Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 4926, 30.5.2009]

Dnevni avaz [broj 4926, 30.5.2009]

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 851|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2013

pdf

text

original

 
Lihvarstvo:Po~ela kontrola
6+4#-8+'1&24+,#8#2416+8$#0#-#
Sarajevo:Incident na Alipa{inom Polju
27%#1-41<84#6#+4#0+1
)1&+0,#-#
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
subota, 30. 5. 2009.
Sarajevo
Godina XIV
Broj 4926
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
 „[koda fabija“ oti{la Vahdetu Hod`i}u iz Sarajeva
(Foto: F. Fo~o)
 
Nagradna igra
Izvu~ene nagrade igre „More“
Be{li} i ]uri} izvukli 1.451 nagradu
 Prilog
 Valentin Incko, visoki predstavnik 
INTERVJU
Duboko sam uvjeren u ispravnost stavova koje sam iznio kako u pismu tako i u govoru pred Vije}emsigurnosti
Slijede promjene Ustava BiH
Za{titit }u ono {to smo postigli u proteklih 13 godina
IZGREDI
Slaviji velikakazna?
KK BOSNA
 Vukoi~i}ostaje jo{~etiri godine
   7   7 .  s   t  r  a  n  a
GRA^ANICA
Drogaodnijeladva `ivota?
   1   5 .  s   t  r  a  n  a
V
isoki predstavnik Vale-ntin Incko, koji je tre-nutno u Njujorku, radijebi dijalogom do{ao do to-ga da do 11. juna ove godine Nar-odna skup{tina Republike Srpskeponi{ti svoje zaklju~ke od 14. majau kojima se propituju efekti pre-no{enja ustavnih ovla{tenja s enti-teta na dr`avu.No, djeluje vi{e nego odlu~anu namjeri da „drugim sredstvi-ma“, uklju~uju}i i bonske ovlasti,iznudi poni{tavanje spornih za-klju~aka.
 5. strana
   9 .  s   t  r  a  n  a
Dodik prokockao {ansu
 Had`ifejzovi}: S FTV-a su me otjerali Bi~ak~i} i Lagumd`ija
Otvoreno:Senad Had`ifejzovi}
 Politi~ki prilog Sedmica
 <0#/6#75
$105-+/18.#56+/#
   1   6 .  s   t  r  a  n  a
   7   4 .  s   t  r  a  n  a
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,30. maj/svibanj 2009.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Mogu li Tihi} i Silajd`i} rije{iti krizu Vlade FBiH 
- Zbog sukoba Tihi}a i Silajd`i}a ve}godinu su blokirane Vlada i ekonomijaFBiH, kao i politi~ki procesi koje dr`avaBiH mora pro}i. Za{to i ekonomija moratrpjeti? Jesu li u stanju bar na polju eko-nomije raditi zajedno? Shvataju li njihdvojica da narod i dr`ava BiH jako trpe zbog njihovog sukoba?Mogu li prevazi}i li~ni sukob i raditi u interesu gra|ana, eko-nomije i dr`ave BiH?
(ursule)
PORTAL - komentar dana
Razgovor s predstavnicima Evropske komisije
Vranki}u predstavljen investicioni okvir
Ministar finansija BiH Dra-gan Vranki} i predstavnici Evro-pske komisije, koje je predvodiodirektor za finansijske instrume-nte u Op}oj upravi za pro{irenjeTim Sam (Summ), razgovarali suju~er o novom instrumentu EKza finansiranje infrastrukturnihprojekata pod nazivom „Investi-cioni okvir za zapadni Balkan“.Glavni cilj ovog instrumenta,kako je re~eno, jeste zajedni~kodjelovanje i udru`ivanje grant sr-edstava EK i kredita me|unaro-dnih banaka za finansiranje infr-astrukturnih projekata koji su pr-ioriteti za BiH, saop}eno je iz Vr-anki}evog kabineta.
