Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 4924, 28.5.2009]

Dnevni avaz [broj 4924, 28.5.2009]

Ratings:
(0)
|Views: 446|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
Sarajevo:Protest povodom potjernica iz Srbije
$4#0+6'/15'-#1615/15'
$4#0+.++74#67
Poruke:Podr`an stav UO
8.#&#-50''$'5-10#01'-#6+5#.6#)+07156#8-7
Pedofilija:\a~ki dom u Banjoj Luci
1&)#,#6'.,5'-57#.017<0'/+4#8#17'0+%7
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
~etvrtak, 28. 5. 2009.
Sarajevo
Godina XIV
Broj 4924
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
 Predstavnici Ambasade SAD uru~ili opremu vrijednu 250.000 KM 
(Foto: M. Lugi})
 
Pri ja tel js t vo
 Vlada SAD poklonila opremu za bolju kontrolu granica
 Velika donacija za UIO
10. strana
Nakon demisije federalnog premijera
OSTAVKE
Od Kri{to, Mi~i} i Kebe zatra`io hitnu proceduru imenovanja novog premijera
Neizvjestan povratak u „Energoinvest“
^ovi}: Novu vladu ne mogu formirati isti ljudi
SBiH ima sigurnu poziciju
FK SLOBODA
Po pravdu
}emo i}i i
u Strazbur
NATO
U junu zahtjevza ~lanstvou MAP-u?
   7   3 .  s   t  r .
N
akon {to je federalni pr-emijer Ned`ad Branko-vi} podnio ostavku, uSDA su zapo~ele inte-nzivne potrage za osobom koja }ega zamijeniti.U politi~kim kuloarima {pe-kuliralo se nizom imena, od aktu-elnih ministara u Federalnoj vla-di do nekih uspje{nih biznisme-na, ali ju~era{nji dan nije daoodgovor na pitanje ko }e sjesti uu`arenu premijersku stolicu isuo~iti se s rastu}im isku{enjimau FBiH.
 2. strana
   9 .  s   t  r  a  n  a
AKCIZE
Poskupljuju,
kafa, gorivo,cigarete...
   9 .  s   t  r .   1   6 .  s   t  r .
7. strana
   8 .  s   t  r .
8 NAGRADNIH IGAR
 
A U 49 DANA
 
„Vi{e od igre“:Danas posljednji kupon
7
Kupon br.
28. 5. 2009.
    
VI[EOD IGRE
 MILION 
 NA DAR 
 Joker kupon
    
VI[EOD IGRE
-17/,'561
$4#0-18+#"
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,28. maj/svibanj 2009.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Ko su 12 la`nih vojnih penzionera
- U zatvor s prestupnicima, odu-zmite im imovinu i dajte onima kojisu ~asno branili ovu zemlju i nemajumrlje na svom vojnom sta`u.Kaznite nekoga kona~no i nau~itedruge da po{tuju ovu dr`avu i njenezakone.
(sdzs)
PORTAL - komentar dana
^ovi}: Te`ak radHalilovi}: Sigurna pozicija
Reagiranja na Brankovi}evu ostavku
^ovi}: Novu vladu nemogu formirati isti ljudi
Trebamo vrlo ozbiljno sjesti i ra{~istitipozicije, smatra ^ovi}
Lider HDZBiH Dragan ^ovi}izjavio je ju~er za „Dnevni avaz“da se nakon ostavke federalnogpremijera Ned`ada Brankovi}ane mo`e govoriti samo o reko-nstrukciji Vlade FBiH nego onjenoj korjenitoj izmjeni.Novi premijer, ka`e ^ovi},imat }e godinu te{kog rada i tre-bat }e mu vremena da se sna|e ucijeloj situaciji. Sa zabrinuto{}upita i ko }e uop}e prihvatiti dabude premijer godinu prije izbo-ra, i to u uvjetima kakve danasimamo u FBiH.^ovi} nije optimista da „istikrug ljudi mo`e sastaviti novuvladu“. No, uvjeren je da sa svimatreba obaviti razgovore.