Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 4314, 26.9.2007]

Dnevni avaz [broj 4314, 26.9.2007]

Ratings: (0)|Views: 389|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2013

pdf

text

original

 
 Dragomir Andan ljubi ruku Karad`i}eve k}erke Sonje
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
srijeda, 26. 9. 2007.
Sarajevo
Godina XII
Broj 4314
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
 
NOGOMET
Halilhod`i}preuzimaMarsej?
ZAVOD PIO/MIO
Isplatapenzijaod petka
NOVINARI
Blagojevi}i Mari} naRTRS?
 Istra`itelji na ulazu u {umu: Tijelo prona{ao mje{tanin koji je brao gljive
(Foto: G. Bobi})
 Vi{e od mjesec nakon nestanka Radmile Markovi}
Havijer Solana, visoki predstavnik EU
Najvi{i nivoi vlasti u EU i me|unarodnoj zajednici zabrinuti zbog konstantnog pogor{anja situacije u Bosnii Hercegovini
Unija ne}e promijeniti svoje zahtjeve
BiH je vi{e nego dobrodo{la u EU
   4   4 .  s   t  r  a  n  a
Na|en le{ 16-godi{njakinje
   3   3 .  s   t  r  a  n  a
V
isoki predstavnik EU zazajedni~ku vanjsku i si-gurnosnu politiku Ha-vijer Solana u ekskluzi-vnom razgovoru za „Dnevniavaz“ pozvao je bh. politi~are dazaborave na pro{lost i okrenu sebudu}nosti i onome {to ve}inagra|ana ove zemlje ho}e - ulazaku EU.Upozorio je politi~ke lidereda budu spremni na posljediceako se reformski proces nastaviblokirati i neophodne promjeneu zemlji i dalje odga|ati.
 5. str.
$*.+&'4+-1%-#,75'
$7&7017<'/.,'
Is trage 
Aluminij:Zahtjev kupaca Vladi FBiH
%+,'0#5647,'241$.'/ <#241&#,7
   2 .  s   t  r  a  n  a
SIPA istra`uje ratnupro{lost Andana
   3 .  s   t  r .
Ekskluzivno
 Markovi}: Dva smrtonosna hica
   6 .  s   t  r  a  n  a
9. strana
Tu`ila{tvo BiH:Dosje biv{eg {efa policije RS
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,26. septembar/rujan 2007.
2
Kontrastav
 Ra{ko Konjevi}, portparol SDP-aCrne Gore Predrag Popovi}, predsjednik NS-aCrne Gore
- Zakon o dr`avljanstvu Sr-bije koji predvi|a da niko osimte dr`ave ne mo`e znati ko jenjen dr`avljanin je ispravan.- Uzimanje dr`avljanstva Srb-ije bit }e avantura i usvajanje tak-vog zakona u Srbiji poku{aj je p-oliti~kog pritiska na Crnu Goru.Novoimenovani ambasadorSAD u BiH ^arls Ingli{ (CharlesEnglish) u BiH }e do}i u prvoj po-lovini oktobra, saznaje „Dnevniavaz“ u Ambasadi SAD u Saraje-vu. Dosada{nji ambasador DaglasMeklheni (Douglas McElhaney)pro{le sedmice oti{ao je iz BiH.Dok Ingli{ zvani~no ne pre-uzme du`nost, otpravnica po-slova Ambasade je D`udit Ce-fkin (Judith).Prije imenovanja na ambasa-dorsku du`nost Ingli{ je bio za-mjenik direktora Ureda za karije-rni razvoj i postavljenja pri Birouza kadrovska pitanja u Stejt depa-rtmentu. Od 2003. do 2006. godi-ne bio je direktor Ureda za ju`nu icentralnu Evropu pri Birou zaevropske i evroazijske poslove,gdje je bio zadu`en za odnoseSAD sa zemljama zapadnog Ba-lkana. Prije toga bio je direktorUreda za EU i regionalne poslove.Od 1998. do 2001. godine bioje zamjenik {efa Misije ambasadeSAD u Zagrebu, a od 1992. do1995. savjetnik za ekonomska pi-tanja ambasade u Budimpe{ti.Bio je i ekonomski slu`benik priambasadi u Atini od 1986. do1988. godine i konzul u Panamiod 1978. do 1980. godine.Diplomirao je na Univerzite-tu Prinston i me|unarodnu ek-onomiju na Univerzitetu Njujo-rk.
