Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 4318, 30.9.2007]

Dnevni avaz [broj 4318, 30.9.2007]

Ratings:
(0)
|Views: 299|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2013

pdf

text

original

 
 Bilino polje: Zeni~ani proslavljaju sa svojim navija~ima
(Foto: J. Had`i})
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
nedjelja, 30. 9. 2007.
Sarajevo
Godina XII
Broj 4318
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
 
SABOR SNSD-a
Dodik ponovopredsjednik 
 VITEZ
Ispaljenadva rafalana kafi}
BUNDES LIGA
Misimovi}evgol za bodu gostima
Sino} u starom dijelu grada: Policija je ogradila mjesto gdje je do{lo do ranjavanja
(Foto: N. Bo`ovi})
U obra~unu te{ko povrije|ene dvije osobe
Nakon potpisivanja Protokola o policiji
Nejasne odredbe o konsolidiranom bud`etu i Vije}u za sigurnost lokalne zajednice
SDA `estoko napalaSilajd`i}a
SBiH podsje}a Tihi}a na njegovo stalno potenciranje Silajd`i}a kao izbornog pobjednika
   4 .  s   t  r  a  n  a
Pucnjava na Ba{~ar{iji
   2   2 .  s   t  r  a  n  a
I
z Ureda visokog predsta-vnika ju~er je liderimaStranke za BiH i SNSD-aHarisu Silajd`i}u i Milor-adu Dodiku upu}eno pismokojim se tra`i poja{njenje Pro-tokola o reformi policije kojisu dvojica lidera potpisali pri-je dva dana, saznaje „Dnevniavaz“.Kako nam je re~eno, u pi-smu se tra`e precizniji odgo-vori na pitanja koja su tekna~eta u Protokolu o reformipolicije.
 2. i 3. strana
1*464# +21,#0,'0,#
5&#+5$H*164121.'/+7
Sara je vo
Povodi:Mirjana Karanovi}, glumica
0'/+5.+/776,'6+0+6+5'5-.10+6+
^
elik bolji od
@
elje
   2   6 .  s   t  r .
Reakcije
   2   2 .  s   t  r .   3   0 .  s   t  r  a  n  a
Premijer liga:Utakmice osmog kola
    P   r    i    l   o   g    P   a   n   o   r   a   m   a
 
