Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 4928, 1.6.2009]

Dnevni avaz [broj 4928, 1.6.2009]

Ratings: (0)|Views: 409|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
ponedjeljak, 1. 6. 2009.
Sarajevo
Godina XIV
Broj 4928
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
 
KO[ARKA
[
iroki slavi,Bosna kujeplanove
REPREZENTACIJA
]
irina ekipana testu uUzbekistanu
Tre}ina objekata u vlasni{tvu firmi iz BiH nije evidentirana
„[ipad komerc“ ima milionski vrijednu imovinu
Utvrditi odgovornost
Uzvratiti recipro~nim mjerama
Bevanda: Nije upitandogovor sa MMF-om
 Naselje Mojmilo: Na ovom mjestu je 75-godi{nji Hamza Sejdini upucan u stomak i vrat
(Foto: M. Kadri})
[ta je motiv brutalnog ubistva u Sarajevu
Ljubavnici se rije{ili mu`a
 36. i 37. str.
 Bevanda: Brankovi}eva ostavka ne}e poremetiti ritam ispunjavanja uvjeta
   6   5 .  s   t  r .
S
obzirom na to da je ju~eristekao rok koji je srbija-nska vlada dala predu-ze}ima iz BiH, Hrvatske iSlovenije da reguliraju status svo-je imovine, Srbija }e preuzeti sko-ro 1.000 objekata bh. firmi, koji suvrijedni ~ak ~etiri milijarde mara-ka! Srbijanske vlasti }e tako mo}islobodno prodavati ove objekte.- Posebno }e biti na udaruimovina firmi iz FBiH, jer su fir-me iz RS svoju imovinu za{titilespecijalnim odnosima tog entitetasa Srbijom - ka`e Cero.
 3. str.
SKANDALOZNO
Zapo~elo kr~mljenje bh. imovine
SRBIJA OTIMA OBJEKTE
VRIJEDNE 4 MILIJARDE KM
Aran`mani:Nakon upozorenja HristuaAvijacija:Zna li se sudbina letjelica OSBiH
*1'.+5'0#+/#8+10+/#2.#6+6+.+,''0,'/.#&+#
Intervju:Zirojevi} o odnosima s Hrvatskom
4+,'+.+5/1&+1241$.'/#
4. strana
   5 .  s   t  r .   8 .  s   t  r  a  n  a
 Z lo~ in i 
 Zgrada u kojoj je `ivjela `rtva: Rodbina u {oku
14. strana
SVJEDOK RAJIF BEGI]
Prevario
krvnike iostao `iv
   7 .  s   t  r .
 