- ^injenica je da nismo dobrosura|ivali posljednje dvije godi-ne. To je jasna poruka da trebamovrlo ozbiljno sjesti i ra{~istiti po-zicije. Politi~ki bi bilo glupo pra-viti partnerstvo s nekim s kim nemo`e{ raditi - ka`e ^ovi}.On nije isklju~io ni mogu}no-st da u federalnu vlast u|e opozi-cioni SDP.- Mislim da sa svima trebamorazgovarati. Ako `elimo stabilizi-rati situaciju u FBiH, treba kra-jnje ozbiljno raditi sa svima. Ovasituacija jednako je slo`ena zasve. Moramo se izdignuti iznadsvih politi~kih {ablona - ka`e^ovi}.Potpredsjednik Stranke zaBiH Safet Halilovi} kazao je za„Avaz“ da }e SBiH i nakon Bra-nkovi}eve ostavke zasigurno bitidio nove vlade.- Na{a pozicija je osigurana.Predsjedni{tvo SBiH sutra na-ve~er (~etvrtak, op. a.) imat }e sje-dnicu, nakon ~ega }emo imati fo-rmiran stav. Mislim da je preranogovoriti kako }e izgledati novavlada. Sve zavisi i od toga ho}e lise tra`iti samo zamjenik premije-ra ili rekonstrukcija. Ne mogure}i ho}emo li tra`iti da u VladuFBiH u|u novi ministri iz SBiH -rekao je Halilovi}.Portparol HDZ-a 1990 VesoVegar o~ekuje da }e se dogovor onovom premijeru i Vladi FBiHposti}i u skladu s Ustavom i rani-jim dogovorima vladaju}e ve}ine.- Logi~no je da }emo insistira-ti da budemo u vlasti. Ne znamokako }e se sve ovo zavr{iti - rekaoje Vegar.
 F. VELE
- Bilo bi logi~no da se cijelapri~a o promjenama u VladiFBiH pro{iri na dr`avnu razi-nu vlasti, odnosno Vije}e mini-stara BiH. Smatram da }e situ-acija funkcionirati po zakonuspojenih posuda. Ako Branko-vi}eva ostavka u sebi ima poli-ti~kih motiva ili opredjeljenja,cijela situacija neminovno }ese prenijeti na razinu dr`ave -ka`e ^ovi}.
Dr`avni nivo
OSTAVKE
Vlada FBiH od ju~er bez prvog ~ovjeka
Brankovi}: Posvetit}u se porodici
Od Kri{to, Mi~i} i Kebe zatra`io hitnu proceduru imenovanja novogpremijera
Neizvjestan povratak u „Energoinvest“
Premijer FBiH Ned`ad Bra-nkovi} ju~er je podnio neopozivuostavku na tu poziciju uz obra-zlo`enje da „nije u mogu}nostipreuzeti odgovornost za daljnjirad Vlade FBiH bez odgovaraju}epoliti~ke podr{ke organa koji suga kandidirali na to mjesto“.
Prijenos ovlasti
- Odluku sam donio nakon za-vr{enog Petog kongresa SDA,gdje izraz volje ve}ine prihvatamkao podr{ku zahtjevu predsjedni-ka SDA Sulejmana Tihi}a. Uskladu s predvi|enom procedur-om, u {to kra}em roku, realizira-jte moje razrje{enje i ostale akti-vnosti koje su predvi|ene za ime-novanje novog premijera FBiH -naveo je Brankovi} u pismu usta-vnim {efovima izvr{ne vlasti, pre-dsjednici FBiH Borjani Kri{to ipotpredsjednicima SpomenkiMi~i} i Mirsadu Kebi.Brankovi} je zatra`io i da se dami{ljenje na kojeg od njegovihzamjenika, a to su Vjekoslav Be-vanda i Gavrilo Grahovac, trebaprenijeti ovla{tenja premijera ra-di normalnog funkcioniranjaVlade FBiH, jer bi on odmahpo~eo s kori{tenjem godi{njegodmora do okon~anja procedurerazrje{enja.Brankovi}, koji je sa svojomkona~nom odlukom ujutro prvoupoznao kabinet, a potom Beva-ndu i Grahovca te ministre u Vla-di FBiH iz SDA, odavao je ju~erutisak osobe koja jedva ~eka dazavr{i sve formalnosti i {to prijenapusti zgradu Vlade u Alipa{inojulici broj 41 u Sarajevu, u koju jeu{ao prije {est godina, prvo kaoministar prometa i komunikacija.