Sadovi}: Naljutio diplomatske krugove
Slijede nove promjene u vlasti
Tarik Sadovi} predostavkom ili smjenom?
Navodno najve}e {anse da ga naslijedi imapotpredsjednik FBiH Mirsad Kebo
Kadrovske promjene koje jenetom nakon pobjede na Kongre-su SDA najavio u na{em listu li-der ove stranke Sulejman Tihi}po~ele su ostavkom Ned`ada Bra-nkovi}a na mjesto federalnog pr-emijera, a sljede}i koji }e spako-vati kofere, prema svemu sude}i,jeste ministar sigurnosti TarikSadovi}.Prema saznanjima „Avaza“, nanjegovom odlasku ve} du`e insi-stiraju diplomatski krugovi uBiH, ~iji je bijes Sadovi} posebnoizazvao svojim nedoli~nim po-na{anjem kada su pred dolazakameri~kog potpredsjednika D`o-zefa Bajdena (Joseph Biden) una{u zemlju hap{ene osobe afro-azijskog porijekla.Posljednje nezvani~ne infor-macije koje se mogu ~uti u SDAjesu da na njegovo mjesto trebado}i aktuelni potpredsjednikFBiH Mirsad Kebo, koji imasna`nu podr{ku me|unarodnezajednice. Kebo je ina~e odbiokandidature za zamjenika pre-dsjednika SDA, kao i potpredsje-dnika stranke, {to je, premana{im izvorima, bio jasan znakve} tada da „puca“ na ministarskomjesto. U izjavi za na{ list tvrdida mu ni{ta nije ponu|eno.- Niko sa mnom nije razgovor-ao o tome i jednostavno ne moguvam re}i ni{ta precizno u ovom tr-enutku. Dakle, nemam stav, odno-sno ne mogu re}i ni da li bih pri-hvatio ili ne da budem ministar si-gurnosti. Sve {to ka`em bio bi hi-poteti~ki odgovor - ka`e Kebo.Dva su mogu}a scenarija Sa-dovi}evog odlaska i u oba morabiti ispo{tovana parlamentarnaprocedura. Ako on pristane dapodnese neopozivu ostavku,umnogome }e olak{ati posaosvom strana~kom {efu, jer }e jeposlanici u tom slu~aju samo po-tvrditi. Tako je u Vije}u ministarabilo s Igorom Crnatkom i Veseli-nom Polja{evi}em.No, ako Sadovi} to odbije, on-da }e Tihi} biti prisiljen da za-tra`i njegovu smjenu. Ho}e li jeposlanici, s obzirom na konstela-ciju snaga u Predstavni~kom do-mu Parlamenta BiH, i prihvatiti,ostaje nepoznanica.
 E. LATIF 
 Jedan od kandidata ~ije jeime tako|er bilo u kombinacijiza novog ministra sigurnosti je iAdil Osmanovi}.No, kako se on nalazi na mje-stu dopredsjednika RS, odnosnoizabrani je, a ne imenovani zva-ni~nik, kao {to je to u slu~ajuKebe, {anse da se prihvati ovogposla su minimalne. Kako sa-znajemo, ni sam Osmanovi} ne`eli to mjesto.
U kombinaciji bio i Adil Osmanovi}
NAKONOSTAVKE
Intenzivni razgovori o imenovanju
Ho}e li SDA premijeraprepustiti Hrvatima?
Bo{njaci bi u tom slu~aju prvi put od Dejtona u rukama imali resorfinansija
I diplomatski krugovi zainteresirani za izbor
Stranka demokratske akcijemogla bi zatra`iti da novi premi-jer FBiH bude iz reda hrvatskognaroda, a da Bo{njak bude na ~eluMinistarstva finansija, saznaje„Dnevni avaz“ iz izvora bliskihvrhu SDA dok traju razgovori oimenovanju novog ~elnika Vlade.
