Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 4918, 22.5.2009]

Dnevni avaz [broj 4918, 22.5.2009]

Ratings:
(0)
|Views: 364|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
Potpredsjednik SAD nije samo kritizirao nego je ponudio i pomo}
Do junske sjednice PIC-a mo`e se rije{itipitanje vojne imovine
Dr`avni poslanici ne bi trebali putovati u EU dok se vize gra|anima ne ukinu
 Najsavremenije arhitektonsko dostignu}e u regionu: Vi{e od 20 spratova zauzimaju redakcije „Avazovih“ izdanja
(Foto: F. Fo~o)
B
oravak potpredsjednikaSAD D`ozefa Bajdenau BiH i regionu izuze-tno je va`an.Govor koji je odr`ao u Parla-mentu Bosne i Hercegovine bioje veoma mo}an i potpuna potvr-da svih na{ih zabrinutosti o koji-ma smo izvje{tavali me|unaro-dnu zajednicu i javnost u prote-kle skoro tri godine.Bajden nije samo kritiziraonego je ponudio i pomo}, sma-tra drugi ~ovjek OHR-a RafiGregorijan.
 5. strana
INTERVJU
Rafi Gregorijan o Bajdenovoj posjeti BiH
DOBILI SMONOVE MI[I]E!
A va z  T w is t  To wer
Novo poslovno sjedi{te najtira`nije bh. novine
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
petak, 22. 5. 2009.
Sarajevo
Godina XIV
Broj 4918
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
 
 VEDAD IBI[EVI]
Sanjao samkada }u opettrenirati
81. strana
’Avaz’ se uselio u toranj
10. strana
Dobrovolja~ka:Stigle Interpolove potjernice
KO ]E PO ZAHTJEVUBEOGRADA HAPSITIBH. GRA\ANE?
„Avaz“ saznaje:Inspektori kre}u u akciju
NAJVE]AKONTROLABANAKA!
CEFTA:Nakon hrvatske zabrane uvoza
JE LI PO^EO OTVORENITRGOVINSKI RAT?
   2 .  s   t  r .
 3. strana
8 NAGRADNIH IGARA U 49 DANA
 
„Vi{e od igre“:
Danas kartica i prvi kupon
1
Kupon br.
22. 5. 2009.
    
VI[EOD IGRE
 MILION 
 NA DAR 
U k u p a n  t i r a `  o v o g  b r o j a  j e p r e k o 11 0 . 0 0 0  p r i m j e r a k a!
14. strana
 
aktuelno
Dnevni avaz, petak,22. maj/svibanj 2009.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 „Bosnalijek“ prvi put dijeli dividende
- Za razliku od Srbije i Hrvatske, koje surasprodale strancima svoju farmaceutskuindustriju, u BiH se kona~no nazire je-dna pozitivna stvar. „Bosnalijek“ je pri-mjer kako bi otprilike trebala dana{njaindustrija u BiH izgledati.
(princ od bosne)
PORTAL - komentar dana
Sa{a Savinovi} (34) iz ^a-pljine, nastanjen u Mostaru, po-sljednji od pet otmi~ara biv{eghrvatskog ~lana Predsjedni{tvaBiH Ante Jelavi}a, predao se usrijedu Tu`ila{tvu u Konjicu.Kantonalni tu`ilac Sead \iki}izjavio je za „Avaz“ da se Savino-vi} brani {utnjom.Nakon ispitivanja i jednodne-vnog pritvora, pu{ten je da se bra-ni sa slobode. Oduzete su mu pu-tne isprave, zabranjen prelazakdr`avne granice s li~nom kartomi nalo`eno redovno javljanje u Po-licijsku upravu Mostar.
