Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 4923, 27.5.2009]

Dnevni avaz [broj 4923, 27.5.2009]

Ratings:
(0)
|Views: 375|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2011

pdf

text

original

 
Skandalozno:Dodatne zarade poslanika
 <#2412#.+215#17<'.+-/+,1'61.+-1
Sarajevo:Drama na Medicinskom fakultetu
567&'06+$.1-+4#.++<.#<++<8+ &#.+241('514'
Najave:Uskoro novi rast cijena goriva
$'0<+0215-72.,7,' <#'6+4+('0+0)#
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
srijeda, 27. 5. 2009.
Sarajevo
Godina XIV
Broj 4923
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
SAD su za obnovu Alad`a d`amije donirale vi{e od 150.000 dolara
(Foto: Arhiv „Avaza“)
 
Donaci je
SAD ponovo poma`u obnovu bogomolje u Fo~i
Za Alad`u jo{ 98.000 dolara
6. strana
Odr`an Peti kongres najja~e bh. stranke
SKUPOVI
Tihi}: Pobijedila je evropska narodna partija
Izetbegovi}: Ostajem aktivni ~lan stranke
Terzi}: Stranka}e se raspasti
Brankovi} najavio da }e danas podnijeti ostavku
Prisustvovalo i 1.500 gostiju
NESRE]A
Izgorio uzapaljenojcisterni
„AVAZ“ U RIMU
Barca iMan~esterza titulu
   1   7 .  s   t  r .
S
ulejman Tihi} je novi-staripredsjednik SDA. Na ju~erodr`anom petom po reduKongresu najja~e bo{nja~kestranke on je dobio 425 glasova.Njegovi protukandidati nisu gaozbiljnije ugrozili. Bakir Izetbego-vi} osvojio je 301, a Adnan Terzi}19 glasova od ukupno oko 750 de-legata koji su bili na Kongresu.Za zamjenika predsjednika SDAizabran je Tihi}ev favorit Asim Sara-jli}, aktuelni na~elnik op}ine Vo-go{}a. Kongresu je prisustvovalo ioko 1.500 gostiju.
 2, 3, 4. i 5. strana
66. i 67. str.
ITALIJA
Porodicadoniralaorgane djeteta
   1   9 .  s   t  r  a  n  a
6. strana11. strana
   8 .  s   t  r  a  n  a
8 NAGRADNIH IGAR
 
A U 49 DANA
 
„Vi{e od igre“:Danas {esti kupon
6
Kupon br.
27. 5. 2009.
    
