Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 4919, 23.5.2009]

Dnevni avaz [broj 4919, 23.5.2009]

Ratings:
(0)
|Views: 852|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2012

pdf

text

original

 
Mislim da trebamo oja~ani i realizirani Dejton
BiH je dr`ava s najve}im rizikom od nasilja
Na koncu }ete vidjeti tranziciju i promjenu koja }e povesti BiH naprijed
Selektor Halid Demirovi} i \uro i „Bombaj {tampa“ donijeli sre}u
(Foto: F. Fo~o)
D
ejton dva nije potreban.Ustvari, Dejton dva uovom momentu, vjeru-jem, samo bi ote`ao po-ziciju. To bi sada samo koristilonacionalisti~kim impulsima. Mi-slim da trebamo oja~ani Dejton irealizirani Dejton. Ovakav nesa-vr{en bio je neophodan i barem udogledno vrijeme to je jedina vrstagarancije da ne}e biti nasilja.BiH je dr`ava s najve}im rizi-kom od nasilja na Balkanu, ali jojne treba novi Dejton, izjavio je po-tpredsjednik SAD Bajden.
 3. str.
PORUKE
Potpredsjednik SAD zavr{io posjetu
BAJDEN:BiH NETREBA NOVIDEJTON
Nagradna  igra
Ju~er izvu~eni dobitnici dvije nagradne igre na{eg lista
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
subota, 23. 5. 2009.
Sarajevo
Godina XIV
Broj 4919
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
 
BUNDESLIGA
D`eko iMisimovi}pred titulom
   6   7 .  s   t  r  a  n  a
^
itaocima dva automobila!
BIJELJINA
Rafalimapo gostimakafi}a
15. strana
TRAVNIK 
Napadnutiko{arka{i izLajpciga
   1   6 .  s   t  r .
 Prilog
Ekskluzivno:Ser` Bramerc za „Avaz“
RATKO MLADI] ]EBITI UHAP[EN!
Kritike:Sna`na poruka reisu-l-uleme Ceri}a
NASLJEDNICIIZNEVJERILIIZETBEGOVI]A
Reakcije:^elnik SBiH ZDK tra`i istragu
NE @ELIMOU^ESTVOVATIU KRIMINALU
   1   0 .  s   t  r .
    P   o    l    i   t    i    ~    k    i   p   r    i    l   o   g    S   e    d   m    i   c   a
8 NAGRADNIH IGARA U 49 DANA
 
„Vi{e od igre“:I
danas se mo`ete uklju~iti
2
Kupon br.
23. 5. 2009.
    
VI[EOD IGRE
 MILION 
 NA DAR 
 5. strana
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,23. maj/svibanj 2009.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Ko }e hapsiti bh. gra|ane po zahtjevu Beograda?
- Ovo je ~isto priznavanje Srbije da jeu~esnik u genocidu i agresiji na BiH. Ko jenaredio razmje{tanje te{kog naoru`anja okoSarajeva, bombardovanje avionima? Sve jeto bila JNA s komandom u Beogradu. Jedinije @eljko Kom{i} odgovorio nalo`iv{iTu`ila{tvu BiH da se pokrene krivi~na prijava protiv ]osi}a i Li-li}a. Bo{nja~ki politi~ari {ute dok se najavljuju hap{enja heroja kojisu sprije~ili da Sarajevo zavr{i kao Srebrenica.
