Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 566, 20.9.2007]

Slobodna Bosna [broj 566, 20.9.2007]

Ratings: (0)|Views: 365|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2013

pdf

text

original

 
NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA
MILO[EVI] I SREBRENICA:UNIVERZALNA IZDAJA
SARAJEVO,IPAK, NEMASRCA
NJEMA^KI DOKTOR ZA BALKANSKE VLADAREODLAZAK LJILJANE MOLNAR-TALAJI]
ALIJAJE BIODRUGA^IJI
Dodikovo cementiranje Banje Luke
Kako je zgrada Vlade RS postala skuplja za 200 miliona maraka
Kremlj uBanjoj Luci
 
06
KAKO VLADA DODIKOVA VLADA Kriminal u centruBanje Luke
Premijer Republike Srpske MILORADDODIK, pored drugih obilje`jadr`avnosti vlastitog entiteta, odlu~io jeizgraditi monumentalnu zgradu VladeRS u Banjoj Luci i bez bilo kakve kon-trole potro{io 250 miliona maraka;na{a novinarka istra`ila je politi~ko-finansijsku pozadinu ovog projekta
18
“SB” OTKRIVA Za{to se Amerikauklju~ila u izbordirektora SIPA-e
U pozadini “sudbinskih” pregovora oreformi policije posljednjih se nedjeljaodvijao te`ak proces izbora novog direk-tora najva`nije dr`avne policijske agen-cije - SIPA-e; na{a novinarka otkrivaza{to se na prili~no dramati~an na~in ucijeli slu~aj “umije{ao” ambasador SAD-a u na{oj zemlji DOUGLASMcELHANEYna kraju svoga mandata
24
DODIKOV  AMERI^KI LOBIBushov jastrebpotkresanih krila
Protekle sedmice premijer RS MiloradDodik ugostio je u Banjoj Luci svoje va{ing-tonske lobiste Toma Ridgea i Damira Fazli}a;“Slobodna Bosna” donosi manje poznate detal- je biografije Toma Ridgea koji je zbog manipu-lacije obavje{tajnim podacima 2004. godinemorao napustiti Bushovu administraciju
28
KNJIGA KOJA JEPOTRESLA SVIJETFlorence Hartmann -“Mir i kazna”
Knjiga
FlorenceHartmann,
nekada{nje novinarke “Le Monda” iglasnogovornice ha{kog Tu`iteljstva,“Mir i kazna, tajni ratovi me|unarodne politike i pravde”koja otkriva kako suvelike sile ometale rad Ha{kog suda, te pozadinu dugogodi{njeg neuspjeha uhap{enju Radovana Karad`i}a nedavno je promovirana u Francuskoj. “SlobodnaBosna” u drugom nastavku otkriva detal- je iz knjige koji govore o slu~aju Mladi},te su|enju protiv Slobodana Milo{evi}a
34
[EF TITOVOGOSIGURANJA Ekskluzivno za “SB”
RADOMIR ^OKI]CIGA, vi{egodi{nji {ef osiguranja biv{eg jugoslovenskog predsjednika JOSIPABROZATITA, samo za “SB” otkriva kakosu raskrinkane potencijalne Titove ubice
44
BOSANSKIDOKTORANTBalkanskapsihopatologija
Ovih dana je u Njema~koj objavljenaknjiga “Psihopatologija mo}i - psiholo{ki portret aktera rata” uglednog psihologa bosanskih korijena dr. SEADAHUSI]Akoji se na nesvakida{nji, uglavnom psi-hoanaliti~ki na~in bavio klju~nim akterima bosankohercegova~ke tragedije; Profesor Husi} ekskluzivno za “SB” obja{njavaosnovne postavke svog istra`ivanja
SLOBODNABOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Predsjednik Upravnog odbora
Asim METILJEVI]
Direktor
Erbein RE[IDBEGOVI]
Glavni i odgovorni urednik 
Senad AVDI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mehmed PARGAN
,
Dario D@AMONJA
,
Nedim HASI]
,
Suzana [A^I],Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Adisa ^E^O
Dopisnici
Mirha DEDI]
(Beograd),
Nijaz HAMZA
(Ljubljana),
Boris JELENACA - KOSOR
(Zagreb)Design
Edin SPAHI]
DTP
Atif D@IDI]
Lektor
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije
Ismira TAHIROVI]
Marketing i prodaja
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija
Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni
444-041
,
262-630
telefaks
444-895
 Adresa
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034Raiffeisen BANK HYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213140-101-00006860-17Volksbank Sarajevo
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidencijujavnihglasila u Ministarstvuobrazovanja, nauke, kulture isporta pod rednim brojem 522, Mi{ljenjem Federalnogministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta od12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i diskete se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
566
Sadr`aj
POSLJEDNJI UKOR PRED ISKLJU^ENJE:Tarik Sadovi},dr`avni ministar sigurnosti

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
sonic55 liked this
Munever Parić liked this
Amela Vražalica liked this
scriptname liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->