Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 4313, 25.9.2007]

Dnevni avaz [broj 4313, 25.9.2007]

Ratings: (0)|Views: 530 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2013

pdf

text

original

 
 Mapa mosta kopno - Pelje{ac: BiH tra`i prvo dogovor o granici 
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
utorak, 25. 9. 2007.
Sarajevo
Godina XII
Broj 4313
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
 
HUSREF MUSEMI]
Za silunije bilorazloga
MAGLAJ
PoginuomotociklistaSenad Begi}
HAP[ENJA U LUKAVCU
Snimalimaloljetnice,pa prijetili
 Kolona sa pratnjom direktora Hejdena napu{ta hotel „Radon Plaza“ i ide ka aerodromu Sarajevo
(Foto: F. Fo~o)
[ta je u Sarajevu radio Majkl Hejden
Slijede razgovori stranaka
’Avaz’ saznaje
Sastanak Silajd`i}a, Tihi}a, ^ovi}a i Ljubi}a u petak 
SBiH i SDA pri kraju izrade platforme o reformi UstavaBiH
Mnogo sli~nosti sa Deklaracijom hrvatskih stranaka
Za{tita kolektivnih prava
   4   6 .  s   t  r .
Znakovita dvodnevnaposjeta direktora CIA-e
   3 .  s   t  r .
L
ideri Stranke za BiH,SDA, HDZ BiH i HDZ1990 Haris Silajd`i},Sulejman Tihi}, Dra-gan ^ovi} i Bo`o Ljubi} sastat }ese u petak u Fojnici gdje }e ra-zgovarati o ustavnim promjena-ma u BiH.Ovu informaciju „Dnevnomavazu“ ju~er je otkrio predsje-dnik SDA Tihi}. On nam je po-tvrdio i da je pri kraju izrada na-crta platforme o reformi UstavaBiH koju pripremaju njegova, teStranka za BiH.
 5. strana
'6+4+.+&'4#
7(1,0+%+1756#87
I za  k u l isa
Irak:Jedinica Oru`anih snaga BiH
/'&#.,'0#+/81,0+%+/#
   7 .  s   t  r  a  n  a
Hrvatska i ne zna da seBiH protivi gradnji mosta
   4 .  s   t  r .
 Hejden: Posebne mjere sigurnosti 
 30. strana 29. strana
Pelje{ac:Susjedi najavili po~etak projekta
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,25. septembar/rujan 2007.
2
Na tre}oj rundi pregovora o re-formi policije ju~er su u zgradiOHR-a u Sarajevu eksperti SBiH,SDA, SNSD-a, HDZBiH, HDZ-a1990, PDP-a, SDP-a i SDS-a po-ku{avali do}i do dogovora o fu-nkcioniranju budu}e policije, ra-du policijskih odbora i direkcije zapoliciju, ali je jedino postignuta sa-glasnost o principima me|unaro-dne saradnje policijske strukture.
Pesimisti~ne izjave
Razgovori }e biti nastavljenisutra u Banjoj Luci, a o~ekuje seda na dnevni red do|u te{ka pita-nja. No, sude}i prema ju~era-{njim izjavama u~esnika sasta-nka, malo je vjerovatno da }e sedo 30. septembra, koji je me|una-rodna zajednica postavila kaorok, posti}i dogovor.- Kako se nismo lako dogovor-ili ni o temama koje su, prema pr-ocjeni autora Protokola, lak{a,onda ne mo`e biti saglasnosti nina onim te`im - izjavio je Slobo-dan Nagradi} iz PDP-a.Predstavnik SDA [emsudinMehmedovi}, nezadovoljan spor-im tempom razgovora, rekao je dasu najte`a pitanja bud`etiranjapolicije i organizacije lokalnihpolicijskih oblasti ostavljena zakraj, a da ona svakako trebaju po-liti~ku odluku strana~kih lidera.