Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ordin 863-2008

ordin 863-2008

Ratings: (0)|Views: 87|Likes:
Published by atzberger

More info:

Published by: atzberger on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2013

pdf

text

original

 
MINISTERUL DEZVOLT
Ă
RII, LUCR
Ă
RILOR PUBLICE
Ş
I LOCUIN
Ţ
ELOR
ORDIN
pentru aprobarea "Instruc
ţ
iunilor de aplicare a unor prevederi dinHot
ă
rârea Guvernului nr. 28/2008privind aprobarea con
ţ
inutului-cadru al documenta
ţ
iei tehnico-economice aferente investi
ţ
iilorpublice, precum
ş
i a structurii
ş
i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective deinvesti
ţ
ii
ş
i lucr
ă
ri de interven
ţ
ii"
ANEX
Ă
 
Ţ
inând cont de Avizul nr. 90.587 din 9 iunie 2008 al Ministerului Economiei
ş
i Finan
ţ
elor,în temeiul art. 8 dinHot
ă
rârea Guvernului nr. 28/2008privind aprobarea con
ţ
inutului-cadru aldocumenta
ţ
iei tehnico-economice aferente investi
ţ
iilor publice, precum
ş
i a structurii
ş
i metodologiei deelaborare a devizului general pentru obiective de investi
ţ
ii
ş
i lucr
ă
ri de interven
ţ
ii
ş
i al art. 10 alin. (5) dinHot
ă
rârea Guvernului nr. 361/2007privind organizarea
ş
i func
ţ
ionarea Ministerului Dezvolt
ă
rii, Lucr
ă
rilorPublice
ş
i Locuin
ţ
elor, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare, 
ministrul dezvolt
ă
rii, lucr
ă
rilor publice
ş
i locuin
ţ
elor
emite urm
ă
torul ordin:
Art. 1.
- Se aprob
ă
"Instruc
ţ
iunile de aplicare a unor prevederi dinHot
ă
rârea Guvernului nr. 28/2008privindaprobarea con
ţ
inutului-cadru al documenta
ţ
iei tehnico-economice aferente investi
ţ
iilor publice, precum
ş
i astructurii
ş
i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investi
ţ
ii
ş
i lucr
ă
ri deinterven
ţ
ii", prev
ă
zute înanexacare face parte integrant
ă
din prezentul ordin.
Art. 2.
- Prezentul ordin se public
ă
în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul dezvolt
ă
rii, lucr
ă
rilor publice
ş
i locuin
ţ
elor,
Laszlo Borbely
Bucure
ş
ti, 2 iulie 2008.Nr. 863.
 ANEX 
 Ă 
INSTRUC
Ţ
IUNIde aplicare a unor prevederi dinHot
ă
rârea Guvernului nr. 28/2008privind aprobarea con
ţ
inutului-cadru al documenta
ţ
iei tehnico-economice aferente investi
ţ
iilor publice, precum
ş
i a structurii
ş
imetodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investi
ţ
ii
ş
i lucr
ă
ri de interven
ţ
ii
ANEXE
Art. 1.
- În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b)
ş
i alin. (3) lit. c), proiectul tehnic verificat potrivitprevederilor legale reprezint
ă
documenta
ţ
ia ce con
ţ
ine p
ă
r
ţ
i scrise
ş
i desenate privind realizarea obiectivuluide investi
ţ
ii: execu
ţ
ia lucr
ă
rilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instala
ţ
iilor tehnologice, ac
ţ
iunile deasigurare
ş
i certificare a calit
ăţ
ii, ac
ţ
iunile de punere în func
ţ
iune
ş
i teste, precum
ş
i ac
ţ
iunile de predare aobiectivului de investi
ţ
ii c
ă
tre beneficiar.Proiectul tehnic trebuie s
ă
fie astfel elaborat încât s
ă
fie clar, s
ă
asigure informa
ţ
ii tehnice complete privind
Ordin 863 02-Iul-2008 Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si LocuintelorMonitorul Oficial 524 11-Iul-2008se aplica de la: 11-Iul-2008 - Text prelucrat de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech GroupPagina 1
 