VI[EOD IGRE
 MILION 
 NA DAR 
6+*+156#,'
0#'.75&#
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,27. maj/svibanj 2009.
2
Sulejman Tihi} je novi-staripredsjednik Stranke demokra-tske akcije. Na ju~er odr`anompetom po redu Kongresu najja~ebo{nja~ke stranke on je dobio na-tpolovi~nu ve}inu, a njegovi pro-tukandidati nisu ga ozbiljnijeugrozili.Kako je sino} objavila Izbornakomisija SDA, od 747 listi}a, 13 jeneva`e}ih. Tihi} je osvojio 425 gla-sova, Bakir Izetbegovi} 301, a Ad-nan Terzi} 19.Kada je rije~ o utrci za zamjeni-ke predsjednika SDA, pobijedio jeAsim Sarajli}, Tihi}ev kandidat, sa417 glasova, dok je Safet Softi}, ko-jeg je predlo`io Izetbegovi}, osvo-jio 328.Usvajanje Programske deklara-cije, koja sadr`i osnovne ciljeve ra-da, i osam rezolucija na ju~era-{njem Petom kongresu SDA u sar-ajevskoj dvorani Zetra potpuno jebilo u drugom planu.Od trenutka kada su delegati,njih 744 verificirana, po~eli pristi-zati, oko devet sati, sve je bilo po-dre|eno pitanju svih pitanja - ko }ebiti novi predsjednik najja~e bosa-nske stranke u narednom ~etvero-godi{njem mandatu.Zanimljivo je da su se delegati,barem najve}i dio njih, suzdr`avaliu javnim procjenama ho}e li to bitidosada{nji prvi ~ovjek SDA Sule-jman Tihi}, ili Bakir Izetbegovi},ili Adnan Terzi}. O tome ho}e liSafet Softi} ili Asim Sarajli} zasje-sti na zamjeni~ku poziciju niko ni-je ni govorio.Drugi, uglavnom oni koji ni upredizbornoj kampanji nisu skri-vali svoju naklonjenost jednom odnjih trojice, javno su agitirali i po-ja{njavali za{to ba{ Tihi}, ili Izetbe-govi}, ili Terzi}.Da nikoga ju~er u Zetri, ne sa-mo delegate nego i brojne goste, ni-je zanimalo ni{ta drugo do izborprvog ~ovjeka, dovoljno govore idiskusije za govornicom, u kojimasu skoro svi pru`ali podr{ku i takolobirali za Tihi}a ili Izetbegovi}a,dok Terzi} nije bio ni spominjan.U vrijeme zatvaranja ovog izda-nja ~ekalo se da delegati izaberu petpotpredsjednika stranke i 80 ~lano-va Glavnog odbora SDA.
SARAJEVO
Peti kongres Stranke demokratske akcije
Tihi} ostaje predsjednik
Sulejman Tihi} dobio 425 glasova, Bakir Izetbegovi} 301, a Adnan Terzi} 19
^lan Glavnog odbora Hasan^engi} ju~er je za govornicom to-kom odr`avanja Kongresa SDAupozorio da su „intelektualci,eksperti, stru~njaci i misle}i ljudiodgurnuti od vrha stranke“.- Ljudi koji nisu glasali za pre-dsjednika stranke na pro{lomKongresu, pogotovo. Ovu stra-nku uporno se vodi u samoizola-ciju, a to nije priroda ove stranke,to nije interes njenih ~lanova. Pr-eduvjet za demokratizaciju SDAje promjena Statuta - naglasio je^engi}.^engi}ev govor na no` je do-~ekao Osman Brka, koji je rekao daje ^engi} mogao sve to {to tra`i mi-jenjati ranije, ili na ju~era{njem ra-dnom stolu na kojem se govorilo oizmjenama Statuta, ali kojem onnije prisustvovao. Brka je uputiopoziv svima u SDA da s ovog ko-ngresa iza|u jedinstveniji i ja~i, ane da se odre|uju „ko koga voli“.Ismet Bosni} s govornice jeporu~io da }e on javno i glasnore}i da podr`ava Tihi}a i sve oneljude koji misle dobro BiH. U je-dnom trenutku, kada su strastiuzavrele, a s tribina gdje su biligosti za~uli se i jaki zvi`duci, Ti-hi} je pozvao sve diskutante da sedr`e dnevnog reda.Na jedinstvo stranke pozivalisu uglavnom svi diskutanti.