Stara ideja
Nakon {to je premijer Ned`adBrankovi} podnio neopozivuostavku, ponovo se javila „staraideja“ da prvi put nakon DejtonaBo{njaci dobiju mjesto ministrafinansija, koje su u svim vladamado sada suvereno dr`ali Hrvati.Ako bi do{lo do ovakve naciona-lne rokade, Bo{njaci bi prvi putod Dejtona dr`ali klju~ni resor uVladi te u Upravnom odboruUprave za indirektno oporeziva-nje (UIO) dobili svog predstavni-ka koji ima pravo veta.Lideru SDA Sulejmanu Ti-hi}u ova ideja ve} je prezentirana.Nasuprot tome, postoji mi{ljenjeda bi Bo{njaci, ako bi prepustilipremijersku funkciju Hrvatima,u tom slu~aju ostali bez ijedne odtri premijerske fotelje u entiteti-ma i dr`avi.Istovremeno, strana~ko ruko-vodstvo pokrenulo je intenzivnerazgovore s nekoliko kandidatapred prvu sjednicu novog stra-na~kog kolegija koja }e bitiodr`ana, kako saznajemo, ve} uponedjeljak.
Kadrovski bubanj
Tako je ju~er ujutro predsje-dnik Kadrovske komisije SDAMirsad Kebo, prema na{im sa-znanjima, obavio razgovor s mi-nistrom prostornog ure|enjeFBiH Salkom Obho|a{em, ko-jem je prvom ponu|ena premijer-ska fotelja. No, on je to odbio.Ozbiljan kandidat na kojeg seu SDA ra~una je i Denis Zvizdi},s kojim se ve} u nekoliko navratarazgovaralo, ali on jo{ vaga ho}e liprihvatiti ponudu. Najja~abo{nja~ka stranka ra~una i nauglednog privrednika NihadaImamovi}a, koji se jo{ nije deci-dirano izjasnio.Zanimljivo je da su ~ak i di-plomatski krugovi u BiH, prema„Avazovim“ informacijama, izu-zetno zainteresirani za imenova-nje novog federalnog premijera. Ioni barataju imenima tri najozbi-ljnija kandidata - Obho|a{, Zvi-zdi} i Imamovi}. U kadrovskombubnju nalazi se i ime aktuelnogzamjenika ministra finansija BiHFuada Kasumovi}a.
T. LAZOVI] - E. LATIF 
Obho|a{, Zvizdi}, Imamovi}: Najozbiljniji kandidati 
Me|u kandidatima za novogfederalnog premijera spominjese i te{anjski biznismen i pre-dsjednik Sekcije prometnika na-ftnim derivatima FBiH IzudinAhmetli}. Navodno je ~elni{tvoSDA odlu~ilo o ovoj varijanti ra-zgovarati s Ahmetli}em.- U ovom trenutku ne mogumnogo re}i. Bilo je kontakata irazgovora vezanih uz izbor pre-mijera FBiH - bilo je sve {to jeju~er za na{ list prokomentiraoAhmetli}.
 M. ^.
Te{anjski biznismen
Potpredsjednik SDA SadikAhmetovi} ka`e da je jo{ ranoza otkrivanje imena kandidataza premijera, ali da o~ekuje ka-ko }e to pitanje biti rije{eno nanajbolji na~in.- O~ekujem uskoro razgovo-re naju`eg rukovodstva o tome.Razmotrit }emo i prijedloge ka-ndidata za premijersku funkci-ju. Treba hitno rije{iti ovo veo-ma va`no pitanje za gra|aneFBiH i definirati prioritete ka-ko bismo iza{li iz ove depresi-vne situacije. U{li smo u fazukada trebamo rebalans bud`etakako bismo dobili sredstva odMMF-a - ka`e Ahmetovi}.