viitoarea lucrare
ş
i s
ă
r
ă
spund
ă
cerin
ţ
elor tehnice, economice
ş
i tehnologice ale beneficiarului.Proiectul tehnic trebuie s
ă
permit
ă
elaborarea detaliilor de execu
ţ
ie în conformitate cu materialele
ş
itehnologia de execu
ţ
ie propus
ă
, cu respectarea strict
ă
a prevederilor proiectului tehnic, f 
ă
r
ă
s
ă
fie necesar
ă
suplimentarea cantit
ăţ
ilor de lucr
ă
ri
ş
i f 
ă
r
ă
a se dep
ăş
i costul lucr
ă
rii stabilit în faza de studiu defezabilitate/documenta
ţ
ie de avizare.Proiectul tehnic se elaboreaz
ă
pe baza studiului de fezabilitate/documenta
ţ
iei de avizare, etap
ă
în care s-auaprobat indicatorii tehnico-economici, elementele
ş
i solu
ţ
iile principale ale lucr
ă
rii
ş
i în care au fost ob
ţ
inutetoate avizele
ş
i acordurile de principiu, în conformitate cu prevederile legale.Proiectul tehnic se verific
ă
pentru cerin
ţ
ele de calitate de speciali
ş
ti atesta
ţ
i de Ministerul Dezvolt
ă
rii,Lucr
ă
rilor Publice
ş
i Locuin
ţ
elor în condi
ţ
iile legii.Con
ţ
inutul-cadru al proiectului tehnic este urm
ă
torul:
A. P
ă
r
ţ
ile scrise
 
1. Date generale:
- denumirea obiectivului de investi
ţ
ii;- amplasamentul (jude
ţ
ul, localitatea, adresa po
ş
tal
ă
 
ş
i/sau alte date de identificare);- titularul investi
ţ
iei;- beneficiarul investi
ţ
iei;- elaboratorul proiectului. 
2. Descrierea general
ă
a lucr
ă
rilor2.1.
În cadrul sec
ţ
iunii "Descrierea lucr
ă
rilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupraurm
ă
toarelor elemente:
a)
amplasamentul;
b)
topografia;
c)
clima
ş
i fenomenele naturale specifice zonei;
d)
geologia, seismicitatea;
e)
prezentarea proiectului pe specialit
ăţ
i;
f)
devierile
ş
i protej
ă
rile de utilit
ăţ
i afectate;
g)
sursele de ap
ă
, energie electric
ă
, gaze, telefon
ş
i altele asemenea pentru lucr
ă
ri definitive
ş
iprovizorii;
h)
c
ă
ile de acces permanente, c
ă
ile de comunica
ţ
ii
ş
i altele asemenea;
i)
trasarea lucr
ă
rilor;
 j)
antem
ă
sur
ă
toarea; 
2.2.
Memorii tehnice pe specialit
ăţ
i. 
3. Caietele de sarcini
Sunt documentele care reglementeaz
ă
nivelul de performan
ţă
a lucr
ă
rilor, precum
ş
i cerin
ţ
ele, condi
ţ
iiletehnice
ş
i tehnologice, condi
ţ
iile de calitate pentru produsele care urmeaz
ă
a fi încorporate în lucrare, testele,inclusiv cele tehnologice, încerc
ă
rile, nivelurile de toleran
ţ
e
ş
i altele de aceea
ş
i natur
ă
, care s
ă
garanteze îndeplinirea exigen
ţ
elor de calitate
ş
i performan
ţă
solicitate.Caietele de sarcini se elaboreaz
ă
de c
ă
tre proiectant pe specialit
ăţ
i, prin dezvoltarea elementelor tehnicecuprinse în plan
ş
e,
ş
i nu trebuie s
ă
fie restrictive. 
3.1.
Rolul
ş
i scopul caietelor de sarcini:
a)
fac parte integrant
ă
din proiectul tehnic;
Ordin 863 02-Iul-2008 Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si LocuintelorMonitorul Oficial 524 11-Iul-2008se aplica de la: 11-Iul-2008 - Text prelucrat de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech GroupPagina 2
 
