Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 4914, 18.5.2009]

Dnevni avaz [broj 4914, 18.5.2009]

Ratings: (0)|Views: 344|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
ponedjeljak, 18. 5. 2009.
Sarajevo
Godina XIV
Broj 4914
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
 Incko i Dodik: Razmatrana aktuelna politi~ka situacija u BiH 
(Foto: M. Lugi})
 
Ban ja Lua
 Visoki predstavnik susreo se sa Miloradom Dodikom
Liberalizacija viznogre`ima sa EU je prioritet
4. strana
[ta donosi rebalans bud`eta Federacije BiH
„AVAZ“ SAZNAJE
Pla}e u FBiH ni`e za 13,9 miliona KM, materijalni tro{kovi za 19,8 miliona, naknade {ehidskim porodicama i RVIza 33,5 miliona
Bud`eti u deset kantona bit }e manji za 279,7 miliona, a bud`eti op}ina za 19,3 miliona KM
@IVINICE
Izbo sinano`emu le|a
OTMICA U TUZLI
Jasmin Spasojevi}bio zato~en ibrutalno mu~en
   1   4 .  s   t  r  a  n  a
F
ederalno ministarstvo fi-nansija do kraja ovogmjeseca u parlamentarnuproceduru }e uputiti re-balans bud`eta za ovu godinu, ko-ji }e, prema neoficijelnim procje-nama, svim korisnicima smanjitiprihode za oko 105 miliona KM,saznaje „Dnevni avaz“ iz izvorabliskih Vladi FBiH.Od kresanja pla}a, ukidanja ra-znih naknada za rad u komisijamai smanjenja ukupnih prihoda ne}ebiti izuzeta administracija, ali nisocijalni i bora~ki sektor.
 3. strana
ZVJEZDAN MISIMOVI]
Sve je una{im
rukama
   4   0 .   i   4   1 .  s   t  r  a  n  a
Pretkongresni intervju:Sulejman Tihi}
/1,#24'&0156,'/1,'8''+81601+5-75681
Srebrenik:Policija reagirala po prijavi
&1$4181.,01+/#.#5'-55#'6814+%1/
Skandal:Gaf {efa bh. diplomatije
5'-4'6#4+%#5
/+0+564+/#'7
   1   6 .  s   t  r  a  n  a   4 .  s   t  r .
 <#$7& '65-'-14+50+-'
/+.+10#-//#0,'
8 NAGRADNIH IGAR
 
A U 49 DANA
 
Nova igra „More“:
Danas ~etvrti kupon
4
Kupon br.
18. 5. 2009.
    