[ta su delegati rekli za govornicom
Burna rasprava ^engi}a i Brke
Kongresu su prisustvovalibrojni gosti, me|u kojima i ~la-novi diplomatskog kora, pre-dstavnici stranaka iz Makedoni-je, Slovenije, Hrvatske, Turske,kao i bh. nevladine organizacije.Bili su tu predstavnici PDP-a,SNSD-a, Stranke za BiH, SDP-ai NSRzB-a. Tako|er, stigli su ibrojni telegrami.
Brojni gosti
 Izetbegovi} i Tihi} nakon objavljivanja rezultata glasanja: ^estitke pobjedniku
Dvorana Zetra u Sarajevu,gdje je odr`an Peti kongresSDA, ju~er je zasigurno bila na-jvru}e mjesto u BiH.Iako je do 17.30 sati kada sudelegati pozvani da glasaju o pr-vom ~ovjeku SDA trajala velikaneizvjesnost, od tog momenta na-stala je gu`va. Delegati su se utr-kivali ko }e prije glasati. Podjelaizme|u onih koji su bili za osta-nak Sulejmana Tihi}a i onih kojisu `eljeli prvi mandat Bakiru Ize-tbegovi}u, mogla se vidjeti po gr-upisanju njihovih pristalica.Tre}i kandidat Adnan Terzi},koji je ve} u prvim satima Ko-ngresa shvatio i otvoreno potvr-dio da nema {ansi da bude izabr-an za predsjednika stranke, jer}e se glasati „po inerciji“, jedno-stavno je popodne napustio Ze-tru. Bio je veoma ljut. Navodnose i pitao „{ta mu je sve ovo tre-balo!?“ Me|utim, nakon zavr{e-tka glasanja iznenada se vratio udvoranu.Nestrpljenje je bilo toliko dasu mnogi delegati izvirivali izadrvenih plo~a koje su dijelileIzbornu komisiju SDA i ostatakdvorane.Dobar mobitel i puna bateri-ja bili su ju~er ne{to {to se na-jvi{e cijenilo u Zetri. Telefoni suse toliko „`arili“ da je u jednomtrenutku signal u dvorani doslo-vno bio prebukiran. No, nakonprebrojavanja prvih stotinjak li-sti}a, {pekulacije o tome ko jenovi lider SDA po~ele su kru`itiZetrom. ^ulo se da je Tihi} naprvom mjestu. I on sam je bioobradovan time.- Na prvom stolu Tihi} jeosvojio 100, a Izetbegovi} 30 - ~u-lo se iza „paravana“ gdje su pre-brojavani glasovi.Tihi} je odmah po~eo prima-ti ~estitke. Vidno raspolo`en fo-tografirao se, ljubazno rukovao ipodu`e razgovarao s delegatimai gostima Kongresa.
Iza kulisa
[ta se de{avalo u Zetri
Komisija brojala,delegati virili
Podjela izme|u Tihi}evih i Izetbegovi}evihpristalica vidjela se po grupisanju
Gu`va u dvorani: I{~ekivanje rezultata
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
Tirak: Cilj nam je narodu vratiti pare!
- Bilo je i krajnje vrijeme da se staneukraj bankama. Kazne od 5.000 KM su pr-emale s obzirom na to koliko su banke zar-adile lihvarenjem. Te kazne trebale bi bitimnogo ve}e pa da to bude nauk svima kojina ovakav na~in `ele podi}i bogatstvo svo-jih firmi na ra~un siroma{nog stano-vni{tva.
