Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Profeţii despre România - Profeţiile (Apocalipsa) părintelui Arsenie

Profeţii despre România - Profeţiile (Apocalipsa) părintelui Arsenie

Ratings: (0)|Views: 3,548|Likes:
Published by Billy Dean
Ia aminte, în duminica de după Schimbarea la faţă, în calendarul nou, Domnul Iisus se vă arăta şi, pe cine vă găsi curăţit de păcate, îl va trece prin schimbarea trupului după marele cutremur. Va fi un cutremur!
Ia aminte, în duminica de după Schimbarea la faţă, în calendarul nou, Domnul Iisus se vă arăta şi, pe cine vă găsi curăţit de păcate, îl va trece prin schimbarea trupului după marele cutremur. Va fi un cutremur!

More info:

Published by: Billy Dean on Jan 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2013

pdf

text

original

 
Apocalipsa Părintelui Arsenie
 1
APOCALIPSA PĂRINTELUI ARSENIE de la Mănăstirea Surpatele
 
- Cuvioase
Părinte
, in primul rând, mul
ţ
umindu-v
ă
pentru primirea ce ne-a
ţ
i
ă
cut-oaici la
Sfânta Mănăstire
Surpatele, am dori ca, pentru începutul acestei convorbiri
şi
pentrucei ce nu
cunosc,
ne povesti
ţ
i câte ceva despre
viaţa
Cuvio
ş
iei voastre..-
Viaţa
mea începe practic nu de când m-am
născut
, ci de pe la vârsta de 3 ani, cândam
simţit
asupra mea mâna lui Dumnezeu. Aveam deci trei ani când mi s-a
arătat
Îngerul dela botez
şi
Îngerii de la Sfintele
Moaşte
din apropiere.Locuiam într-un sat de
lângă
Hurez, Romanu de Sus,
şi
m
ă
aflam între
două
mari m
ă-năstiri
: Sfânta
Mănăstire
Bistri
ţ
a, ce odihne
ş
te Sfintele
Moaşte
ale lui Grigore Decapolitul
şi
Sfânta
Mănăstire
Hurez.
Viaţa
mea începe practic la vârsta când aveam primele prevestiri de la Dumnezeu prinSfântul
Grigore…
 - Avea
ţi trei ani pe atunci …
 - Exact, aveam trei ani.-
Ş
i ce
spuneau prevestirile acestea?- Îmi spuneau
 
ţ
in leg
ă
tura cu Sfântul
şi
cu Îngerii. Sfântul m
ă
îndruma încontinuu,de la vârsta de trei ani, îmi spunea cum
-mi tr
ă
iesc
viaţa
.- Dar în
ţ
elegea
ţ
i Cuvio
ş
ia voastr
ă
, la vârsta de trei ani, ce
spunea Sfântul Grigorie?- M
ă
duceau p
ă
rin
ţ
ii mei la
mănăstiri
 
……
 - P
ă
rin
ţ
ii erau oameni credincio
ş
i?- Da, erau oamen
i care credeau in Dumnezeu …
 - Mai ave
ţ
i fra
ţ
i sau surori?- Am mai avut o sor
ă
, care a adormit la Domnul ceva mai înainte
şi
mai am înc
ă
 
două
 surori
şi
doi fra
ţ
i.- Când sunte
ţ
i
născut
?- M-am
născut
la data de 24 noiembrie 1930.-
Ş
i, deci, de la vârsta de trei ani vi s-a
arătat
Îngerul ce v-a îndrumat calea în
viaţă
.Spunea
ţ
i c
ă
 
duceau p
ă
rin
ţ
ii la Sfintele M
ă
n
ă
stiri, dar ce putea
ţ
i totu
ş
i în
ţ
elege la acea vâr-st
ă
 
din toate acestea ….
 - Poate nu în
ţ
elegeam dar p
ă
stra sufletul, sim
ţ
eam cele spuse de Înger
şi
de Sfântul
Grigorie ….
 