- Imali smo dobar radni mate-rijal na koji nisam imao primje-dbi. No, to se ne odnosi ni na po-lovinu posla i mislim da }e se i naovom ekspertnom nivou te{kodo}i do dogovora. Uvijek imaopstrukcija. Stranke iz RS i danas(ju~er) su na svaku ta~ku imaleprimjedbe. Stekao sam dojam da`ele dobiti na vremenu i da zaka-snimo - ka`e Mehmedovi}.
Tok pregovora
I Sejfudin Had`i} iz SBiHju~er nam je kratko rekao da ozbi-ljnija tematika tek predstoji.Ovim razgovorima kao po-smatra~i prisustvuju i predsta-vnici Ameri~ke ambasade uBiH te EUPM-a. Kako „Avaz“saznaje, u~esnici pregovora uime OHR-a ne uklju~uju se u di-skusije s doma}im ekspertima,nego saslu{aju primjedbe, ponu-de ih na usvajanje, a ako je biloko protiv, konstatira se da nemasaglasnosti i prelazi na sljede}uta~ku.
 M. KUKAN 
OHR: Spor tempo razgovora o klju~noj reformi 
(Foto: I. [ebalj)
Sasi i Dodik: Istaknuta va`nost predstoje}ih reformi 
(Foto: M. Lugi})
Ministar unutra{njih poslo-va RS Stanislav ^a|o, koji je ra-zgovorima prisustvovao u imeSNSD-a, nije `elio davati izjave,poru~iv{i tek da }e biti dobardoma}in na sastanku u BanjojLuci. Mileta Vukovi} iz SDS-aodbacio je optu`be da stranke izRS opstruiraju proces, ustvr-div{i da su stranke iz FBiH tekoje stalnim osporavanjem sr-pskih prijedloga ko~e reformu.
^a|o: Bit }u dobar doma}in
Kontrastav
 Zoran Milanovi}, predsjednik SDP-a Hrvatske Ivo Sanader, predsjednik  HDZ-a Hrvatske
- HDZ se zala`e za slobo-dno tr`i{te i ne}emo dopustitipovratak planskoj i socijali-sti~koj privredi.- Odbacujem optu`be daSDP svojom gospodarskompolitikom `eli vratiti Hrva-tsku u socijalizam.Mijo Kre{i} u ime HDZBiH izjavio je da je za ovu stra-nku prijedlog visokog predsta-vnika Miroslava Laj~aka i daljedobra osnova za dogovor. Sli-~nog stava je i Niko Grube{i} izHDZ-a 1990, ali je on dodao ida su opstrukcije prisutne te dane smatra da one dolaze od stra-naka iz FBiH.
Dva HDZ-a isto misle
Reforma policije
Rok vjerovatno ne}e biti ispo{tovan
Sutra u Banjoj Lucio te{kim pitanjima
Ju~er su eksperti jedino postigli saglasnost o me|unarodnoj saradnji
Me|usobne optu`be o opstrukcijama se nastavljaju
[ef monitoring misije Vije}aEvrope Kimo Sasi (Kimmo) sa-stao se ju~er u Banjoj Luci s pre-mijerom RS Miloradom Dodi-kom i predsjednikom NSRSIgorom Radoji~i}em, s kojima jerazgovarao o reformama policijei Ustava BiH.