Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bazele Contabilitatii Cap 11

Bazele Contabilitatii Cap 11

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Talmacel Alexandra

More info:

Published by: Talmacel Alexandra on Jan 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

 
Capitolul 11DELIMIT
Ă
RI
Ş
I CONTURI PRIVIND ZORERIATRE
11.1 Delimit
ă
ri privind trezoreria întreprinderii
Trezoreria unei întreprinderi însumeaz
ă
resursele lichide compuse din: numerar în casierie, disponibil la b
ă
nci, titluri de plasament, credite bancare contractate petermen scurt
ş
i alte valori de trezorerie. Contabilitatea trezoreriei are ca obiecteviden
ţ
a existen
ţ
ei
ş
i mi
ş
c
ă
rii disponibilit
ăţ
ilor din conturile de la b
ă
nci
ş
i dincasierie; titlurilor de plasament; creditelor bancare pe termen scurt
ş
i a altor valoride trezorerie.În structura trezoreriei se includ: investi
ţ
ii financiare pe termen scurt, conturi la b
ă
nci, casa, acreditive, viramente interne.
 
Investi
ţ
iile financiare pe termen scurt
(titlurile de plasament prezentate încapitolul
1
0) constau în
:
ac
ţ
iuni proprii, ac
ţ
iuni, obliga
ţ
iuni emise
ş
i
ă
scump
ă
rate, obliga
ţ
iuni, alte investi
ţ
ii financiare pe termen scurt
ş
i crean
ţ
easimilate
ş
i v
ă
rs
ă
minte de efectuat pentru investi
ţ
ii financiare pe termen scurt.
 
Conturile la b
ă
nci
sunt reprezentate de:
 
valori de încasat (cecuri
ş
i efecte deîncasat, efecte remise spre scontare); conturi curente la b
ă
nci (conturi la b
ă
nciîn lei
ş
i în valut
ă
, sume în curs de decontare); dobânzi (de pl
ă
tit, de încasat),credite bancare pe termen scurt
ş
i dobânzi aferente.
 
Casa
include: casa (în lei, în valut
ă
); alte valori (timbre fiscale
ş
i po
ş
tale, biletede tratament
ş
i odihn
ă
, tichete
ş
i bilete de c
ă
l
ă
torie, alte valori).
 
Acreditivele
sunt disponibilit
ăţ
ile în lei sau în valut
ă
, p
ă
strate într-un cont bancar distinct, la dispozi
ţ
ia furnizorului. Din acest cont urmeaz
ă
a se efectua pl
ăţ
i c
ă
tre furnizor, pe m
ă
sura livr 
ă
rii de m
ă
rfuri, execut
ă
rii de lucr 
ă
ri sau prest
ă
rii de servicii (garan
ţ
ia pl
ăţ
ii). Se utilizeaz
ă
în special în comer 
ţ
ulinterna
ţ
ional.
 
Viramentele interne
reprezint
ă
transferurile disponibilit
ăţ
ilor între conturilede trezorerie
.11.2. Conturi privind trezoreria întreprinderii
Prin
Conturi curente la b
ă 
nci
se eviden
ţ
iaz
ă
disponibilit
ăţ
ile în lei
ş
i în valut
ă
ale întreprinderii existente în conturile bancare. Din punct de vedere alcon
ţ
inutului economic este un cont de activ, iar din punct de vedere al func
ţ
ieicontabile, un cont bifunc
ţ
ional. În
debitul 
acestui cont sunt eviden
ţ
iate intr 
ă
rile denumerar (încas
ă
ri de crean
ţ
e de la clien
ţ
i sau debitori diver 
ş
i; depuneri de aport înnumerar; depuneri de numerar aflat în casieria întreprinderii; primirea unui credit bancar etc.). În
 
creditul 
contului sunt reflectate toate tranzac
ţ
iile ce genereaz
ă
pl
ăţ
i(datorii fa
ţă
de furnizori, creditori diver 
ş
i, bugetul statului; transferuri de numerar;ramburs
ă
ri de rate aferente unor împrumuturi etc.).
Soldul 
 