Ş
tiam c
ă
trebuie
am siguran
ţă
în credin
ţ
a Bisericii ortodoxe
şi
nu puteam ac
ţ
ionaastfel în
viaţă
, în alte r
ă
t
ă
ciri, nu puteam
fiu ghidat decât de regulile bisericii noastre.- Deci Îngerul
şi
Sfântul Grigorie
spuneau atunci, la trei ani, c
ă
, practic, ve
ţ
i ajunge
aici…
 - Da. Ceva mai târziu am primit mesaj de la ei c
ă
, în Germania, va începe r
ă
zboiul.Aveam vreo 9-10 ani
şi
 
ş
tiam deja c
ă
Germania va începe r
ă
zboiul cum
ş
tiam
şi
cum
tre-bui
ac
ţ
ioneze Romania, cum
fi Mare
ş
alul Antonescu ghidat
intre în r
ăzboi ….
 - Asta
spunea Îngerul?- Asta îmi comunica Sfântul Grigore, care cerea de Sus.-
Ş
i ce a urmat?- Am încercat, dup
ă
ce am primit mesajul,
anun
ţ
autorit
ăţ
ile
şi
 
le îndrum în a
ş
afel încât
ia o decizie just
ă
 
….
 - Cum a
ţ
i f 
ă
cut asta? Era
ţi practic un copil de 10 ani … Unde aţ
i mers?- Eu nu am mers nic
ă
ieri, dar am avut un frate care lucra pe atunci în mili
ţ
ie
şi
care s-adus la Bucure
ş
ti
şi
a anun
ţ
at autorit
ăţile ….
 
 
Apocalipsa Părintelui Arsenie
 2- Ce le-a spus? Le-a zis ca fratele lui de zece ani a avut o vedenie, c
ă
I sa
arătat
Sfân-tul Grigore
şi
c
ă
a primit un mesaj în leg
ă
tura cu r
ă
zboiul?- Exact.- B
ă
nuiesc c
ă
nu l-a crezut nimeni.- Nu l-a crezut nimeni pentru c
ă
a
ş
a era orânduit de Sus. Nu realizam eu pe atunci c
ă
,chiar de ar fi
anun
ţ
acel r
ă
zboi, oricum lucrurile se întâmpl
ă
cum era hot
ă
rât de la Dumne-
zeu ….
 - Dar Sfântul Grigore nu v-a
arătat
 
şi
r
zboi? - Mi s-a ar
ă
tat
absolut tot ….
 -
Ş
tia
ţ
i deci c
ă
vor veni comuni
ştii ….
 -
Ş
tiam asta dinainte de a începe r
ă
zboiul mondial, mi se ar
ă
taser
ă
toate lucrurile aces-
tea … Am
încercat eu
opresc evenimentele acestea dar nu s-
a putut … A trebuit
s
ă
trecemprin ele, am trecut prin toate
şi
pân
ă
la urm
ă
s-a întâmplat ceea ce a fost scris în apocalips
ă
 
 – 
 unde se vorbe
şi
 
de toate celelalte … Nu s
-a putut schimba nimic.-
Ş
i
Părinte
le Mina Dobzeu vorbe
ş
te de lucrurile acestea din Apocalips
ă…
 - Sunt lucruri tainice, pu
ţ
ini
ş
tiu
le deslu
ş
easc
ă
 
şi
, mare parte din ele, s-au petrecutdeja. Tot ce ne r
ă
mâne de f 
ă
cut este poc
ă
in
ţ
a. Acesta este lucrul principal.- Deci, la vârsta de 10 ani a
ţ
i avut înc
ă
o viziune important
ă
 
… Eraţ
i elev pe atunci?- Eram elev la o
ş
coal
ă
de meserii din Hurez.- P
ă
rin
ţ
ii
ş
tiau de viziunile acestea?- Le-am spus în cele din urm
ă
 
….
 -
Ş
i ce v-au spus?- Mi-au zis :
“Se poate să 
fie cum spui tu. Prin ce este orând 
uit nu se poate trece!”
 
