Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5517, 11.1.2011]

Dnevni avaz [broj 5517, 11.1.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 741|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2012

pdf

text

original

 
 VELIKA KLADU[A
Usmrtio ocadrvenompalicom
FIFA ODLU^ILA
Mesi opetnajbolji nasvijetu
Svi narodi trebaju biti zastupljeni u {irokoj koaliciji, smatra Doris Pak 
Lideri se moraju anga`irati ukonstruktivnom politi~kom dijalogu, ka`e Maja Kocijan~i}, portparol zvani~nice EU
Me|unarodna borba protiv kradljivaca vozila
E
vropska unija poziva li-dere Bosne i Hercegovi-ne da se anga`iraju u ko-nstruktivnom politi~-kom dijalogu kako bi izgradiliviziju budu}nosti u EU, izjavilaje ju~er za „Dnevni avaz“ MajaKocijan~i}, portparol visoke pr-edstavnice EU za vanjsku poli-tiku i sigurnost Ketrin E{ton.Komentiraju}i razgovore o fo-rmiranju vlasti u BiH nakon ok-tobarskih izbora, Kocijan~i} ka`eda Brisel `eli da se {to prije formi-ra nova vlast u dr`avi.
 2. strana
BRISEL
Kocijan~i} i Pak o strana~kim razgovorima
Sarajevo:D`enaza hafizu ef. Had`imuli}u
ODLAZAKDUHOVNOGVELIKANA
@ivinice:Upao u ku}u prijete}i no`em
ZET POKU[AOSILOVATI SVASTIKU
   7 .  s   t  r .
Slom automafije
  

 Dovo|enje [emsudina Hod`i}a, glavnog organizatora grupe u Federalnu upravu policije
(Foto: M. @ivojevi})
11. str.
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
utorak, 11. 1. 2011.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5517
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Aci ja amen
14. strana
Kako se bogate visoki funkcioneri SDA
Tihi}evzamjenik i Bakirovlobistaotvorilikockarnicu?Tihi}evzamjenik i Bakirovlobistaotvorilikockarnicu?
 3. strana
GORA@DE
Maloljetnik napastvovaodjevoj~icu
 58. str.
   1   5 .  s   t  r .
15. str.
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,11. januar/sije~anj 2011.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Maloljetni~ke bande tra`e mjesto u sarajevskom podzemlju
- U Unsko-sanskom kantonu po-licija je ~ak podr`avala takve i go-re kriminalne grupe, jer su imalineku korist. Vjerujem da je vrijeme da se o tome moradonijeti i provoditi zakon, jer ina~e }e biti problemaza gra|ane, kao i za dr`avu.
(Bosanac Nostalgicar)
PORTAL - komentar dana
 Kocijan~i}: @elja BriselaPak: BiH ~eka mnogo obaveza
Kocijan~i} i Pak o strana~kim razgovorima
EU tra`i {to br`eformiranje vlasti
Lideri se moraju anga`irati u konstruktivnompoliti~kom dijalogu, ka`e Kocijan~i}
Direktor za BiHu Direktoratu zapro{irenje Evropskekomisije Pjer Mirel(Pierre) upozorio jeda je situacija u BiH idalje veoma lo{a kadaje rije~ o kretanju evr-opskim putem, {to jezabrinjavaju}e, jer sesve ostale dr`avekre}u naprijed.- Nedavno smo sa~inilimi{ljenje o Crnoj Gori iAlbaniji, zapo~eli smo rad nami{ljenju za Srbiju, aBiH je daleko, vrlodaleko od takve situ-acije - rekao je Mirelza Radio „SlobodnaEvropa“, prenijela jeSrna.Izvjestilac Vije}aEvrope Kimo Sasi(Kimmo) smatra ka-ko to pokazuje da imaveoma malo politi~kevolje da se napravi zaje-dni~ka zemlja za sve njenestanovnike.Evropska unija poziva li-dere Bosne i Hercegovine dase anga`iraju u konstrukti-vnom politi~kom dijalogu ka-ko bi izgradili viziju budu}no-sti u EU, izjavila je ju~er za„Dnevni avaz“ Maja Koci-jan~i}, portparol visoke pre-dstavnice EU za vanjsku po-litiku i sigurnost Ketrin E{ton(Catherine Ashton).Komentiraju}i razgovore oformiranju vlasti u BiH nakonoktobarskih izbora, Kocijan~i}ka`e da Brisel `eli da se {to pr-ije formira nova vlast u dr`avi.Istovremeno, izvjestite-ljica Evropskog parlamentaza BiH Doris Pak (Pack)upozorava da BiH nemamnogo vremena za posti-zborna pregovaranja i da jepred vlastima veliki posao.- Nakon {to smo vidjelirezultate, bilo je jasno da }ebiti te{ko napraviti vlast.Ali, zabrinuta sam {to sve tr-aje toliko vremena. U svimdemokratijama gdje nemajasne ve}ine imamo sli~neprobleme, ali politi~ari mo-raju po~eti raditi. Mnogotoga dr`ava mora uraditi naevropskom putu i provestireforme - ka`e Pak.Prema njenim rije~ima,ako dr`ava `eli napredovatika EU, moraju se hitno for-mirati funkcionalni vlada iparlament.
