Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
C1.INTREPRINDEREA – COMPONENTA DE BAZA A UNUI SISTEM DE PRODUCTIE

C1.INTREPRINDEREA – COMPONENTA DE BAZA A UNUI SISTEM DE PRODUCTIE

Ratings: (0)|Views: 292|Likes:
Published by rbarladean

More info:

Published by: rbarladean on Jan 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
 
1
1.1 Scurt
ă
prezentare a evolu
ţ
iei sistemelor de produc
ţ
ie
Dezvoltarea produc
ţ
iei de bunuri materiale a f 
ă
cut obiectul multor dezbateri teoretice, care în principiu, reduc aceasta la procesul de produc
ţ
ie
ş
ivalorificare a informa
ţ
iilor. Al
ţ
i teoreticieni (Alvin Tofler, Daniel Bell) remarc
ă
 muta
ţ
iile profunde care vor avea loc în urma revolu
ţ
iilor tehnico-
ş
tiin
ţ
ifice în urmac
ă
rora prev
ă
d declinul industriei
ş
i reducerea rolului for 
ţ
ei de munc
ă
productive.În prezent, asist
ă
m la revizuirea acestor teorii, recunoscâdu-se c
ă
sistemeleeconomice actuale nu vor putea fi în întregime informa
ţ
ionale sau postindustriale.A
ş
adar, se poate spune c
ă
produc
ţ
ia de bunuri materiale va continua, dar vor avealoc muta
ţ
ii profunde care nu vor mai fi compatibile cu concep
ţ
iile
ş
i metodeleactuale de produc
ţ
ie. În acest context o abordare realist
ă
a problematicii activit
ăţ
iide producere de bunuri materiale impune abordarea din punct de vedere sistemic aîntregului sistem de produc
ţ
ie.Tratarea sistemic
ă
a unei unit
ăţ
i de produc
ţ
ie presupune determinareainterac
ţ
iunilor dintre diversele subsisteme
ş
i structuri componente ale acesteia.În general, prin sistem se în
ţ
elege un ansamblu de elemente aflate într-orela
ţ
ie de interdependen
ţ
a
ş
i interac
ţ
iune reciproc
ă
, formând un tot organizat
ş
ifunc
ţ
ional. Sistemele sunt caracterizate de trei elemente,
ş
i anume:
a)
 
obiective;
 b)
 
sarcini;
c)
 
func
ţ
ii.
Obiectivul 
unui sistem este bine definit atunci când exist
ă
un mijloc ce poate fi utilizat pentru ob
ţ
inerea rezultatelor dorite.
Sarcina
sistemului deriv
ă
din obiectivul sistemului, în sensul c
ă
un anumitobiectiv poate fi atins prin realizarea mai multor sarcini.
 Func
 ţ 
ia
unui sistem este proprietatea acestuia de a transforma intr 
ă
rile înie
ş
iri
ş
i define
ş
te modul cum se realizeaz
ă
sarcina.
1.2 Sistemul de produc
ţ
ie industriale
Sistemul de produc
 ţ 
ie
este componenta principal
ă
a complexului economicna
ţ
ional, contribuind la cristalizarea într-o structur 
ă
unitar 
ă
a tuturor celorlaltesisteme, care contribuie la desf 
ăş
urarea proceselor economice
ş
i sociale.
ÎNTREPRINDEREA- COMPONENT
Ă
DE BAZ
Ă
 A UNUI SISTEMDE PRODUC
Ţ
IE
 
 Managementul produc
 ţ 
iei 
 Produc
 ţ 
ia
este activitatea social
ă
în care oamenii cu ajutorul mijloacelor de produc
ţ
ie, exploateaz
ă
 