final al contului este înmod curent debitor, reprezentând disponibilul existent la un moment dat. Din punct de vedere al func
ţ
iei contabile acest cont este bifunc
ţ
ional, ceea ce înseamn
ă
c
ă
poate avea
ş
i sold final creditor. Aceast
ă
situa
ţ
ie indic
ă
faptul c
ă
banca aefectuat pl
ăţ
i în numele
ş
i pentru societatea titular 
ă
a contului bancar respectiv, peste limita de sum
ă
existent
ă
în contul de disponibilit
ăţ
i al întreprinderiirespective. Soldul creditor poate persista o perioad
ă
scurt
ă
de timp
ş
i doar înlimita unui anumit plafon.
No
ţ
iuneade trezorerieStructuratrezorerieiCaracterizare
 
Sumele eviden
ţ
iate în
extrasul de cont,
document ce atest
ă
tranzac
ţ
iile cudisponibilit
ăţ
i, sunt privite din dou
ă
puncte de vedere: al întreprinderii ce aredeschis contul la o banc
ă
(aspect ce îl dezbatem în con
ţ
inutul acestei c
ă
ţ
i)
ş
i al b
ă
ncii unde exist
ă
un cont deschis de o întreprindere. Trebuie s
ă
remarc
ă
m c
ă
celedou
ă
optici sunt diametral opuse: ceea ce pentru întreprindere reprezint
ă
oîncasare (intrare), la nivelul b
ă
ncii este perceput ca o plat
ă
(ie
ş
ire)
ş
i viceversa.
 Extrasul de cont 
, fiind emis de banc
ă
, va reprezenta punctul de vedere al acesteia.Astfel, în extrasul de cont o sum
ă
în dreptul c
ă
reia este scris debit va reprezenta o plat
ă
efectuat
ă
de întreprindere, iar o sum
ă
în dreptul pozi
ţ
iei credit va reprezentao intrare de disponibilit
ăţ
i în cont. În continuare, prezent
ă
m un model de
extras decont,
în care sunt trecute sumele tranzac
ţ
iilor ce vor fi analizate în cadrul paragrafului
11
.2. (între paranteze a fost trecut num
ă
rul tranzac
ţ
iei respective).
MINDBANK S.A.SUCURSALA BUCURE
Ş
TI-GRIVI
Ţ
EI
EXTRAS DE CONT
 NR. *.* //08.03.200
1
PAG.
1
COD CONT: 754
11
36*****TITULAR AMIGOS S.A.DEVIZA: LEU NR. DOCUM.DATA VALUTEIDEBITCREDITSOLD PRECEDENT (
1
)
1
0.000.000(2)2.000.000(3.2.)5.000.000(4)
1
.000.000(5.2.)
1
.
1
90.000(6.
1
.)
1
.000.000COMISIOANE0RULAJ ZI3.
1
90.0007.000.000SOLD FINAL3.
1
90.000
1
7.000.000DATA ULTIMEI OPERA
Ţ
IUNI: 0
1
.03.200
1 1
3.8
1
0.000COD OPERATOR: **VERIFICAT,
Tranzac
ţ
ia 1.
Ac
ţ
ionarii societ
ăţ
ii comerciale AMIGOS depun în contul de la banc
ă
aportul subscris în numerar în valoare de
1
0.000.000 lei.
 Analiza:
Depunerea aportului determin
ă
 
cre
ş
terea disponibilit
ăţ
ilor b
ă
ne
ş
ti alesociet
ăţ
ii respective (A+)
ş
i sc
ă
derea crean
ţ
elor fa
ţă
de ac
ţ
ionari (A-).
Conturicurente la b
ă 
nci
se debiteaz
ă
cu cre
ş
terile de activ, iar contul
 Decont 
ă 
ri cuasocia
 ţ 
ii privind capitalul 
se crediteaz
ă
cu mic
ş
or 
ă
rile de pasiv. Formula contabil
ă
este urm
ă
toarea:
Conturi curentela b
ă 
nci
=
 Decont 
ă 
ri cuasocia
 ţ 
ii privind capitalul 
1
0.000.000 lei
Tranzac
ţ
ia 2.
Societatea comercial
ă
AMIGOS prime
ş
te un împrumut bancar pe o perioad
ă
de
1
0 luni în valoare de 2.000.000 lei.
 Analiza:
Ob
ţ
inerea împrumutului determin
ă
cre
ş
terea datoriilor pe termen scurt(P+), concomitent cu cre
ş
terea disponibilit
ăţ
ilor b
ă
ne
ş
ti (A+). Contul
Conturicurente la b
ă 
nci
se debiteaz
ă
cu cre
ş
terea de activ, iar contul
Credite bancare petermen scurt 
se crediteaz
ă
cu cre
ş
terea de pasiv.
 