- Naglasio sam koliko je va-`na ustavna reforma BiH i po{ti-vanje prava svih naroda. Ta-ko|er, mora postojati efikasnapolicijska struktura koja moraodr`ati povjerenje gra|ana i vrlo~esto to se de{ava na lokalnomnivou - kazao je Sasi i dodao da uevropskim zemljama postoje ra-zli~iti modeli organizacije poli-cije, ali da kooperacija me|usvim policijskim strukturamamora biti efikasna i ne smije bitirazdora.On je naglasio da je Evro-pska unija (EU) postavila svojeuvjete te da se reforme morajuprovesti unutar BiH, ali i damora postojati dijalog sa EU.Dodik i Radoji~i} ocijenili su daje RS opredijeljena za evropskeintegracije te da je BiH na tomputu ostvarila veliki napredak.Premijer RS iznio je stav da re-zolucija koja je donesena u Vi-je}u Evrope, a preporu~uje uki-danje entitetskog glasanja, nijebila dobra i ~esto je zloupotre-bljavana.On je kao glavnog krivca zaneuspjele pregovore o reformipolicije ocijenio biv{eg visokogpredstavnika Pedija E{dauna(Paddy Ashdown).- Apelujem na evropsku mi-siju da se situacija relaksira i dana onim stvarima koje nisu spo-rne, napravimo sporazum i kre-nemo ka evroatlantskim integr-acijama - istakao je Dodik, po-navljaju}i da zakonodavne na-dle`nosti na dr`avnom nivou nemoraju zna~iti ukidanje policijeRS, ~ija pozicija mora biti jasnodefinirana.
 B. SPASENI]
Dodik i Radoji~i} nakon razgovora sa Sasijem
Pozicija policije RSmora biti definirana
Opredjeljenje RS za evropske integracije
Dodik je izrazio spremnostpoliti~kih predstavnika RS dau~estvuju u razgovorima oustavnim promjenama i ocije-nio da aprilski paket definiti-vno nema podr{ku te da je po-treban novi prijedlog.
Aprilski paketje mrtav
^lanovi Centralne izbornekomisije i Udru`enja izbornihslu`benika u BiH predstavit }edanas poslanicima NSRS osno-ve i implikacije Zakona o suko-bu interesa, javila je Fena.Nakon toga poslanici }e nasta-viti raspravu o preostalim ta~ka-ma dnevnog reda, me|u kojima jei Izvje{taj o radu MUP-a RS za pr-vih {est mjeseci ove godine. Ra-zmatrat }e i Izvje{taj o saradnjiinstitucija RS s Ha{kim tribuna-lom.Sutra }e se poslanicima obra-titi visoki predstavnik me|una-rodne zajednice Miroslav La-j~ak. Njegov govor predvi|en jeza 11 sati, nakon ~ega bi posla-nici bili u prilici da Laj~aku po-stavljaju pitanja.
Sjednica Narodne skup{tine RS
Laj~ak se obra}a poslanicima
Nakon govora bit }e omogu}eno i postavljanje pitanja visokom predstavniku
 Laj~ak: Prvi put u NSRS
Delegacija monitoring misi-je Parlamentarne skup{tine Vi-je}a Evrope susrela se sino} uhotelu „Bevanda“ u Mostaru spredsjednikom HDZBiH Dra-ganom ^ovi}em.Na sastanku je bilo rije~i oreformi Ustava BiH, reformi po-licije i napretku u ispunjavanjupostprijemnih uvjeta na{e ze-mlje prema Vije}u Evrope. Ka-ko je za „Dnevni avaz“ kazao {ef ove misije Kimo Sasi (Kimmo),na sastanku sa ^ovi}em razgo-varalo se i o federalizaciji BiH.- Razgovarali smo i o tomprijedlogu, ideja je veoma inter-esantna. Me|utim, ~ini mi se da}e mnogo lak{e biti krenuti da-lje s aprilskim paketom usta-vnih promjena, kao prvi korak -rekao je Sasi.
 F. V.
Susret ^ovi}a s monitoring misijom VE
Sasi: Ideja o federalizacijiveoma je interesantna
 