Rano otkrivatiimena
„Avaz“ saznaje
Silajd`i} dr`i klju~ u svojim rukama
Ako Mi~i} ne potpi{e,Brankovi} ostaje premijer
Na preksino}njoj sjednici Pre-dsjedni{tva Stranke za BiH razma-trana je samo jedna ta~ka dnevnogreda - ho}e li ova stranka svom koa-licionom partneru Stranci demokr-atske akcije dati podr{ku za prihva-tanje ostavke Ned`ada Brankovi}a,saznaje „Dnevni avaz“.Ako {ef SBiH Haris Silajd`i}odlu~i da Spomenki Mi~i}, po-tpredsjednici FBiH, nalo`i da nestavi svoj potpis na odluku o pri-hvatanju Brankovi}eve ostavkena mjesto federalnog premijera,do}i }e se u poziciju da on ostajena toj funkciji.Mi{ljenja ~lanova Predsje-dni{tva SBiH, kako saznajemo,podijeljena su. Neki smatraju daMi~i} zbog katastrofalne ekono-mske situacije treba staviti potpisna ostavku i time pru`iti {ansunovom premijeru. Drugi cijeneda je u dosada{njem djelovanjukoalicije SDA-SBiH Tihi} u vi{enavrata izigrao njih i da od onoga{to su ~elnici ove dvije strankepotpisali prije dvije godine, skoroni{ta nije realizirano.Silajd`i} je svojim saradnici-ma poru~io da }e se ovih dana po-novo sastati s Tihi}em i potomodr`ati jo{ jednu sjednicu Pre-dsjedni{tva, na kojoj bi trebalabiti donesena kona~na odluka otome ho}e li predsjednika SDApodr`ati u njegovim nakanama. Jedino {to se sa sigurno{}uzna jeste da SBiH ne}e predlagatinikakvog nestrana~kog kandida-ta, odnosno da }e kadrovskorje{enje za premijersku pozicijuprepustiti SDA, koja ju je i dobilau raspodjeli nakon izbora 2006.godine.
 E. LATIF 
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,30. maj/svibanj 2009.
3
 Pi{e: Almasa Had`i} (almasahadzic
 avaz.ba)
Naknade zavikend-izlete
Bijes javnosti zbog nemoralno visokih mjese~nihprimanja poslanika ne bi imao tolike razmjere da tiposlanici imaju bar malo ljudske mjere
Porezni obveznici na{e zemlje mjese~no za 20 dr`avnih parlame-ntaraca izdvoje 18.000 maraka za njihov smje{taj u Sarajevu i d`epa-rac za hranu, pi}e i ostale u`itke dok su odvojeni od `ena, odnosnomu`eva, djece i ostale rodbine.Zbog te informacije, objavljene ju~er u na{em listu, iz Parlame-nta BiH obru{ili su se na novinara koji se usudio pisati o „pristojba-ma koje prema zakonu pripadaju poslanicima“, upozoravaju}i da utome ni{ta sporno ne vidi niko osim „povr{nih novinara“.Pa, nije valjda da }ate iz Parlamenta misle kako narod koji je bir-ao svoje predstavnike u zakonodavnoj vlasti ne zna da su te iste„po{tenja~ine“, kako su se hvalisali u predizbornim kampanjama,sami sebi skrojili zakone koji im omogu}avaju da mjese~no, doda-tno, ma`njavaju po dvije rudarske pla}e?!Zna narod i vi{e nego {to oni misle! Zna se, naprimjer, da dobardio parlamentaraca kojima dr`ava pla}a stanove u Sarajevu i dajemjese~nu naknadu za tobo`e odvojeni `ivot, uglavnom `ivi u mje-stima iz kojih dolazi, u kojima ima svoje stanove i ku}e.I ne samo to. Li~ne karte nekih od njih fiktivno su izva|ene islu`e im za potrebe izborne utakmice, jer u mjestima u kojima su ihdobili ne `ive jo{ od