 F. V.
Predao se Jelavi}ev otmi~ar
Savinovi} se brani sa slobode
Za posljednjih sedam mjesecizbog direktnih posljedica svje-tske ekonomske krize na cijelompodru~ju BiH otkaze je dobilota~no 43.425 radnika, potvr|enoje „Dnevnom avazu“ u entite-tskim zavodima za zapo{ljavanje.Broju od 35.388 radnika kojisu otpu{teni do po~etka aprila do-dato je jo{ 8.037 onih koji su po-sao izgubili u proteklom mjesecu.Predsjednik Asocijacije posloda-vaca BiH Nihad Imamovi} ka`eda jo{ nije kraj otpu{tanjima i dasve prognoze govore kako }e po-slije godi{njih odmora situacijabiti jo{ te`a, kada se mo`e o~eki-vati novi veliki val otpu{tanja.- Ako poslodavci nemaju posla,prva mjera je smanjenje tro{kova iukidanje pojedinih radnih mjesta.Postavlja se pitanje {ta su za to vri-jeme uradile vlasti da pomognuprivredi. U decembru pro{le godi-ne s Vladom FBiH potpisali smosporazum sa 47 mjera za raste-re}enje, pomo} i reforme privrede.Nijedna od njih nije provedena.Bojim se da i ovih 60 miliona ame-ri~kih dolara koje je odobrila Svje-tska banka ne}e oti}i u privredu -ka`e Imamovi}.Predsjednica Saveza SindikataRS Ranka Mi{i} isti~e da nedosta-je novca koji bi se plasirao u privr-edu, {to je, kako navodi, jednina~in da se zadr`e radna mjesta.- Oni koji su se borili da vlada-ju ovim prostorima moraju ponu-diti rje{enja da se pre`ivi ova go-dina koja }e svoju kulminacijudo`ivjeti u tre}em i ~etvrtom kva-rtalu - smatra Mi{i}.Edhem Biber, predsjednik Sa-veza samostalnih sindikata (SSS)BiH Edhem Biber uvjeren je, ta-ko|er, da „jo{ nismo doseglidno“. Sindikati zbog toga o~ekujumasovne radni~ke proteste.- Nijedna mjera koja omo-gu}ava pomo} privredi radi o~uva-nja radnih mjesta jo{ nije realizira-na. Nisu aktivirana sredstva za po-mo} privredi. Mora se priznati dapri otpu{tanjima ima i zloupotrebaod pojedinih poslodavaca. Sve to jepogubno. Vlasti trebaju odmahpo~eti raditi u interesu onih koji suih izabrali. U suprotnom, bit }e jo{masovnijih otpu{tanja - ka`e Bi-ber.
 F. VELE
Dramati~ne posljedice ekonomske krize u BiH
Slijedi novi veliki valotpu{tanja radnika!
Nismo dosegli dno, smatraju Imamovi}, Mi{i} i Biber
4.876
radnika FBiH
3.151
radnik u RS
10
radnika u Br~koDistriktu
Otkazi u aprilu
 Imamovi}: Iznevjerenaobe}anja Biber: Pomo} privredi  Mi{i}: Te{ka godina
Biv{i i aktuelni premijer Fe-deracije BiH Edhem Bi~ak~i} iNed`ad Brankovi} trebaju se 1.juna pred Kantonalnim sudom uSarajevu izjasniti o optu`nici zazloupotrebu polo`aja prilikomkupovine stana Brankovi}u, javioje FTV.Sudija za prethodno sa-slu{anje u srijedu je odbio prigo-vore Brankovi}a i Bi~ak~i}a naoptu`nicu.
Optu`nica Kantonalnog suda u Sarajevu
Izja{njavanje Bi~ak~i}a i Brankovi}a 1. juna
„Avaz“ saznaje
Inspektori kre}u u akciju
Najve}a poslijeratnakontrola banaka!
U fokusu istrage UniCredit, Raiffeisen, Intesa Sanpaolo i Hypo banka
Predmet kontrola prije svega }e biti potro{a~ki ugovori
Desetine inspektora krajemnaredne sedmice zapo~et }e na-jve}u poslijeratnu kontrolu bana-ka na podru~ju cijele BiH, sazna-je „Dnevni avaz“.Dogovoreno je to na trosatnomsastanku koji su ju~er kasno popo-dne u Jajcu odr`ali direktori upra-va za inspekcijske poslove FBiH iRS Ibrahim Tirak i Slavko Subo-ti}. Kako je precizirano, akcija bitrebala trajati 30 dana.
Poziv gra|anima
Kontrola }e, kako je za na{ listpojasnio Tirak, biti pokrenutazbog ~injenice da ve}ina banaka uBiH i dalje odbija smanjiti kama-te na kredite, koje su lihvarskipove}avale proteklih nekolikomjeseci, pod izgovorom svjetskeekonomske krize.- Mi se vi{e ne}emo s bankamaprepisivati i ubje|ivati. Dobiosam odgovor 21 banke na upitombudsmena za za{titu potro{a~aDragana Doke i, da budem iskr-en, sve mi to djeluje po onoj naro-dnoj „okruglo pa na }o{e“. Tiodgovori ustvari ni{ta ne govore.Stoga smo dogovorili da odlu~nokrenemo u akciju kontrole. Ve}imamo vi{e od stotinu prijava, avjerovatno }emo ih jo{ dobivati.Cilj nam je da banke natjeramoda smanje kamate i svoje poslova-nje usklade sa Zakonom o za{titipotro{a~a BiH - ka`e Tirak.On je ponovo pozvao bh.gra|ane da prijave svako nezako-nito pove}anje kamata.