 Pi{e: Oleg LOKMI] (oleg
@
 avaz.ba)
Ukinitenogomet!
Igra~i i treneri, sudije i navija~i, predsjedniciklubova i ~elnici saveza, policija, kao da setakmi~e ko }e nam vi{e ogaditi bh. nogomet 
Ako je neko mislio da gore ne mo`e, prevario se. Mo`e, iteka-ko mo`e. U bh. nogometu uvijek ima gore od goreg.Nakon bombe koju su bacili @eljini navija~i i ganjanja arbita-ra po zeni~kom Bilinom polju, preko istrage o pronevjeri novca udr`avnom savezu, prijetnji zatvorima i sudovima, pa brojnih su-dijskih kra|a i navija~kih izgreda i ko zna ~ega sve ne u nepunadva mjeseca otkako je po~ela nova nogometna sezona, do~ekalismo da nam na stadionima policija privodi trenere, igra~e i ~el-nike klubova!Za ovu pri~u nije toliko va`na historija odnosa izme|u Saraje-va i Posu{ja, odnosno Mirze Me{i}a i njegovog biv{eg kluba iz ko-jeg je i pre{ao na Ko{evo.Nije bitno ni to ko je prvi po~eo tu~u na Mokrom docu, da lipredsjednik doma}eg kluba Ante Bo{njak, njegov saradnik uUpravi Petar Bunti} ili gostuju}i igra~ Mirza Me{i}. Neva`na je iuloga trenera Husrefa Musemi}a i ostalih igra~a Sarajeva.Nije presudno ni to da li je policija imala povoda za interve-nciju, odnosno da li je prekora~ila ovla{tenja kada je palicama za-vodila red u svla~ionici Sarajeva. Sve su to stvari o kojima semo`e pri~ati i o kojima, uostalom, svaki akter ima svoju verziju.No, kao {to igra nikad nije va`nija od rezultata, tako je i ovdjenajbitniji ishod posu{ke bruke.A to je ono o ~emu ju~er i danas bruji civilizirani nogometnisvijet: policija u BiH privela je trenera, igra~e i vode}e ljude dvasportska kluba koji su se sastali u prvenstvenom dvoboju tokomvikenda u kojem je na nogometnim terenima {irom svijeta obi-lje`en dan fer-pleja.I dok svijet obilje`ava duh morala i etike u nogometnoj igri,na{i igra~i i treneri, sudije i navija~i, predsjednici klubova i ~elni-ci saveza, policija i sportski mediji, dakle svi zajedno kao da se ta-kmi~e ko }e nam vi{e ogaditi doma}i nogomet.Dosta! Prestanite! Uspjeli ste.Budu}i da se izgredima na na{im stadionima i nogometnimbrukama ne vidi kraj, evo jedne molbe nadle`nima da u zakon osportu na dr`avnom nivou, koji pripremaju za usvajanje, ugradejo{ jedan ~lan: Na podru~ju Bosne i Hercegovine ukida se profe-sionalni nogomet.
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,25. septembar/rujan 2007.
3
Komentar dana
Istra`ivanje javnog mnijenja
 Istra`ivanje provela Agencija „Avaz“. Ukupno jeobra|eno 300 ispitanika u Sarajevu, Banjoj Luci  i Mostaru, telefonom, metodom slu~ajnog uzorka
Pove}ati kazne za one kojiizazivaju netrpeljivost
A) DAB) NEC) Ne znam
B4% A77%C19%
I za kulisa 
 Kolona s pratnjom direktora Hejdena
(Foto: F. Fo~o)
[ta je u Sarajevu radio Majkl Hejden
 Znakovita dvodnevnaposjeta direktora CIA-e
Zvani~an susret s prvim ~ovjekom OSA-e
Ve~era u Konaku s probranimpolicijskim zvani~nicima
O~ekivane mjere sigurnosti
