Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 4316, 28.9.2007]

Dnevni avaz [broj 4316, 28.9.2007]

Ratings:
(0)
|Views: 450|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2013

pdf

text

original

 
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
petak, 28. 9. 2007.
Sarajevo
Godina XII
Broj 4316
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
 
FUAD MUZUROVI]
Pozvaotri novaira~a
 Maja Kajini} i Ivan Glibu{i} u bolnici: Te{ke povrede glave, ali nisu u `ivotnoj opasnosti 
(Foto: F. Vele)
Karla del Ponte, glavna tu`iteljica, za ’Avaz’
 Va`no je da moj nasljednik zadr`i kontinuitet rada
Ne `elim komentirati detalje knjige Florens Hartman
Objavit }u memoare
Otkada sam ja do{la, 91 osoba je preba~ena u Hag
U sudaru ’opel kadeta’ sa kamionom u @itomisli}ima
Povrije|eno petero djece
K
arla del Ponte poslje-dnjih dana u silnoj jegu`vi oko pravljenjaizvje{taja za Vije}e si-gurnosti UN-a. Intenzivirala je idiplomatsku akciju lobiranja uBriselu da se Srbiji ne dozvoli po-tpisivanje Sporazuma sa EU dokgod ne izru~i ha{ke bjegunce.Ipak, pored zgusnutog progr-ama, glavna tu`iteljica Ha{kogtribunala odvojila je dio drago-cjenog vremena za ekskluzivniintervju za „Avaz“.
 5. strana
Na  l icu m jes ta 
   4   2 .  s   t  r .
64+$70#.0')+4#,710
-1,+572416+824#8&
 Ispred porodili{ta: Djevoj~ice sa roditeljima i rodbinom
(Foto: M. Lugi})
Banja Luka:Sre}a porodice Ga}anovi}
 
Trojke oti{le ku}i
Incidenti:Nakon svadbe u Mostaru
2'667 $+2416+8$#-+4#*#& +1/'418+#
Porezi:Odbijena `alba Ekonomskog fakulteta
 <$1).#)7/& +,'+156#.+*/14#,72.#6+6+-/
Uni{teni „opel kadet“ 
Ekskluzivno
   1   0 .  s  t  r  a  n  a
   1   5 .  s   t  r .   1   2 .  s   t  r  a  n  a
 
