea eficientă a resurselor financiare la nivelul unei ţări.In prezent cel mai important organism internaţional care vizează realizarea acestui procescomplex este Consiliul Standardelor Internaţionale de Contabilitate (International AccountingStandard Board - IASB),organism specializat în principal în elaborarea de norme pentru burse devalori şi societăţile multinaţionale. Acest organism este considerat promotor al normalizăriicontabile internaţionale, dar ca orice organism neutru nu a fost scutit de critici şi alocarea deelemente contradictorii aferente acţiunilor întreprinse, în principal referitoare la:(a) acţiunile de normalizare si armonizare contabilă realizate de Uniunea Europeană;(b) impunerea regulilor contabile anglo-saxone în ţările în care contabilitatea are un caracter continental sau alte influenţe.Trecând peste aceste aspecte critice, care sunt influenţate în special de factori geopolitici,armonizarea contabilă internaţională realizată de acest organism contabil reprezintă o necesitateimpusă de cerinţele utilizatorilor situaţiilor financiare. Necesitatea acestui proces este prezentatăde următorii factori:(a) fenomenul globalizării, mondializarea economiilor şi a pieţelor de capitaluri, ceea cedetermină imprimarea caracterului internaţional al normelor contabile;(b) crearea unor centre de putere regională, prin extinderea graniţelor Uniunii Europene (UE),care are drept consecinţă ascensiunea procesului de circulaţie internaţională a capitalurilor;(c) diversificarea metodelor concurenţiale pe plan mondial;(d) conceperea unui sistem contabil uniform şi general capabil să determine o funcţionareeficientă a activităţilor întreprinderilor;(e) crearea unei convergenţe optime între sistemul intern şi extern din punct de vedere alinformării financiare.
3

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Danutza Dana liked this
Daniela Dana liked this
Bobocel Diana liked this
Georgeta Iusco liked this
Corina Elena liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->