Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23007, 12.1.2011]

Oslobođenje [broj 23007, 12.1.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 355|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2013

pdf

text

original

 
Nakon izbora delega ta iz Srednjobosanskog kan tona
OSLOBO\ENJE
SRIJEDA 
, 12. 1. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.007Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Konsti tui{e se no vi saziv Doma naroda
DANAS PRILOG
3. strana
Stranke u dr`avnom Parlamentu
No vi rok 17. januar
Foto: D`enan KRIJE[TORAC
2. strana
Mu jo Had`iomero vi}
Dr`imose samoUs ta va
5. strana
NOVO/STARO UDRU@ENJE NOVINARA U RS-u
Milkica Milojevi}:
Jediniar{ini su standardi profesije
Borka Rudi}:
Njihov stil sula` i destrukci ja
Dragan Jerini}:
Principi,a ne Dodik
6-7. strana
 
OSLOBO\ENJE
srijeda, 12. januar 2011. godine
U @I@I
2
TelefonskasjednicaVladeFBiH
Luka~u ~in gla vnoggeneralnog inspektora
Na ju~era{njojteleonskojsjednici, ede- ralnaVlada je dodi jelila~in gla vnoggene- ralnoginspektorapolici jeDraganuLu- ka~u, no voimeno vanomdirektoruUpra ve polici jeFBiH. Luka~ je unkci judirektora UP- apreuzeo6. decembra, a ~in gla vnoggene- ralnoginspektoradodjelju je mu se od 7. de- cembra. Vladajedoni jelauredbu o nastav ku obav ljanjapru`anjausluga u zra~nojplo-  vidbi u okviruunkci jaFBiH. Ciljuredbe je omogu}avanjeederalnojDirekci ji za ci vil- nozrakoplov stvo(FEDCAD) nasta vak  pru`anjauslugaprilazne i aerodromske kontrolezra~nogprometa do usposta ve agenci je za pru`anjeusluga u zra~nojplo-  vidbi BiH (BH ANSA).Ova agenci ja na dr`a vnojrazini jo{ ni je uspostav ljena, iako je Zakonko jiregulira njezinudjelatnost na snazi od sedmog mjeseca2009.- S obzirom na potrebuosiguranjapredu-  vjeta za rad me|unarodnihaerodroma u Sa- ra je vu, Tuzli i Mostaru, VladaFBiH jedoni-  jelauredbuko ja ima pri vremenikarakter i na snazi}e bitido usposta ve BH ANSA. Vla- da je ju~erujednoprodu`ilaprimjenuPra-  vilnika o ut vr|ivanjuposlo va u FEDCAD- u ko jim se pla}euposlenihuve}ava juzbog posebnihuvjetarada i odgo vornosti, sa- op}eno je nakonsjednice. Ut vr|eni supri jedloziodluka o prihva}anju zadu`enjaFBiH po kreditnomsporazumu izme|u BiH i UniCreditbankeAustria AG, u iznosu3.229.012 eura za JU Op}abolnica “Prim. dr.AbdulahNaka{“, ~iji dio }e koris- titi i KCUS, te po sporazumu o kreditu izme|u BiH i UniCreditBankAustria AG, u iznosu2.185.092 eura, za KJKP Rad Sara je-  voko jemorapot vrditiParlamentFBiH.
VIJESTI
Pra vosudnidjelatnici u BiH izlo`enisu straho vitimpritisci- ma, rekao je ju~er u Mostaru MiloradNov ko vi}, predsjednik   Visokogsudskog i tu`iteljskog  vi je}a(VSTV). Nov ko vi} je ti je- komsve~anostidodjelecertif- kata i donaci jeUSAID-a kazao kako}e se pra vosudnareorma u BiH nasta vitiusprkosbrojnim zaprekama s ko jima se pra vo- su|esuo~ava.