T. LAZOVI]
Komentiraju}i sukobzbog u~e{}a glavnih hrva-tskih stranaka, HDZ-a BiHi HDZ-a 1990, Pak ka`eda je u BiH neophodno na-praviti „{iroku koaliciju“.- Ne mislim da je nekamala koalicija mogu}a. Svinarodi trebaju biti zastu-pljeni u {irokoj koaliciji. Toje mnogo zdravija situacijai daje manje prostora zaneslaganja i sukobe - ka`ePak.
Potrebna {iroka koalicija
PARLAMENT BiH
Odr`an drugi po redu sastanak stranaka u Sarajevu
Treba pro{iriti dijalogu tolerantnoj atmosferi
HDZ 1990, HDZ BiH, SBB BiH, SNSD i SDS nezaobilazni su u formiranju vlasti, kazaoMilorad Dodik 
Radon~i} doma}in narednog sastanka
Prema dogovoru od 29.decembra pro{le godine, pr-edsjednici pet parlamentar-nih politi~kih stranaka uBiH ju~er su se ponovo oku-pili u zgradi institucija BiHu Sarajevu kako bi razgova-rali o aktuelnoj politi~kojsituaciji i otvorenim mo-gu}nostima za formiranjeparlamentarne ve}ine u BiH.
Boljitak za BiH
Nakon ne{to vi{e od satvremena razgovora iza zatvor-enih vrata, lideri HDZ-a 1990,HDZ-a BiH, SBB BiH, SNSD-a i SDS-a zaklju~ili su da }e za-jedni~kim snagama nastojatiubrzati proces formiranja vla-sti na dr`avnom nivou. O tome}e, kako su se usaglasili Bo`oLjubi}, Dragan ^ovi}, Fahru-din Radon~i}, Milorad Dodiki Mladen Bosi}, ponovo biti ra-zgovarano na tre}em po redusastanku ~iji }e doma}in u Sa-rajevu biti SBB BiH. Datumodr`avanja ovog sastanka na-knadno }e biti utvr|en.- Bili smo pripravni razgo-varati o smjernicama za pro-gramsku platformu i usposta-vu parlamentarne ve}ine, alis obzirom na neodziv jednogbroja stranaka (SDA, SDP,SBiH, op. a.), razgovarali smokako dalje i kako deblokiraticijeli proces - prenio je oku-pljenim novinarima po za-vr{etku sastanka Bo`o Ljubi},koji je na ju~era{njem sasta-nku imao ulogu doma}ina.Po okon~anju ju~era{njihrazgovora u Sarajevu, pre-dsjednik SBB BiH FahrudinRadon~i} objasnio je da ovihpet stranaka nije htjelo ponu-diti nikakvu platformu kojabi li~ila na druge i koja je eli-minatornog tipa.- Lo{a je situacija da se u di-jelu sarajevskih medija, i zatovam se namjerno obra}am, odHDZ-a jednog, drugog teSNSD-a prave negativni poli-ti~ki partneri. Podsjetit }u vasna to da su to stranke koje su navlasti osam godina i s kojima sutrenutno u koaliciji gospodinTihi} i Silajd`i}, a 2000. godi-ne bio je i gospodin Lagu-md`ija. @elimo da u tolerantnojatmosferi pro{irimo dijalog i danapravimo platformu koja }ebiti boljitak za BiH. U tom smi-slu mi }emo se sutra (danas, op.a.), vidjet }emo u kojem kapa-citetu - predsjednika ili predsta-vnika stranke, pojaviti na sasta-nku - rekao je Radon~i} i dodaoda dijalog nema alternativu.Predsjednik SNSD-a i RSMilorad Dodik kazao je kakoova partija `eli da vlast na ni-vou BiH bude {to prije konsti-tuirana. Smatra i da nije do-bra poruka da se ote`e s for-miranjem vlasti i da oni kojito ~ine proizvode najvi{e po-sljedica po BiH.- Ako neko to `eli, ima sja-jnu priliku to i da u~ini nasta-vljaju}i s opstrukcijom dogovo-ra na nivou BiH. Ovih pet pa-rtija nezaobilazno je za formir-anje vlasti u BiH u razli~itim va-rijantama. BiH je slo`ena zemljai u njenim institucijama mora-ju biti predstavnici, a ne pripa-dnici naroda. Oni koji to opstr-ui{u, a to su SDP i SDA, ne mo-gu napraviti ve}inu na nivouBiH i ne `ele u~estvovati u ra-zgovorima. Upravo zbog togasnose i odgovornost za ono {to}e se de{avati - istakao je Dodik.
