Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
42Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Domaci orah, proizvodnja

Domaci orah, proizvodnja

Ratings: (0)|Views: 12,626|Likes:
Published by Senzitivni Brko

More info:

Published by: Senzitivni Brko on Jan 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

 
 
PROGRAMPROIZVODNJA SADNOG MATERIJALAI PODIZANJE ZASADA DOMAEG ORAHA
Ć
 
1.UVOD
Domai (obian, persijski ili grki) orah je u Srbiji autohtona vrsta drvea. Od
ć č č ć
 prirode se javlja u šumskim sastojanama Kine, Indije, Avganistana, Irana, podruja
č
 Kavkaza i Krima, Turske i Balkanskog poluostrva. Kao kultivisana vrsta zbogkvalitetnih plodova gajio se još u antiko vreme. Orah je poeo prvo da se gaji u Kini,
č č
 zatim u Japanu i Indiji, a zatim i u podruju Mediterana.
č
Kod nas se orah gaji do 1.000 metara nadmorske visine.Iako ima izuzetno veliki znaaj u voarstvu i proizvodnji visokorodnog drveta
č ć
 izuzetno cenjenog u proizvodnji furnira, njegovo gajenje je vrlo ogranieno, tako da
č
 se ne zadovoljavaju ni potrebe domaeg tržišta.
ć
Podizanje zasada oraha može da se vrši kalemljenim sadnicama visokorodnihsorti ili sadnicama proizvedenim generativnim putem iz semena selekcionisanih sorti.Pri izboru sorti prednost treba dati "kasnim" sortama koje ispoljavaju veu
ć
 otpornost na pozne mrazeve.Unapreenjem proizvodnje domaeg oraha mogu da se ostvare znaajni
đ ć č
 ekonomski rezultati, ukljuujui i znaajne mogunosti deviznog prihoda, imajui u
č ć č ć ć
 vidu da je i svetsko tržište nedovono snabdeveno plodovima i drvetom oraha i dapostoje praktino neograniene mogunosti izvoza.
č č ć
2.UPOTREBNA VREDNOST VRSTE
Orah je veoma, ali ipak nedovoljno, rasprostranjena vrsta drveta u Jugoslaviji.Velikog je znaaja kao vrsta što proizilazi iz njegove višenamenske upotrebe. Plod
č
 mu je bogat vitaminima, mineralnim materijama (3%), uljem (50‡80%),belanevinama (12‡25%), a kaloriniji je od goveeg mesa više od tri puta. Orahovo
č č đ
 drvo je veoma skupoceno, a furnir mu se nalazi meu najkvalitetnijim. Upotrebnu
đ
 vrednost imaju i zeleni plodovi i njihov omota, kao i list i kora oraha. Plantaže oraha
č
 daju 1.500‡2.000 kg orahovog jezgra po hektaru, što njegovo gajenje ini veoma
č
 rentabilnim.
3.EKOLOGIJA VRSTE
a)
Zahtevi prema zemljištu
. Najpogodnija zemljišta za uspevanje oraha su duboka,plodna zemljišta s dobrim vodno-vazdušnim režimom kao što su ernozemi i
č
 aluvijalni nanosi. U odnosu na kiselost zemljišta nije veliki probira, pa raste na
č
 zemljištima iji je pH u rasponu od 4,5 do 9. Najpogodnija je neutralna ili slabo
č
 alkalna reakcija (pH 7‡7,5). Dovoljno plodno zemljište je ono koje sadrži preko3% humusa, 250‡300 ppm lakousvojivog kalijuma, 80‡100 ppm fosfora i 6‡8ppm lakousvojivog gva. Alkalne soli ne podosi. Koren orha u suvom
ć
 skeletnom i manje plodnom zemljištu prodire znatno dublje nego u plodnom(glavna masa korena u plodnom zemljištu razvija se u sloju izmeu 10‡60 cm
đ
 (80%). Glavni koren prodire u dubinu od 3‡6 m i više (jednogodišnji sejanci imaju4,4 duži koren od visine stabla). Treba voditi rauna i o tome da je korenov sistem
č
 oraha aktivan i u vreme mirovanja, tako da azotna ubriva možemo u zemljište
đ
 unositi ve u martu mesecu.
ć
 