aktuelno
Dnevni avaz, petak,28. septembar/rujan 2007.
2
Kontrastav
Sulejman Tihi}, predsjednik SDA Adnan Terzi}, zamjenik  predsjednika SDA
- Lak{e }e se posti}i dogo-vor o reformama u BiH nakonprivatizacije profitabilnih pre-duze}a.- Terzi}eva izjava je neozbi-ljna i neodgovorna. To nije ta-ko i on kao zamjenik predsje-dnika to zna.Napredak u vezi s pitanjemreforme policije je jasan i ne-dvosmislen prioritet koji je po-stavila Evropska unija i onapa`ljivo prati najnoviji razvojdoga|aja u ovom procesu, sa-op}ili su ju~er {efovi misija EUu BiH, a prenijele agencije.[efovi misija EU odlu~nopodr`avaju Nacrt protokola kojije pripremio visoki predstavniku BiH Miroslav Laj~ak.- Protokol je korektan i izba-lansiran prijedlog kojim se `eliolak{ati postizanje dogovora oreformi policije u skladu s triprincipa EU. Me|utim, odgovo-rnost za postizanje dogovora dokraja ovog mjeseca je na poli-ti~kim liderima BiH.Samo uspje{an ishod refor-me policije Bosni i Hercegovi-ni otvorit }e put ka Sporazumuo stabilizaciji i pridru`ivanju.To }e biti prvi korak za budu}upotpunu integraciju BiH uEvropsku uniju i otvorit }e no-ve perspektive za ovu zemlju injene gra|ane - ka`e se u sa-op}enju.^lan Predsjedni{tva BiHNeboj{a Radmanovi} ju~er jenovinarima u Sarajevu poru~ioda je optimista i da o~ekuje po-stizanje kona~nog dogovora li-dera vladaju}ih stranaka o refor-mi policije, vrlo brzo, prije 15.oktobra kada se sastaje Evro-pska komisija.- Ima napretka u razgovori-ma politi~kih lidera, kao i ekspe-rata, ali ne mogu govoriti o deta-ljima. Blizu smo dogovora! Te{-ko je u ovom momentu re}i ka-kav }e on biti, ali sigurno je da }ebiti u skladu s tri osnovna pri-ncipa koje je definirala EU. Akopostignemo dogovor, BiH }e zamjesec parafirati Sporazum ostabilizaciji i pridru`ivanju saEU, a ne{to kasnije ga i potpisati- ka`e Radmanovi}.Prema njegovim rije~ima,eksperti su usaglasili niz pitanja,koja uglavnom ni ranije nisu bilaposebno sporna, ali da ima jo{nekih nerazja{njenih detalja uProtokolu o ispunjavanju uvjetaza reformu policije koji je pre-dlo`io visoki predstavnik.- Smatram da treba po{tivatitri principa EU i Ustav BiH idogovor }e se posti}i- pojasnioje Radmanovi}.
 Az.D.
Ured visokog predstavnikapozvao je stru~njake bh. stranakada se danas okupe u Sarajevu napetoj rundi tehni~kih razgovorau vezi s Protokolom o reformipolicije koji je predstavljen poli-ti~kim liderima krajem pro{logmjeseca, saop}eno je iz OHR-a.
OHR pozvao strana~ke eksperte
Danas razgovori o reformi policije
Dogovor politi~kih lidera oreformi policije mogu}e je po-sti}i do 13. oktobra, prije nego{to visoki predstavnika u BiHMiroslava Laj~aka 15. oktobrapodnese izvje{taj Evropskoj uni-ji, ocijenio je ju~er u Banjoj Lucipremijer RS Milorad Dodik.On je dodao da ranije posta-vljeni rok do kraja ovog mjesecane treba do`ivljavati drama-ti~no, jer se rokovi uvijek posta-vljaju i pomjeraju.- Nismo spremni da se odre-knemo policije RS zbog evro-pskih integracija i rekao sam vi-sokom predstavniku da ne}emoprihvatiti reformu u kojoj nemapolicije RS s jasno definisanimnadle`nostima. Iz FederacijeBiH tra`e rje{enja koja nisu uskladu s Ustavom niti su zako-nita - kazao je Dodik.On je dodao da }e zatra`iti dado promjene Ustava BiH ostaneovakva struktura te da Evropskaunija to ne mo`e odbaciti jermora po{tivati ustavno ure|enjejedne zemlje.Premijer RS tako|er je pre-dlo`io da policija u ovom entite-tu zadr`i nadle`nosti poput sao-bra}aja, logistike, kriminala teda njen direktor bude odre|en ikao zamjenik direktora budu}edr`avne strukture.