 A. M.
[ef Delegacije Evropske ko-misije u BiH Dimitris Kurkulas(Kourkoulas) izjavio je ju~er uBanjoj Luci, gdje se sastao s pre-dsjednikom RS Milanom Je-li}em, da je BiH sama sebi uvelasankcije samim tim {to odga|a ilidoprinosi odga|anju potpisivanjaSporazuma o stabilizaciji i pri-dru`ivanju s Evropskom unijom.Kurkulas je rekao da je prije-dlog visokog predstavnika uBiH Miroslava Laj~aka o refor-mi policije u skladu s tri princi-pa Evropske komisije. Kao po-zitivan pomak naveo je potpisi-vanje Sporazuma o viznimolak{icama, ratifikaciju CEF-TA-e i otvaranje grani~nog pri-jelaza u Bosanskom [amcu. Jeli} je izjavio kako neo~ekuje da bi se prema nekomeu BiH mogle poduzeti sankcijezbog nepostizanja dogovora oreformi policije i izrazio optimi-zam da }e do kraja mjeseca bitirije{eno to pitanje. Najavio je da}e RS uskoro ponuditi platfor-mu kao okvir za razgovore o re-formi Ustava BiH.- Neiznala`enje rje{enja o bu-du}oj strukturi policije usporilobi i reformu Ustava BiH - kazaoje entitetski predsjednik.
V. S.
^lanovi Koordinacionog od-bora za ekonomski razvoj i evro-pske integracije BiH ju~er su uSarajevu razmatrali novu strate-giju Svjetske banke u BiH. No-vost u odnosima s tom finansi-jskom institucijom bit }e mo-gu}nost fleksibilnijeg dizanjakredita, kao i ~injenica da Distr-ikt Br~ko prvi put pristupa por-tfoliju Svjetske banke.Bh. premijer Nikola [piri}kazao je da su na sjednici zaje-dni~kim naporima stvoreni uvje-ti da BiH u oktobru na godi{njojskup{tini Svjetske banke i MMF-a ima jedinstven pristup. Tada }ese i vidjeti kakav }e biti novi por-tfolio Svjetske banke u BiH.[piri} je naveo da postoje triscenarija za dobivanje kreditaod Svjetske banke u naredne trigodine, koji se kre}u od 90, 200pa do 500 miliona dolara.
 E. B.
Predsjednik Regulatorne age-ncije za elektri~nu energiju uFBiH (FERK) @eljko [imu-novi} ju~er u poslijepodnevnimsatima uputio je generalnom dir-ektoru „Elektroprivrede BiH“Enveru Kresi pismo u kojem fa-kti~ki zahtijeva potpunu obusta-vu prodaje eventualnih vi{kovaelektri~ne energije u narednihgodinu dana.- Elektroenergetski bilanspotreba FBiH za 2008. godinu,koji donosi Vlada FBiH, jo{ nijezatvoren, {to je preduslov za osi-guranje ravnote`e izme|u po-tra`nje i ponude elektri~ne ene-rgije te osiguranje sigurnostisnabdijevanja nekvalificiranihkupaca - navodi [imunovi}.Mada problem koji se javlja sprivatizacijom i novim ulaganji-ma u „Aluminij“ nigdje nije na-veden, o~ito je da upravo sna-bdijevanje elektri~nom energi-jom za mostarsku kompanijupredstavlja jedan od osnovnihrazloga dopisa. Vlada, odnosnoKomsija za privatizaciju, tek tr-eba odrediti najpovoljnijeg ku-pca, koji }e potom tro{iti znatnekoli~ine struje za rad budu}egpogona elektrolize, ali koje su tokoli~ine, niko ne zna dookon~anja privatizacije.Kreso je najavio da }e danasprokomentirati novonastalu si-tuaciju, i to prilikom najavlje-nog potpisivanja kupoproda-jnog ugovora za prodaju vi{kovaelektri~ne energije, koji bi ovimdopisom FERK-a fakti~ki tre-bali biti obustavljeni.
