Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
4_Modelul_Markowitz

4_Modelul_Markowitz

Ratings: (0)|Views: 497 |Likes:
Published by baghera231

More info:

Published by: baghera231 on Jan 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2013

pdf

text

original

 
CCAAPPIITTOOLLUULL44 
MMOODDEELLUULLMMAAOOWWIITTZZ 
Obiectiv fundamental
 
 
s
ă
 
ş
tie în ce const
ă
modelul Markowitz
ş
i cum poate fi utilizat la selectarea portofoliilor eficiente
ş
i a portofoliului optim ale unui investitor 
Obiective opera
ţ
ionalea) Obiective cognitive
 
s
ă
prezinte metodele de estimare a rentabilit
ăţ
ii ac
ţ
iunilor;
 
s
ă
precizeze modul de determinare a riscului unei clase de ac
ţ
iuni;
 
s
ă
determine
ş
i interpreteze covaria
ţ
ia
ş
i coeficientul de corela
ţ
ie;
 
s
ă
cunoasc
ă
cum se construie
ş
te matricea covaria
ţ
iei;
 
s
ă
în
ţ
eleag
ă
cum se determin
ă
rentabilitatea
ş
i riscul unui portofoliu;
 
s
ă
cunoasc
ă
ipotezele modelului Markowitz;
 
s
ă
defineasc
ă
setul de portofolii cu varian
ţă
minim
ă
;
 
s
ă
delimiteze portofoliile dominante de portofoliile dominate;
 
s
ă
enun
ţ
e teorema setului eficient;
 
s
ă
reprezinte grafic
ş
i s
ă
interpreteze frontiera eficient
ă
;
 
s
ă
identifice portofoliul optim al unui investitor.
b) Obiective afective
 
 
s
ă
participe activ la discu
ţ
iile angajate pe tema supus
ă
dezbaterii;
 
s
ă
formuleze întreb
ă
ri privitoare la materialul prezentat.
Tehnici
ş
i procedee didacticea) Metode expozitive:
 
expunerea;
 
explica
ţ
ia;
 
descrierea.
b) Metode conversative:
 
conversa
ţ
ia;
 
 problematizarea.
c) Metode de explorare direct
ă
:
 
studiul de caz;
 
observa
ţ
ia.
Termeni cheie
: rentabilitate sperat
ă
, abatere standard, covaria
ţ
ie, coeficient de corela
ţ
ie, set posibil, set eficient, set cu varian
ţă
minim
ă
, portofoliu dominant, portofoliu dominat, portofoliucu varian
ţă
minim
ă
, portofoliu optim
 
44..11..CCoonncceepptteessttaattiissttiicceeuunnddaammeennttaalleepprriivviinnddrreennttaabbiilliittaatteeaa 
şş
iirriissccuull 44..11..11..eennttaabbiilliittaatteeaa 
şş
iirriissccuulluunnuuiittiittlluuiinnaanncciiaarr Rata rentabilit
ăţ
ii
valorilor mobiliare se estimeaz
ă
apelând la una din metodele:
 
raportul pre
ţ
– profit;
 
serii cronologice;
 
distribu
ţ
ia probabilistic
ă
.
Raportul pre
ţ
– profit
pentru o valoare mobiliar 
ă
se estimeaz
ă
dup
ă
rela
ţ
ia:
001
 P  D P  P  R
+=
 
(4.1)
 R
rata rentabilit
ăţ
ii sperate pentru o valoare mobiliar 
ă
;
 P 
1-
 pre
ţ
ul de pia
ţă
a valorii mobiliare estimat în momentul viitor 
1
;
 
 P 
0
 pre
ţ
ul de pia
ţă
a valorii mobiliare în momentul estim
ă
rii
0
;
 
 D
dividendul sau dobânda pl
ă
tit
ă
de emitentul valorii mobiliare înintervalul (
0
 , t 
1
].Rela
ţ
ia (4.1) se poate scrie
ş
i în urm
ă
toarele moduri:
)1(
ş
i1
0110
 R P  D P   R D P  P 
+=+++=
(4.2)Formulele (4.2) permit interpretarea ratei rentabilit
ăţ
ii în termeni financiari
ş
i anume:
 
rata rentabilit
ăţ
ii este un element de actualizare a veniturilor viitoare;
 
rata rentabilit
ăţ
ii este o rat
ă
de dobând
ă
simpl
ă
care aplicat
ă
la cheltuiala ini
ţ
ial
ă
 
 P 
0
 
seob
ţ
ine valoarea la sfâr 
ş
itul perioadei
 P 
1
+D
.
 
rata rentabilit
ăţ
ii se calculeaz
ă
pe baza datelor trecute
ş
i estimate privind titlulfinanciar.Se constat
ă
c
ă
rata rentabilit
ăţ
ii sperate este direct propor 
ţ
ional
ă
cu pre
ţ
ul de pia
ţă
estimat(
 P 
1
)
ş
i m
ă
rimea dividendului. Estimarea ratei rentabilit
ăţ
ii pe baza raportului pre
ţ
– profitdepinde de corectitudinea previziunii pre
ţ
ului de pia
ţă
 
ş
i dividendului. Cu alte cuvinte este „oestimare a estim
ă
rilor”.
 
Metoda
ş
irurilor cronologice
const
ă
în estimarea rentabilit
ăţ
ii titlurilor financiare pe baza rentabilit
ăţ
ilor medii:
 R R
=
=
1
(4.3)unde:
 R
 - rata rentabilit
ăţ
ii medii care are aceea
ş
i semnifica
ţ
ie cu rata rentabilit
ăţ
ii;
 
 
- num
ă
rul de perioade trecute la care se refer 
ă
ratele rentabilit
ăţ
ii;
 R
- rata rentabilit
ăţ
ii valorii mobiliare în momentul
.Ratele rentabilit
ăţ
ii,
 R
se comport
ă
ca o serie cronologic
ă
cu reprezentarea grafic
ă
dinfigura 4.1, în care rentabilit
ăţ
ile cronologice sunt reprezentate printr-o linie frânt
ă
.
Metoda distribu
ţ
iei probabilistice
estimeaz
ă
rentabilitatea valorilor mobiliare pe bazaunei serii descriptive probabile a ratelor rentabilit
ăţ
ii.(4.4)
=
=
 Z  z  z  z 
 R p E 
1
)(
unde:
)(
 E 
 - rata rentabilit
ăţ
ii sperate a valorii mobiliare;
 p
 z 
- probabilitatea realiz
ă
rii ratei rentabilit
ăţ
ii
 R
 z 
;
 
 R
 z 
- rata rentabilit
ăţ
ii estimate;
 z 
 - 1, 2, 3, …,
 Z 
; num
ă
rul de estim
ă
ri ale ratei rentabilit
ăţ
ii.
R
t
2
 
1
R
3
R
1
R
2
 R
 
1
 
1
3
1
T
1
 
Figura 4.1.
Graficul rentabilit 
ăţ 
ii medii
În aceast
ă
metod
ă
rata rentabilit
ăţ
ii sperate este egal
ă
cu rezultatul sumei produselor dintre ratele rentabilit
ăţ
ilor estimate
ş
i probabilit
ăţ
ile realiz
ă
rii acestora. Estim
ă
rile
 R
 z 
se fac pornind de la cea mai mic
ă
rat
ă
posibil
ă
la cea mai mare. Graficul distribu
ţ
iei probabilistice aratelor rentabilit
ăţ
ii are forma din figura 4.2.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Carolina Gavgas liked this
Mihaela Gavril liked this
Ana Pilipinschi liked this
Dragoe Alexandra liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->