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,1. juni/lipanj 2009.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Niko u RS se ne bavi akcijama koje bi dovele do nestabilnosti
- Dejtonski sporazum ne mo`e se i nesmije selektivno primjenjivati, a to je upra-vo ono {to je Milorad Dodik do sada radio.Taj sporazum se mora u potpunosti provo-diti, kako je svojevremeno Tihi} govorio.Sada, kada je Incko pokrenuo lavinu radiza{tite Dejtonskog sporazuma, slijede negativne reakcije iz NSRS.Ne mo`e se preuzimati iz sporazuma ono {to vam odgovara gospo-do, a ono {to ne odgovara odbacivati.
(archibald)
PORTAL - komentar dana
Predsjednik SDA SulejmanTihi} ju~er nije odr`ao sastanak,iako je bio dogovoren, s kandida-tom te stranke za novog premije-ra Federacije BiH Fadilom Nova-li}em, ina~e direktorom kompa-nije CIMOS BiH.Ovu informaciju potvrdio jeju~er za „Avaz“ i Novali}. On jekazao da je sastanak prolongiran ida }e biti odr`an u utorak na-ve~er.Sastanak }e biti odr`an uprkos~injenici da je Novali} u izjavi zana{ list potvrdio da nije spremanu ovom trenutku preuzeti odgo-vornu poziciju premijera Federa-cije BiH, te da ima ozbiljne pla-nove u privredi.Tihi}evi bliski saradnici tvrdeda }e privrednik iz Grada~ca, kojiu`iva Tihi}evo puno povjerenje,na kraju prihvatiti ponu|enu fu-nkciju.
 F. V.
Predsjednik SDA SulejmanTihi}, njegov zamjenik Asim Sar-ajli} i potpredsjednici SDA sastat}e se danas u Sarajevu kako bi do-govorili daljnje aktivnosti u vezisa sazivanjem Glavnog odboraSDA i konstituiranjem svih orga-na stranke nakon Kongresaodr`anog u utorak pro{le sedmi-ce, izjavio je ju~er za Fenu gener-alni sekretar SDA Amir Zuki}.- Jedna od tema ovog sastankabit }e kandidiranje novog manda-tara za federalnog premijera na-kon ostavke Ned`ada Brankovi}a- kazao je Zuki}.U kona~nom izvje{taju Evro-pske komisije, koji }e sutra utvrdi-ti Komitet za zapadni Balkan priEU, bit }e navedeno da su BiH iAlbanija najmanje uradile na putuka ukidanju viza. Makedonija jejedina koja je ispunila sve, a Srbijai Crna Gora ve}inu uvjeta.
Usvojiti zakone
Iako }e Komitet pozdravitipro{losedmi~no usagla{avanje zako-na o grani~noj kontroli, te prijevozunaoru`anja i vojne opreme, kao iusvajanje zakona o antidiskrimina-ciji u prvom ~itanju, to se ne}e odra-ziti na kona~nu ocjenu da BiH nijeispunila uvjete iz Mape puta, te na-pomenu da usagla{eni zakoni tek tr-ebaju biti usvojeni. Osim ova tri za-kona, BiH treba usvojiti jo{ zakoneo prijevozu opasnih materija, ooru`ju te o me|unarodnoj pravnojpomo}i u krivi~nim stvarima.No, na{i sagovornici isti~u ka-ko se kona~na odluka o ukidanjuviznog re`ima za zemlje na{eg re-giona o~ekuje tek najesen, odno-sno sredinom septembra. Stoga,dodaju na{i sagovornici, BiH imagotovo jednake {anse kao i Srbijai Crna Gora da se na|e me|u ze-mljama kojim }e Vije}e EU datizeleno svjetlo za ukidanje viza.Do te odluke u Briselu se pre-pri~avaju razni scenariji mogu}e li-ste zemalja koje }e biti uvedene nabijeli {engen. Po nas najmanje opti-misti~na jeste ona opcija po kojoj bise za Makedoniju otvorila proceduraukidanja viza dok bi ostali ~ekali pu-nu provedbu Mape puta. Drugaopcija je da s Makedonijom bezviznire`im dobiju Srbija i Crna Gora si-stemom „progledavanja kroz prste“.
Malo zaka{njenje
U kona~nici, prema tvrdnjamave}ine, najoptimalnija opcija je da}e biti odgo|ene preporuke bilokojoj od zemalja regije za ukidanjeviza. To bi dalo BiH, ali i na{imsusjedima, te Albaniji {ansu daispune uvjete kako bi u kona~nicicijeli region u paketu bio upisanna bijelu {engen listu. U toj opcijiotpada svaka mogu}nost da bezvi-zni re`im starta sa 1. januarom na-redne godine, ve} sa nekoliko mje-seci „zaka{njenja“.Ovoj tezi ide u korist i nezva-ni~na najava da Vije}e ministaravanjskih poslova EU odluku oukidanju viza ne}e donijeti nanarednom zasjedanju 15. juna uLuksemburgu. O~ito je da }e ovaodluka sa~ekati okon~anje ljetnihodmora, ka`u na{i sagovornici izEvropske komisije, uz napomenukako takav razvoj stvari ide u kor-ist nama - daje nam vremena daispunimo preostale uvjete iz Ma-pe puta.
S. [KULETI]
VIZNI RE@IM
Kona~na odluka Brisela o~ekuje se tek najesen
BiH ipak ima {anse da
u|e na bijelu {engen listu
Mo`emo dobiti gotovo jednake {anse kao i Srbija i Crna Gora da se na|emome|u zemljama kojima }e Vije}e EU dati zeleno svjetlo za ukidanje viza
 Brisel: Daje dodatno vrijeme za ispunjavanje uvjeta
Prema jednoglasnom dogo-voru u Parlamentu i Vije}u mi-nistara BiH, svi zakoni koji seti~u uvjeta za ukidanje viza bit}e razmatrani po hitnoj proce-duri. Naredna sjednica Predsta-vni~kog doma BiH zakazana jeza 10. juni, do kada se o~ekuje da}e Vije}e ministara usvojiti dvausagla{ena zakona, te bar usagla-siti preostala tri koja su ko~nicana putu ka ukidanju viza.
Ubrzan rad institucija
„Avaz“ saznaje
Na pomolu kompromis
Na ~elu Mostara Hrvat,ali ne Ljubo Be{li}
Gradona~elnik bi mogao biti zasad nepoznati d`oker Dragana ^ovi}a
Predsjednici SDA i HDZBiHSulejman Tihi} i Dragan ^ovi}prilikom posljednjeg sastanka uCentrali SDA u Sarajevu dostavremena su posvetili i problemuuspostave vlasti u Mostaru i ime-novanju prvog ~ovjeka tog grada.Dvojica lidera obavezala su seda }e sa svojim ljudima u Mosta-ru obaviti detaljnije razgovore oovoj temi. Ve}ina koju bi formira-le dvije stranke omogu}ila bi na-jjednostavnije funkcioniranje Gr-adskog vije}a Mostara.Prema neslu`benim informa-cijama od izvora bliskih vrhu ob-je stranke, Tihi} i ^ovi} su na pr-agu kompromisa i u vezi sa ime-novanjem mostar-skog gradona~el-nika. Time bi serije{ila ova polu-godi{nja politi~katrakavica na juguzemlje.Naime, po tomdogovoru, na ~eluMostara definiti-vno bi bio Hrvat.Ali, ne dosada{nji gradona~elnikLjubo Be{li}, koji je do sada biokandidat HDZBiH, ve} zasad ne-poznati d`oker Dragana ^ovi}a uGradskom vije}u.Odustajanje od Be{li}evog ime-novanja je kompromisno rje{enjekako se SDA ne bi smatrala po-ra`enom u vi{emjese~noj borbi zapoziciju prvog u Mostaru. U SDA iHDZBiH ju~er nisu bili spremnizvani~no potvrditi ove kadrovskekombinacije.
 F. VELE
Osim Ljube Be{li}a,HDZBiH u Gradskom vije}uMostara ima jo{ {est predsta-vnika. To su: Radmila Komadi-na, Davor Pehar, Mladen^abrilo, Sla|an Bevanda, IlijaVrlji} i Branko Bo`i}.
[est kandidata
 Be{li}: Da li }e otpasti?
Federalni premijer u ostavciNed`ad Brankovi} izjavio jeju~er da je bio svjestan rizikakada je preuzeo tu funkciju i daje vi{e zadovoljan nego nezado-voljan rezultatima rada.- U vrijeme mog predsjedava-nja Vladom, uradili smo neke si-stemske stvari u oblasti energeti-ke, saobra}aja i komunikacija, azatim smo istinski krenuli u re-viziju socijalnog sektora i bo-ra~ko-invalidske za{tite. Mislimda smo dali neke smjernice nakoji na~in reformirati strukturuFBiH - rekao je Brankovi}.Gostuju}i u programu televizi-je OBN, Brankovi} je naveo danema nikakvih ambicija da budeu vrhu SDA, ali da je u odnosimakoji vladaju u toj stranci bio nastrani Bakira Izetbegovi}a, preni-jela je Srna.- Predsjednik SDA SulejmanTihi} i ja smo u ranijem periodudobro sara|ivali, ali ve} u njego-vom drugom mandatu pojavilesu se neke razlike izme|u nas i,prema mojoj ocjeni, Tihi} u pr-vom i drugom mandatu su dvarazli~ita ~ovjeka - rekao je Bra-nkovi}.
Premijer u ostavci zadovoljan svojim rezultatima
Brankovi}: Nemam ambicijada budem u vrhu SDA
 Brankovi}: Tihi} je sada drugi ~ovjek 
U potrazi za novim premijerom FBiH
Sutra sastanak Tihi}a i Novali}a
Tihi} i Novali}: Ho}e li se dogovoriti 
Konstituiranje organa stranke
Razgovori rukovodstva SDA
 