(zmaj od bosne)
PORTAL - komentar dana
Ameri~ki senat potvrdioje dr. Filipa Gordona (Ph-ilip) za pomo}nika dr`-avnog sekretara za Evropu iEvroaziju. Gordon, koji jepreuzeo du`nost DanijelaFrida (Daniel Fried), po-lo`io je zakletvu 15. maja,saop}io je Stejt department.Novi pomo}nik HilariKlinton (Hillary Clinton)ekspert je za ameri~ku va-njsku politiku, posebice Evr-opu, a od 2000. do 2009. godine bioje vi{i savjetnik Instituta „Brook-ings“ u Va{ingtonu.Gordon je ranije biodirektor za evropske po-slove u Vije}u za naciona-lnu sigurnost za vrijemeadministracije Bila Kli-ntona (Bill).Predava~ je na mnogimpresti`nim univerzitetima,objavio je vi{e knjiga, a nje-gove autorske tekstoveobjavljivali su „New YorkTimes“, „Washington Po-st“, „International Herald Tribu-ne“ i „Financial Times“.
Senat SAD potvrdio imenovanje
Gordon umjesto Frida
Saradnja BiH i Crne Gore na za-vidnom je nivou i nema otvorenihpoliti~kih pitanja koja bi optere}iva-la odnose izme|u ove dvije zemlje,ocijenjeno je na sastanku ~lanova Pr-edsjedni{tva BiH i crnogorskog pre-dsjednika Filipa Vujanovi}a, koji jeju~er doputovao u dvodnevnu posje-tu BiH, a u Sarajevu je do~ekan uznajvi{e dr`avne po~asti.Predsjedavaju}i Predsjedni-{tva Neboj{a Radmanovi} kazaoje da BiH i Crna Gora mogu bitidobar primjer dr`avama u regio-nu, ali i zemljama u EU kada je ri-je~ o saradnji.- Siguran sam da }emo uskoropotpisati sporazum o granici. To jevrlo va`no za BiH, koja ima nespor-azume s ostalim susjedima kada jeova oblast u pitanju. Ovaj sporazummo`e biti primjer drugima kako tre-ba raditi - kazao je Radmanovi}.Kada je rije~ o sporazumu odvojnom dr`avljanstvu izme|udvije dr`ave, Vujanovi} je ocijenioda je ~lan Predsjedni{tva BiH HarisSilajd`i} na njega ulo`io veto iz pri-ncipijelnih razloga, a ne zbog nje-govog odnosa prema Crnoj Gori.Vujanovi} se ju~er sastao i sa~elnicima Parlamenta BiH te bh.premijerom Nikolom [piri}em,koji je ocijenio da }e ova posjetadati novi podstrek daljnjem ra-zvoju dobrosusjedskih i prijate-ljskih odnosa i novim oblicimasaradnje na putu euroatlantskihintegracija. [piri} je ~estitao Cr-noj Gori na iskoraku koji jeu~inila u procesu pribli`avanjaEU, nagla{avaju}i da BiH pozdra-vlja svaki napredak koji susjednezemlje ostvaruju u procesu pri-bli`avanju EU, koji osim indivi-dualne ima i regionalnu va`nost.Predsjedavaju}i Vije}a mini-stara podvukao je potrebu inte-nziviranja saradnje izme|u BiH iCrne Gore u oblasti infrastruktu-rnih projekata, izraziv{i zaintere-siranost BiH za realizaciju proje-kata modernizacije putne komu-nikacije izme|u Sarajeva i Podgo-rice, izgradnje pruge ^apljina -Nik{i} te kori{tenja luke Bar. Vu-janovi} je dodao da }e narednogmjeseca biti otvorena avionska li-nija od Sarajeva do Podgorice.Vujanovi} }e danas prisustvo-vati molitvenom doru~ku u Ba-njoj Luci te prezentaciji Svje-tskog prvenstva u raftingu.
