Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Perjanjian Pemberian Jasa Hukum (Project Basis)

Perjanjian Pemberian Jasa Hukum (Project Basis)

Ratings:
(0)
|Views: 794|Likes:
Published by Red Borneo
untuk mendapatkan softfile dokumen ini hubungi email : satryawangsa@ymail.com
untuk mendapatkan softfile dokumen ini hubungi email : satryawangsa@ymail.com

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Red Borneo on Jan 12, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

02/23/2015

 
QEPCNHCDNH QEG@EPDNH CNVN LUKUG
Qepcnhcdnh dhd md`un} md Vngnpdhmn* qnmn }nhoonj RRRRRRRRRRR* bjel mnh nh}npn3
>(
Qepvepbnh ]ep`n}nv Q] @NHK DHMUV]PD ]`k* `epkemumuknh* md Vngnpdhmn*`epknh}bp quvn} md Oemuho Dhmuv}pd ]bwep* Cnjnh Cehmpnj VumdpgnhKnyejdho 5<* Vngnpdhmn Vejn}nh* mnjng lnj dhd mdwnkdjd bjel RRRRRRRRRR*vejnku Mdpek}up mnpd mnh bjel knpehnhtn vnl `ep}dhmnk uh}uk mnh n}nvhngn Q] @NHK DHMUV]PD ]`k }epve`u}* vejnhcu}htn mdve`u}
QDLNK QEP]NGN
;0(RRRRRRRRRRRRRRR* Knh}bp Qehonfnpn mnh Kbhvuj}nh Lukug*`epkemumuknh md RRRRRRRRRRRRRRRRR* `epnjngn} md Cnjnh RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR* mnjng lnj dhd mdwnkdjd bjel RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Vnpcnhn Lukug vejnku qdgqdhnh mnpd knh}bp }epve`u}* vejnhcu}htn mdve`u}
QDLNK KEMUN
;Qnpn Qdlnk ve`nondgnhn }epve`u} mdn}nv veqnkn} uh}uk geg`un} mnhgehnhmn}nhonhd Qepcnhcdnh Qeg`epdnh Cnvn Lukug ,vejnhcu}htn mdve`u}
Qepcnhcdnh
$ mehonh ke}eh}unh mnh vtnpn} ve`nond `epdku} 3
Qnvnj >Gnkvum Mnh ]ucunh Qepcnhcdnh
n(
QDLNK QEP]NGN ve}ucu uh}uk gehtepnlknh keqnmn QDLNK KEMUNmnh QDLNK KE]DON tnho mehonh dhd md}epdgn bjel QDLNK KEMUN mnh QDLNK KE]DON*qehtejevndnhveonjn gnvnjnl* `ndk vefnpn Qepmn}n gnuquhQdmnhn velu`uhonhmehonh knvuv kpemd} gnfe} n}nv hngn me`d}up RRRRRRRRRRRRRRRR mdmnjnggnuquh mdjunp qehonmdjnh md RRRRRRRR mnh n}nu kb}n jndh md Dhmbhevdn
 
vevund mehonh ke}eh}unh mnh qpbvemup Lukug tnho `epjnku* `ndk ve`nondQehoouon} n}nu ]epouon} mnh Qeg`nh}nl n}nu ]ep`nh}nl(`(Qehnhonhnh knvuv me`d}up RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR }epve`u}*mdveqnkn}d ldhoon gnvnjnl }epve`u} vejevnd }uh}nv `ndk md}dhokn}Qehonmdjnh Heoepd* Qehonmdjnh ]dhood* Gnlkngnl Nouho }epgnvuk nqn`djnqepju Np`d}pnve Dhmbhevdn ldhoon mdqepbjelhtn Kequ}uvnhQehonmdjnh"Np`d}pnve tnho }ejnl `epkekun}nh }e}nq"qnv}d( Mnjng lnj dhd}epgnvuk qehnhonhnh gnvnjnl nqn`djn }dg`uj@nh}nlnh"Qepjnwnhnh"Yepse} `ndk* mnpd qdlnk me`d}up mnh n}nu qehcngdhgnuquh qdlnk jndh `epkehnnh gnvnjnl }epve`u}(f(Nqn`djn mdfnqnd vun}u qehtejevndnh mdjunp qehonmdjnh* nh}npn jndhmehonh cnjnh qepmngndnh* gnkn QDLNK KEMUN mnh QDLNK KE]DON wncd`gejnkuknh heobvdnvd* qepvdnqnh* geg`un} Qepcnhcdnh Qepmngndnh mnhmbkugeh jndh mehonh vtnpn} mnh ke}eh}unh tnho mdve}ucud }epje`dl mnlujubjel QDLNK QEP]NGN(m(Uh}uk gegehuld gnkvum }epve`u} mdn}nv* QDLNK QEP]NGN nknhgeg`epdknh keqnmn QDLNK KEMUN mnh QDLNK KE]DON Vupn} Kunvn Kluvuvuh}uk gehtejevndknh mnh `epnfnpn mdgukn Qehonmdjnh mnjng vupn} kunvn}epvehmdpd( Vemnhoknh QDLNK KEMUN mnh QDLNK KE]DON wncd` gehtdnqknh*geg`un}* gehnhmn}nhonhd mnh gehoncuknh mbkugeh lukug tnhomdqepjuknh keqnmn Qehonmdjnh Heoepd(
Qnvnj 0@dntn Cnvn Lukug
N}nv cnvn lukug tnho md`epdknh QDLNK KEMUN mnh QDLNK KE]DON keqnmn QDLNK QEP]NGN mnjng gehtejevndknh gnvnjnl }epve`u} md n}nv qnmn Qnvnj >*gnkn QDLNK KEMUNmnh QDLNK KE]DON* nknh gehmnqn}knh qeg`ntnpnh mnpd QDLNK QEP]NGN,
vuffevv'iee
$ ve`nond `epdku} 3
 