 Ad. H.
Kako saznaje „Dnevni avaz“iz pouzdanih izvora u VladiFBiH, u procesu privatizacije 88posto kapitala u mostarskom„Aluminiju“ pojavio se neo~eki-van problem zbog kojeg u ovomtrenutku niko ne mo`e sa sigur-no{}u re}i kako }e cijeli posaobiti okon~an.
Posebni uvjeti
Nakon {to je Komisija za pri-vatizaciju „Aluminija“ prihvati-la, kao formalno ispravne, triobavezuju}e ponude za kupovi-nu, ispostavilo se da i {vicarski„Glencore“, s kojim nastupajuFEAL iz [irokog Brijega i„Dalekovodi“ iz Zagreba, te bri-tanski „En + Group“ i gr~ki„Mytilineos“ postavljaju pose-bne uvjete za isporuku i cijenuelektri~ne energije.- U dijelu koji se ti~e budu}ihinvesticija u „Aluminij“, svi po-tencijalni kupci dali su uvjetneponude, koje zavise od na~inarje{avanja snabdijevanja ele-ktri~nom energijom. Budu}i dasvi planiraju gradnju nove ele-ktrolize, zahtijevaju preciznodefiniranje na~ina na koji bi semostarska firma snabdijevalaenergijom. Uz to, svaka od po-nuda varira i zavisi od cijene ele-ktri~ne energije te mogu}nostida se od dr`ave dobiju odre|enegarancije za dugotrajne ugovoreza povoljnije snabdijevanje stru-jom - isti~u „Avazovi“ sagovor-nici.
Jeftinija usluga
Zato }e kona~an stav Komisi-je prema ovom problemu biti ve-oma zna~ajan. Kada je u pitanjucijena elektri~ne energije, njuodre|uje nezavisna Federalnaregulatorna agencija (FERK) tebilo kakva obe}anja nisu mo-gu}a, izuzev subvencija iz bu-d`eta, {to bi otvorilo Pandorinukutiju, jer bi i ostale kompanijetra`ile iste privilegije.Sli~na je situacija i s isporuka-ma elektri~ne energije, na {ta jenedavno u intervjuu za na{ listupozorio generalni direktor„Elektroprivrede BiH“ Enver Kr-eso, poru~iv{i da kupac „Alumini-ja“ ne}e mo}i ra~unati na jeftinustruju.
 A. HAD@IARAPOVI]
 Iz „Aluminija“: Investitori planiraju gradnju nove elektrolize
„Avaz“ saznaje
Neo~ekivani zahtjevi Vladi FBiH
Cijena struje problemza prodaju „Aluminija“
Uvjetovanja i za dugoro~ne isporuke elektri~ne energije
Promjene u Ambasadi SAD u Sarajevu
Meklheni oti{ao, Ingli{dolazi po~etkom oktobra
 Ingli{: Vi{egodi{nje iskustvo u diplomatiji  Jeli} i Kurkulas: Optimizam u pogledu reforme policije
(Foto: M. Lugi})
Kurkulas se u Banjoj Luci sastao s Jeli}em
BiH sama sebi uvela sankcije
Sa jedne od sjednica FERK-a: Osigurati ravnote`u
Koordinacioni odbor za ekonomski razvoj BiH
Tri scenarija za dobivanje kredita Svjetske banke
Iznenadna reakcija FERK-a
Od Krese zatra`ena obustava prodaje struje
LOTO
JOKER444757297690
4717242534
 