Daljnji anga`man
- Odmah nakon zavr{etkaovih formalnosti posvetit }u sesvojoj porodici, koja je najvi{e tr-pjela. Jo{ je rano govoriti o tome{ta }u dalje raditi. Moja radna kn-ji`ica jeste u „Energoinvestu“, alipreuranjeno je razmi{ljati o tomeho}u li se tamo i vratiti. Nakon{to se odmor zavr{i, razmislit }u osvom daljnjem anga`manu - ka-zao je Brankovi} za na{ list.On }e, u skladu s va`e}im za-konima, narednih {est mjeseci ilido novog zaposlenja imati pravona pla}u koju je dobivao. Osimtoga, Brankovi} je vi{i asistent naFakultetu za saobra}aj i komuni-kacije u Sarajevu.
 A. HAD@IARAPOVI]
 Brankovi}: Odlazak iz Alipa{ine 41 nakon {est godina
(Foto: Reuters)
U pismu predsjedniku SDASulejmanu Tihi}u Brankovi} jeju~er istakao trajno opredjeljenje„da je od svega najva`nija SDA“.- Ne `elim nijednim svojimpotezom bilo {ta u~initi {to binaru{ilo stabilnost i ugled stra-nke. ^estitam Vam izbornu po-bjedu na Petom kongresu i`elim puno uspjeha u novommandatu Vama i Va{im na-jbli`im saradnicima. S obziromna to da izra`enu volju ve}ine naKongresu SDA do`ivljavam ikao podr{ku Va{em zahtjevu zamoju ostavku, koju ste zatra`iliprije Kongresa, `elim da Vasinformiram da to prihvatam kaostav stranke koja me i predlo`ilana ovu funkciju i to u ovom tre-nutku `elim da ispo{tujem i pro-vedem - naveo je Brankovi} u pi-smu Tihi}u.Na kraju je i od lidera SDAzatra`io da se hitno obavi proce-dura imenovanja novog premije-ra, kojem }e biti na raspolaganjuradi upoznavanja s poslovima.
U pismu Tihi}u: Najva`nija je SDA
Nakon {to je zavr{en Ko-ngres SDA, ju~er se {pekuli-ralo da }e i Safet Softi}, pre-dsjedavaju}i Predstavni~kogdoma Parlamenta FBiH, po-dnijeti ostavku na tu du`nost.No, u izjavi za „Dnevni avaz“on je to demantirao.- Ne}u podnijeti ostavku,mada to neki pri`eljkuju.Me|utim, ako SDA od mene tozatra`i, svakako da }u o tomerazmisliti malo ozbiljnije - na-glasio je Softi}.
 Az. D.
Softi}: Ne}upodnijeti ostavku
U Vladi FBiH o obavezama prema aran`manu sa MMF-om
Rebalansirane bud`ete usvojiti do 31. avgusta
Federalni premijer Ned`ad Br-ankovi} ju~er je, otvaraju}i sasta-nak s kantonalnim premijerima iministrima finansija, predstavni-cima vanbud`etskih fondova i Sa-veza op}ina i gradova FBiH, sa-op}io da je predstavnicima izvr{nevlasti FBiH uputio neopozivuostavku na funkciju premijeraFBiH i da }e, dok traje proceduranjenog usvajanja, radom VladeFBiH rukovoditi dopremijeri.Na sastanku, u ~ijem su raduu~estvovali dopremijeri Vjeko-slav Bevanda i Gavrilo Grahovac,definirane su obaveze svih nivoavlasti koje su uvjet za zaklju~enjestand-by aran`mana sa MMF-omi pristupa finansiranju od Svje-tske banke i ostalih finansijera.Tako|er je definirana realizacijaodre|enih aktivnosti prije razma-tranja na Upravnom odboruMMF-a.To za FBiH, kantone i op}inezna~i usvajanje rebalansiranihbud`eta, kao i izmjenu odre|enihzakona. Dogovoreni su potezi kojibi osigurali pripremu rebalansira-nih bud`eta vlada do 22. juna te nji-hovo usvajanje u Parlamentu FBiHi skup{tinama kantona do 31. avgu-sta, saop}eno je iz Vlade FBiH. Jedan od poteza jeste pripre-ma interventnog zakona o ogra-ni~enju visine pla}a, naknada ko-je nemaju karakter pla}a te te-ku}ih grantova za sve nivoe vlastii vanbu`etske fondove. Njego-vom primjenom osiguralo bi se413,8 miliona KM za FBiH, od~ega 152,4 miliona po osnovuograni~enja visine pla}a, naknadai doprinosa, 61,4 po osnovu ogra-ni~enja grantova FBiH, 50 milio-na grantova kantona i 150 milio-na po osnovu smanjenja rashodaza ostalu teku}u potro{nju.