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,30. septembar/rujan 2007.
2
Kontrastav
Sali  Beri{a, albanski  premijer Tomislav Nikoli}, {ef poslani~kog kluba Srpske radikalne stranke
- Albancima treba otvore-no i jasno re}i da mogu dadobiju samo nadgledanu au-tonomiju.- Cilj je nezavisnost Koso-va, kona~ni status pokrajine usaglasnosti s izra`enom vo-ljom njenih gra|ana.^lan Predsjedni{tva BiH Ne-boj{a Radmanovi} smatra da jeProtokol o reformi policije lide-ra Stranke za BiH Harisa Sila-jd`i}a i SNSD-a Milorada Dodi-ka ono {to odgovara i EU i BiH,te da je BiH na putu da parafirasporazum sa EU.- U Protokolu su potpunonagla{ena tri evropska principai ta~no je re~eno kako }e se ubu-du}e raditi a sve je u skladu saustavnom strukturom BiH {to jeveoma va`no - kazao je ju~er Ra-dmanovi} u Banjoj Luci.Podsjetio je da je prije neko-liko dana rekao da je optimista ida su se stekli uslovi da se mo`edogovoriti o onome {to je mo-gu}e u reformi policije i u okvi-ru je tri evropska principa.- Bilo je potpuno realno dase dobije jedan, ali po obimumanji, materijal koji je u skladusa tri evropska principa i rezu-ltat je dogovora onih koji od-lu~uju u BiH - kazao je Radma-novi} i dodao da je prirodno daima i druga~ijih mi{ljenja o spo-razumu Silajd`i}a i Dodika.
 Radmanovi}: Tri evropska principa
Neboj{a Radmanovi}, ~lan Predsjedni{tva
Na putu smo parafiranjasporazuma sa EU
Zamjenik predsjedni-ka HDZ-a 1990 MartinRagu` rekao je ju~er u Ba-njoj Luci da je, s obziromna to da su lideri SBiHHaris Silajd`i} i SNSD-aMilorad Dodik predsta-vnici dvije najrespektabi-lnije politi~ke opcije, zapozdraviti svaki korak ko-ji }e doprinijeti da BiHima sporazum o reformi policije{to je i najva`niji uvjet za potpisi-vanje Sporazuma o stabili-zaciji i pridru`ivanju saEU.- ^injenica da su Do-dik i Silajd`i} u zadnji ~asprihvatili Protokol o refo-rmi policije, pokazuje ne-minovnost da je do togamoralo do}i - rekao je Ra-gu` novinarima u BanjojLuci gdje je u svojstvugosta prisustvovao tre}em Sabo-ru SNSD-a.
Martin Ragu` iz HDZ-a 1990
Dobro je da imamosporazum o reformi policije
 Ragu`: Moralodo toga do}i 
Komentari{u}i ju~era{nje sa-op}enje koje je uputila SDA, po-vodom potpisivanja Protokola oreformi policije sa Harisom Si-lajd`i}em, predsjednik SNSD-aMilorad Dodik je kazao da onimogu misliti {ta ho}e, ali da onvi{e ne}e potpisivati nikakve pr-otokole i gubiti vrijeme, te„zadovoljavati frustrirane tipo-ve u partijama“.- Ne interesuje me SDA.Imali smo jasan zahtjev da senapravi progres, a to je persona-lno bilo locirano na mene i go-spodina Silajd`i}a. Zbog togasmo sjeli i napravili protokol dase po{tuje ustavni poredak ovezemlje i ustavna struktura u or-ganizaciji policije.To {ta misli SDA je njihovopravo ali me ne interesuje da li}e podr`ati ili ne ovakav proto-kol. Mi smo svoje obaveze ispu-nili - kazao je Dodik za „Dne-vni avaz“.
Dodik o reakciji iz SDA
Mi smo svoje obaveze ispunili
Sporazum lidera SBiH iSNSD-a Harisa Silajd`i}a i Mi-lorada Dodika o reformi policijeu BiH SDA je ocijenila kao akt„kona~ne legalizacije posljedicagenocida i etni~kog ~i{}enja“,isti~u}i da nije u~estvovala u iz-radi tog dokumenta i da ga ne}epodr`ati.
Lokalna tijela
U saop}enju iz SDA se navo-di da na principima iz sporazu-ma „BiH ne mo`e dobiti jedi-nstvenu i funkcionalnu policijukoja }e se uspje{no boriti protivorganiziranog kriminala, terori-zma, ratnih zlo~ina...“- SDA ne}e podr`ati Proto-kol jer se njime predvi|a uki-danje centra za edukaciju ka-dra i agencije za policijsku po-dr{ku, koji su trebali biti orga-nizirani na nivou BiH. SDA jei protiv rje{enja prema kojembi lokalne policijske oblasti bi-le formirane u okviru entite-tskih i kantonalnih granica, te{to se umjesto jedinstvenog pr-edla`e konsolidirani bud`et -stoji, izme|u ostalog, u saop}e-nju SDA.Sporazum Silad`i} - Dodik jeza SDA neprihvatljiv i zbog toga{to bi lokalna policijska tijela bi-la vezana za nadle`nosti loka-lnih tu`ila{tava, te jer su njime„betonirane“ nadle`nosti entite-tskih i kantonalnih policija, um-jesto da budu reducirane u kori-st dr`avne policije.- Nije predvi|eno formiranjeposebne policijske oblasti za re-gion Srebrenica odakle potje~u`rtve genocida. Ostaje policijaRS i FBiH u postoje}oj formi inadle`nostima - navode iz SDA.