(aspire)
PORTAL - komentar dana
LOTO
JOKER181377820762
178112733
Kandidati zapotpredsjednike
Tihi} je predlo`io 16 ka-ndidata za pet potpredsje-dni~kih mjesta. Na listi su: Sa-dik Ahmetovi}, Sead Deli},Ahmet Dervi{evi}, Sanjin Ha-limovi}, Muhamed Ibrahimo-vi}, Josip Juri{i}, Ned`ad Ko-ld`o, [emsudin Mehmedovi},Salko Obho|a{, Rasim Omer-ovi}, Adil Osmanovi}, Desni-ca Radivojevi}, Hazim Ran~i},Salko Selman, Salko Sokolo-vi}, Senad [epi}.Kongres SDA nije pro{aobez gafova. Jedan, koji se to-kom dana prepri~avao po kulo-arima, napravila je predsjedni-ca Radnog predsjedni{tva Ko-ngresa SDA Semiha Borovac,koja je pozdravljala goste Ko-ngresa iz zemlje i svijeta.Nakon {to je pozdravila pre-dstavnike Stranke pravde i razvo-ja iz Turske, Borovac je nastavilatako i pozdravila Hrvatsku de-mokratsku zajednicu RepublikeTurske i njenog predstavnika Da-mira Dolan~eca!? Ovaj lapsusizazvao je smijeh u Zetri.
Borovac pozdravila HDZ Turske!?
Nije bilo kadaifa
Iako su najavljivani bogatiobroci, uklju~uju}i i kadaif zadesert, novinari, ali i mnogidelegati, ostali su ju~er gladni.Izvje{ta~i s Kongresa su u pre-ss centru dobili samo nekolikoboca gaziranog soka „Sinalko“.
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,27. maj/svibanj 2009.
3
 Pi{e: Sead NUMANOVI] (seadn
@
 avaz.ba)
Pobjeda punate{kih izazova
Ve}ina od oko 750 delegata SDA iz cijelog svijetau Tihi}u je prepoznala lidera kojeg treba zadr`ati ikojem treba vjerovati
Stranka demokratske akcije „pre`ivjela“ je svoj Peti ko-ngres.Bez velikih lomova, halabuke, pa ni pompe, najja~abo{nja~ka stranka zadr`ala je starog predsjednika kojem sudelegati dali vi{e nego ubjedljivo povjerenje.Sulejman Tihi} osigurao je sebi novi mandat. Koliko }e unjemu biti nove politike, pokazat }e vrijeme. Jedno je sigur-no, ve}ina od oko 750 delegata SDA iz cijelog svijeta u Tihi}uje prepoznala lidera kojeg treba zadr`ati i kojem treba vjero-vati.Pobjeda Tihi}u donosi nove obaveze, nova te{ka isku{en-ja, radosti i razo~arenja.On }e morati na}i na~ina da pobolj{a sve hladnije odnosesa Islamskom zajednicom, ali i da o~uva unutra{nje jedi-nstvo, samostalnost i snagu SDA i donese joj jo{ jednu pobje-du na op}im izborima naredne godine.To uop}e nije jednostavan zadatak. Skop~an je s brojnimrizicima i isku{enjima.SDA sve vi{e naginje ulijevo i to se nemalom broju njenihbira~a ba{ i ne svi|a.Ova stranka }e, zarad prosperiteta BiH, morati praviti no-ve, bolne kompromise sa snagama koje ovu zemlju ne vole.Tihi} ima sna`nu podr{ku me|unarodne zajednice, ali onanije uvijek dovoljna da bi se na doma}em terenu zabijali go-lovi.Pred njim su izazovi dubokih kadrovskih rezova uizvr{noj vlasti, sre|ivanje stanja u sve haoti~nijoj Federaciji,vra}anje dostojanstva u RS...Sve to li~i na hod po minskom polju. Ako ne bude opre-zan, s jedne, a odlu~an, s druge strane, kongresna pobjedamogla bi se pretvoriti u - poraz!
 