Direktni ulasci
Inspektori }e, saznajemo, dire-ktno ulaziti u banke i kontroliratiugovore o kreditiranju, u slu~ajevi-ma gdje su banke nezakonito po-ve}avale kamate i doslovno plja~ka-le gra|ane. Predmet kontrola prijesvega }e biti tzv. potro{a~ki ugovori.Prema pouzdanim informaci-jama, u fokusu inspektora pose-bno }e biti UniCredit, Raiffeisen,Intesa Sanpaolo i Hypo Alpe-Adria banka.
 F. VELE
Tirak: Natjerati banke da smanje kamate
- Dio banaka uistinu nije po-ve}avao kamate, ali sve mogubiti predmet kontrole ako dobi-jemo prijave. Fokus }e, svakako,biti tri do ~etiri banke koje sudavale najvi{e kredita i koje sunajvi{e podizale kamate. Akobudu utvr|ene nepravilnosti,banke }e za svaki ugovor o kre-ditima platiti kaznu do 5.000KM. Direktor banke, tako|er,mo`e biti ka`njen sa po 1.000KM za svaki takav ugovor - re-kao je Tirak.
Kazne i banci i direktoru
Istraga o zloupotrebi CIPS-ovih li~nih dokumenata
Nova hap{enja u Tuzli i Vlasenici
Uhap{eni Merima i Mirza Alispahi} te \uka Kurti}
Po nalogu Tu`ila{tva i SudaBiH, pripadnici Dr`avne agencijeza istrage i za{titu (SIPA), u sara-dnji s entitetskim ministarstvimaunutra{njih poslova, ju~er su uakciji razotkrivanja zloupotrebaCIPS sistema u Vlasenici i Tuzliuhapsili tri osobe.U Vlasenici su uhap{eni Meri-ma Alispahi}, mati~arka u Ma-ti~nom uredu, i njen nezaposlenisuprug Mirza, a u Tuzli, na ra-dnom mjestu, \uka Kurti}, upo-slenica MUP-a Tuzlanskog kanto-na i Ureda za izdavanje li~nih do-kumenata.Svi oni sumnji~e se da supo~inili niz krivi~nih djela, odkrivotvorenja dokumenata, prekozloupotrebe polo`aja, do uzima-nja i davanja mita.- Navedene osobe osu-mnji~ene su da su po~inile kazne-na djela zloupotrebom li~nih do-kumenata Bosne i Hercegovinena na~in da su dr`avljanima BiHi zemalja u regiji omogu}avale pr-ibavljanje la`nih putnih isprava idrugih li~nih dokumenata sla`nim podacima, odnosno neza-konito stjecanje bh. dr`avljanstva- kazao je portparol Tu`ila{tvaBiH Boris Grube{i}.Hap{enja su izvedena u okviru{ire istrage o zloupotrebi li~nihdokumenata u projektu CIPS, ko-ja se u posljednje vrijeme provodina cijeloj teritoriji BiH. Tokomju~era{nje akcije pretreseni suobjekti koje osumnji~eni koriste,kao i slu`bene prostorije.
 E. H.
Tu`ila{tvo BiH: Izdavanje la`nih dokumenata
 
aktuelno
Dnevni avaz, petak,22. maj/svibanj 2009.