rata. Takvima sarajevski stanovi, ve}inom,slu`e za vikend-izlete njihovih hanuma, koje u pauzama okopava-nja `ita i krompira dolete u prijestonicu da u`ivaju u „dr`avni~kojveli~ini i mo}i“ svojih mu`eva i bez srkleta obi|u pijace i buvljake...Mo`da bijes javnosti zbog nemoralno visokih mjese~nih prima-nja izabranih predstavnika naroda u dr`avnom ili entitetskim par-lamentima i ne bi imao tolike razmjere da ti isti predstavnici imajubar malo ljudske mjere u svom poslani~kom anga`manu.Evo, {to nisu ispunili nijedno obe}anje dato dok su se borili zasvoje sada{nje pla}e i naknade, ve} su ionako te`ak `ivot onih kojisu im vjerovali, zahvaljuju}i svojoj nesposobnosti, neznanju i po-hlepi (~ast pojedincima) u~inili jo{ te`im i besmislenijim.Ne}e biti iznena|enje ako se ovim povodom, naravno s novimuputama o tome kako treba pisati o primanjima bh. parlamentaraca,oglase i neki novi „moralisti“ iz Parlamenta BiH.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
Nakon ostavke federalnog pre-mijera Ned`ada Brankovi}a, u ja-vnosti, a i me|u pravnim eksperti-ma pojavila se dilema da li je tim~inom pala i cijela Vlada FBiH.Borjana Kri{to, predsjednicaFBiH, za „Dnevni avaz“ poja{nja-va kakva je procedura kada prvi~ovjek Vlade podnese ostavku ikoliko mo`e trajati proceduraimenovanja njegovog nasljednika.- ^injenica je da je Brankovi}podnio pismenu neopozivu osta-vku. Me|utim, on je zatra`io dakoristi godi{nji odmor, a sve dokodmor traje, Brankovi} je premi-jer i mi ga ne mo`emo razrije{ti,jer je to njegovo pravo, koje se te-melji na osnovu njegove du`nosti.Ova situacija mo`e trajati otprili-ke mjesec. U tom periodu mi}emo imati konsultacije kao {efoviizvr{ne vlasti, da vidimo kakodo}i do nove Vlade FBiH - po-ja{njava Kri{to.Predsjednica FBiH nagla{avada se ne mo`e dogoditi da se razri-je{i premijer s funkcije, a da nijepripremljena nova vlada, koja }epreuzeti odgovornost premagra|anima.- Do tog momenta Brankovi}}e obavljati funkciju premijera,odnosno ne}e biti prihva}ena nje-gova ostavka. Ova Vlada FBiH idalje je legitimna i mo`e donositiodluke. Me|utim, kada svi ti uslo-vi budu ispunjeni, ja }u prihvatitiostavku premijera Brankovi}a, jerje ona neopoziva - ka`e Kri{to.Prema njenim rije~ima, UstavFBiH nije do kraja rije{io pitanje{ta se treba poduzeti kada premi-jer podnese ostavku ili ako budesmijenjen, dok je Zakon o tijelimauprave FBiH definirao {ta trebapoduzeti kada ministar podneseostavku.- Na`alost, nije predvi|eno {tatreba uraditi ako premijer podne-se ostavku, jer je on prvi me|u je-dnakima i spada u sistem izvr{enevlasti. S druge strane, ustavna odr-edba koja govori o imenovanjuvlade ka`e da, kada imamo novogpremijera, imamo i novu vladu. Tozna~i da predsjednik FBiH uz sa-glasnost dva potpredsjednika i ko-nsultacije s premijerom, odnosnokandidatom za tu poziciju, pre-dla`e novi sastav Vlade FBiH - na-vodi Kri{to i zaklju~uje da se jo{ne zna ho}e li FBiH dobiti novisastav Vlade ili }e ona biti izmije-njena.