 B. S.
 Dodik: Pomjeranje rokova
Milorad Dodik, premijer RS
Sve je mogu}edo 13. oktobra
Zbog drugih obaveza lideraStranke za BiH Harisa Sila-jd`i}a za danas zakazani sasta-nak u Fojnici na kojem su oustavnim promjenama trebalirazgovarati on, lideri SDA Sule-jman Tihi}, HDZBiH Dragan^ovi} i HDZ-a 1990 Bo`o Lju-bi}, odgo|en je, a novi }e najvje-rovatnije biti odr`an sutra.Tihi}, koji se nalazi na posto-perativnom oporavku u fo-jni~kom „Reumalu“, potvrdio jeza „Dnevni avaz“ kako je obavi-je{ten da Silajd`i} danas nemo`e do}i.Silajd`i}eva savjetnica zamedije Sanja Bagari}-Arnautizjavila je da }e on vjerovatnosutra i}i na sastanak u Fojnicute da je danas bio sprije~en dru-gim obavezama, me|u kojima jei vanredna Skup{tina SBiH. Po-vod njenom odr`avanju su refo-rma policije i „kre{evska deklar-acija“.
 M. K.
Silajd`i}, Tihi}, ^ovi} i Ljubi}: Mo`da bude odga|anja
Razgovori ~etvorice lidera
Fojni~ki sastanakdanas ili sutra
Podr{ka {efova misija EU u BiH
Laj~akov prijedlog je korektan i izbalansiran
Stranka demokratske akcije(SDA) spremna je prihvatiti Pr-otokol o reformi policije ako seu kona~nom tekstu izvr{eodre|ene izmjene, koje }e u pr-vom redu imati za cilj efikasni-ju, funkcionalniju strukturu po-licije BiH, koja }e se mo}i boritiprotiv kriminala, ratnih zlo~ina,terorizma.Ovo je sino} u izjavi za„Dnevni avaz“ potvrdio liderSDA Sulejman Tihi}, dodaju}ikako je to zaklju~ak ju~era{njesjednice Predsjedni{tva ove str-anke.
Ve}inom glasova
- To zna~i da institucija dire-ktora policije trebaju biti sli~nainstituciji direktora SIPA-e,OSA-e, Grani~ne policije s ovla-stima da odbor direktora odlukedonosi konsenzusom, odnosnove}inom glasova - kazao je Tihi}.Dodao je kako je zaklju~enoda, radi uklanjanja politi~kogutjecaja na rad policije, institu-ciju kolegija ministarstva trebaeliminitari iz teksta sporazuma.- Lokalne policijske oblastitrebaju biti formirane na te-hni~kim kriterijima, {to mo`euklju~iti i prelazak entitetskih li-nija, posebno u podru~ju Saraje-va, Bosanske Posavine i Gora`da.Treba formirati lokalnu polici-jsku oblast koja bi obuhvatala re-gion, a ne samo op}inu Srebreni-ca - rekao je Tihi}.
Prva faza
Etni~ki sastav policijskihstruktura, uklju~uju}i i lokalnepolicijske oblasti, treba biti uskladu s popisom iz 1991. godi-ne, s tim da u prvoj fazi treba bi-ti najmanje 15 posto pripadnikasvakog naroda u svakoj organi-zacionoj jedinici policijskihsnaga BiH. Na kraju je dodaokako finansiranje treba vr{iti posistemu kao {to je u~injeno i sdrugim dr`avnim institucijama.Predsjedni{tvo SDA ovlastiloje Tihi}a da mo`e zaklju~iti i po-tpisati sporazum o reformi poli-cije. Tihi} smatra da ovi prijedlo-zi mogu zadovoljiti sve strane teda je mogu}e dogovor o ovoj refo-rmi posti}i do zakazanog rokakoji istje~e u nedjelju.
S. [.
S ju~era{nje sjednice: Dogovor mogu}e posti}i do nedjelje
(Foto: H. ^ukle)
Predsjedni{tvo ovlastilo Tihi}a da potpi{e sporazum
SDA prihvataLaj~akov protokol
Tra`e se izmjene o pitanju institucije direktora, finansiranja,lokalnih policijskih oblasti...
 Radmanovi}: Bez detalja
Radmanovi} je potvrdionovinarima da je bio u posjetilideru SDA Sulejmanu Tihi}uu Fojnici. S njim je razgovar-ao i vidio neke prijedloge kojisu u skladu s Laj~akovim pro-tokolom, a „koji nas pribli`-avaju dogovoru“.
Laj~akov protokol
Neboj{a Radmanovi} optimisti~no poru~io
Blizu smo dogovora o reformi policije
   (   F   o   t   o   :   M .   K   a   d   r   i   }   )
 