S. [KULETI]
Vujanovi} u posjeti na{oj dr`avi
Odnosi Crne Gore i BiHza primjer u regionu i EU
Od idu}eg mjeseca aviolinija Sarajevo - Podgorica
MAPA PUTA
Ispunjavanje uvjeta za liberalizaciju viznog re`ima
Vije}e ministara BiH }eprobiti i vlastite rokove
Jo{ nije dostavljen nijedan usagla{eni prijedlog zakona
 Radmanovi} i Vujanovi}: Do~ek uz najvi{e dr`avne po~asti 
(Foto: I. [ebalj)
Ombudsmen za za{titu po-tro{a~a BiH Dragan Doko po-tvrdio je ju~er za „Dnevni avaz“da je u skladu s njegovim prepo-rukama Raiffeisen banka Sara-jevo zapo~ela smanjenje kamatana kredite, koje je ranije samoi-nicijativno pove}avala. Rije~ je,uglavnom, o potro{a~kim kredi-tima.- Kako sam izvije{ten, Raiffeisenbanka donijela je odluku o smanje-nju kamatne stope za 3.338 kreditafizi~kih lica. Kamate su vra}ene naraniji nivo. U pitanju je akcija sma-njenja kamata na kredite kod kojihsu pove}ali stope. Gra|ani bi uskorotrebali dobiti obavje{tenja o tome -rekao je Doko.Osim Raiffeisena, ranije jesmanjenje kamata najavila i Uni-Credit banka. No, gra|ani jo{ ni-su po~eli dobivati obavijesti da sukamate uistinu smanjene.Ured ombudsmena zaprimio jedo isteka zadatog roka ukupno 22odgovora na preporuke dr`avnogombudsmena za uskla|ivanje radabanaka sa Zakonom o za{titi po-tro{a~a BiH. Ostalo je jo{ {est ba-naka koje se nisu izjasnile o prepo-rukama. Me|u njima su, izme|uostalog, BOR banka, Pavlovi}International banka, Privredna ba-nka, Union banka...U dijelu banaka tvrdili su daoni nisu samoinicijativno po-ve}avali kamate na kredite, doksu u drugima izbjegavali direktanodgovor na pitanje kada }e sma-njiti kamate.- Dio banaka pravda se timeda u Zakonu o za{titi potro{a~anije navedeno kako treba glasitiklauzula koja se odnosi na pro-mjene kamatnih stopa. Ali, ondase postavlja pitanje kako bankeuop}e rade sada ako nema prove-dbenih propisa!? Banke ne mogumijenjati kamate na svoju ruku -rekao je Doko.
 F. VELE
Vije}u ministara BiH jo{ nijedostavljen nijedan usagla{eni prije-dlog zakona koji su uvjet za libera-lizaciju viznog re`ima, ~ime }edr`avna vlada, pored brojnihka{njenja u ispunjenju evropskihobaveza, prekr{iti i vlastiti rok kojije postavila za zavr{etak tog posla.
Ministarske konferencije
Vije}e ministara pro{le sedmi-ce zadu`ilo je ministarstva pravde,sigurnosti te prometa i komunika-cija da organiziraju konferencijekojima bi prisustvovali i entitetskiministri te u roku od deset danadostave usagla{ene prijedloge ilinove tekstove zakona o grani~nojkontroli, o oru`ju, o kontroli kre-tanja oru`ja i vojne opreme, o pri-jevozu opasnih materija i o me-|unarodnoj pravnoj pomo}i u kri-vi~nim stvarima. Generalni sekr-etar Vije}a ministara BiH Zvoni-mir Kutle{a nagla{ava da rok ist-je~e, a da idu}e sedmice nema sje-dnice dr`avne vlade.- I na posljednjoj sjednici mini-strima je skrenuta pa`nja da mora-ju uraditi svoj dio posla. Sada }e,osim roka od deset dana, dobiti jo{jednu sedmicu. Zna~i, to bi trebalirazmatrati na prvoj sjednicipo~etkom juna - ka`e Kutle{a.Ministarstvo pravde, u ~ijoj jenadle`nosti zakon o me|unarodnojpravnoj pomo}i u krivi~nim stvari-ma, konferenciju }e odr`ati tek 27.maja. Sekretar tog ministarstva Ju-suf Halilagi} navodi da je zakon vr-lo brzo mogu}e pripremiti.
