Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 649, 23.4.2009]

Slobodna Bosna [broj 649, 23.4.2009]

Ratings: (0)|Views: 1,546|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
RATNI ZLO^INI:FO^ANSKI PROPISI
NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA
 Vakifi ef. Ceri}a
 [AJA-KU^EVI]Prijetnje, silovanja, {amari
]OSI]PROTIVMILO[EVI]A
 SRPSKO - SRPSKI OBRA^UN
BO[NJA^KAPOSLOVNAELITA
 SLU^AJ KU^EVI]
 Vakifi ef. Ceri}a
 [AJA-KU^EVI]Prijetnje, silovanja, {amari
BO[NJA^KAPOSLOVNAELITA
KAKO SAMIZGUBIONEVINOST
MEMOARI PADDYJA ASHDOWNA
 
6
NOVI KREDIT ZA BiHU {ta }e vlast potro{itimilijardu dolara
Kreditni stand by aran`man s MMF-omaktuelnoj vladaju}oj koaliciji u BiH potreban je prvenstveno zbog o~uvanjaste~enih privilegija administrativnogaparata;“Slobodna Bosna” do{la je u posjed dokumenta federalne Vlade izkojeg je vidljivo da novac MMF-a ne}eoti}i na finansiranje razvojnih projekatanego na krpljenje bud`etskih rupa
16
POVRATAK ZLO^INACA U FO^UDaleko je pravda
Za zlo~ine nad blizu 3 hiljadeBo{njaka u Fo~i, ubojstva, silovanja, progone, do sada je pred sudom u Haagui sudovima u BiH presu|eno 15-ak ratnihzlo~inaca, uglavnom ni`erangiranihvojnih i policijskih zapovjednika iegzekutora;na{a novinarka istra`ila jeza{to ruka pravde nije stigla (niti }evjerojatno ikada sti}i)politi~ke vo|e,~lanove tzv. Kriznog {taba Fo~e koji jerukovodio cijelom zlo~ina~kom operaci- jom u ovom gradu
24
CENTRALNI ZATVORCrna berza usarajevskom zatvoru
Telefonski razgovori MuhamedaAlija Ga{ija i Senada [ahinpa{i}a [aje bili su prije nekoliko mjeseci vru}amedijska tema, ali niko nikada nije postavio pitanje odakle pritvorenikuMuhamedu Aliju Ga{iju mobilni telefonu }eliji;na{ novinar istra`io je optu`beda su zatvorski ~uvari umije{ani u nele-galno uno{enje mobitela, droge i hladnogoru`ja u sarajevski Centralni zatvor 
30
INTERVJUImre Varga, najagilnijievropski ambasador u BiH
Ambasador Ma|arske u BiHobja{njava za{to je njegova zemlja,zajedno sa jo{ sedam ~lanica Evropskeunije, zatra`ila od slu`benog Brisela daubrza proces kojim }e BiH i drugimzemljama u regiji do kraja ove godine biti ukinut vizni re`im sa zemljama~lanicama EU-a
34
[PIJUN,KOMANDOS I DIPLOMATA Memoari britanskog lorda
Vjerovatno najomra`eniji od svihvisokih predstavnika me|unarodnezajednice koji su slu`bovali u BiH, aliujedno i onaj sa najinteresantnijom biografijom, lord PADDYASHDOW N,upravo je objavio knjigu svojih memoarakoju ovih dana aktivno promovira diljemVelike Britanije;u autobiografiji podnazivom „AFORTUNATE LIFE“Ashdown opisuje svoj `ivotni put
46
NAKNADNA PAMETOCA NACIJE“Vreme zmija”, zapisiDobrice ]osi}a
U Beogradu su ovih dana objavljenidnevni~ki zapisi Dobrice ]osi}a podnaslovom “Pi{~evi zapisi 1990-2000: Vreme zmija”, u kojima ovaj ideologsrpskog nacionalizma ponavlja svoje{ovinisti~ke ideje o nesrpskim narodima biv{e Jugoslavije, prije svega Albancima,ali se i po prvi put, sa ”historijske” dis-tance, javno obra~unava sa SlobodanomMilo{evi}em;“Slobodna Bosna”objavljuje najzanimljivije dijelove oveknjige
SLOBODNABOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Predsjednik Upravnog odbora
Asim METILJEVI]
Direktor
Erbein RE[IDBEGOVI]
Glavni i odgovorni urednik 
Senad AVDI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mehmed PARGAN
,
Dario D@AMONJA
,
Nermina [UNJ, Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Adisa BA[I], Maja RADEVI]
Dopisnici
Mirha DEDI]
(Beograd),
Nijaz HAMZA
(Ljubljana),
Boris JELENACA - KOSOR
(Zagreb)Design
Edin SPAHI]
DTP
Atif D@IDI]
Lektor
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije
Edina Mu{ovi}
Marketing i prodaja
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija
Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni
444-041
,
262-630
telefaks
444-895
 Adresa
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034Raiffeisen BANK HYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213FIMA BANKA d.d. SARAJEVO137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidencijujavnihglasila u Ministarstvuobrazovanja, nauke, kulture isporta pod rednim brojem 522, Mi{ljenjem Federalnogministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta od12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i diskete se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
649
Sadr`aj
ISPOVIJEST BOSANSKOG PROTEKTORA:Autobiografija Paddyja Ashdowna

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Munever Parić liked this
Nikolina Stepić liked this
Elvir Duranović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->