 Pi{e: Adi HAD@IARAPOVI] (adi
@
 avaz.ba)
Vlada napolovini puta
Koliko je Brankovi}ev kabinet spreman da seradikalno obra~una sa {umom poreza injihovom visinom
Odobrenjem Predstavni~kog doma Parlamenta da nastavi za-po~ete reforme u potpuno neure|enom i zastarjelom modelu opore-zivanja u FBiH, Vlada FBiH je na pola puta da provede zacrtani ciljreformi u ovoj oblasti.Time bi se kona~no, ma koliko to sramotno za federalne vlastizvu~alo, barem sustigla RS, gdje jo{ od po~etka godine poslodavci iuposleni imanju manje namete, a gra|ani bez problema svoje porezepla}aju po osnovu Zakona o porezu na dohodak.No, razlog za{to je Vlada na polovini puta nije samo u ~injenicida te projekte treba odobriti i Dom naroda nego u spremnosti da seizvr{na vlast zaista radikalno obra~una sa {umom poreza, od kojihdobro zara|uju kantoni i op}ine, a na koncu pla}aju kompanije igra|ani.Ma koliko zvu~alo nevjerovatno, na 51 posto teritorije BiH tre-nutno se primjenjuje 50 razli~itih poreza, pa tako i paradoks da akoneko `ivi u, recimo, Srednjobosanskom kantonu uop}e ne mora pla-titi porez na svoja godi{nja primanja.Zato }e otpori i lobiranja, radi zadr`avanja postoje}eg stanja u tojoblasti, sasvim sigurno biti veliki. S druge strane, Vlada s premijer-om Ned`adom Brankovi}em na ~elu na polovini je puta i zbog tre-nutne razlike izme|u svojih poteza i zahtjeva poslodavaca, sindikatai gra|ana.Definitivno, visina doprinosa, koji fakti~ki jo{ godinu trebajuostati na postoje}em nivou, nije ne{to {to se mo`e nazvati velikimiskorakom, bez obzira na (ne)realna opravdanja o opasnostima po fi-nansiranje zavoda za zdravstvo i PIO ako stope budu smanjene.Pitanje porezne politike u skoro svim dr`avama usko je povezanoi s izbornim pobjedama. U ovom slu~aju, porezna politika, uz naja-vljene obimne projekte gradnje puteva, bit }e presudno pitanje kre-dibiliteta aktuelne Vlade FBiH, odnosno klju~ni dokaz da li je Bra-nkovi}ev kabinet dovoljno sna`an da provede u djelo data obe}anja.
aktuelno
Dnevni avaz, petak,28. septembar/rujan 2007.
3
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
Kongres Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava
Smit i Karnehan uputilinovu rezoluciju o BiH
Ameri~ki nacionalni interes je da Karad`i} i Mladi} budu uhap{eni
Predstavnici me|unarodne zajednice o reformi pravosu|a
Tu`ila{tva i sudovi zatrpanislu~ajevima ratnih zlo~ina
Jedni smatraju da se ovaj problem mo`e rije{iti boljom organizacijom,a drugi osnivanjem posebnih odjela
Pravosu|e BiH ima ozbiljnihpersonalnih, finansijskih, siste-mskih i ustavnih problema, ocije-nio je visoki predstavnik MiroslavLaj~ak nakon ju~era{njeg sasta-nka predstavnika sektora pravdeBiH s delegacijom me|unarodnezajednice na kojem je razgovaranoo stanju u ovoj oblasti.Istovremeno, Laj~ak je ocije-nio da je ovaj sastanak, odr`an uSarajevu, jedan od koraka karje{avanju problema. Kao priori-teti su istaknuti izgradnja dr`a-vnog zatvora, zavr{etak dr`avnestrategije pravosu|a i dr`avne str-ategije procesuiranja ratnihzlo~ina, a bilo je govora i o pitanjujedinstvenog bud`eta.