Prevare i podvale
Lider HDZ-a BiH Dra-gan ^ovi} izrazio je `aljenje{to na ju~era{njem sastankunije bilo predstavnika SDAi SDP-a, „gdje se moglo na-praviti sna`nije afirmiranjeprincipa legitimnosti narodai povjerenja gra|ana“.- Ljudi koji izbjegavajudo}i na sastanke u Parlament,{alju vrlo jasnu poruku kakorazmi{ljaju o BiH. Ako nekonekoga jo{ misli prevariti damo`e bez legitimnog predsta-vnika jednog, drugog ili tre}egnaroda napraviti vlast na bilokojoj razini u BiH, u slijepojje ulici. Jasno je da time samorazgra|ujemo BiH - zaklju~ioje ^ovi} iznose}i li~ni stav daje poziv prema SDA i SDP-uotvoren i dalje.Kao i njegovi prethodni-ci, i predsjednik SDS-a Mla-den Bosi} ocijenio je da suoni koji se nisu odazvaliju~era{njem sastanku napr-avili korak prema produblji-vanju krize u BiH.- Ovo je dr`ava koja mo`efunkcionisati samo dogovor-om i kompromisom. Isklju-~ivi stavovi koji dolaze odpojedinih stranaka dovest }edo ne~ega {to niko ovdje ne`eli - istakao je Bosi}.Predsjednici svih pet str-anaka ju~er su potvrdili da }enjihovi parlamentarni pre-dstavnici do}i na danas zaka-zani sastanak povodom ko-nstituiranja Dr`avnog parla-menta.
S. RO@AJAC
U zgradi Federalne vla-de sino} je, bez prethodnihnajava, odr`an sastanak ko-jem su prisustvovali ZlatkoLagumd`ija, Sulejman Ti-hi} i Dragan ^ovi}, javio jeBHT.Sastanak predsjednikaSDP-a, SDA i HDZ-a BiHbio je neformalne prirode ina njemu se, prema o~eki-vanjima, trebalo prvenstve-no razgovarati o deblokadifinansijske kase u Federaci-ji BiH i rje{avanju finansi-ranja ovog entiteta za prvikvartal ove godine.Nezaobilazna tema bilaje i dr`avna parlamentarnave}ina, ali, kako je nezva-ni~no re~eno BHT-u, te{koje o~ekivati postizanje do-govora prije svega zbog po-tpuno suprotnih stavovaSDP-a i HDZ-a.
Sino} se sastali ^ovi},Lagumd`ija i Tihi}
Dodik je podsjetio ja-vnost da ve} drugi put dola-zi u Sarajevo, a da predsta-vnici SDA i SDP-a ne `elerazgovarati. Naveo je i damu strpljenje i nije vrlina, uzkonstataciju da nije spremanu~estvovati na sastancima„koji bi trebali amnestiratiSulejmana Tihi}a ili ZlatkaLagumd`iju“.- @ao mi je {to ih nema,mada nisu to ba{ neki likovikoje volim gledati. Li~no }use odazvati sastanku koji sa-zove gospodin Radon~i}, ko-jem zahvaljujem {to je kao je-dini predstavnik bo{nja~kihstranaka u~estvovao na sasta-nku. Mislim da ~ini najboljumogu}u stvar za BiH. Oni ar-ogantni s druge strane koji sa-da {etaju po Sarajevu i sprda-ju se po kafi}ima, ne doprino-se ni afirmaciji bo{nja~kognacionalnog interesa, a dubo-ko razgra|uju BiH - kazao jeDodik.