Vegar: Insistiranje na vlasti 
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,28. maj/svibanj 2009.
3
 Pi{e: Elvir HUREMOVI] (helvir
 avaz.ba)
[ta }e Beogradu Dobrovolja~koj
Protesti boraca i gra|ana u Sarajevu suprotstavljanjesu perfidnom poku{aju Srbije da ono {to se nijeuspjelo u agresiji bude okon~ano sada
Po~elo je 2007. godine s Tuzlanskom kolonom, Be{lagi}em, Ni-koli}em, Brki}em, Delibajri}em... Nastavljeno je nedavno sa 19 po-tjernica za Dobrovolja~ku ulicu u Sarajevu. Na red su do{li Gani},Kljui}, Divjak, Viki}...Ne}e, vjerovatno, pro}i mnogo vremena do trenutka kada }e sena novom kontingentu potjernica iz Beograda na}i imena svih onihkoji su se na bilo koji na~in suprotstavili agresiji na svoju zemlju,agresiji vo|enoj iz Beograda.Protiv ka`njavanja odgovornih za ratne zlo~ine niko normalannikada ne}e prozboriti nijednu rije~. Svako ko je okrvavio ruke tre-ba i mora odgovarati za to. Ako je u Dobrovolja~koj ulici u Sarajevui na Br~anskoj Malti u Tuzli po~injen ratni zlo~in, kao i na bilo ko-jem drugom mjestu, odgovorni za njega trebaju se suo~iti s pra-vdom.Za utvr|ivanje eventualne odgovornosti, ma ~ija ona bila, na-dle`ni su ili Ha{ki tribunal ili Sud i Tu`ila{tvo BiH. Tribunal je ovadva predmeta prepustio bh. pravosu|u i nema nijednog aktera tihdoga|aja koji nije spreman istog trenutka stati pred Sud BiH kakobi kona~no bila utvr|ena istina.Srbija i njene pravosudne institucije u cijeloj ovoj pri~i, dakle,nemaju {ta tra`iti. I to treba jasno i glasno staviti do znanja zva-ni~nom Beogradu.To je ve} ura|eno reakcijom dijela institucija, a svoj stav o tomeju~er su, okupljanjem u ulici Hamdije Kre{evljakovi}a, biv{oj Do-brovolja~koj, iskazali i branioci BiH, od kojih bi se danas-sutra, pr-ema beogradskim kriterijima, svaki mogao na}i na potjernici.Institucije Srbije o~ito bi one koje nisu uspjele porobiti i pobiti uratu, u miru `eljele potrpati u kazamate. To je najbolje na svojoj ko`iosjetio Ilija Juri{i}, koji ve} vi{e od dvije godine ~ami u memljivim}elijama beogradskog pritvora.Skup u Hamdije Kre{evljakovi}a nije, dakle, nikakva odbrana„vlastitih zlo~inaca“, kako svaku reakciju na beogradske optu`nice`ele predstaviti u RS i Srbiji, nego suprotstavljanje perfidnom po-ku{aju da ono {to se nije uspjelo u agresiji bude okon~ano sada. Ju~era{njim protestima u Sarajevu borci i gra|ani su iskazaliodnos prema vlastitoj zemlji, njenim najboljim sinovima, agresiji...
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
Hitan sastanak predsjednikaSDA Sulejmana Tihi}a sa ~lanovi-ma stranke u izvr{noj vlasti FBiHodr`an je ju~er u poslijepodnevnimsatima. U Centralu SDA redom sudo{li potpredsjednik FBiH MirsadKebo, potom premijer u ostavciNed`ad Brankovi} te ministriEdin Mu{i}, Nail [e}kanovi}, Sa-lko Obho|a{, Zahid Crnki} i De-snica Radivojevi}.Desetak minuta nakon po~etka,sastanku se pridru`io i jedan od no-voizabranih potpredsjednika SDASenad [epi}.