Politi~ki imid`
Potpisnik ovog protokola, ko-ji je kompletan politi~ki imid`gradio na frazama o ukidanjuentiteta i entitetsko-etni~kogglasanja, napokon je dokazao daje to bila samo prora~unata pre-vara kako bi dobio glasove. Nje-mu je jedino stalo do principada „svako ~uva svoje krimina-lce“ {to je u potpunosti osigura-no ovakvim protokolom.Na kraju je potcrtano kako jeSDA nedvojbeno opredijeljena zareformske procese i evropsku bu-du}nost BiH, te je zato spremnaprihvatiti prijedlog visokog pre-dstavnika ako se u kona~nom te-kstu osiguraju odre|ene izmjeneu smislu postizanja cilja policije.
Nakon potpisivanja Protokola o reformi policije u BiH
SDA protiv sporazuma kojisu potpisali Silajd`i} i Dodik
Sporazum neprihvatljiv i zbog toga {to bi lokalna policijska tijelabila vezana za nadle`nosti lokalnih tu`ila{tava
Centrala SDA: Stranka nijeu~estvovala u izradi 
Navodi pojedinih politi~kihstranaka, posebno njihovih lide-ra, o navodnoj razgradnji dr`avei dr`avnih institucija ju~er po-tpisanim Protokolom o reformipolicije, apsolutno su neta~ni izlonamjerni, saop}eno je ju~eriz Stranke za BiH.U SBiH ocjenjuju kako jeo~igledno da takvi navodi imajuisklju~ivo strana~ku pozadinu ida su zasnovani na interesimapojedinaca.
Otvaranje karata
- Umjesto da pozdrave pote-ze i odluku lidera SBiH i SNSD-a, koje su do ju~er upravo te str-anke, ali i Brisel i Va{ington pr-ozivale glavnim ko~ni~arima re-formskih procesa i koristili sva-ku priliku da istaknu kako pita-nje reforme policije mogu ri-je{iti samo Haris Silajd`i} i Mi-lorad Dodik, oni ve} danas u po-tpunosti otvaraju karte.Tako razotkrivaju planoveskovane u privatnim aran`ma-nima, kojima bi se dva apsolu-tna izborna pobjednika elimini-rala iz politi~kog `ivota BiH -navodi se u saop}enju.Neshvatljivim se ocjenjuje ipona{anje lidera SDA, koalicio-nog partnera SBiH, koji je u sva-kom klju~nom trenutku za BiHponavljao frazu „da je za njegaprihvatljivo sve {to prihvati i Si-lajd`i} koji je legitimni pobje-dnik na izborima“.Kada je rije~ o tvrdnjamaSDA da nisu u~estvovali u izra-di Protokola, u Stranci za BiHkonstatiraju da su SBiH i SDAtijesno sara|ivale sve do predistek roka koji je postavilame|unarodna zajednica za po-stizanje dogovora o reformi po-licije.- Sam lider SDA u izjavi zamedije je priznao da su „on, Ra-dmanovi} i Laj~ak“ prije neko-liko dana dogovorili pitanje oreformi policije, a u tim razgo-vorima Sulejman Tihi} je ponu-dio koncesiju koja se ti~e osta-nka policije RS u BiH - stoji,izme|u ostalog, u saop}enjuSBiH.
Laj~akov prijedlog
U ovoj stranci tvrde da je Pr-otokol na koji su Silajd`i} i Do-dik stavili potpis najve}im dije-lom utemeljen na Laj~akovomprijedlogu koji je i od briselskihzvani~nika ve} dobio zelenosvjetlo. Njime se otvaraju vrataEvrope na{oj dr`avi, pripremateren za sve manje redove predambasadama, otvara ve}a mo-gu}nost stranim investitorimada ula`u kapital u BiH.Svoju opredjeljenost za evr-opske integracije i brigu odr`avi i njenim gra|anima, li-deri SBiH i SNSD-a pokazalisu potpisivanjem Protokola-maksimuma koji se u ovom tre-nutku mogao dobiti. Tako|er,bitno je i da se ovaj dokumenttemelji na Sporazumu o refor-mi policije od 5. oktobra 2005.,godine, kojim je BiH tada do-bila zeleno svjetlo za otpo~inja-nje tehni~kih pregovora saEvropskom unijom.
Stranka za BiH odgovorila na kritike SDA
Tihi} je stalno govorio da }eprihvatiti sve {to i Silajd`i}
Razotkrivaju se planovi skovani u privatnim aran`manima, kojima bi sedva apsolutna izborna pobjednika eliminirala iz politi~kog `ivota BiH
Silajd`i}: Podr{ka stranke
 
