Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
244

244

Ratings: (0)|Views: 110|Likes:
Published by Thu vien truc tuyen

More info:

Published by: Thu vien truc tuyen on Jan 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2011

pdf

text

original

 
- Trang: 2 -
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
 
Đại học Thái Nguyên
http://www.lrc-tnu.edu.vn
 
MỤC LỤC
 
Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt
..........................................................................................................
4
Lời nói đầu
.........................................................................................................................................................................
5
 
Chƣơng I: Tổng quan về chất lƣợng điện năng và lƣới điện có thiết bị lò hồquang điện hoạt động
..............................................................................................................................
6
 
I.1. T
ổng
quan v
ch
ất
l
ượng
 
đ
i
ện
n
ă
ng
.............................................................................................................. ...
6I.2 Các thông s
v
ch
ất
l
ượng
 
đ
i
ện
n
ă
ng
......................................................................................................... ...
7
 
I.21. Ch
ất
l
ượng
 
đ
i
ện
n
ă
ng ch
ất
l
ượng
 
đ
i
ện
áp
..................................................................................... ...
7I.2.2 Quá
độ
.................................................................................................................................................................. ...
8I.2.3.
Độ
l
ệch
 
đ
i
ện
áp th
ời
gian dài
..............................................................................................................
9I.2.4.
Độ
l
ệch
 
đ
i
ện
áp th
ời
gian ng
ắn
.........................................................................................................
10I.2.5. M
ất
cân b
ằng
 
đ
i
ện
áp
..............................................................................................................................
11I.2.6.
Độ
méo d
ạng
sóng
....................................................................................................................................
12I.2.7. Dao
động
 
đ
i
ện
áp
.......................................................................................................................................
14I.2.8.
Độ
l
ệch
t
ần
s
...............................................................................................................................................
14I.3 L
ưới
 
đ
i
ện
có lò h
quang ho
ạt
 
động
.............................................................................................................
14
 
I.3.1 h
quang
.....................................................................................................................................................
14I.3.2
Ảnh
h
ưởng
c
ủa
lò h
quang
đ
i
ện
 
đến
l
ưới
 
đ
i
ện
.......................................................................
15
 
I.4 Hi
ện
tr
ạng
s
d
ụng
lò h
quang
ở 
các khu công nghi
ệp
Thái Nguyên
.................................
20
 
I.4.1 Tóm t
ắt
chung
.................................................................................................................................................
20
 
I.4.2 Hi
ện
tr
ạng
s
d
ụng
lò h
quang
ở 
l
ưới
 
đ
i
ện
t
nh
Thái Nguyên
.....................................
21
 
I.4.3 Kh
ảo
sát
đặc
tính c
ủa
h
quang
đ
i
ện
.........................................................................................
22
 
I.4.4 Các
ảnh
h
ưởng
 
đến
l
ưới
 
đ
i
ện
khi lò h
quang
đ
i
ện
ho
ạt
 
động
......................................
23
 
Chƣơng II: Khảo
sát,
mô phỏng lƣới điện có lò hồ quang điện hoạt động
.......................
28
 
II
.1. Giới thệu
ch
ươ 
ng trình mô ph
ỏng
ATM- EMTP
..............................................................................
28II
.2. Nguyên tắc, khả năng và các modul của chương trình ATP.
.....................................................
29I
I.2.1. Nguyên tắc chung.
.....................................................................................................................................
29
 
I
I.2.2. Khả năng ứng dụng của chương trình.
........................................................................................
29
 
- Trang: 3 -
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
 
Đại học Thái Nguyên
http://www.lrc-tnu.edu.vn
 
II.3
. Các phần tử chính của ATPDraw phục vụ nghiên cứu
. .................................................................
33
 
II.4. Mô ph
ỏng
h
quang trong h
th
ống
 
đ
i
ện
.
.........................................................................................
38
Chƣơng III:
L
ựa
ch
ọn
g
iải pháp nâng cao chất lƣợng điện năng
............................................
43III.1. Nguyên lý bù SVC.
..............................................................................................................................................
43III.2 Tính toán thông s
c
ủa
b
SVC trong h
th
ống
 
đ
i
ện
.
.....................................................................
61III.2.1 Hi
ện
tr
ạng
h
th
ống
cung c
ấp
 
đ
i
ện
Công ty Diezen.
.........................................................
61III.2.2 S
ơ 
 
đồ
nguyên lý c
ủa
h
th
ng
 
đ
i
ện
s
d
ụng
SVC.
..............................................................
62III.2.3 Tính toán thông s
c
ủa
b
SVC trong h
th
ng
 
đ
i
ện
.
......................................................
64
Chƣơng IV: Đ
ánh gi
á hiệu quả sau khi thực hiện các biện pháp nâng cao chấtlƣợng điện năng
........................................................................................................................................
82IV.1.
Đ
ánh giá mô hình SVC trong ch
ế
 
độ
xác l
ập
.....................................................................................
82IV.2. Mô hình SVC trong ch
ế
 
độ
xác l
ập
...........................................................................................................
86IV.3. Kh
n
ă
ng
ứng
d
ụng
và hi
ệu
qu
SVC
....................................................................................................
88IV.4.
Đ
ánh giá mô hình bài toán bù SVC theo phân tích kinh t
ế
.......................................................
92
K
ết
lu
ận
................................................................................................................................................................................
96
H
ƣớng
phát tri
ển
 
đề
tài
...............................................................................................................................................
98
i liệu tham khảo
..........................................................................................................................................................
99
Phụ lục
................................................................................................................................................................................
 
- Trang: 4 -
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
 
Đại học Thái Nguyên
http://www.lrc-tnu.edu.vn
 
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
 STT
Chữ viếttắt
 
Ý nghĩa
Chú thích
1
CLĐN
 
Chất lượng điện năng
 2 EAF Electric Arc Furnace
Lò hquang điện
 3 EMTPElectro Magnetic TransientsProgram
Chương trình nghiên cứu quá độđiện từ.
 4 IEEEIstitute of Electrical andElectronic Engineers
Bộ tiêu chuẩn
v
 
đ
i
ện
 5
LHQĐ
 
Lò hquang điện
 6 p.u Per unit
Đơn vị tính theo phần trăm
 7 PCC Poin of Common Coupling
Đ
i
ểm
 
đấu
n
ối
công c
ộng
 8 SVC Static Var Compensator SVC9 TCR Thyristor Controlled Reactor
Điện kháng có điều khiển
 10 THD Total Harmonic Distortion
Tng độ méo
 11 V_A
Đặc tính Vôn
-Ampe12 V-S
Đặc tính Vôn
-Giây

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->