Jedna tema
Tema razgovora bila je samojedna - funkcioniranje VladeFBiH nakon Brankovi}eve osta-vke dok ne bude imenovan novipremijer. U smirenoj atmosferi, anakon {to je Brankovi} ponovioda je njegova odluka kona~na, zaprvog me|u jednakima izme|uministara SDA u odlaze}oj vladiizabran je ministar prostornogure|enja Salko Obho|a{.Njegova uloga u ovom periodubit }e koordiniranje rada ministaraiz SDA, ali i u~estvovanje u raduKolegija Vlade FBiH u smisluza{tite bo{nja~kih interesa. To nezna~i da }e Obho|a{ biti bilo kakavv. d. premijera, jer to nije mogu}eprema Ustavu FBiH i va`e}im za-konima.- Ovakva odluka bila je neopho-dna kako bi se prevladala sada{njasituacija i izbjegle bilo kakve neja-sno}e unutar Vlade. SDA }e ubrzopredlo`iti ime kandidata koji }enaslijediti Brankovi}a na pozicijipremijera FBiH - kazao je [epi} za„Dnevni avaz“ nakon sastanka.
Prvi sastanci
Ostali ministri nisu bili voljnikomentirati novonastalu situaciju,a Obho|a{ }e prve sastanke s dvoji-com dopremijera, Vjekoslavom Be-vandom i Gavrilom Grahovcem,imati ve} danas.SDA je na ju~era{njem sasta-nku zauzela stav da bi Brankovi}svoja ovla{tenja, do izbora novogpremijera, trebao prenijeti na mi-nistra finansija Vjekoslava Beva-ndu.
 A. HAD@IARAPOVI]
Federalni dopremijer i ministarfinansija Vjekoslav Bevanda ju~erje u dva navrata odbio preuzetiovla{tenja za vo|enje Vlade FBiH.- To je moj jasan i principije-lan stav. Vladu ravnopravno, doizbora nove, trebaju voditi obazamjenika premijera, a ne samoja. Uostalom, prema na{em rani-jem dogovoru, u odsustvu premi-jera, sjednice Vlade vodio je Ga-vrilo Grahovac - kazao je Beva-nda za „Dnevni avaz“.No, ju~er je i Grahovac odbiopreuzimanje premijerskih ovla{te-nja uz obrazlo`enje da zbog priva-tnih obaveza trebai}i na godi{nji od-mor.O tome da li jeBrankovi}evomostavkom pala ci-jela Vlada FBiH,podijeljena su mi-{ljenja. Prema di-jelu tuma~enja,Brankovi}ev odla-zak ne treba zna-~iti pad Vlade i treba imenovatisamo novog premijera, kojeg }epotvrditi Predstavni~ki dom Par-lamenta FBiH.S druge strane, predsjedavaju}iPredstavni~kog doma Safet Softi}smatra da ova ostavka zna~i pad ci-jele Federalne vlade, ali da }e ko-na~no mi{ljenje dati stru~njaci zaustavno pravo.U skladu s Ustavom FBiH, Par-lament nema nikakvu nadle`nostda prihvati ili odbije ostavku pre-mijera, ve} je to isklju~iva na-dle`nost predsjednika i potpredsje-dnika FBiH. Ostavka postaje pra-vosna`na nakon {to na nju potpisestave predsjednica FBiH BorjanaKri{to i potpredsjednici SpomenkaMi~i} i Mirsad Kebo.
 Ad. H.
 Nakon sastanka u Centrali SDA: Razgovor o funkcioniranju Vlade
(Foto: S. Jordamovi})
KONSULTACIJE
Odr`an hitan sastanak u Centrali SDA
Obho|a{ }e zastupati
bo{nja~ke interese u Vladi
Ministar prostornog ure|enja nije v. d. premijera
[epi} najavljuje da }e seubrzo znati ime Brankovi}evog nasljednika
Predsjednica FBiH BorjanaKri{to potvrdila je da je dobilaostavku premijera Brankovi}a.- Nakon konsultacija koje }epredsjednica FBiH obaviti nar-ednih dana bit }e donesenaodluka koja proistje~e iz usta-vnih i zakonskih ovla{tenja -saop}eno je iz kabineta BorjaneKri{to.
Kri{to dobilaostavku
 Bevanda: Principijelan stav 
Ne zna se ko }e na ~elo entitetske vlasti
Bevanda odbio voditi kabinet

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->