 Pi{e: Almasa Had`i} (almasahadzic
@
 avaz.ba)
La`ni{trajka~i
O tome koliko „nit jedu nit piju“ svjedo~ipodatak koji broj jakni su tra`ili od predsjedniceSuda Bosne i Hercegovine
U zatvoru Kula koji se nalazi na dijelu bosanske teritorije nadkojom vlast ima Republika Srpska, kako su mediji objavili, 26 pra-vomo}no osu|enih zatvorenika danima {trajkuju gla|u.O tome koliko „nit jedu nit piju“, najbolje svjedo~i podatak dasu od predsjednice Suda BiH Medd`ide Kreso zatra`ili da im poredparfema, pid`ama i pe{kira, kupi i jakne broj XXL, {to prevedenona jezik obi~nog konzumenta ljetne i zimske odje}e u ovoj zemlji,zna~i da je na njima tovar mesa i da je pri~a o {trajku samo jedna unizu njihovih la`i i poku{aja izigravanja zakona BiH.Ko je od tobo`njih {trajka~a ratni zlo~inac, ubica, silovatelj, uta-jiva~ poreza ili seoski kradljivac stoke, manje je va`no od ~injeniceda su svi oni odreda krenuli u tra`enje na~ina kako da se obra~unajusa zakonima zemlje ~ije su odredbe tako monstruozno kr{ili i zbog~ega su, na du`i vremenski period, i smje{teni iza brave.Ko je educirao zatvorenike u Kuli, da se, svako malo, jal ra-zbole, jal prestanu jesti nije te{ko pogoditi. Educirali su ih poje-dini advokati, koji su, zahvaljuju}i upravo propustima doma}egpravosu|a, zbog njihovog nimalo primamljivog ratnog bekgrau-nda, i sami, davno trebali biti iza zatvorskih kapija.To {to {trajka~i koji dolaze iz RS, ne `ele da ih obi|u ljekariKlini~kog centra sa Ko{eva, ve} `ele da ih na lije~enje vode u bo-lnicu u Kasindolu, logi~no je bilo i o~ekivati. Upravo je na tajna~in, vozaju}i se do doktora da mu skida karijes sa zuba, njihovkolega iz Fo~e, zlo~inac Radovan Stankovi}, pobjegao iz zatvora idomogao se „zemljice Srbije“ da u njoj ostatak `ivota u`iva uzlo~inu kojeg je po~inio.Novi {trajk gla|u zatvorenika u zatvoru Kula nova je la` servi-rana ovda{njoj javnosti. Ho}e li se sudije Suda BiH baviti ovompodvalom, ili ve} jednom, upotrijebiti zakone i stati ukrajme{etarima koji godinama od klasi~nih kriminalaca prave `rtve,zavisi upravo od tih sudija i njihove snage da se suo~e sa ovompojavom.Za po~etak, dovoljno ih je „na parove razbrojati“ i, kako je na-javila predsjednica Kreso, poslati na du`i boravak u Tuzlu, Zeni-cu ili neku drugu zatvorsku ~ar{iju u na{oj zemlji.
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,30. septembar/rujan 2007.
3
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
 Laj~ak: Moraju se po{tovati tri principa EU
Reakcije OHR-a i EC na Protokol o reformi policije
Laj~ak zatra`io poja{njenja
Nejasne odredbe o konsolidiranom bud`etu i Vije}u za sigurnost lokalne zajednice
Iz Ureda visokog predstavni-ka ju~er je liderima Stranke zaBiH i SNSD-a Harisu Sila-jd`i}u i Miloradu Dodikuupu}eno pismo kojim se tra`ipoja{njenje Protokola o reformipolicije koji su dvojica liderapotpisali prije dva dana, saznaje„Dnevni avaz“.Kako nam je re~eno, u pismuse tra`e precizniji odgovori napitanja koja su tek na~eta u Pro-tokolu.
Dvije stavke