3
 Pi{e: Fadil MANDAL (fmandal 
@
 avaz.ba)
Krah HarisaSilajd`i}a
Pohvalama na ra~un pro{logodi{njeg Tihi}evogistupa u Skup{tini RS, Bajden je Silajd`i}u odvalio{amar od kojeg }e se ovaj te{ko oporaviti
Televizijski snimak {irokog zagrljaja i osmijeha Harisa Sila-jd`i}a i hladno pru`ene ruke D`ozefa Bajdena (Joseph Biden) vi{eod bilo kakve stru~ne analize govori o situaciji u kojoj su se, deceni-ju i po nakon Dejtona, na{li bo{nja~ka politika i njeni glavni prota-gonisti.Upravo se na Silajd`i}evom osobnom primjeru mo`e pratiti grafi-kon uru{avanja i tro{enja politi~kih i moralnih kredita koje su Bo{njacitokom rata stekli svojom odbranom od agresije susjednih zemalja.Naravno da nikada ne}emo saznati {ta je doslovce Bajden rekaoSilajd`i}u u razgovoru u ~etiri oka i naravno da Silajd`i} ne}e ni za`ivu glavu priznati da je dobio posljednju opomenu pred isklju~enjes politi~kog terena u BiH. Ali, i neke javne geste gosta iz Va{ingtonaotkrivaju da to nije bio nimalo srda~an susret.O~igledan i{aret Bajden je poslao jo{ u zgradi Predsjedni{tvaBiH, uzdr`anim do~ekom tragikomi~ne `elje bo{nja~kog ~lana ko-lektivnog {efa dr`ave da ra{irenim rukama demonstrira staro prija-teljstvo.Potvrdu da od takve Silajd`i}eve bliskosti s drugim ~ovjekomObamine administracije ni{ta nije ostalo, dobili smo nekoliko satikasnije, u njegovom govoru u Parlamentu BiH.Podsje}anjem i pohvalama na ra~un pro{logodi{njeg istupa Su-lejmana Tihi}a u Skup{tini RS, Bajden je Silajd`i}u odvalio {amarod kojeg }e se ovaj te{ko oporaviti.U slobodnom prijevodu, re~eno mu je da nije ispunio ameri~kao~ekivanja i da je slu`beni Va{ington duboko razo~aran. Sru{io jeaprilski paket ustavnih promjena, a nije ponudio alternativnorje{enje. Njegov posao odgovornog dr`avnika - iako bez potrebnogizbornog legitimiteta - radio je Tihi}.Umjesto zakopavanja politi~kih rovova, provo|enja neophodnihreformi na putu ka EU i tra`enja zdravog kompromisa, Silajd`i} je,na zadovoljstvo separatista i uz svesrdnu pomo} Milorada Dodika,{irio front izme|u BiH i RS.Krah njegove politike tolikih je razmjera da je pravo ~udo {to gajedino jo{ on ne vidi. Ili se samo pravi da ga ne vidi, {to je jednakoporazna ~injenica za sve koji su mu na posljednjim op}im izborimadali podr{ku i svoje glasove.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
CEFTA
Nakon hrvatske zabrane uvoza `ive ribe iz BiH
Po~eo otvoreni
trgovinski rat?
Osim blokada, susjedna zemlja uvodi i necarinske barijere
Razlozi za blokadenavodne bolesti
Potrebni bilateralni razgovori u rje{avanju problema
Hrvatska je u potpunosti blokir-ala uvoz `ive ribe iz na{e zemlje, akao obja{njenje za takve poteze na-vedene su obaveze prema EU i na-vodne bolesti riba iz BiH. Iz Uredaza veterinarstvo BiH kazali su da jezdravlje riba u BiH isto kao i onih uHrvatskoj.Zbog toga je bh. ured ju~er,kako javlja FVT, uzvratio istommjerom prema Hrvatskoj.Ne tako davno, Hrvatska je zabr-anila uvoz mlijeka iz na{e zemlja, tesu nadle`ne institucije uzvratile is-tom mjerom, {to je susjednu zemlju,koja u BiH izvozi tri puta vi{e mlije-ka, natjeralo na ukidanje blokade.
Diskreditiranje robe
Postavlja se pitanje da li je na-kon ovih poteza zapo~eo otvorenitrgovinski rat izme|u na{e zemlje isusjeda?U Vanjskotrgovinskoj komori(VTK) BiH kazali su nam da je ovojo{ jedan primjer kr{enja Sporazu-ma o slobodnoj trgovini (CEFTA),te da je potreban ja~i anga`man do-ma}ih institucija u za{titi doma}ihproizvo|a~a i bh. tr`i{ta koji suugro`eni prekomjernim uvozom,ali i blokadama izvoza u susjednezemlje.- Blokada izvoza `ive ribe i ne-davna zabrana uvoza mlijeka izBiH pokazuju da se diskreditirajubh. proizvodi kako bi bio smanjennjihov tr`i{ni udio u Hrvatskoj. Su-sjedna zemlja plasira svoje proizvo-de u BiH po dampin{kim cijenamai tako uni{tava na{u proizvodnju -ka`u nam u VTKBiH.Nagla{avaju da bi to, ipak, tre-balo dokazati i za to je potreban ja~ianga`man Ministarstva vanjske tr-govine i ekonomskih odnosa BiH ibilateralnim razgovorima, kojih dosada nije bilo, rije{iti ovaj problem.- Osim direktnih zabrana, Hrva-tska ali i Srbija slu`e se i necari-nskim barijerama koje izvoz na{ihproizvoda dodatno optere}uju.Naj~e{}e su to nepriznavanje certi-fikata kvaliteta, zadr`avanja robe nagranicama i poskupljenje trgovanjekoji proizvode ~ine nedovoljno ko-nkurentnim u tim zemljama - na-gla{avaju u VTKBiH.Ka`u da je potrebna za{tita do-ma}e proizvodnje, ali nikako zako-nom kao {to predla`e Jerko Ivanko-vi} Lijanovi} jer bi uslijedile kontr-amjere, ali i sankcije evropskihinstitucija.