b)
reprezint
ă
descrierea elementelor tehnice
ş
i calitative men
ţ
ionate în plan
ş
e
ş
i prezint
ă
informa
ţ
ii,preciz
ă
ri
ş
i prescrip
ţ
ii complementare plan
ş
elor;
c)
plan
ş
ele, breviarele de calcul
ş
i caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative înscrise înplan
ş
e sunt scurte
ş
i cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor;
d)
detaliaz
ă
notele
ş
i cuprind caracteristicile
ş
i calit
ăţ
ile materialelor folosite, testele
ş
i probele acestora,descriu lucr
ă
rile care se execut
ă
, calitatea, modul de realizare, testele, verific
ă
rile
ş
i probele acestorlucr
ă
ri, ordinea de execu
ţ
ie
ş
i de montaj
ş
i aspectul final;
e)
împreun
ă
cu plan
ş
ele, trebuie s
ă
fie astfel concepute încât, pe baza lor, s
ă
se poat
ă
determinacantit
ăţ
ile de lucr
ă
ri, costurile lucr
ă
rilor
ş
i utilajelor, for
ţ
a de munc
ă
 
ş
i dotarea necesar
ă
execu
ţ
ieilucr
ă
rilor;
f)
elaborarea caietelor de sarcini se face de c
ă
tre proiectan
ţ
i - arhitec
ţ
i
ş
i ingineri speciali
ş
ti -, pentrufiecare categorie de lucrare;
g)
stabilesc responsabilit
ăţ
ile pentru calit
ăţ
ile materialelor
ş
i ale lucr
ă
rilor
ş
i responsabilit
ăţ
ile pentruteste, verific
ă
ri, probe;
h)
redactarea caietelor de sarcini trebuie s
ă
fie concis
ă
 
ş
i sistematizat
ă
;
i)
prev
ă
d modul de urm
ă
rire a comport
ă
rii în timp a investi
ţ
iei;
 j)
prev
ă
d m
ă
surile
ş
i ac
ţ
iunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural ade
ş
eurilor) dup
ă
expirarea perioadei de via
ţă
(postutilizarea). 
3.2.
Tipuri de caiete de sarcini 
3.2.1.
În func
ţ
ie de destina
ţ
ie, caietele de sarcini pot fi:
a)
caiete de sarcini pentru execu
ţ
ia lucr
ă
rilor;
b)
caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice
ş
iconfec
ţ
ii diverse;
c)
caiete de sarcini pentru recep
ţ
ii, teste, probe, verific
ă
ri
ş
i puneri în func
ţ
iune;
d)
caiete de sarcini pentru urm
ă
rirea comport
ă
rii în timp a construc
ţ
iilor
ş
i con
ţ
inutul c
ă
r
ţ
ii tehnice. 
3.2.2.
În func
ţ
ie de categoria de importan
ţă
a obiectivului de investi
ţ
ii, caietele de sarcini pot fi:
a)
caiete de sarcini generale, care se refer
ă
la lucr
ă
ri curente în domeniul construc
ţ
iilor
ş
i care seelaboreaz
ă
pentru toate obiectivele de investi
ţ
ii;
b)
caiete de sarcini speciale, care se refer
ă
la lucr
ă
ri specifice
ş
i care se elaboreaz
ă
independent pentrufiecare lucrare. 
3.3.
Con
ţ
inutul caietelor de sarciniCaietele de sarcini trebuie s
ă
cuprind
ă
:
a)
breviarele de calcul, care reprezint
ă
documentele justificative pentru dimensionarea elementelor deconstruc
ţ
ii
ş
i de instala
ţ
ii
ş
i se elaboreaz
ă
pentru fiecare element de construc
ţ
ie în parte. Breviarele decalcul, prezentate sintetic, vor preciza înc
ă
rc
ă
rile
ş
i ipotezele de calcul, precum
ş
i tipurile de programeutilizate;
b)
nominalizarea plan
ş
elor care guverneaz
ă
lucrarea;
c)
propriet
ăţ
ile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleran
ţ
e, probe, teste
ş
i altele asemenea, pentrumaterialele componente ale lucr
ă
rii, cu indicarea standardelor;
d)
dimensiunea, forma, aspectul
ş
i descrierea execu
ţ
iei lucr
ă
rii;
e)
ordinea de execu
ţ
ie, probe, teste, verific
ă
ri ale lucr
ă
rii;
f)
standardele, normativele
ş
i alte prescrip
ţ
ii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confec
ţ
ii,
Ordin 863 02-Iul-2008 Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si LocuintelorMonitorul Oficial 524 11-Iul-2008se aplica de la: 11-Iul-2008 - Text prelucrat de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech GroupPagina 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->