 A. DEDAJI]
Zajedni~ki sastanak ~lanovaUstavnopravne i Zakonodavno-pravne komisije Predstavni~kogdoma Parlamenta FBiH, koji je za-kazan za utorak, trebao bi otklonitidileme koje se pojavljuju u vezi stuma~enjem ostavke federalnogpremijera Ned`ada Brankovi}a ilegitimnosti sastava aktuelne Vla-de FBiH.- Ustav FBiH je samo kroz je-dnu odredbu regulirao izbor Vladei postavio proce-duru kako se onabira. U Ustavu ni-je predvi|en opo-ziv, kao ni neopo-ziva ostavka pre-mijera - ka`e IrfanAjanovi}, predsje-dnik Ustavnopra-vne komisije u Pr-edstavni~kom do-mu.On o~ekuje da }e komisije po-tvrditi da Vlada FBiH nije pala za-to {to je Brankovi} podnio osta-vku.- Vlada bi pala da je u FBiH si-stem mandatara. Da je, recimo, {ef izvr{ne vlasti dao mandat Branko-vi}u da sastavi Vladu, on bi biomandatar. Odlaskom ili opozivommandatara, a u tom slu~aju premi-jera, pala bi Vlada FBiH - navodiAjanovi}.
 A. DEDAJI]
 Kri{to: Prihvatit }u ostavku
POJA[NJENJA
Borjana Kri{to, predsjednica FBiH
Vlada FBiH nije pala
Brankovi}a jo{ ne mo`emo razrije{iti jer je na godi{njem odmoru
Kriza Vlade Federacije BiH iop}enito vlasti nakon neopoziveostavke premijera Ned`ada Branko-vi}a prvi je veliki test za SDA, i tosamo 48 sati nakon Kongresa.- U svemu ovome se susre}u i lo-me razli~ita gledi{ta, sujete i parano-je. Ovo je ispit i za koaliciju kojaobezbje|uje funkcioniranje Vlade.Nije problem imenovati premijera,ali je klju~no imati ve}inu u Pre-dstavni~kom domu FBiH kojaomogu}ava usvajanje zakona i odlu-ka. Bitno je da se ve} vode intenzi-vni razgovori lidera stranaka koje~ine ve}inu u Parlamentu, kao iizme|u Borjane Kri{to, SpomenkeMi~i} i mene - ka`e za „Avaz“ Mir-sad Kebo, potpredsjednik FBiH.On potcrtava da je Brankovi}evaostavka do{la u nezgodno vrijemekada je Me|unarodni monetarni fo-nd dao uvjet da se smanji bud`et, ka-da je finansijska kriza sve izra`enija,kada su sve ve}i strahovi bora~ke po-pulacije i socijalnih kategorija dane}e dobiti svoja primanja, kada jesve manje zaposlenih. Na pitanje dali je zbog tako kompleksne situacijemogu}e o~ekivati vanredne izbore uFederaciji, Kebo odgovara:- Predsjednik i dva potpredsje-dnika imaju ustavno pravo da ra-spuste Parlament, ali ta odluka mo-ra biti rezultat dogovora svih onihkoji su odgovorni za stanje u FBiH -i pozicije i opozicije. U ovom trenu-tku jo{ niko ne spominje vanredneizbore kao izlaz iz krize. Svi sada po-ku{avamo osposobiti Vladu da pro-funkcionira u punom kapacitetu.Me|utim, ako se procijeni da }e va-nredni izbori donijeti boljitakgra|anima, onda bezrezervno po-dr`avam takvu varijantu.Novi premijer, isti~e Kebo,sjeda u „najvru}u fotelju udr`avi“, i on mora biti ~ovjek odautoriteta.
 E. LATIF 
 Kebo: Veliki ispit
(Foto: I. [ebalj)
Mirsad Kebo o krizi vlasti u Federaciji BiH
Jedno od rje{enja su i vanredni izbori
 Ajanovi}: Brankovi} nije mandatar 
U utorak tuma~enje nadle`nih komisija
Ustav ne predvi|a neopozivu ostavku

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->