Dva poglavlja
- Radi se o dva poglavlja Zakonao krivi~nom postupku koji je trenu-tno na snazi i mi }emo te odredbeprebaciti u zakon o me|unarodnojpravnoj pomo}i u krivi~nim stvari-ma i malo ih razraditi. Prema Usta-vu BiH, ova oblast u isklju~ivoj jenadle`nosti BiH - ka`e Halilagi}.Ako se postigne saglasnost, Vi-je}e ministara svih pet zakona upu-tilo bi u parlamentarnu procedurupo hitnom postupku. [esti zakonkoji je uvjet za liberalizaciju viznogre`ima, onaj o zabrani diskrimina-cije, ve} je u Parlamentu, a prijedva dana zatra`eno je da se zbogubrzanja ispunjavanja obaveza ta-ko|er razmatra po hitnom postu-pku.
 A. MALAGI]
Odgovor na preporuke dr`avnog ombudsmena
Raiffeisen banka smanjilakamate za 3.338 kredita
Kamate }e biti vra}ene na raniji nivo
Odgovore ombudsmenu poslale 22 banke
Zajedni~ka parlamentarna ko-misija za ljudska prava na ju~e-ra{njoj sjednici jednoglasno je po-dr`ala principe Prijedloga zakonao zabrani diskriminacije u BiH.- Jedan od uslova EU za dobi-vanje bezviznog re`ima je po{ti-vanje evropskih konvencija kojegarantuju ljudska prava te sa-mim tim i dono{enje ovog zako-na. Njime se zabranjuje svakivid rasne, polne, vjerske i drugihvrsta diskriminacije, ali i pre-dvi|aju kazne za takve postupke- kazao je po zavr{etku sjedniceza „Dnevni avaz“ zamjenik pre-dsjedavaju}eg Komisije ZoranKoprivica.
S. R.
Podr{ka u Komisiji
Najvi{e zakona, tri, jesu oba-veza Ministarstva sigurnostiBiH, ~iji je ~elnik Tarik Sadovi}po~etkom sedmice imao sastanaks entitetskim ministrima policijeMuhidinom Ali}em i Stanisla-vom ^a|om u Banjoj Luci. No, uMinistarstvu nemaju informacijao tome {ta je dogovoreno.
[ta radi Sadovi}?
Gordon: Ekspert za Evropu Kutle{a: Nova ka{njenja
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,23. maj/svibanj 2009.
3
 Pi{e: Faruk VELE (fvele
@
 avaz.ba)
Krajlihvarima
Bankama mora biti odaslana jasna porukajavnosti da im se ne}e dozvoliti da bududr`ave u dr`avi i da provode notornu otima~inu
^injenica da su komercijalne banke uva`ile preporuku ombu-dsmena za za{titu potro{a~a BiH i po~ele smanjivati samostalno inezakonito pove}ane kamate, probudila je nadu bh. gra|ana da pra-vna dr`ava, ipak, mo`e stati ukraj bezobzirnoj plja~ki. Jesu li se lihvari prepali najava ~elnika uprava inspekcija Feder-acije BiH i Republike Srpske o pokretanju najve}e kontrole banakau na{oj zemlji ili su shvatili da im, dugoro~no gledaju}i, izvla~enjenovca iz d`epova bosanske sirotinje ne}e pro}i, nije ni bitno. Va`noje da je zelena{enje prekinuto i da }e institucije dr`ave istrajati napo{tivanju zakona i za{titi gra|ana.Nesporni dokazi o nezaja`ljivosti bankara, koji su iz sedmice usedmicu u tajnosti pove}avali kamate na {tetu „obi~nih ljudi“, s pr-avom su izazvali veliki bunt doma}e javnosti. Tim vi{e {to je ve}idio tog novca prebacivan u centralu tih banaka u inozemstvu, ~imese na{a zemlja dodatno siroma{ila.Lako je predvidjeti {ta bi se desilo da nije bilo pravovremene re-akcije, prije svih, na{eg lista.Koliko su bankarski lobiji dobro organizirani i plja~ka{ki nastr-ojeni, najbolje pokazuje to da su „Avaz“ i njegov vlasnik brutalno ila`no napadani {to su digli glas protiv bankarske otima~ine, i to izusta Senada Pe}anina i Asima Metiljevi}a. ^ak se poku{alo podme-tnuti da su kritike na{e novine neutemeljene.[ta sada?Akcija inspektora ne smije ostati samo na lijepoj rije~i. Ona mo-ra biti `estok obra~un sa svima koji su iz Hrvatske, Austrije, Italije idrugih evropskih zemalja do{li u BiH napuniti kofere nau{trb naro-da. Bankama mora biti odaslana jasna poruka javnosti da im se ne}edozvoliti da budu dr`ave u dr`avi i da provode notornu otima~inu.Svileni lihvari ovog puta moraju biti uni{teni zauvijek!