 Pi{e: Tarik LAZOVI] (tarikl 
@
 avaz.ba)
Izgubljenou prijenosu
Kako je mogu}e da se u BiH niko ne smatraodgovornim da stav Predsjedni{tva BiH premamostu ka Pelje{cu uputi zvani~nom Zagrebu
Hrvatske vlasti odlu~ne su po~eti gradnju mosta s kopna ka po-luotoku Pelje{cu bez obzira na to {to dr`avni vrh BiH smatra da seto ne treba ~initi prije nego {to se dvije dr`ave dogovore o tome.Nema u tome ni{ta ~udno ako se uzme u obzir da se niko uBiH ne smatra odgovornim da stav koji je zauzelo Predsjedni{tvoBiH prema tome uputi Zagrebu.Predsjedni{tvo je posljednji put o mostu raspravljalo jo{ prijenekoliko mjeseci, a povod je bilo raspisivanje tendera za gradnjute se jasno usprotivilo „bilo kakvim jednostranim potezima“. No,taj kategori~an stav o~ito je bio zamazivanje o~iju doma}oj javno-sti, jer nikada nije stigao onome kome je namijenjen.A namijenjen je susjednoj dr`avi koja se oglu{ila o ranijausmena upozorenja i kao temelj za svoje postupke uzela „pot-pisanu ekspertnu bilje{ku“ koja se ti~e visine i {irine mosta.Sada, kada se broje dani do zakopavanja prve lopate na mostukoji }e premostiti izlaz iz bh. voda na otvoreno more,„kategori~ni stav BiH“ izgubio se u ~inovni~kom shvatanju za-klju~aka dr`avnog vrha i, o~ito, nestao u akciji prijenosa porukezvani~nom Zagrebu.Tobo`e, nigdje u zaklju~cima Predsjedni{tva ili Vije}a mini-stara BiH ne pi{e da stav Predsjedni{tva treba uputiti Hrvatskoj.Ne, o~ito ga treba pohraniti u arhivu, zajedno s dr`avnim dostoja-nstvom i suverenitetom BiH na njenoj cijeloj teritoriji.Nije vi{e ni najve}i problem u tome da li }e ili ne most napra-viti problem pri izlasku ili ulasku brodova u Neumski zaljev i dali }e zakloniti vidik ka otvorenom moru ili naru{iti podvodnufloru u bh. vodama.Ovo je pitanje o~uvanja digniteta dr`ave i institucija BiH.Dr`ava mora imati jasan i javan stav, plasiran kroz odgovaraju}ediplomatske kanale. Samo takva mo`e biti me|unarodno prizna-ta i uva`ena.
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,26. septembar/rujan 2007.
3
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
- Korupcija, organizirani kr-iminal i ratni zlo~inci i daljeugro`avaju nit dru{tva pa ipakinformacije koje OSA prikupiod pomo}i su samo ako se naosnovu njih i djeluje - izjavio jeju~er visoki predstavnik i speci-jalni predstavnik EU MiroslavLaj~ak, saop}eno je iz OHR-a.Laj~ak se ju~er u Sarajevususreo s Almirom D`uvom, ge-neralnim direktorom OSA-e.Pozdravljaju}i napredak koji jeOSA postigla od svog osnivanjau junu 2004. godine, Laj~ak jenaglasio da BiH mora izraditiu~inkovitu strategiju polici-jskog rada na dr`avnom nivouako se informacija koju prikupita agencija `eli efikasno upotri-jebiti.- Dobro rukovo|enje i te-hni~ki kompetentno osobljeu~inili su da OSA postane par-tner koji u`iva povjerenje u regi-onu, u Evropi i u {iroj me|unar-odnoj zajednici u globalnoj borbiprotiv organiziranog kriminala,ratnih zlo~ina i terorizma - rekaoje Laj~ak.
Uro{ Pena
Dobri rezultatiTima za istra`ivanjeratnih zlo~ina