- Nu v-au privit ciudat?- Nu. Mai ales c
ă
, de atunci, începusem
fiu mai interesat de cele sfinte,
citescBiblia
şi
celelalte c
ă
r
ţ
i ortodoxe,
m
ă
duc la Sfânta Biseric
ă
,
postesc,
m
ă
rog,
m
ă
 feresc de lum
e ….
 - Veniser
ă
deja comuni
ş
tii?- Veniser
ă
, dar
şi
ei
şi
 
eu ne vedeam de treburile noastre …
 - A
ţ
i avut probleme cu ei din cauza viziunilor ce le avea
ţ
i?-
 Nu am avut probleme cu nimeni … Lucram la pă
dure, îmi vedeam de treab
ă
 
şi
, dincând în când, când mi se ar
ă
ta Sfântul,
şi
îmi permitea
împ
ă
rt
ăş
esc
şi
altora Mesajele, lespuneam
şi
eu lumii.- Dar
ş
ti
ţ
i foarte bine c
ă
pe atunci nu era voie
se vorbeasc
ă
de viziuni
şi
de biseri-c
ă….
 -
Ş
tiam dar îmi vedeam de treburile mele
şi
nu am avut nepl
ă
ceri din
cauza asta…
 - În monahism când a
ţ
i intrat?- Povestea este mai lung
ă
 
aici … C
ând am aflat c
ă
 
fi r
ă
zboi
şi
am v
ă
zut ca nu potface nimic pentru cei de pe front
nu moar
ă
, am cerut Sfântului
mor
şi
eu. M
ă
aflam laSfânta
Mănăstire
Bistri
ţ
a
şi
m
ă
rugam în fa
ţ
a moa
ş
telor Sfântului Grigore:
Sfinte Grigorecheam
ă 
pe Sfântul Arhanghel
 
 Mihail ca
 să 
îmi permit 
ă 
 
 să 
trec
 şi
eu prin moarte.
Ş
i rugându-m
ă
a
ş
a în fa
ţ
a sicriului Sfântului, am
simţit
cum mi s-a t
ă
iat capul
şi
cum s-a rostogolit pepardoseala m
ă
n
ă
stirii. Mi-a ap
ă
rut apoi Îngerul care mi-a spus:
“Iată 
 ,
 ţ 
i s-a împlinit dorin
 ţa!”
 Se slujea atunci Sfânta Liturghie
şi
 
Părinte
le Varahiil, s
ă
vâr
ş
ea slujba, a ie
ş
it din altar,mi-a luat capul mi l-a pus la loc,
şi
m-a înviat.- Practic a
ţ
i fost înviat pentru a
dedica
viaţa
 
monahismului…
 - Da, fusesem chemat!- Apoi ce a urmat?
 
Apocalipsa Părintelui Arsenie
 3- Am plecat apoi la Sfânta
Mănăstire
Hurez. Îns
ă
pe drum m
ă
sim
ţ
eam din ce în cemai r
ă
u
şi
nu mai
ş
tiam de mine,
şi
am fost internat în spitalul din Hurez. Mi-au dat mediciini
ş
te pastile, dar nimeni nu
ş
tia ce am. Spre sear
ă
am adormit
şi
mi s-a
arătat
Sfatul Arhan-ghel Gavril, cu aripile albe. Imediat dup
ă
ce am avut acea vedenie m-am trezit, era vreo 4diminea
ţ
a
şi
am lep
ă
dat venin în cele
două
ligheane de
lângă
pat. Apoi m-am ridicat
şi
nu maiaveam absolut nimic. Fusesem din nou înviat.- Toate acestea se petreceau în spital?- Da, în
spital … Nimeni nu şi
-a putut explica ce am avut
şi
to
ţ
i priveau ligheanelepline cu venin.Dup
ă
at
âţ
ia ani, tot citind eu Sfintele c
ă
r
ţ
i, rugându-m
ă
, postind, mergând la Biseric
ă
,am hot
ă
rât
merg
m
ă
c
ă
lug
ă
resc. Am mers într-un sat vecin, la o rud
ă
. Când m-am întorsacas
ă
, am fost ca dus de Înger pe un deal înv
ă
luit în cea
ţă
, Daroaia se nume
ş
te, am f 
ă
cut unmic popas, m-am a
ş
ezat în genunchi
şi
am început
m
ă
rog.
Ş
i m-am pomenit cum se lumi-neaz
ă
deodat
ă
totul în jurul meu, cum norii
şi
cea
ţ
a au fost strânse ca de o nev
ă
zut
ă
mân
ă
 
şi
 cum s-au deschis deodat
ă
norii în sus. A ap
ă
rut în acel moment Domnul Iisus, Mântuitorul cucrucea..- V-a vorbit?- Da.- Ce v-a spus?- Mi-a zis
:”Vei avea şi
în Sfântul Munte un mesaj. Caci toate se petrec precum în c
ă 
r-
 ţ 
ile
 Părinte
lui St 
ă 
niloae, c
ă 
 ţ 
ile spun Adev
ă 
rul!
Ş 
i acum mergi la c
ă 
lug
ă 
rie, la adev
ă 
rata
viaţa
îngereasc
ă!”
 