n(
Nqn`djn mdjnkuknh Ekvekuvd Jejnho n}nv cngdhnh me`d}up RRRRRRRRRRRRRRR* QDLNK KEMUN mnh QDLNK KE]DON nknh gehepdgnqeg`ntnpnh ve`evnp RRRRRRRR% ,RRRRRRR qepveh$ mnpd Lnvdj ]nodlnh @epvdltnho vefnpn htn}n md}epdgn bjel QDLNK QEP]NGN( Mnjng lnj dhd `e`nh qncnkn}nv qehepdgnnh QDLNK KEMUN mnh QDLNK KE]DON }e}nq md}nhoouho"md`ntnpbjel QDLNK KEMUN mnh QDLNK KE]DON(
 `(
Mnjng lnj qehtejevndnh qepknpn }ejnl vngqnd ke }dhokn}qehonmdjnh* hnguh nh}npn QDLNK QEP]NGN mnh me`d}up }epfnqnd keveqnkn}nhuh}uk gejnkuknh qepmngndnh ,Mnmdho$ QDLNK KEMUN mnh QDLNK KE]DON nknhgehepdgn qeg`ntnpnh ve`evnp RRRRRR% ,RRRRRR qepveh$* mnpd Lnvdj ]nodlnh@epvdl tnho vefnpn htn}n md}epdgn bjel QDLNK QEP]NGN* mdgnhn `e`nh qncnkn}nv qehepdgnnh QDLNK KEMUN mnh QDLNK KE]DON wncd` md`ntnp bjel QDLNK KEMUN mnh QDLNK KE]DON
f(
 Cdkn nh}npn QDLNK QEP]NGN mnh me`d}up }epfnqnd qepmngndnhmdgnhn mnjng lnj dhd QDLNK KEMUN mnh QDLNK KE]DON gegquhtnd nhmdj n}nu}upu} geg`nh}u }epjnkvnhnhtn qepmngndnh }epve`u} nh}npn jndh gejnkuknhlu`uhonh* heobvdnvd n}nu }upu} gegqepvdnqknh mbkugeh uh}uk qepmngndnh*gnkn n}nv uvnlnhtn }epve`u} QDLNK KEMUN mnh QDLNK KE]DON nknhgegqepbjel qeg`ntnpnh mnpd QDLNK QEP]NGN ve`evnp Pq( RRRRRRRRRRRRRRRRRRR ,RRRRRRRRRRRRRRRRpuqdnl $* ve`ejug mdkupnhod qncnk tnhogehcnmd `e`nh QDLNK KEMUN mnh QDLNK KE]DON(
m(
Uh}uk qejnkvnhnnh qehtejevndnh qepknpn* QDLNK QEP]NGN nknhgeg`epdknh Unho Gukn ,
Bqepn}dbhnj'Fbv} 
$ ve`evnp cugjnl tnho vnn} d}umd`u}ulknh bjel QDLNK KEMUN mnh QDLNK KE]DON tnho gnhn kegumdnh nknhmdqepld}uhoknh mehonh
Vuffevv Iee
tnho nknh md}epdgn bjel QDLNK KEMUNmnh QDLNK KE]DON(
e(
Mnjng lnj QDLNK KEMUN mnh QDLNK KE]DONgeg`n}njknh"gehonkldpd `epjnkuhtn qepcnhcdnh dhd mehonh njnv nh QDLNK KEMUN mnh QDLNK KE]DON }dmnk gngqu jnod gehtejevndknh }uonv"qepknpntnho md`epdknh bjel QDLNK QEP]NGN n}nu knpehn njnvnh jndh tnho mnqn}md}epdgn bjel QDLNK QEP]NGN* gnkn veonjn `dntn tnho }ejnl md}epdgn bjelQDLNK KEMUN mnh QDLNK KE]DON mnh QDLNK QEP]NGN mdjunp `dntn

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->