Komentar dana
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakogdana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er  je „Google Analytics“ zabilje`io 117.545 posjetilaca.
Gra|ani o~ekujupozitivne pomake nakonBajdenovih poruka
www.dnevni avaz.ba
PORTAL
 Pitanje: O~ekujete li pozitivne pomake u BiH nakon jasnih poruka potpredsjednika SAD D`ozefa Bajdena ovda{njim politi~arima?
A) DA 66%B) NE 29%C) Ne znam 5%
BAC
PORUKE
Potpredsjednik SAD pred odlazak s Balkana
Bajden: BiH netreba novi Dejton
Mislim da trebamo oja~ani i realizirani Dejton
Velika Srbija nije aspiracija kojase odnosi na RS, uvjerava Tadi}
BiH je dr`ava s najve}im rizikom od nasilja
Bosna i Hercegovina je dr`avas najve}im rizikom od nasilja naBalkanu, ali joj, ipak, ne treba no-vi Dejton.Ovo je na kraju svoje turneje poBalkanu, pred odlazak s Kosova uLiban, izjavio ameri~ki potpredsje-dnik D`ozef Bajden (Joseph Bi-den), prenosi agencija Reuters.
Udarci i vriskovi
Bajden je nakon trodnevne mi-sije tokom koje je posjetio Saraje-vo, Beograd i Pri{tinu u razgovoruza ovu agenciju i nekoliko drugihizdanja u bazi „Bondstil“ sumiraoporuke te se usprotivio pokretanjunove konferencije o BiH.- Dejton dva nije potreban.Ustvari, Dejton dva u ovom mo-mentu, vjerujem, samo bi ote`aopoziciju. To bi sada samo koristi-lo nacionalisti~kim impulsima.Mislim da trebamo oja~ani De-jton i realizirani Dejton. Ovakavnesavr{en bio je neophodan i bar-em u dogledno vrijeme to je jedi-na vrsta garancije da ne}e biti na-silja - rekao je Bajden.Potpredsjednik SAD istakaoje da bi perspektiva ~lanstva uEvropskoj uniji i jasne upute ka-ko do toga do}i mogle ujedinitietni~ki podijeljene Bosance.- Nisam pesimisti~an da }e unarednih nekoliko godina do}ido prilago|avanja. Vidjet }etepo~etno oklijevanje, vidjet }etemnogo politi~kih udaraca i vri-skova, ali mislim da }ete na ko-ncu vidjeti tranziciju i promjenukoja }e povesti BiH naprijed -ka`e Bajden.On je pohvalio srbijanskog pr-edsjednika Borisa Tadi}a zato {toje odbacio srpski nacionalizam izpro{losti te spomenuo i premijeraRS Milorada Dodika.- Bez obzira na ~injenicu da umnogim prilikama Dodik nijebio od pomo}i, i dalje imam na-du, zato {to sam uvjeren da Tadi}igra pozitivnu ulogu u vezi s Re-publikom Srpskom. Uvjeren samiz razgovora s Tadi}em da velikaSrbija nije aspiracija koja seodnosi na RS - naglasio je drugi~ovjek Bijele ku}e.Bajden je iznio mi{ljenje da seintegracija me|u etni~kim grupa-ma na Balkanu mo`e pokazati ite`om nego {to je bilo zaustavitiratove krajem devedesetih godinau biv{oj Jugoslaviji.- Govorim o novoj integraciji,ne samo eliminaciji brutalnosti ipokolja, ali tu postaje te{ko i tozahtijeva vrijeme. Stvari su dra-sti~no bolje nego {to su bile kadasam posljednji put bio ovdje.Ispred je jo{ dug i najte`i dio puta- upozorio je potpredsjednikSAD.