Finansijska neovisnost
- U proteklihnekolikogodina, kolikotra jepra vosudnareor- ma, naglasak je bio na sudo vi- mako ji su danasmateri jalno- tehni~ki,te kadrov skidobro opremljeni. Sada je vri jeme da se pomognetu`iteljstvima. Da- nasimamo sve ~e{}upo ja vu da tu`itelji`elepre}i na sudo ve i sve je manjekvalitetnihkandi- datako ji`elebititu`itelji. Pri je nekolikogodinapla}etu`itelji- ma su smanjene i VSTVula`enapore da se to promi jenikada se za to steknuuvjeti, izja vio je Nov ko vi}.Tako|er, istaknuo je kako}e usposta vafnancijskineovisnih sudskihinstituci jabitiod presu- dnogzna~aja u procesuosigu- ra vanjaneza visnosti bh. pra vo- su|a.- Pokrenuo sam inici jati vu za stvaranjemsamostalnih bud`etasudo va i tu`iteljsta va. Zakonskeizmjenei{le bi u tom prav cu da s vladom i parla- mentom ne prego vara jumi- nistarstvaprade, ve}da u te prego voredirek tnobudu uklju~enipredsjednicisudo-  va, gla vnitu`itelji i predsta vni- ciVSTV-a. Tako bi, kada seusvo jebud`eti za 2011. godinu, primjerice, @upanijskotu`itelj- stvo u Mostaruto~noznaloko- likosredsta va ima na raspola- ganju i moglo bi samostalnora- spolagati tim sredstvima, kazao  je Nov ko vi}. Vr{iteljdu`nostidirektora misi jeUSAID-a CraigBuck je izja viokako}e ameri~kavlada nasta vitipru`atipomo}na{oj zemlji u procesuuspostaljanja u~inko vitih i kredibilnihpra vo- sudnihinstituci ja.
USAID-ovih pet miliona
- Neometan rad ovihinstitu- ci ja je jamacneovisnosti, odgo-  vornosti i efkasnostipra vo- su|a, {to je jedan od uvjeta zapridru`enje BiH Europskojuni-  ji, rekao je Buck.Ina~e, USAID je ju~er u Mos-tarudoniraora~unalnu i ured- skumostarskomTu`iteljstvu. U okvirupetogodi{njegUSAID- ovogPro jektarazvo jasektora pra vosu|avri jednog pet mili ju- nadolara, ju~er su tu`iteljima Tu`iteljstvaFBiH te `upanij- skih i vi{ihtu`iteljsta va iz Mos- tara, [irokogBri jega, Isto~nog Sara je va, Trebinja i Gora`da, dodi jeljenicertifkati o za vr{et- kuseminara iz oblastistrate{kog i operati vnogplaniranja, fnan- cijskogmenad`menta, una- pre|enjaradnogprostora, stra- te{kogkomuniciranja te uprav - ljanjaarhi vom.
J. GUDELJ
Milorad Novko vi},
predsjednikVSTV-a
Pra vosu|e izlo`eno
pri tiscima
Pri je nekoliko godina pla}etu`iteljima susmanjene i VSTV ula`e napore da seto promi jeni kada se za to steknuuvjeti, izja vio jeNovko vi}
 SLABI KANDIDATI Danas imamo sve~e{}u po ja vu da tu`itelji `ele pre}ina sudo ve i sve jemanje kvali te tnih kandida ta ko ji `ele bi ti tu`itelji
Nasta vakkonstituira ju}esjednice Predsta vni~kogdomaParlamentar- neskup{tine BiH ni jezakazan i ne zna se kad }e biti. Predsta vnicipoli- ti~kihstranakako je~ineovaj Dom premarezultatimaoktobarskihizbo- ra ni na ju~era{njemdvoipolsatnom sastankunisuormiraliparlamentar- nuve}inu. Dogo voreno je da pri vre- menipredsjeda va ju}ikonstituira ju}e sjednicePredsta vni~kogdoma  AdnanBa{i}najkasni je do ponedje- ljka, 17. januara, odr`isastanak sa predsjednicimasvihpoliti~kihstra- naka na ko jembi trebalabitipo- nu|enarje{enja za ormiranjepar- lamentarneve}inesposobne da iza- bereruko vodstvo tog domanaj vi{eg zakonoda vnogorgana BiH, kao i da predlo`emandatara za predsjeda va-  ju}egVi je}aministara BiH.