Veliki suficiti
I direktorica Sektora za poljopr-ivredu, prehrambenu i duhanskuindustriju u Privrednoj komoriFBiH Erina Lasi} ka`e za „Avaz“da je potrebna za{tita doma}ih fir-mi i izvoznika, ali ne kroz zakone,ve} kompromis izme|u susjednihzemalja i BiH.- U svijetu su uglavnom najve}itrgovinski partneri susjedne zemlje.Ne mo`emo uvo|enjem carina i za-brana uvoza ni{ta posti}i, jer posku-pljujemo proizvode i stvaramo pro-stor za uvoz robe iz EU, {to ide na{tetu svih nas - nagla{ava Lasi}.Hrvatska i Srbija vide na{u ze-mlju kao veliko tr`i{te za plasmansvojih proizvoda i svake godineostvaruju velike trgovinske suficiteu robnoj razmjeni.
 I. [MIGALOVI]
 Bh. proizvo|a~i te{ko do tr`i{ta susjednih zemalja
O~ekujem da }e Beograd {to pri-je odobriti agreman, odnosno da }uu skorije vrijeme preuzeti pozicijuambasadora BiH u Srbiji, na kojume jednoglasno imenovalo Predsje-dni{tvo BiH. Ovo je ju~er u izjavi za„Dnevni avaz“ istakao Sead Avdi},ina~e predsjednik stranke BH Slo-bodni demokrati i nekada{njidr`avni poslanik, kojeg je prekju~erkolektivni {ef dr`ave, na prijedlogbo{nja~kog ~lana Predsjedni{tvaHarisa Silajd`i}a, imenovao zaambasadora na{e zemlje u Srbiji.Silajd`i}ev skoro dvogodi{njiinat, odnosno odbijanje da umjestoBori{e Arnauta, kojem nije odobr-en agreman, predlo`i novog amba-sadora rezultirao je time da suodnosi izme|u BiH i Srbije svedenina nivo otpravnika poslova. Tu fu-nkciju neprimjetno i bez rezultataobavljala je Amira Arifovi}-Harms.- Po~astvovan sam time da jeodluka o mom imenovanju rezultatjednoglasja u Predsjedni{tvu BiH.Sada je na potezu Beograd i zaistane vidim nijedan razlog da bi semoje imenovanje za ambasadora nabilo koji na~in moglo osporavati -rekao je Avdi}.U tom kontekstu prokomentir-ao je ranije medijske napise u koji-ma je i on dovo|en u vezu s proce-som u slu~aju „Tuzlanska kolona“,koji vodi Okru`ni sud u Beogradu.Naglasio je da za njime nije raspisa-na nikakva potjernica, da se njego-vo ime ne nalazi na listi pet osoba uSrbiji osumnji~enih za taj slu~aj.- U svoj toj pri~i, ja se pojavlju-jem samo u ulozi svjedoka i ve} samdao svoj iskaz o tome. No, sa sa-da{nje pozicije ne mogu govoritivi{e o tom slu~aju, iako sam svoj ja-san stav javno iznosio - dodao je Av-di}.
S. [KULETI]
 Avdi}: ^eka agreman
Osim ribe, BiH je zabranila iuvoza goveda, peradi i proizvo-da od peradi iz Hrvatske. Oveodluke donesene su u skladu same|unarodnim i doma}im sta-ndardima, a odgovor su na odlu-ku Hrvatske o zabrani uvoza`ive ribe iz BiH, zbog navodnebolesti kod riba iz BiH, javljaFTV.Drago Nedi}, direktor Uredaza veterinarstvo BiH, nada se da}e razgovorom sa hrvatskom str-anom biti otklonjene nejasno}e.
BiH zabranila i uvoz goveda i peradi
Sead Avdi} nakon odluke Predsjedni{tva BiH
Sada je Srbija na potezu

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->