MORE
MILION
NA DAR
   1    5 .  s   t  r  a  n  a
    5 .  s   t  r  a  n  a
 
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,18. maj/svibanj 2009.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Zilki} prijeti reisuCeri}u krvavim epilogom
- Velikodr`avnom projektu s onestrane Drine itekako je trn u oku IZ ijedinstvo Bo{njaka, pa se po svaku cije-nu `eli IZ usitniti i zavaditi, jer kadacjeline nema, bitka se lak{e dobiva. Ce-ri} je li~nost koja ima svoje kvalitete izna {ta je posrijedi, a IZ je bitna insti-tucija za Bo{njake.
(analit-kritik 1)
PORTAL - komentar dana
 Lazovi} i Kom{i}: U~esnici dejtonskih pregovora
Potpredsjednici SDUBiH iu~esnici na mirovnim pregovori-ma u Dejtonu Miro Lazovi} i IvoKom{i} pozdravljaju posjetu po-tpredsjednika SAD D`ozefa Ba-jdena (Joseph Bidena) Bosni iHercegovini i smatraju da onadolazi u trenutku kada se BiH na-lazi u te{koj situaciji, zaustavlje-na na polju reformi i daljnjeg pu-ta ka euroatlantskim integracija-ma te „zarobljena sujetama i opa-snim namjerama politi~kih stru-ktura na vlasti“, javila je Fena.Lazovi} i Kom{i} nagla{avajuu saop}enju za javnost kako„posebno ohrabruje ~injenica danova ameri~ka administracija po-sjetom potpredsjednika Bajdenapokazuje da nije zaboravila nasvoje obaveze preuzete zajedno sodgovorno{}u za zaustavljanje ra-ta u BiH 1995. godine“ te da je„demokratska javnost u BiH du-go o~ekivala aktivnije u~e{}eameri~ke administracije urje{avanju konkretnih problemas kojima se BiH suo~ava kada je upitanju u~vr{}ivanje njenedr`avnosti i opstojnosti“.- Kao u~esnici mirovnih pre-govora u Dejtonu o~ekujemo da}e ameri~ka administracija posje-tom potpredsjednika Bajdena na-javiti novu politiku prema BiH idovr{iti zapo~eti posao kako biBiH kona~no postala demokra-tska i funkcionalna dr`ava nana~in da se ubrzaju procesi uspo-stavljanja bezviznog re`ima, ula-ska u NATO i dono{enja funkci-onalnog ustava BiH - istakli supotpredsjednici SDUBiH.Lazovi} i Kom{i} nadaju se da}e posjeta potpredsjednika Bajde-na doprinijeti daljnjoj demokrati-zaciji BiH, normalizaciji odnosa,smirivanju me|unacionalnih te-nzija i prevazila`enju svih poli-ti~kih i drugih prepreka ka ostva-renju cilja zacrtanog od ameri~keadministracije jo{ u Dejtonu1995. godine, a to je uspostava de-mokratske i funkcionalne dr`aveBiH, ~lanice NATO-a i Evropskeunije.
Lazovi} i Kom{i} pozdravljaju posjetu
Bajdenov dolazak jeohrabrenje za BiH
Bh. demokratska javnost dugo je o~ekivalaaktivnije u~e{}e ameri~ke administracije
Ministar sigurnosti BiH TarikSadovi} nalo`io je Uredu za sara-dnju s Interpolom BiH da odmahkontaktira Glavni ured Interpolau Lionu i zatra`i povla~enje po-tjernica protiv vi{e osoba iz BiHkoje su povezane sa slu~ajem„Dobrovolja~ka“, javila je Fena.Sadovi} je, kako je navedeno usaop}enju Ministarstva, naglasio daje raspisivanjem tih potjernica NCBInterpol Beograd prekr{io ~lan 3.Statuta Interpola i potjernice raspi-sao isklju~ivo iz politi~kih razloga.Ministarstvo sigurnosti BiHisti~e da raspisivanjem tih potjer-nica Srbija pokazuje da ima namje-ru proizvoditi probleme na svimprostorima biv{e Jugoslavije, pa iunutar BiH, tako {to }e destabilizi-rati politi~ku situaciju u BiH nje-nim dr`avljanima i onemogu}utiputovanje bilo gdje izvan nje.
Sadovi}: Srbija proizvodi probleme
Sadovi}ev nalog Interpolu BiH
Povu}i potjernice za ’Dobrovolja~ku’
PORUKE
Brifing u Bijeloj ku}i uo~i dolaska Bajdena na Balkan
Neupitna podr{ka suverenitetui teritorijalnom integritetu BiH
Bajden }e pozvati du`nosnike u BiH na saradnju preko etni~kih crta,u interesu konsenzusa nu`nog za ustavne reforme
Posjeta ameri~kog potpredsje-dnika D`ozefa Bajdena (JosephBiden) Bosni i Hercegovini, Srbi-ji i Kosovu ove sedmice pokazuje`elju Obamine administracije dase Sjedinjene Dr`ave ponovoanga`iraju u regiji jugoisto~neEvrope kako bi pridonijeleuklju~enju zemalja regije u euro-atlantsku zajednicu, najavila jeuo~i posjete Bijela ku}a, prenosiFena.- ^injenica da su potpredsje-dnik Bajden i predsjednik BarakObama (Barack) odlu~ili da onsada posjeti Balkan dokaz je `eljeadministracije da poka`e da smose vratili, da je Balkan u velikojmjeri klju~ni dio na{ega progra-ma - rekao je visoki du`nosnikadministracije na brifingu o Ba-jdenovoj posjeti Sarajevu, Beogr-adu i Pri{tini, ~iji je transkriptobjavljen u subotu, i dodao:
Govor u Parlamentu
- Mi se brinemo za ono {to suSAD i evropske zemalje ulo`ile uBalkan devedesetih godinapro{log stolje}a kako bi se regijuudaljilo od etni~kog ~i{}enja, na-silja i podjela, i `elimo ostvaritidaljnji napredak.Dalje je istaknuto da }e prisu-stvo potpredsjednika pokazatisna`nu predanost SAD da podr`enapredovanje tri zemlje premaeuroatlantskoj budu}nosti.- Posjeta potpredsjednika Ba-jdena izuzetno je zna~ajna za re-giju i siguran sam da }e ubrzatirazvoj ameri~ke politike premanjoj - izjavio je za Hinu EdD`ozef (Joseph), stru~njak za Ba-lkan s Univerziteta „John Hopki-ns“ u Va{ingtonu, koji je u predi-zbornoj kampanji bio jedan odBajdenovih vanjskopoliti~kih sa-vjetnika.Bajden }e u utorak posjetitiSarajevo, gdje }e se susresti stro~lanim Predsjedni{tvom i vla-dom BiH te odr`ati govor u Par-lamentu BiH. Najavljen je i nje-gov zasebni susret s premijeromRS Miloradom Dodikom te s Ha-risom Silajd`i}em, kao i posjetaAmeri~koj ambasadi.U Bajdenovoj pratnji u BiH }ena svim sastancima u~estvovativisoki predstavnik EU za vanjskupolitiku i sigurnost Havijer Sola-na (Javier), kao i visoki predsta-vnik me|unarodne zajednice uBiH Valentin Incko (Inzko).- Potpredsjednik }e u BiHiskazati na{u neupitnu podr{kuDejtonu, suverenitetu i teritorija-lnom integritetu BiH tedr`avnim reformama koje sunu`ne da bi BiH nastavila s pri-bli`avanjem NATO-u i EU - re-kao je ameri~ki du`nosnik.Bajden }e, prema njegovim ri-je~ima, pozvati du`nosnike u BiHna saradnju preko etni~kih crta, uinteresu konsenzusa nu`nog zaustavne reforme.
Zra~ni udari
Na brifingu je visoki ameri~kidu`nosnik spomenuo i anga`manD`ozefa Bajdena u jugoisto~nojEvropi devedesetih godina, kada jekao predsjednik senatskog Odboraza vanjsku politiku posje}ivao regi-ju te pridonio ukidanju embargana oru`je za BiH i zra~nim udari-ma na bosanske Srbe.On je, tako|er, istakao „{iruporuku“ koju SAD {alju isla-mskom svijetu, pru`anjem po-mo}i muslimanima koji su biliizlo`eni etni~kom ~i{}enju u BiHi na Kosovu devedesetih godinate sada{njom uspostavom „sna-`nih i pozitivnih odnosa“ s tedvije dr`ave.U Srbiji }e se Bajden u srije-du sastati s predsjednikom Bor-isom Tadi}em, ~lanovima Vla-de, ministrom odbrane i zapo-vjednikom glavnog sto`eraoru`anih snaga.- Cilj u Srbiji vrlo je dire-ktan. To je ogromna prilika datamo{njoj vladi i narodu jasnopoka`emo kako se nadamo„resetiranju“ odnosa sa Srbi-jom, prilika da jasno poka`emokako `elimo vrlo pozitivnu bu-du}nost za Srbiju u euroatla-ntskoj zajednici i kao vode}u uregiji. Zapravo je te{ko zamisli-ti budu}nost regije, koja je pozi-tivna i produktivna, a da Srbijane igra vode}u ulogu. To je por-uka koju }e ista}i potpredsje-dnik - kazao je visoki ameri~kidu`nosnik.
Cilj u Srbiji vrlo je direktan
 Bajden: Va`na poruka islamskom svijetu
Potvrdu ja~anja interesa SADza jugoisto~nu Evropu proteklesedmice dao je i Predstavni~kidom ameri~kog Kongresa Rezo-lucijom u kojoj je pozvao naustavne reforme u BiH u intere-su stvaranja „djelotvorne dr`avekoja mo`e ispuniti uvjete za~lanstvo u NATO-u i EU“, {to jeozna~eno „nacionalnim intere-som SAD“.- Ta rezolucija pokazujezna~ajnu zabrinutost u Kongre-su doga|ajima u BiH. To jepa`ljivo promi{ljen poku{aj~lanova Kongresa da poka`u ka-kva bi politika trebala biti, a naadministraciji je da odredi tupolitiku - ocijenio je Ed D`ozef.Povratak jugoisto~ne Evropeu zonu primarnog interesa ame-ri~ke vanjske politike trebalo bipotvrditi i imenovanje pose-bnog ameri~kog izaslanika zaregiju, koje je iz Obamine admi-nistracije najavljeno u okviruaktuelne revizije regionalne po-litike Va{ingtona.
Nacionalni interes SAD jefunkcionalna dr`ava
 