Direktor ameri~ke Centralneobavje{tajne agencije (CIA) ge-neral Majkl Hejden (Michael V.Hayden) zavr{io je kasno sino}svoju dvodnevnu slu`benu po-sjetu Bosni i Hercegovini i ranojutros otputovao iz Sarajeva.Vrlo je zanimljivo i vjerova-tno sadr`i svojevrsne poruke to{to je Hejden u pratnji svog do-ma}ina, direktora Obavje{tajno-sigurnosne agencije (OSA)Almira D`uve, prekju~er javnopro{etao centrom grada i pose-bno se zadr`ao na Ba{~ar{iji.^injenica da Hejden boraviu BiH puna dva dana bit }e si-gurno povod mnogobrojnimanalizama i kod nas, ali i u regi-onu i svijetu, jer je poznato dadirektori CIA-e ina~e ne putuju~esto, {to je slu~aj i s Hejdenom.Direktor CIA-e ju~er je imaoi zvani~ne razgovore s direktor-om OSA-e D`uvom, a detalji ra-zgovora, razumljivo, ne}e bitipoznati javnosti.Iza kulisa ove vrlo znakoviteposjete mo`e se otkriti da je He-jden sino} u Konaku imao zaje-dni~ku ve~eru s nekoliko vrloprobranih bh. policijskih zva-ni~nika.Uz to, povremeno su u Sara-jevu mogle biti primije}ene po-ja~ane mjere sigurnosti, koje sene pamte jo{ od dolaska biv{egpredsjednika SAD Bila Klinto-na (Bill Clinton) i pape IvanaPavla Drugog u Sarajevo.
 I. ]ATI]
 Policija na parkingu hotela
Direktor CIA-e Majkl He-jden tokom dvije no}i boravkau Sarajevu spavao je u predsje-dni~kom apartmanu hotela„Radon Plaza“.U istom hotelu bio je smje-{ten i cijeli tim koji je s njim do-putovao iz Sjedinjenih Dr`ava.Oni su zauzeli znatan dio hote-la. Uz njegovo, bilo je anga`ira-no i doma}e osiguranje, po~evod specijalaca do obavje{tajaca ipolicajaca u civilu.Prije ju~era{njih slu`benihrazgovora sa D`uvom, Hejdenje doru~kovao u rotiraju}emrestoranu „Plava prizma“, ali jeosoblje hotela odbilo pru`itiinformaciju o tome {ta je viso-ki gost naru~io.
Odsjeo u predsjedni~kom apartmanuhotela „Radon Plaza“
Njujork
Erdoan poru~io Kom{i}u
Predsjedavaju}i Predsjedni{-tva BiH @eljko Kom{i}, koji pre-dvodi delegaciju BiH na 62. za-sjedanju Generalne skup{tineUN-a, ju~er, prvog dana boravkau Njujorku, prisustvovao je spe-cijalnom zasjedanju UN-a po-sve}enom pitanju klimatskih pr-omjena, a na kojem su se okupiliskoro svi svjetski lideri.Kom{i} je u svom obra}anjuprenio stavove BiH prema ovomgoru}em pitanju.Uo~i zasjedanja Skup{tine,Kom{i} se susreo s predsjedni-cima Hrvatske i Srbije Stjepa-nom Mesi}em i Borisom Tadi}-em, crnogorskim premijerom@eljkom [turanovi}em te gener-alnim sekretarom UN-a Ban Ki-monom (Ki-moon).Kom{i} se sastao i s turskim pr-emijerom Red`epom Tajipom Er-doanom (Recep Tayyip Erdogan).Erdoan je ponovio da je BiHprijateljska zemlja, da Turska `elirazvoj svestranih odnosa s BiH,da su sekularne i sve druge vezeizuzetno dobra osnova za una-pre|ivanje ve} razvijenih odnosaizme|u dvije zemlje te da je Tur-ska spremna podr`ati put BiH uEU i NATO svim svojim kapaci-tetima, saop}eno je iz Kom{i-}evog kabineta.
S. [.
BiH ima podr{ku Turske na putu ka EU i NATO-u
 Kom{i}: Susreo se s liderima regije
PITANJE:
Mislite li da u BiH treba poo{tritikaznenu politiku kada su u pitanjuincidenti kojima se izaziva vjerska inacionalna netrpeljivost?

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
skutorka59 liked this
skutorka59 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->