Ni{ta od duhapromjena
- Nakonsastankako ji je imao za cilj da poku{amout vrditi da li su se stekliuslo vi za nasta vakkonstituira-  ju}esjednicePredsta vni~kogdoma, a oni se, o~igledno, nisustekli, po- uzdanomo`emore}i da od no vog duha i promjena u BiH nemani{ta, kazao je predsta vnikSBiHBeriz Belki}. Predsta vnicistranaka iz FBiHokupljenih oko SDP-ove pla- torme za usposta vuvlasti SDA, NSRB i HSP, ~ijilideri su prisustvo-  valiju~era{njemsastanku, pono vi- li su poznatistav da je vlastnu`noormirati{to pri je. - Stav SDP-a je da treba{to pri jepo`uriti s implementaci jomizborne  voljegra|ana i da nemarazloga za opstrukci je u ormiranjuvlasti na svimni voimavlasti u BiH, kazao je predsta vnik SDP-a DenisBe}iro vi}. Lider SDA SulejmanTihi}izrazio  je`aljenje{to lideriko ji su prisustvo-  valisastanku dan rani jenisuprista- li da do|u na ju~era{nji u PSBiH.- Zala`emo se za parlamentarnu  ve}inuko ja}e uklju~iti sve izbor-nepobjednike i podr{kustranaka iz oba entiteta i osiguratiadekva- tnuetni~kuzastupljenostkonsti- tuti vnihnaroda, kazao je Tihi}. On je naglasio da “ve}inamora imatikvalitetnuetni~ku, ne samo matemati~kuve}inu“. ZvonkoJuri{i}, lider HSP-a, sma- tra dapotpisniceplatormeima ju i etni~ku i matemati~kuve}inu u Predsta vni~komdomuPSBiH iz FBiH, ko ju~ini17 poslanika. - Ov dje se jednopri~a, a na tere- nu se radine{todrugo, sve zbogbo-  jaznipo jedinaca da ne}ebiti dio iz-  vr{nevlasti, naglasio je Juri{i}, obja- sniv {ikakoni jedobrapraksa da se sjednicekantonalnihskup{tina odr`ava ju pod pri jetnjombombama. Bo`oLjubi}, predsjednik HDZ-a 1990, optu`io je predsta vnike“nekih stranaka“ da se pona{a ju “kao da izborinisuza vr{eni ili kao da se sprema ju za izvanredneizbore“. Predsto je}isastanaklidera u PSBiH po njemutrebaiskoristiti da se do|e do dogo vora o ve}iniko ja}e imati kapacitet da iznesepotrebnereor- meuklju~uju}iusta vnu, i ko ja}e “uklju~ivative}inskilegitimitetsva- kog do tri konstituti vnanaroda“. MladenIvanko vi}Li jano vi}, pred- sjednikNSRB-a, kazao je da ni je dobioodgo voreSNSD-a i SDS-a zbog~egabojkotira juizborruko vod- stvaPredsta vni~kogdomaPSBiH i tako ne dozvolja va junasta vakkon- stituira ju}esjednice.
Ko je spreman, a ko ni je
DragoKalabi} iz SNSD-a je nagla- sio je kako su stranke iz RS-a spre- mne da odmahormira juve}inu, ali da “o~itostranke iz FBiHnisuspre- mne na to” i da “ima jo{ mnogone-ri je{enihpitanjame|unjima“. Predsta vnik HDZ-a BiH Niko Lozan~i} je upozorio da “odre|eni brojpoliti~kihstranakanasto ji da konstituiraparlamentarnu  ve}inu sa jednimbro jemizbornih gubitnika“.
 S. [e.
 Stranke u dr`a vnom Parlamen tu
Vri eme je da se pomogne
tu`iteljstvima
No vi rok 17. januar
Ju~erni{tani jedogo voreno, no visastanakovaj put sa predsjednicimastranaka u Predsta vni~kom domuPSBiH
Dvo polsa no (ne)ugodno}askanje
Fo o: D`. KRI E[TORAC
 
Zagreb i Beograd
Dragan ^ovi} i dr. Bo`oLjubi} najavili su danassastanke u Zagrebu, a ukuloarima se pominjalo da }ei Dodik u Beograd.