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,18. maj/svibanj 2009.
3
 Pi{e: Husein ORAHOVAC (huseino
@
 avaz.ba)
Pouka izborau Hrvatskoj
Princip neposrednog izbora gradona~elnikamotivira bira~e na glasanje, a prije~i i mogu}nost izigravanja volje ve}ine
U Republici Hrvatskoj ju~er su odr`ani peti po redu lokalniizbori od stjecanja nezavisnosti te dr`ave.Prvi put, bira~i su u Hrvatskoj gradona~elnike - njih 126 - biralineposredno.Rezultati ovih izbora u Hrvatskoj skoro pa da se uop}e ne ti~uBiH, odnosno bilateralnih odnosa Sarajeva i Zagreba. Lokalna vlastu rukama Sanaderovog HDZ-a ili neke druge - njemu oponiraju}e -politi~ke opcije, ne}e bitno determinirati relacije BiH s njenim za-padnim susjedom. Ali, ovi izbori u Hrvatskoj po ne~emu bi mogli itrebali biti va`ni na{oj dr`avi.Zvani~ni Zagreb, naime, adekvatnim izmjenama svog izbornog zako-nodavstva odlu~io je bira~ima ponuditi opciju po kojoj }e gradona~elnikebirati neposredno. Dakle, strana~kim listama kazalo se „adio“.Zasigurno da to zvani~ni Zagreb nije u~inio zato {to se prosudiloda je u Hrvatskoj ve} postignuta takva razina politi~ke kulture ka-kvu poodavno imaju dr`ave s dugom demokratskom tradicijom. Pr-ije }e biti da se tako uradilo jer to Brisel ho}e od zemalja koje }e„jednog dana“ biti punopravne ~lanice Evropske unije.Bilo kako bilo, tek i BiH bi se mogla ugledati na Hrvatsku.Za{to?Iz najmanje dva razloga.Prvi je taj {to je ju~er izlaznost bira~a u Hrvatskoj - do 11 sati -bila izme|u dva i tri posto ve}a nego na pro{lim lokalnim izborimakada su birali gradona~elnike. To pokazuje da su gra|ani mnogomotiviraniji iza}i na izbore kada im se nudi princip neposrednogbiranja.Treba li podsje}ati: gra|ani BiH svakih idu}ih izbora sve su ma-nje motivirani odlu~ivati o tome ko }e voditi dr`avu i ko }e im „kro-jiti“ budu}nost.Drugi razlog zbog kojeg bi mudro bilo uvesti neposredno bira-nje gradona~elnika u BiH pokazuju doga|anja s izborom grado-na~elnika u Sarajevu i Mostaru.Znano je: Gradona~elniku Sarajeva Aliji Behmenu niko nemo`e osporiti legalnost izbora. Na funkciji koju obna{a do{ao je po-sve u skladu s va`e}im propisima. Ali, itekako mo`e legitimitet. Jer, nije Behmen - u ovom slu~aju politi~ka opcija kojoj on pri-pada - dobio najve}i broj glasova bira~a ~ije opredjeljenje jesteva`no za izbor gradona~elnika. Sli~na je, ako ne i kompliciranija, si-tuacija s izborom gradona~elnika Mostara.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
„Avaz“ saznaje
[ta donosi rebalans bud`eta Federacije BiH
Za bud`etske korisnike105 miliona KM manje
Pla}e u FBiH ni`e za 13,9 miliona KM, materijalni tro{kovi za 19,8 miliona,naknade {ehidskim porodicama i RVI za 33,5 miliona
Federalno ministarstvo fina-nsija do kraja ovog mjeseca u par-lamentarnu proceduru }e uputitirebalans bud`eta za ovu godinu,koji }e, prema neoficijelnim pro-cjenama, svim korisnicima sma-njiti prihiode za oko 105 milionaKM, saznaje „Dnevni avaz“ izizvora bliskih Vladi FBiH. Odkresanja pla}a, ukidanja raznihnaknada za rad u komisijama ismanjenja ukupnih prihoda ne}ebiti izuzeta administracija, ali nisocijalni i bora~ki sektor.
Odre|ene izmjene