Formula contabil
ă
este urm
ă
toarea:
Conturi curentela b
ă 
nci
=
Credite bancare petermen scurt 
2.000.000 lei
Tranzac
ţ
ia 3.
Societatea comercial
ă
AMIGOS emite o factur 
ă
c
ă
tre societateacomercial
ă
RAMSES ca urmare a prest
ă
rii unui serviciu. Suma înscris
ă
în factur 
ă
este de 5.000.000 lei, TVA
1
9 %. Ulterior, contravaloarea facturii este încasat
ă
.
3.1.
 Recunoa
 ş
terea crean
 ţ 
ei 
 Analiza
:
Emiterea facturii implic
ă
modificarea urm
ă
toarelor elemente: cresccrean
ţ
ele (A+), veniturile din exploatare (P+)
ş
i datoriile fiscale (P+). Contul
Clien
 ţ 
i
se debiteaz
ă
cu cre
ş
terea de activ, iar conturile
Venituri din servicii prestate ter 
 ţ 
ilor 
 
ş
i
TVA colectat 
ă 
se crediteaz
ă
cu cre
ş
terile de pasiv.Formula contabil
ă
este urm
ă
toarea:
Clien
 ţ 
i
=
%
5.950.000 lei
Venituri din servicii prestate ter 
 ţ 
ilor 
5.000.000 lei
TVA colectat 
ă 
950.000 lei
3.2.
 Încasarea crean
 ţ 
ei 
 Analiza:
Încasarea crean
ţ
ei determin
ă
majorarea disponibilit
ăţ
ilor bancare (A+)
ş
imic
ş
orarea crean
ţ
ei fa
ţă
de clien
ţ
i (A-).
Conturi curente la b
ă 
nci
se debiteaz
ă
cucre
ş
terea de activ, iar contul
Clien
 ţ 
i
se crediteaz
ă
cu sc
ă
derea de activ.
Conturi curentela b
ă 
nci
=
Clien
 ţ 
i
5.000.000 lei
Concluzii.
 În exemplele prezentate observ
ă 
m urm
ă 
toarele:
 
 Încas
ă 
rile nu sunt sinonime cu veniturile (tranzac
 ţ 
iile
1
 ,2);
 
Veniturile genereaz
ă 
încas
ă 
ri (tranzac
 ţ 
ia 3.
1
.
3.2.);
 
Veniturile nu genereaz
ă 
încas
ă 
ri (de exemplu capitolul 8, tranzac
 ţ 
ia
1
.3., 2.2.).
Tranzac
ţ
ia 4.
Societatea comercial
ă
AMIGOS restituie o tran
şă
dintr-unîmprumut bancar pe termen lung în sum
ă
de
1
.000.000 lei.
 Analiza:
Rambursarea unei tran
ş
e din împrumut determin
ă
diminuarea datoriilor (P-) concomitent cu diminuarea disponibilit
ăţ
ilor b
ă
ne
ş
ti (A-). Contul
Creditebancare pe termen lung 
se debiteaz
ă
cu mic
ş
orarea de datorii, iar 
Conturi curentela b
ă 
nci
se crediteaz
ă
cu mic
ş
orarea disponibilit
ăţ
ilor.Formula contabil
ă
este urm
ă
toarea:
Credite bancare pe termen lung 
=
Conturi curentela b
ă 
nci
1
.000.000 lei
Tranzac
ţ
ia 5.
S.C. AMIGOS prime
ş
te factura de la ROMTELECOM în valoarede
1
.000.000 lei, TVA
1
9% pe care o pl
ă
te
ş
te ulterior.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->