OHR i Evropsku komisiju(EC) posebno zanimaju dvijestavke Protokola - konsolidiranibud`et i Vije}e za sigurnost lo-kalne zajednice. Prema nekiminformacijama, to bi mogli biti iglavni razlozi eventualnog neza-dovoljstva me|unarodne zaje-dnice Protokolom.Konsolidirani bud`et je,ocjenjuju u OHR-u i EC-u, u su-protnosti s prvim principom re-forme policije koji ka`e dadr`ava BiH ima isklju~ivu na-dle`nost u finansiranju polici-jskih snaga. Po prijedlogu Pro-tokola, bud`eti bi se utvr|ivalina ni`im nivoima i proslije|iva-li dr`avnim institucijama naizvr{enje.Vije}e za sigurnost lokalnezajednice, pak, do`ivljava se kaomije{anje politike u rad policije,{to je kr{enje drugog principaEU.Pismo koje je upu}eno stra-na~kim liderima sadr`i jo{ niz dr-ugih pitanja, a o~ekuje se da SBiHi SNSD danas dostave odgovoreOHR-u. Nakon toga, stru~njaciOHR-a }e ih analizirati, te zva-ni~ni odgovor objaviti sutra.
Novi rok
Istovremeno 1. oktobra je irok do kada su se bh. politi~aritrebali dogovoriti kako bi izv-je{taj EC-a o stanju u BiH mo-gao biti inoviran i prezentiranzvani~nicima Unije i zemljama~lanicama. Tehni~ki, stoga, mo-gu}e je da se u narednih nekoli-ko dana dogovor koji }e zadovo-ljiti me|unarodnu zajednicu ipostigne, ali je veliko pitanje dali postoji politi~ka volja me|ubh. liderima za to.Me|unarodna zajednica, ka-ko nam je nagla{eno, umorna jeod rokova do kada se treba po-sti}i sporazum o reformi polici-je i - u slu~aju negativnog isho-da - ne}e se vra}ati reformi poli-cije, ve} }e ~ekati na bh. poli-ti~are da se dogovore.
S. N.
Visoki predstavnik Miro-slav Laj~ak sutra putuje uzvani~nu posjetu Zagrebugdje ga o~ekuju sastanci s ~el-nim ljudima te zemlje. Kakosaznajemo, Laj~ak }e razgo-varati sa predsjednikom i pr-emijerom Hrvatske Stjepa-nom Mesi}em i Ivom Sana-derom, te ministricom va-njskih poslova i evropskihintegracija Kolindom Gra-bar-Kitarovi}.Mogu}e je da se po povra-tku iz Zagreba visoki pre-dstavnik oglasi o Protokolu idaljnjim koracima me|unar-odne zajednice.
Sutra u Zagrebu
Evropska komisija jedinaje relevantna da ocijeni da lije Protokol o reformi policije,koji su potpisali predsjedniciSNSD-a i Stranke za BiH Mi-lorad Dodik i Haris Silajd`i},u skladu sa tri evropska pri-ncipa, izjavio je Srni portpar-ol OHR-a Oleg Mili{i} i po-zvao sve stranke da se suzdr`eod tuma~enja ovog dokume-nta.
Stranke pozvane da se suzdr`eod tuma~enja dokumenta
Izmir Had`iavdi} o Prijedlogu zakona o pomilovanju
Sporna je nadle`nost predsjednika FBiH
Iako je Parlament FBiH ve}nekoliko puta razmatrao Prije-dlog zakona o pomilovanju, on ni-kada nije dobio podr{ku. IzmirHad`iavdi}, sekretar Doma naro-da Parlamenta FBiH, tvrdi da uparlamentarnu proceduru jo{ nijestigao novi prijedlog ovog zakona.- Kada se Prijedlog zakona opomilovanju nedavno razmatrao uPredstavni~kom domu on nije bioprihva}en, jer je bila sporna usta-vna odrednica u kojoj se ka`e dapredsjednik FBiH uz saglasnostdva potpredsjednika mo`e pomi-lovati osu|enike kojima je su|enopo federalnim zakonima - ka`eHad`iavdi}.Isti~e da je ta odredba uvijek bi-la kamen spoticanja, jer omogu}avapredsjedniku FBiH da pomilujeosobe kojima je su|eno po federa-lnim zakonima, a presudu im je izr-ekao Sud BiH.
 Az. D.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
skutorka59 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->