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
srijeda, 12. januar 2011. godine
3
Ivo Josipo vi} Iz vje{taj MKG-aIze tbego vi}- Moj`ita Predsjedni{ tvo BiH
Bez mi je{anja u BiH
Bosna i Hercego vinaje pri jateljska dr`avaRepublikeHrvatske~ijusu verenost Hrvatskaapsolutnopodr`ava. Hrvatska nemanikakvihambici jami je{ati se u unutarnjeposlo veBosne i Hercego vine, re~eno je ju~er u Uredupredsjednika RepublikeHrvatske za Sara je vo-x.com. “Politi~kestranke i politi~ariBosne i Her- cego vinenoseodgo vornost za `ivot i rad u Bosni i Hercego vini i oni }e doni jetiodgo-  vara ju}eodluke. Ono {to Hrvatskuzanima  je dobrasuradnja i ono nara vno o ~emu Hrvatskavodira~una je jednakopra vnost hrvatskognaroda kao jednog od tri konsti- tuti vnanaroda u Bosni i Hercego vini“, sa- op}eno je iz predsjedniko vaUreda.
Po vla~enjeOHR-a u 2011?
^lanice EU treba da u~ine da 2011. budego- dinakada}e vode}ume|unarodnuulogu u BiH imatiosna`enadelegaci ja EU umjesto OHR-a, ko jitreba da se po vu~e iz doma}epo- litike, stav je Me|unarodnekriznegrupe (MKG).U iz vje{ta ju MKG-a pod naslo vom “BiH: Evropskovri jeme za reago vanje“, na vo- di se da je BiH prerasla OHR, ustanoljen1995. godinenakonDejtonskogsporazuma i stva- ranjePIC-a. - BiH jepotrebnatehni~kapo- mo} i politi~kovo|stvo EU da bi postala pouzdankandidat za ~lanstvo u evrop- skombloku, a ne me|unarodninadgle- dnik, isti~e se u iz vje{ta ju.
Formiranje vlas ti u in teresu svih
^lanPredsjedni{tva BiH BakirIzetbego-  vi}primio je ambasadoraSlo va~keRepu- blike u BiH Mirosla vaMoj`itu. Ambasador  je ~estitaoIzetbego vi}uizbor na du`nost ~lanaPredsjedni{tva BiH te mu preniopoz- dra veslo va~kogministravanjskihposlo-  vaMikula{aDzurinde. Na sastanku je bi- logo vora o politi~kojsituaci ji u BiH, kao i potrebiunapre|enjaodnosa BiHsa zemlja- maVi{egradske~etvorke. Sago vornici su se slo`ili da bi procesizgradnjekoalici ja na svimni voimavlasti u BiH trebaloubrzati  jer je to u interesusvih, saop}eno je iz Ize- tbego vi}evogkabineta.
Radmano vi} s ambasadorima
Predsjeda va ju}iPredsjedni{tva BiH Ne- boj{aRadmano vi}primio je ju~er, u odvo-  jenimsusretima, ambasadoraRuskeFede- raci je u BiH AleksandraBocanHar~enka, ambasadoraMa|arske u BiH LaszlaTotha, ambasadoraGr~ke u BiH ProkopiusaMan- zuranisa i ambasadoraCrneGore u BiH Dra- gana\uro vi}a. Temesusretabile su unu- tra{njeprilike u BiH, procesormiranja  vlasti na svimni voima u BiH, kao i evropski put BiH. Na sastankusruskimambasado- romrazmi jenjena sumi{ljenja o radu PIC- a, neslaganjuko jeposto jiunutar PIC-a, te o izdvo jenommi{ljenjuRuskeFederaci je.
U @I@I
Konstituira ju}asjednicano vog sazi vaDomanarodaParlamenta FBiHmogla bi se odr`atiposljednje sedmicejanuara (27. ili 28.). Ovo je za Oslobo|enjeju~erpot vrdioIzmirHad`iav di}, sekretarDomanaroda ParlamentaFBiH. Kakodozna jemo, sa~ekat}e se da Centralnaizbornakomisi ja BiH iz-  vr{idodjelumandata, a {to bi se tre- balodesitidanas(sri jeda) za {estde- legata/izaslanika iz Srednjobosan- skogkantona u Dom narodaParla- mentaFBiH, ko ji su te{kommukom izabrani na sjedniciskup{tine u ponedjeljak.