Dodik: @ao mi je {to ih nema
Sa sastanka politi~kih lidera: Isklju~ivi stavovi samo dodatno produbljuju krizu u zemlji 
(Foto: B. Nizi} - F. Fo~o)
 Lagumd`ija: Deblokada bud`eta Mirel: Stanje zabrinjavaju}e
Evropski zvani~nici o na{oj zemlji
Veoma lo{a situacijaBiH na evropskom putu
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,11. januar/sije~anj 2011.
3
 Pi{e: Elvir HUREMOVI] (helvir
 avaz.ba)
Izgubljenaravnote`a
Izetbegovi} mla|i trebao bi biti oprezniji kada dajeizjave o tome {ta je za Bo{njake uvredljivo, a {ta nije
Obilje`avanje Dana Republike Srpske nije uvredljivo zaBo{njake, ali Bo{njaci ne vole {to je BiH podijeljena. Nama li~nonije pri srcu RS, niti podijeljenost BiH, niti to {to Bo{njaka ne-ma u tom dijelu BiH kako ih je bilo prije rata. To nas moraterazumjeti, ali po{tujemo Dejtonski sporazum...Ovom izjavom bo{nja~ki ~lan Predsjedni{tva BiH Bakir Ize-tbegovi} sam je sebe, ni~im izazvan, doveo do ruba politi~keprovalije. Opasno gube}i ravnote`u, Izetbegovi} se doveo u si-tuaciju da, dok govori {ta za njih nije uvredljivo, upravo uvr-ijedi Bo{njake u ~ije je ime sebi dao za pravo da govori.Na ~emu, uostalom, Izetbegovi} temelji svoju izjavu? Je liikada provedena anketa ili ura|eno relevantno istra`ivanje ja-vnog mnijenja u kojem su se Bo{njaci izjasnili da li je ili nijeobilje`avanje Dana RS, uspostavljenog od Karad`i}a i njego-ve bulumente koja je kompletna zavr{ila u Hagu, uvredljvo zanjih? I za{to Izetbegovi} govori u mno`ini, u ime kompletnognaroda?Izetbegovi} jeste bo{nja~ki ~lan Predsjedni{tva BiH, ali muto ni po izbornim rezultatima ni po bilo kojem drugom osno-vu ne daje za pravo da govori u ime svih Bo{njaka.Vi{e je nego izvjesno da me|u Bo{njacima ima dovoljno onih~iji su o~evi, bra}a i ro|aci poginuli bore}i se protiv RS i pr-evi{e onih ~iji su ~lanovi porodica ubijani, mu~eni u logorimai bacani u masovne grobnice u ime te RS, a koji ne samo da jene podr`avaju i duboko se ne sla`u s Izetbegovi}evom izjavomnego ih je ona pogodila u srce.Zbog toga Izetbegovi} izjave o tome {ta je uvredljivo, a {tanije, mo`e davati isklju~ivo u svoje i(li), eventualno, u ime SDA,stranke kojoj pripada. I nikako druga~ije. Jasna je Izetbegovi}eva intencija da svojim izjavama i po-litikom relaksira zategnute odnose u BiH i regiji. To jeste zapohvalu. Ali, istovremeno postoji granica ispod koje niko, po-gotovo ne u ime kompletnog naroda, ne mo`e i ne smije i}i. Ize-tbegovi} se svojom izjavom opasno primakao toj granici. I po-liti~kom ponoru koji je iza nje.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakogdana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“  ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 129.743 posjetioca.
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
B
 PITANJE: Mislite li da }e vlast na dr`avnomnivou biti formirana za mjesec?
A) DA 17,94%B) NE 76,63%C) Ne znam 5,43%
CA
Vlast ne}e bitiformirana za mjesec
Razlog zbog kojeg Ratko Mla-di} nije uhap{en jeste taj {to Srbi-ja nije reformirala slu`be sigurno-sti, smatra ameri~ki analiti~ar Da-nijel Server (Daniel Serwer). On jeu intervjuu za Radio „SlobodnaEvropa“ rekao da je za evropskeintegracije Srbije rje{enje pitanjaMladi}a zaista od najvitalnijegzna~aja, prenijela je Fena.On je rekao da vjeruje da }eMladi} biti uhap{en kada bude ja-sno da je to apsolutni uvjet da Sr-bija dobije status kandidata zaEU.- Onog dana kada srpska politi~kaelita povjeruje da nema alternative ida to mora u~initi, ona }e Mladi}a iuhapsiti, ba{ kao {to je uhapsila i Ka-rad`i}a. Da sam u poziciji daodlu~ujem o prijemu u EU, sasvimsigurno ne bih u svoje redove primiozemlju s nereformiranim tajnimslu`bama - rekao je Server.