- Cuvio
ş
ia voastr
ă
dorea
ţ
i
ajunge
ţ
i la Sfatul Munte?- Pe atunci nici nu-mi puneam problema asta, nici c
ă
lug
ăr nu eram…
 -
Ş
i deci v-a vorbit despre drumul la Sfântul Munte
şi
despre c
ă
r
ţ
ile
Părinte
lui St
ă
ni-
loae … Ş
tia
ţ
i despre ce c
ă
r
ţ
i era vorba?- Desigur, citeam volumele
Părinte
lui
şi
mi s-a comunicat de sus c
ă
toate se vor petre-ce întocmai ca acolo, c
ă
sunt lucr
ări divine …
 -
Ş
i deci Mântuitorul v-a spus
 
tunde
ţ
i în
monahism …
 - Exact. A
ş
a c
ă
am plecat la Sfânta
Mănăstire
Fr
ă
sinei unde era
Părinte
le Simion, ve-chiul stare
ţ
, împreun
ă
cu
Părinte
le Neonil Arhimandritul, actualul stare
ţ
. Le-am spus c
ă
vreau
, m
ă
fac c
ă
lug
ă
r
şi
m-au
ţ
inut un timp ca
m
ă
obi
ş
nuiesc cu rug
ă
ciunile
şi
cu
viaţa
mona-hal
ă
. Apoi Prea Cuviosul Neonil, actualul stare
ţ
, mi-a spus
:”Am primit Mesaj de Sus, că 
 drumul t 
ă 
u trebuie
 să 
duc
ă 
acum la
 
Cozia! A
 ş
a este orânduit nu-
 I de la mine!”
 - Prin ce an era asta?- Aveam vreo 48 de ani, deci era în 1978. Am stat deci la Cozia 7 ani de zile ca frate
şi
rasofor. Dup
ă
vreo 7 ani, a venit la Cozia Prea Cuviosul Chesarie Gheorghescu, care actu-almente este la Sfânta
Mănăstire
Dintr-un lemn. Venise în vizit
ă
în
Mănăstire
 
şi
a primit graide Sus. Mi-a zis:
”Trebuie să 
 
mergi la
Mănăstire
a
ă 
ld 
ă 
ru
 ş
ani! Acolo sunt ni
 ş
te lucr 
ă 
ri pecare trebuie
 să 
 
le faci.”
I-am r
ă
spuns:
“Dacă 
-I a
 ş
a,
merg.”
M-am dus la
Părinte
le Stare
ţ
, era pe atunci
Părinte
le Gamaliil,
şi
 la
Părinte
le Daniil, un duhovnic bun,
şi
le-am zis:
“Am primit mesaj prin Părinte
le Chesarieca
vă 
trebui
 să 
plec la
 
Mănăstire
a
ă 
ld 
ă 
ru
 şani.”
Mi-au dat cu greu drumul de acolo, caciaveau nevoie de mine.
Ş
i, în 1985 am plecat la Sfânta
Mănăstire
C
ă
ld
ă
ru
ş
ani,
lângă
Bucu-re
ş
ti, unde am stat vreo 10-
12 ani…
 - Deci imediat dup
ă
revolu
ţia din 1989 …
 - Da, revolu
ţ
ia acolo m-a prins. Serveam la
Mănăstire
a C
ă
ld
ă
ru
ş
ani ca paracliser, c
ă
u-tând în acela
ş
i timp
înv
ăţ
cât mai multe lucruri. Era,
şi
înc
ă
mai este, o
Mănăstire
foartevizitat
ă
, veneau oameni
din toata lumea acolo ….
 

Activity (0)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
obelciu liked this
dajo66 liked this
emil35 liked this
Ay Caramba liked this
Ay Caramba liked this
Ay Caramba liked this
Ay Caramba liked this
Ay Caramba liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->