Izabrana ve}ina u klubo vima
Tada bi u no visazivDomanaro- daParlamentaFBiHbiloimeno va- no 36 od ukupno58 delegata/izasla- nika, {to bi bilodo voljno da se to za- konoda vnoti jelokonstitui{e. Ovo uprkos~injenici da procesizborade- legata/izaslanika jo{ ni je ni zapo~eo u ~etirikantona- Hercego va~ko-ne- retvanskom, Posav skom, Zapadno- hercego va~kom i Kantonu10 (Li-  vanjskom), odakleukupnotreba da budeimeno vano17 predsta vnika u Dom narodaParlamentaFBiH. S obziromna to da u prvomkru- guizbora u Tuzlanskomkantonuni- suimeno vana dva delegata iz reda ostalih jer ih ni jebilome|uizabra- nimposlanicima, isto kao i u Ze- ni~ko-dobojskomjednog iz reda ostalih i jednog iz srpskognaroda, te  jednogpredsta vnikasrpskogna- roda iz KantonaSara je vonjihov  izbor}e se pono viti. Ovih pet nedos- ta ju}ihdelegata bit }e izabrano, naime, nakon{to se okon~aproces izboradelegata i u preostala~etiri kantona, a u ko jimbudedo voljno njiho vihpredsta vnika. Ina~e, premadosada{njimre- zultatimaizbora za Dom naroda ParlamentaFBiH(uklju~uju}i SBK, ko ji tek treba da se verifcira) naj vi- {edelegataizabrano je u Klubbo{- nja~kognaroda 13 (od ukupno17), Klubsrpskognaroda 11, a u Klubhrvatskognarodade vet, dok je od sedam iz redaostalihimeno vano njih tri.Naj vi{e do sadaizabranihdelega- ta/izaslanika ima SDP i to 19 (osam Srba, pet Bo{njaka, ~etiriHrvata i je- dnogostalog), te SDA ko ja ima {est delegatako ji su svi Bo{njaci. HDZBiH ima do sadaizabrana tri izaslanika(Hrvata), isto kao i SBB (dva Bo{njaka i jednog iz redaosta- lih), dok NSRB ima dva delegata - po  jednog iz hrvatskog i srpskognaro- da. Po jednogdelegata/izaslanika do sada su priskrbili DNZ (Hrvat), Na- {astranka(Srbin), te BOSS (iz redaostalih).- Predsjeda va ju}idosada{njeg DomanarodaStjepanKre{i} (HDZ 1990) veoma je raspolo`en da se konstituira ju}asjednicaodr`i u no-  vomsazi vu. Mi }emooba vitikonsul- taci je sa CIK-om, nakon~ega}emo odlu~iti o sazi vanjusjednice. U skladu sa Poslo vnikomDomanaro- daParlamentaFBiH,36 do sadaiza- branihdelegata je do voljna, kvalif- ko vanave}inaverifciranihmanda- takako bi to zakonoda vnoti jelobi- lokonstituisano, zasjedalo i dono- siloodluke. Ne vidimrazlogaza{to bi FBiHbilatalaconihko ji su pro- biliusta vneroko ve za izbordelega- ta/izaslanika, oci jenio je Had`iav di}.