Direktor poli-cije RS Uro{ Penarekao je ju~er naPalama da je TimMUP-a RS za is-tra`ivanje i doku-mentiranje ratn-og zlo~ina za nep-une tri godine os-tvario zna~ajne r-ezultate na priku-pljanju, obradi ipokretanju postupaka u na-dle`nim tu`ila{tvima protiv osobakoje su po~inile ratni zlo~in nadSrbima, ali i drugim narodima.U saop}enju MUP-a RS, kojeje prenijela Srna, navodi se da jePena naglasio da su ispoljeni pro-fesionalizam i kontinuirani rad,ostvarena saradnja s drugim insti-tucijama RS i BiH. KoordinatorTima Simo Tu{evljak naglasio je daje do kraja jula ove godine Tu`ila{-tvu BiH i drugim nadle`nim tu`il-a{tvima podneseno 116 izvje{taja.
 D`uvo i Laj~ak: OSA pru`a veliku pomo}
(Foto: OHR)
 Pale: Andan „d`entlmenski“ ljubi  ruku Sonji Karad`i}... ... i kada nastavljaju razgovor 
„Avaz“ saznaje
Tu`ila{tvo zanima biv{i direktor policije RS
SIPA istra`uje ratnuAndanovu pro{lost
Osim perioda od 1992. do 1995., dr`avni tu`ilac tra`io podatke o njegovojeventualnoj umije{anosti u pru`anje podr{ke ha{kim bjeguncima
 Mladi} i Andan snimljeni u ljeto 1993. Pena: Prikuplja- nje podataka
Dr`avna agencija za istrage iza{titu (SIPA) na temelju zahtje-va Tu`ila{tva BiH zavr{ila priku-pljanje informacija i operativnihpodataka o ratnoj pro{losti Dra-gomira Andana te ih dostavilaovom tu`ila{tvu na daljnje razma-tranje, saznaje „Dnevni avaz“ odizvora bliskih Tu`ila{tvu.
Linija „Krimolovac“
Osim o vremenu od 1992. do1995. godine, istra`itelji SIPA-ena zahtjev dr`avnog tu`ioca bavi-li su se i postratnim Andanovimanga`manom, ta~nije njegovimeventualnim pru`anjem podr{keha{kim bjeguncima RadovanuKarad`i}u i Ratku Mladi}u. Pre-ma „Avazovim“ izvorima, na te-lefonsku liniju „Krimolovac“gra|ani su anonimno dostavljalisvoja saznanja o Andanu i njego-vom navodnom u~e{}u u organi-ziranom kriminalu. Osim toga,na adresu SIPA-e stigao je i velikibroj anonimnih pisama.Andanovo ime vezalo se i uzfamozni spisak Komisije za Sre-brenicu. Kako je u vrijeme dosta-vljanja tog spiska Tu`ila{tvu BiHi OHR-u on bio na du`nosti dire-ktora policije RS, navodno je ski-nut s njega jer je obe}ao da }e pra-vdi privesti Mladi}a i Karad`i}a.No, kako nije ispunio datoobe}anje, uklonjen je s pozici-je direktora, a prije nekolikomjeseci i iz MUP-a RS. Odlu-kom visokog predstavnika od-uzeti su mu svi li~ni dokume-nti, nema pravo na pla}u nitise smije kretati van granicaBiH. Ova odluka bit }e na sna-zi dok se ha{ki bjegunci nena|u iza brave.
Obmanjivanje javnosti
Na{ list do{ao je u posjed au-tenti~nih fotografija koje svje-do~e o Andanovoj bliskosti saMladi}em tokom rata, ali i o po-stratnim bliskim odnosima sKarad`i}evom porodicom. Naprvoj, iz ljeta 1993. godine, sre-breni~ki kasapin i Andan su ubjela{ni~kom selu Dej~i}i, dokna drugoj, nastaloj pro{le godi-ne na Palama, Andan, tada dire-ktor policije RS, ljubi ruku So-nji, k}erki ratnog zlo~inca Ra-dovana Karad`i}a.Sasvim dovoljno da se za-klju~i koliko su Andanove pri~eo hap{enju ratnih zlo~inaca zai-sta bile iskrene, a koliko su bileobmanjivanje javnosti.
 M. K.
 Andan u @epi: Farsa od hap{enja Mladi}a
Laj~ak ju~er razgovarao sa D`uvom
OSA je postala partner kojiu`iva povjerenje u Evropi

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
skutorka59 liked this
Milica Grujicic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->