- Dogovoreno je formiranje petradnih grupa koje }e odmah po~etis radom - kazao je Laj~ak, doda-ju}i da je va`no odrediti {ta semo`e odmah rje{avati „kada dona-tori pripremaju planove za nare-dnu godinu“.Radna grupa sljede}i sastanakodr`at }e po~etkom oktobra i pre-dsjednik VSTV-a Branko Peri}o~ekuje da }e se vrlo brzo do}i doovog va`nog dokumenta, na-gla{avaju}i da su „tu`ila{tva i su-dovi ve} zatrpani predmetima“.Kako saznajemo, me|u ~el-nim ljudima u pravosu|u postojerazli~ita vi|enja kako rije{iti ovopitanje, od onih da je dovoljno bo-lje organizirati sada{nji pravosu-dni sistem do formiranja pose-bnih odjela, pa ~ak posebnogtu`ila{tva.
 A. M.
Ministar pravde Bari{a^olak ka`e da }e u~initi sve ka-ko bi „mo`da i do kraja godinebila osigurana sredstva potre-bna za izgradnju dr`avnog za-tvora“, navode}i kao mogu}no-st povoljno kreditno zadu`enje.Do sada je osigurano ili su do-natori obe}ali oko 6,9 milionaod potrebnih 14,4 miliona eura.
Kredit za zatvor
 Laj~ak s predstavnicima sektora pravde: Kako rije{iti probleme
(Foto: M. Kadri})
Upravni odbor Bo{nja~ko-ameri~kog savjetodavnog vije}a(BAACBH) u SAD inicirao jedono{enje nove rezolucije uameri~kom parlamentu. TarikBilalbegovi}, jedan od predsta-vnika ove nevladine lobisti~keorganizacije bh. dijaspore uSAD, u izjavi za „Dnevni avaz“ka`e da se time `eljelo „skrenutipa`nju Kongresu SAD da trenu-tna politi~ka situacija u BiH nepru`a trajni demokratski okvirza razvoj dr`ave“.^elni ljudi Kluba prijateljaBiH u Kongresu SAD, demokr-ata Ras Karnehen (Russ Carna-han) i republikanac Kris Smit(Chris Smith), sa svojim timovi-ma napravili su nacrt rezolucijekoja bi, po vi|enju Kongresa, tr-ebala predstavljati okvir ame-ri~ke vanjske politike premana{oj zemlji.- U rezoluciji se tra`i da Srbi-ja odmah ispo{tuje svoje zako-nske obaveze prema BiH, proi-za{le iz presude Me|unarodnogsuda pravde. Ona bez odga|anjamora uhapsiti i izru~iti sve oso-be osumnji~ene za u~e{}e u ge-nocidu, posebno Radovana Kar-ad`i}a i Ratka Mladi}a. To pita-nje postavlja se kao ne{to od po-sebnog nacionalnog interesaSAD.Reforma policije u Bosni iHercegovini mora osigurati je-dinstvenu policijsku struktu-ru, zamjenjuju}i entitetske je-dinstvenim policijskim snaga-ma na dr`avnom nivou. Pose-bno se mora eliminirati polici-ja RS, jer je u~estvovala uizvr{enju genocida - ka`e Bila-lbegovi}.
S. N.
On dalje prenosi i da ame-ri~ki kongresmeni tra`e da se pr-omijeni ime RS jer „predstavljaetni~ki isklju~ivu politi~ku filo-zofiju“.- Novi ustav BiH mora restr-ukturirati etnoteritorijalnu or-ganizaciju i ure|enje dr`ave ieliminirati njenu podjelu u enti-tete i kantone kako bi se stvoriocjelovit ekonomski prostor. Sre-brenica i dijelovi isto~ne Bosnemoraju biti stavljeni pod nadzorinstitucija BiH kako bi se izbje-gla legalizacija stanja nastaloggenocidom - ka`e Bilalbegovi}.
Status Srebrenice
 Bilalbegovi}: Lobiranje s ameri~kim prijateljima

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
skutorka59 liked this
palma5m liked this
niktas7 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->