Ameri~ki analiti~ar Danijel Server
Srbija }e uhapsiti Mladi}akada to bude uvjet za EU
Kockarnica „El Casino“, pompe-zno otvorena po~etkom decembra2010. godine u sarajevskom hotelu„Holiday Inn“, novi je izvor bo-ga}enja visokih funkcionera SDA, sa-znaje „Dnevni avaz“.
Ministrovo upozorenje
Premda u javnosti predstavljenkao zajedni~ki projekt „Lutrije BiH“i austrijske firme „Austrian GamingIndustries“, kockarnicu vodi do-ma}a firma „El Casino“, registrira-na u Sarajevu.Na njenom ~elu navodno se na-lazi Alen Memi}, operativac SDA,koji je bio dio naju`eg lobisti~kog ti-ma Bakira Izetbegovi}a u kampanjiza izbor predsjednika ove stranke.Kako saznajemo, vjeruje se da je Me-mi}ev poslovni partner na ovom, alii brojnim drugim poslovnim podu-hvatima, Asim Sarajli} zvani Brav~e,zamjenik predsjednika SDA Sule-jmana Tihi}a i omrznuti biv{i na~el-nik op}ine Vogo{}a.Prema dobro upu}enim izvori-ma, uprkos upozorenju da to ne ra-de, Sarajli} i Salmir Kaplan, portpa-rol SDA, ~ak su i prisustvovalisve~anom otvaranju kockarnice. Odtoga ih je poku{ao odvratiti ministarsigurnosti BiH Sadik Ahmetovi}, ta-ko|er iz SDA.Ahmetovi} je, naime, Sarajli}ai Kaplana upozorio da „posao ni-je ~ist“ i da bi cijeli projekt, kao injegovi u~esnici, uskoro mogao po-stati predmet istrage dr`avnihagencija.
Prostor i oprema
 Jedan od uposlenika kockarni-ce kazao nam je da je vlasnik „ElCasina“ upravo Alen Memi}. Sdruge strane, direktor „LutrijeBiH“ Edhem Pa{ukan nije znao koje vlasnik ove firme, iako je „Lutri-ja BiH“, kako nam je kazao, potpi-sala ugovor s „El Casinom“.- Ta firma pojavila se sa zahtjevomi mi smo sklopili ugovor o zastupa-nju. Takvih ugovora imamo ukupno130. Znam da se radi o doma}oj fi-rmi registriranoj u sudu. Vjerujete mida ne znam ko je vlasnik. Oni su obe-zbijedili prostor i ljude, a mi svojuopremu, i oni su otpo~eli s radom -kazao nam je Pa{ukan.Iako su vlasnici, tajni i javni, vje-rovatno o~ekivali brzi profit i sigu-rnu zaradu, to se za sada nije dogo-dilo, tvrde rijetki posjetioci kockar-nice u „Holiday Innu“. Ali, Memi}i Sarajli} izgleda nisu posebno zabr-inuti, jer, kako nam je kazao dobroupu}en izvor, ovaj biznis samo im jemaska za druge, mnogo unosnije, alii mutnije poslove.
 F. KARALI]
OTKRIVAMO
Kako se bogate visoki funkcioneri SDA
Tihi}ev zamjenik i Bakirovlobista otvorili kockarnicu?
„El Casino“ navodno vodi Alen Memi}, lobista Bakira Izetbegovi}a
[ta jeSarajli}u i Kaplanu rekao ministar Sadik Ahmetovi}
 Kockarnica „El Casino“: Uposlenici tvrde da je Memi} vlasnik 
(Foto: I. [ebalj)
Ni Senadin Fetahagi}, direktorhotela „Holiday Inn“, nije znao koje vlasnik „El Casina“.On nam je potvrdio da su ovojfirmi izdali prostor u kojem se na-lazio stari kasino u „HolidayInnu“, ali nam nije `elio otkriva-ti detalje ugovora.
Direktor nije upoznat
Server: Vitalni zna~aj 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Almir Duvnjak liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->