Ministarstvo finansija pripre-milo je prednacrt rebalansabud`eta, koji nije kona~an, jervjerovatno mo`e pretrpjetiodre|ene izmjene. On je pripre-mljen u saradnji sa savjetoda-vnim timom Fiskalnog vije}aBiH i u skladu s dogovorom po-stignutim s Me|unarodnim mo-netarnim fondom (MMF).- U FBiH je predvi|eno sma-njenje pla}a svim bud`etskim kor-isnicima za deset posto. To seodnosi na pla}e koje su utvr|ene udecembru pro{le godine. Umanju-je se topli obrok za 50 posto uodnosu na usvojeni bud`et, nakna-de za regres od sada }e iznositi 50posto od utvr|ene prosje~ne pla}eu FBiH, a do sada je ta beneficijaiznosila 70 posto od ispla}enepla}e u posljednja tri mjeseca. Po-tpuno se ukidaju naknade za pre-kovremeni rad, dok se naknade zarad u komisijama umanjuju za 50posto - naglasio je na{ izvor.Kako saznajemo, naknade zaneratne invalide, civilne `rtve ra-ta tako|er }e biti smanjene za petdo sedam posto, dok }e Vlada na-kon analiza, koje su u pripremi,utvrditi ho}e li biti umanjeni tra-nsferi za {ehidske porodice i ratnevojne invalide.
Bud`etski transferi
- U tom slu~aju, prema procje-nama, pla}e u FBiH bit }e sma-njene za 13,9 miliona KM i mate-rijalni tro{kovi za 19,8 miliona.Ako Vlada nakon analiza utvrdida treba smanjiti transfere za{ehidske porodice i RVI, izdvaja-nja za njihove naknade na go-di{njem nivou trebale bi biti ma-nje za 33,5 miliona i dobitnikenajvi{ih ratnih priznanja za 1,8miliona KM. Invalidnine za ner-atne invalide bit }e manje za 15,7miliona KM, a umanjit }e se i be-neficirane penzije za 6,3 milionaKM, kao i primanja civilnih `rta-va rata za 3,8 miliona KM - na-gla{ava na{ sagovornik.Prema rije~ima na{eg izvora,ne}e biti izuzeti ni ostali bud`ets-ki transferi, koji }e biti smanjeniza 29,1 milion KM. To umanjenjepodrazumijeva smanjenje sre-dstava drugim nivoima vlasti za4,8 miliona KM, pojedincima za6,5 miliona, neprofitnim organi-zacijama za 12,2 miliona, transfe-ri za podsticaj razvoja 2,5 milionai ostali grantovi i povrati za 2,8miliona KM. Teku}a rezerva tre-bala bi biti manja za 7,5 milionaKM i kapitalni grantovi za 1,1milion KM.
 A. DEDAJI]
 Faksimil prijedloga dokumenta o smanjenju bud`eta
(Foto: B. Nizi})
Kako tvrdi na{ izvor, usvaja-nje rebalansa o~ekuje se polovi-nom narednog mjeseca, a njego-va realizacija trebala bi po~eti ujulu.- Vi{e nemamo vremena, jernas ozbiljnija finansijska krizao~ekuje u septembru. Na ovosmanjenje bud`etskih transferamorali smo se odlu~iti i bezuvjeta MMF-a, dok prvu tra{uod stand-by aran`mana od 260miliona KM o~ekujemo vrlo br-zo - naglasio je na{ sagovornik.
Vi{e nema vremena
U rebalansu bud`eta za ovugodinu zabilje`en je pad poreznihprihoda od 169,1 milion KM. Odte sume, indirektni porezni pri-hodi za 140,1 milion KM ili za 12posto manji su nego {to je pre-dvi|eno bud`etom za 2009. godi-nu. Tako|er, direktni porezi ma-nji su za 29 miliona KM ili 39 po-sto.- Nacrt ovog akta ura|en je ina osnovu dogovora postignutogsa MMF-om i formaliziran je kr-oz pismo namjere upu}eno tojinstituciji, u kojem je utvr|enoumanjenje rashoda u FBiH.Zna~i, ne}e biti smanjen samobud`et FBiH nego i bud`eti svihdeset kantona. Po tom osnovupredvi|eno je umanjenje rasho-da za 414 miliona KM - ka`e na{izvor.Ako ovih 414 miliona KM ra-spodijelimo u FBiH, za 108,8 mi-liona bit }e smanjen bud`etFBiH, bud`eti u deset kantonabit }e manji za 279,7 miliona,bud`eti op}ina za 19,3 miliona ivanbud`etski fondovi za 6,2 mili-ona KM.
 Az. D.
Na osnovu dogovora sa MMF-om
Bud`eti kantona bit }emanji za 279 miliona KM

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->