b)
Zahtevi prema klimi.
Toplota, svetlost, vlažnost i strujanje vazduha su faktori kojiodreuju klimu pogodnu za gajenje oraha i svaki od njih ima veliki uticaj na
đ
 uspevanje oraha.
Temperatura.
Za kretanje vegetacije potrebna mu je znatno vea suma
ć
 godišnjih temperatura nego drugim vonim vrstama (za otvaranje pupoljaka
ć
 229,8C, za cvetanje 435,ºC za desetogodišnji period). U tom smislu orahnajbolje uspeva u toplijim reonima (vinogradska zona). Na uspevanje i rodnostnajve utiu mrazevi, a manje visoke temperature (kasni proleni mrazevi
č ć
 uništavaju mlade plodove ve na ‡1ºC, mladare u prvoj fazi porasta na ‡2ºC,
ć
 a otvorene muške cvetove na ‡3ºC, polen izdržava temperaturu do ‡8ºC).Izmrzavanje debala mladih stabala može se spreiti privršivanjem kolca sa
č č ć
  južne strane (zbog visokih temperaturnih kolebanja) i kreenjem u kasnijim
č
 godinama.
Svetlost.
Kao heliofitna vrsta koristi direktnu i difuznu svetlost. Pri nedovoljnojosvetljenosti kruna se izdužuje i orah više raste u visinu (što je sa šumarskogaspekta korisna injenica).
č
Voda.
Sa manjkom vlage u zemljištu porast mladara je usporen, oplodnja izametanje plodova slabiji, usporava se porast plodova i slabi formiranje idiferencijranje cvetnih zaetaka (posebno je nezgodno ako se suša javi u junu
č
 i avgustu). U zasadima treba obezbediti 250‡300 mm vode (tj. 2.500‡3.000 m
3
vode/ha) u vreme suše. Takoe su štetne visoke pidzemne vode i stajae
đ ć
 vode. Optimalna vlažnost vazduha za orah je 50‡60%.
Vetar.
Orahu odgovaraju promajna mesta (radi oprašivanja i spreavanja
č
 gljivinih i drugih oboljenja.
č
Od prirode se orah javlja u zajednicama
Juglando-Platanetum 
orientalis (uMakedoniji) i
Celto-Juglandetum 
(na podruju erdapa).
č Đ
4.FENOLOGIJA VRSTE
Vegetacija, u zavisnosti od ekoloških uslova, tipova i sorti oraha, poinje u
č
 martu (kod veine u aprilu ili poetkom maja), a završava se u oktobru (kod nekih i u
ć č
 novembru). Cvetanje, nakon izduživanja i otvaranja resa (muških cvetova), poinje u
č
 toku aprila (poetkom maja) i traje 5‡7 dana (za muške cvetove), tj. 7‡10 dana (za
č
 ženske) i traje, za sve cvetove na jednom stablu, 2‡3 nedelje (dobar urod jeomoguen ako je oprašeno ženskih cvetova). Oplodnja nastaje 2‡4 dana nakon
ć
 oprašivanja, a za potpun razvoj plodova potrebno je 130‡150 dana (tj. dozrevaju uoktobru mesecu) nakon ega se sakuplja. S obzirom da tipovi i sorte oraha cvetaju u
č
 aprilu, maju, pa ak i u junu, i da je jako izražena dihogamija (uglavnom protandrija),
č
 za redovne i visoke prinose treba odabrati sorte s kraom vegetacijom (zbog mraza) i
ć
 one koje se meusobno dobro oprašuju.
đ
5.KARAKTERISTIKE SEMENA (PLODA) I MANIPULACIJA
Plod je koštunica (okrugla do eliptina), egzokarpa tamnosmee boje, po
č đ
 sazrevanju se odvaja od drvenastog endokarpa.

Activity (42)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Petar Drača added this note
orah
smiks23 liked this
riciricci liked this
Igor Dulic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->