Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ang Bingot (cleft lip o cleft palate) [Pananaliksik]

Ang Bingot (cleft lip o cleft palate) [Pananaliksik]

Ratings: (0)|Views: 2,540 |Likes:
Published by Jovis Malasan

More info:

Published by: Jovis Malasan on Jan 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2013

pdf

text

original

 
 DDDAAAHHHOOONNNNNNGGGPPPAAAGGGPPPAAAPPPAAATTTIIIBBBAAAYYY
 Hindi lahat ng may ganitong karamdaman ay nakakapag pagamot sakadahilanang kapos sa pananalapi. Lalo na sa ikatlong mundo wala silangkakayahang magpatingin man lamang.Bilang pagtupad sa pangangailangan ng asignaturang Filipino IV, Pagbasa atPagsulat Tungo sa Pananaliksik, ang pananaliksik na ito ay pinamagatang ³Ang Bingot (cleft lip o cleft palate)´ ay inihanda at iniharap ng mag-aaralmula sa seksyon IV-St. Titus ng Flos Carmeli Institution of Quezon City.Tinanggap bilang isang sa mga pangangailangan sa asignaturang Filipinonina: _____________________
 
G
ng. Brenilda Medina
(Punong-
G
uro)
 _____________________________
Bb. Jessilyn Ranges
(
G
uro sa Filipino)
 
 
PPPAAASSSAAASSSAAALLLAAAMMMAAATTT 
Ang aking pasasalamat ay aking inihahandog sa mga taong sumusunod kayBb. Jessilyn D. Ranges, ang aking guro sa Filipino,
G
ng. Ma. BrenildaMedina, an gaming Mahal na punong guro At sa aking minamahal napamilya, ang aking Lolo at Lola, Sa aking Tita, mga kaibigan at sa lahat ngmga tumutulong sa aking pagtatapos.
 
TALAAN NG NILALAMAN
P
ASASALAMAT
 KABANATA
 
1
 
 ³A
N
G
 
S
ULIRANIN AT
K
ALI
G
IRAN
N
ITO
´ 
 
A.
 
I
NTRODUKSYON
 B.
 
L
AYUNIN N
G
 
P
A
G
-
AARAL
 C.
 
K
AHALA
G
AHAN N
G
 
P
A
G
-
AARAL
 D.
 
S
AKLAW
A
T
L
IMITASYON
 E.
 
K
ATUTURAN N
G
M
G
A
T
ALAKAY
 F.
 
M
G
A
T
EORYAN
G
 
A
KMA
¶ 
T
N
AILAPAT SA
P
ANANALIKSIK
 
KABANATA
 
2
 
 ³M
G
A
K
AU
G
NAY NA
P
A
G
-
AARAL O
L
ITERATURA
´ KABANATA
 
3
 
 ³D
ISENYO AT
P
ARAAN N
G
 
P
ANANALIKSIK
´ 
A.
 
D
ISENYO N
G
 
P
ANANALIKSIK
 B.
 
M
G
A
R
ESPONDENT
 C.
 
I
NSTRUMENTON
G
 
P
AMPANANALIKSIK
 D.
 
T
RITMENT N
G
 
D
ATOS
 
KABANATA
 
4
 
 ³P
A
G
LALAHAD N
G
 
K
ARANASAN
´ KABANATA
 
5
 
 ³L
A
G
OM
,
 
K
ONKLUSYON AT
R
EKOMENDASYON
´ 
A.
 
L
A
G
OM
 B.
 
K
ONKLUSYON
 
C.
 
R
EKOMENDASYON
 B
IBLIO
G
RAPIYA
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Alexis Furton liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->