Bolesni nacionalizam
On je uporedio situaciju uAmerici s rasnim podjelama1968. godine kada je ubijen Mar-tin Luter King Jr. (Luther) i sa-da{nji dolazak Baraka Obame(Barack) za predsjednika SAD sasituacijom na Balkanu.- ^ovje~e, ako se to moglo de-siti, onda i vi na Balkanu mo`eteispraviti stvari. Kada }e se ovajregion umoriti od bolesnog naci-onalizma koji generira takve po-kolje? Dok god ljudi nemajueksplozive na pragovima svojihku}a, ne ni{ane pu{ke jedni u dr-uge, dok `ene ne vode u kampoveza silovanje, ljude ne tovare u va-gone, moramo biti strpljivi - za-klju~io je Bajden.
T. LAZOVI]
 Bajden u trenutku odlaska iz baze „Bondstil“ 
(Reuters)
Predsjednik Kluba SNSD-au Parlamentu BiH Drago Kala-bi} ka`e da, tako|er, podr`avaBajdenov stav o Dejtonu.- Sarajevski politi~ari pripr-emali su scenario o Dejtonudva bez Bajdena. On je rekao~injenicu koja je potpuno ta-~na. Oni koji su ga sanjali, ~in-ili su to jer u njemu nisu vidjeliRS. Bajden je rekao realnost, anikakvi tektonski poreme}ajuvi{e nisu mogu}i. Svi trebajusada zasukati rukave i raditi naonome {to ovaj Dejton pru`a, ato je mnogo i ima mogu}nostiza unapre|ivanje - navodi Ka-labi}.
Kalabi}: Ima mogu}nostiza unapre|ivanje
Reagiraju}i na Bajdenoveporuke, potpredsjednik SDA[efik D`aferovi} ka`e da se sla`es ocjenom potpredsjednikaSAD da BiH nije potreban jo{jedan Dejton, ali isti~e da je po-trebna njegova provedba i dogo-vor o unapre|ivanju dr`ave.- Dejton garantira integritetBiH, a mi u BiH na euroatla-ntskom putu trebamo mijenja-ti Ustav u dogovoru, tako {to}emo ja~ati institucije, na-dle`nosti BiH i dati joj sve {toje potrebno da idemo ka Uniji iu~initi je funkcionalnijom.Dok god vrijedi Dejton, me|-unarodna zajednica mora nampomo}i da sve to u~inimo {tobolje. Reforme jesu na{ posao,ali nam treba i odlu~na me-|unarodna zajednica - ka`eD`aferovi}.On je izrazio nadu da }e do}ivrijeme kada }e svi u BiH shva-titi da postoje}e ure|enje nijeodgovaraju}e za sve narode ievropski put BiH.
D`aferovi}: Ja~ati institucije BiH
Zamjenik predsjednikaHDZBiH Niko Lozan~i}isti~e da u potpunosti po-dr`ava Bajdenov stav o Dejto-nu dva, dodaju}i da za tim ne-ma potrebe u ovom trenutku.- Mi na doma}em terenu tre-bamo ozbiljno u}i u procesnu`nih reformi i osigurati ambi-jent za normalan razvitak BiH -ka`e Lozan~i}.
Lozan~i}: U}iu procesnu`nih reformi

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Just Bina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->