ş
i modific
ă
elemente din natur 
ă
în vederea realiz
ă
rii de bunuri materiale destinate necesit
ăţ
ilor de consum.Comportamentul sistemului de produc
ţ
ie depinde esen
ţ
ial de obiectiveleacestuia, de structura
ş
i de rela
ţ
iile sale cu mediul înconjur 
ă
tor 
ş
i de sistemul socialîn care evolueaz
ă
. Acest comportament este de trei tipuri:
 
comportament anticipativ;
 
comportament activ;
 
comportament pasiv.
Comportamentul anticipativ
exist
ă
atunci când sistemul se adapteaz
ă
laschimb
ă
rile din mediul înconjur 
ă
tor înainte ca aceste schimb
ă
ri s
ă
-
ş
i manifesteefectele.
Comportamentul activ
exist
ă
atunci când sistemul, paralel cu adaptarea lainfluen
ţ
ele exterioare, are la rândul s
ă
u influen
ţ
e asupra mediului.
Comportamentul pasiv
exist
ă
atunci când sistemul se adapteaz
ă
lent, întimp, la schimb
ă
rile mediului.Structura unui sistem de produc
ţ
ie este format
ă
dintr-un ansamblu deelemente care vor ac
ţ
iona astfel încât s
ă
fie asigurat
ă
func
ţ
iunea principal
ă
de produc
ţ
ie - transformarea materiei prime în produs finit.O posibil
ă
structurare a unui sistem de produc
ţ
ie poate fi urm
ă
toarea(fig. 1.1).
FluxuriinformationaleFluxurimaterialeFluxurienergeticeSubsistemul deaprov.-desfacereSubsistemul deresurse umaneSubsistemul deproiectareSubsistemulfinanciar-contabilSubsistemul dereparatiiSubsistemul decond.-organizareSubsistemul defabricatieFluxuriinformationaleProduse finiteFluxurienergeticeSistemul de productie
 
Fig. 1.1 Structura simplificat
ă
a unui sistem de produc
ţ
ie
 
Din fig.1.1 se poate constata c
ă
principala component
ă
a sistemului de produc
ţ
ie este subsistemul de fabrica
ţ
ie, a c
ă
rui func
ţ
ionare este asigurat
ă
decelelalte subsisteme.
 
 Întreprinderea - component 
ă
de baz 
ă
a unui sistem de produc
 ţ 
ie
1.2.1 Subsistemul de fabrica
 ţ 
ie
Subsistemul de fabrica
ţ
ie constituie locul de desf 
ăş
urare al unui proces par 
ţ
ial al produc
ţ
iei de bunuri prin care se realizeaz
ă
configura
ţ
ia
ş
i propriet
ăţ
ilefinale ale produsului. Considerând subsistemul de fabrica
ţ
ie ca fiind el însu
ş
i unsistem, se poate eviden
ţ
ia pentru acesta o structur 
ă
minim
ă
formate din patruvariante de subsisteme de rang imediat inferior:
a)
 
Subsistemul efector 
are func
ţ
ia de a realiza modificarea propriet
ăţ
ilor obiectului muncii prin combinarea nemijlocit
ă
a fluxurilor de materiale
ş
i acelui de informa
ţ
ie prin intermediul fluxurilor de energie. Acest sistem,denumit
ş
i de prelucrare, are caracteristici specifice fiec
ă
rui proces tehnologicîn parte
ş
i constituie elementul determinant al sistemului de fabrica
ţ
ie.
 b)
 
Subsistemul logistic
realizeaz
ă
opera
ţ
ii de transfer pozi
ţ
ional (transport)
ş
i detransfer în timp (depozitare). Importan
ţ
a deosebit
ă
a acestui subsistem rezidadin faptul ca 65-85% din durata totala a unui ciclu de fabrica
ţ
ie se consum
ă
cuopera
ţ
ii de tip logistic (manipulare, transport, depozitare).
c)
 
Subsistemul de comand 
ă 
realizeaz
ă
func
ţ
ia de transformare
ş
i distribu
ţ
ie afluxurilor informa
ţ
ionale astfel încât prin realizarea unei interac
ţ
iunicoordonate a tuturor subsistemelor s
ă
se îndeplineasc
ă
func
ţ
ia general
ă
asubsistemului.
d)
 
Subsistemul de control 
are func
ţ
ia de a determina valorile realizate ale parametrilor ce definesc calitatea pieselor, de a le compara cu valorile prescrise,de a stabili abaterile
ş
i de a comunica informa
ţ
iile rezultate, sistemului efector.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Bantea Dina liked this
Madalina Savu liked this
ellyy28 liked this
Cristina Babalau liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->