Odluke i sa tri glasa
On jena veokako ne bi biloprvi put da se Dom narodaParlamenta FBiHkonstitui{e bez svih58 delega- ta/izaslanika te podsjetio da su rani-  jisazi viormirani bez osamdelega- tasrpskognarodako ji su se biralina- knadno, u ponov ljenomprocesu. - Nemaprepreka ni za dono{enje odluka u DomunarodaParlamen- taFBiH s obziromna to da se one do- noseve}inom od ukupnogbro ja prisutnihdelegata. Bilo je situaci ja u mandatu2002-2006. u ko jem smo usva jaliakte sa ukupno25 delegata i oni su bilivaljani s obzirom na to da  je to bilado voljnave}ina. Odluka o reormiodbraneusvo jena je sa sa- mo tri glasa za delegatasrpskogna- roda i ni jebilonikakvogsporenja oko toga. Samokada se radi o pitanjima od vitalnognacionalnoginteresa, po- trebna je ve}inaglaso vapredsta vni- kakluba. Dakle, u ovomslu~aju, ni- ko od naroda ne bi bio o{te}en, za- klju~io je Had`iav di}.Ina~e, usta vniroko vi za izborde- legata/izaslanika u Dom naroda ParlamentaFBiHistekli su 23. no-  vembra, odnosnopri jeskoro~ak 40 dana, na {to je u vi{ena vrataupo- zora vao i CIKBiH. Kantonalneskup- {tinebile su oba vezne u roku od 20 dana od danaobjav lji vanjarezulta- taop}ihizboraokon~atiovajproces,a to do sada jo{ nisu ne samou~ini- linego ni zapo~eli HNK, PK, ZHK iLK, {to se tuma~i kao na jav ljenablo- kada HDZ-a BiH,jer se upra vo izovihkantona u Dom narodabira ukupno jo{ osamizaslanika iz hrvat- skognaroda.
Almir TERZI]
Nakon pot vrde izbora delega ta iz Srednjobosanskog kan tona
Konsti tui{e se no vi saziv Doma naroda
Sjednici ko ja bi se mogla odr`ati kra jem januara bit }e prisutno 36 od ukupno 58 delegata/izaslanika ako u me|u vremenu - HNK, ZHK, PK i Li vanjski kanton ne okon~aju proces izbora
IZBOR DELEGATA ZA DOM NARODA FBiH
Ekrem Pro{i} (SDP)Esad Ba{agi} (SDA)(2)Elvira Abdi}-Jelenovi}(DNZ)(1)Mira Ljubijanki} (SDP)Mladen Loni} (SDP)(2)
(0)(1)(1) (1) (0) -
Sead ^au{evi} (SDP)Hajrudin Be}irovi} (SDP)Zahid Ba{i} (SDA)(3)Ivo Divkovi} (SDP)(1)Sla|an Ili} (SDP)Zoran Jovanovi} (SDP)(2)
(2)
(2) ostaliJasmin Smailbegovi} (SDP) Almedin Aliefendi} (SDA) Adnan Jupi} (SBB)(3)Janja Ivi} (SDP)Ivo Tadi} (HDZ BiH)(2)
Sretko Radi{i} (SDP)(1)
(1)
(1) Srbin(1) Ostali
Mustafa Kurtovi}(SDA)(1) Vesna Nemec-Klisura(SDP)(1)Daliborka Milovi}(NSRB)(1)
(0)(0)
Salko Selman(SDA)(1)Mirko Batini} (HDZ BiH)Radoje Vidovi} (HDZ BiH)Karolina Pavlovi} (NSRB)(3)Nikola Simi} (SDP)(1)
(0)(1)(3) (1) (1)(-)(1)(2) (1) (0)(-)
HankaVajzovi} (SDP) Amir Zuki} (SDA)D`evad Rad`o (SBB)(3)Ivan Brigi} (SDP)(1)Mirjana Mali} (SDP)Branislav Crnogorac (SDP)Mira Juri} (SDP)Predrag Kojovi} (NS-NSP)(5)Segmedina Srna -Bajramovi} (SDP)Esed Radelja{ (BOSS)(2)(1)Srbin AmelHad`iabdi}(SBB)(1)
Kanton Bo{njaci Hrvati Srbi OstaliUnsko-sanskikantonPosavski kanton
(jo{ nije izvr{en izbor)
TuzlanskikantonZeni~ko-dobojskikantonBPK – Gora`deSrednjobosanskikanton
(jo{ nijeverificiran izbor)
HNK
(jo{ nijeizvr{en izbor)
ZHK
(jo{ nijeizvr{en izbor)
(1)(2) (1)(0)(-)
Kanton 10KantonSarajevo
(0)
Nedostaje/ nema poslanika

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Edina Ahmagic liked this
Amy Duncan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->