Komentar dana
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 98.324 posjetioca.
A
Vlada FBiH ne mo`e rije{iti
probleme „Agrokomerca“
www.dnevni avaz.ba
PORTAL
 Pitanje: Ho}e li Vlada FBiH uspjeti rije{itinagomilane probleme u „Agrokomercu“ iz Velike Kladu{e ?
C
A) DA 12%B) NE 83%C) Ne znam 5%
B
REAKCIJE
Nakon objavljivanja rezultata Petog kongresa
Tihi}: Pobijedila je SDA!
Ostat }u ~lan stranke, ali ne}u biti u rukovodstvu, rekao Izetbegovi}
O~ito je da su delegati glasali po inerciji, izjavio Terzi}
Sulejman Tihi} i njegovi sara-dnici i prije zvani~nog progla{enjarezultata glasanja ve} su slavili po-bjedu. ^im se Tihi} pojavio u dvo-rani, prolomio se gromoglasanaplauz.Od svih onih koji su mu `eljelistisnuti ruku i me|u prvima ~esti-tati bilo je nemogu}e brojnim no-vinarskim ekipama uop}e pri}inovom-starom predsjedniku i uze-ti izjavu. No, sedma sila ipak je po-bijedila i bukvalno raskr~ila pro-stor oko Tihi}a.
Nadoknaditi izgubljeno
- Pobijedila je SDA! Pobijedilaje bh. narodna stranka, evropskastranka politi~kog centra otvorenaza sve gra|ane. Moramo nadokna-diti izgubljeno, jer u posljednjadva mjeseca bile su pripreme zaKongres. Mnoge stvari, reformekoje smo pokretali, na neki na~inostavljene su poslije Kongresa. Sa-da moramo nastaviti s procesomdogovaranja, kompromisa, dijalo-ga uop}e. Bit }e odre|enih kadro-vskih promjena, tako da }ete nare-dnih dana imati malo vi{e infor-macija - izjavio je Tihi}.Bakir Izetbegovi}, nakon {to jesino} saznao rezultate glasanja naKongresu, izjavio je za „Dnevniavaz“ da rezultat nije neo~ekivan,da je za njega „ovo mala sekiracija,a onda i velika relaksacija“.- Ipak je tu rije~ o strukturi ustranci koja je tu osam godina.Ljudi pomalo vide i svoju sudbinuvezanu uz Tihi}evu sudbinu. Re-zultat je takav kakav jeste, menipreostaje da im ~estitam. ^ekaju ihte{ke stvari, `elim im sre}u. Ne}ebiti lako u vremenu koje dolazi uovakvoj koaliciji i konstelaciji, ali,evo, `elim im svako dobro - rekaoje Izetbegovi}.Na pitanje {ta ovo zna~i za nje-govu politi~ku karijeru, odgovorioje da }e se prvo „malo odmoriti odovakvog anga`mana u politici“.- Posljednja tri mjeseca nisamku}i do{ao prije osam-devet sati.Odmorit }u se i vidjeti {ta vrijemenosi. Ne}u se povu}i iz organa vla-sti, jer narod me izabrao u Parlame-nt. Dobio sam mo`da najvi{e glaso-va u Sarajevu. Ostat }u ~lan stranke,ali ne}u biti u rukovodstvu. To jesve - rekao je Izetbegovi}.Adnan Terzi}, koji je osvojionajmanje glasova, za „Avaz“ jeizjavio:- O~ito je da su delegati glasalipo inerciji, da je Tihi} imao na-jsna`niju i kompaktniju ekipu ko-ja je sakupljala delegate. Mislim daje to ne{to {to je na kraju krajevaSDA i zaslu`ila. Vidio sam ja i da-nas po licima delegata da moja ka-ndidatura ne}e pro}i. Ne mislimda je to iznena|enje. Delegati subirali i to je stvar izbora, demokra-tskih procesa. Ne mislim da je tosada neka velika tragedija.Terzi} je sino} konstatirao i da}e, ako se Tihi} bude pona{ao poprincipu „pobjednik nosi sve“, kaoposlije pro{log kongresa, „sigurnodo}i do cijepanja stranke“.
Snaga i demokrati~nost
Generalni sekretar SDA AmirZuki} kazao je kako je evidentnoda je na~in vo|enja politike komu-niciranja s bira~ima i rad tokom ci-jele godine jedan od uzroka ova-kvog rezultata.- Ovo nam je prilika da pobo-lj{amo rezultat na narednim izbor-ima - rekao je Zuki}.Adil Osmanovi} iznio je da jepolitika Sulejmana Tihi}a prepo-znata i da su delegati vidjeli da jeto politika koja vodi ka euroatla-ntskim integracijama.- To je ono {to od nas o~ekuje ime|unarodna zajednica i SAD - li-dera koji je spreman da prelazientitetske granice. To je satisfakci-ja za njegov dosada{nji rad i politi-ku i vjerujem da }e ona biti inte-nzivirana - dodao je Osmanovi}.Ibrahim Nadarevi} ~estitao jeTihi}u na pobjedi i istakao kakood njega o~ekuje da „odr`i obe}an-je i poradi na demokratizaciji stra-nke“. Mirsad Kebo podvukao je daje pobjeda dokaz snage i demokra-ti~nosti SDA te garancija reformi ievropskog puta.
Tihi} sino} u Zetri: Rezultat nije neo~ekivan
Premijer FBiH Ned`ad Bra-nkovi} odmah nakon objave re-zultata rekao nam je da }e svojmandat ponuditi na raspolaganje.- Kongres je rekao voljuve}ine, nju treba po{tivati. Jasam, moram priznati, o~ekivaodruga~iji ishod. ^estitam pobje-dniku. Ne}e ovo imati neke ko-nsekvence, osim {to }u ja povu}ipoteze, odnosno ponuditi svojmandat na raspolaganje, zbogranije otvorenih pitanja povjere-nja Vladi i premijeru. Mi to mo-ramo ovih dana rije{iti, jer uovom mjesecu moramo raditi re-balans bud`eta i vlast mora fu-nkcionirati - rekao je Brankovi}.
Brankovi} nudi mandat na raspolaganje
Novi zamjenik predsjednikaSDA Asim Sarajli} u prvoj izjaviza „Dnevni avaz“ kazao je da jenjegov izbor pobjeda demokratijeu najja~oj bo{nja~koj stranci.- Dokaz da je SDA demokra-tska stranka jeste da sam ja odmladi}a koji je lijepio plakateSDA do{ao u poziciju da budemizabran za zamjenika predsjedni-ka. To je velika stvar. Ljudi uSDA o~ekuju obnavljanje kadra. Ja sam predstavnik mlade garni-ture SDA i uskoro }e u vrhu stra-nke biti i brojni drugi mladi ljudi- najavio je Sarajli}.On je rekao da nakon Ti-hi}eve izborne pobjede ne}e do}ido podjela u SDA. Konstatirao jeda SDA timski mo`e rije{iti sveprobleme i dodao da }e se on usvom mandatu sna`no boriti pro-tiv posljedica ekonomske krize uBiH.
Sarajli}: Ne}e do}i do podjela

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->