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,1. juni/lipanj 2009.
3
 Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic
 avaz.ba)
Invalidi iste~ajna mafija
Zar je mogu}e da se dr`ava `estoko bori za revizijusvakog invalidskog rje{enja, a da nije u stanjurevidirati nijedan nalaz o otima~ini dr`avne imovine
Revizija stjecanja prava na invalidninu nekada{njih pripadnikaArmije BiH i prve policijske prijave podnesene protiv onih koji suu tom procesu kr{ili zakon, razumljivo, nai{le su na odobravanjebh. javnosti.S razlogom, jer niko nema pravo uzimati ono {to mu po zakonune pripada, ali ni drugom davati ono {to nije njegovo.Da li se ovom prilikom radi o krupnom ili sitnom kriminalu ukojem su invalidi zahvatili manje ili vi{e dr`avnog novca za svoje uratu prebijene ruke i noge, a na to po zakonu nisu imali pravo, od-lu~it }e pravosudni organi. Na stranu moralna strana cijele ovepri~e o kojoj }e sud, opet, donositi svako za sebe.Nakon {to su mediji objavili informacije da }e zbog navodnogkrivotvorenja dokaza na osnovu kojih su pojedini borci za svoju uratu ste~enu invalidnost ostvarivali 50 ili 100 maraka vi{e nego {toim objektivno pripada, odgovarati i invalidi i ljekari koji su procje-njivali njihovu invalidnost, mnogi su se s gor~inom upitali jesu li tozaista RVI trenutno najve}i kriminalci u dr`avi.Zar je mogu}e da se dr`ava godinama tako `estoko bori za revizijusvakog invalidskog rje{enja, da njeni inspektori precizno prebrojavajugelere u glavi i nogama svakog invalida nastoje}i im za dvadesetak ilistotinu maraka smanjiti naknadu koju su primali s dr`avnog bud`eta,a da istovremeno nisu u stanju izvr{iti reviziju nijednog rje{enja o pri-vatizaciji, odnosno javnoj otima~ini dr`avne imovine.Kao da je rije~ o virusu kolere, ni policija, ni SIPA, ni tu`ila{tva,niko ne smije da takne u ovda{nju ste~ajnu mafiju, koja je, okuplje-na oko jednog broja ste~ajnih upravnika, sudija i advokata, samo uTuzlanskom kantonu u crno zavila nekoliko hiljada gra|ana.Koji je ljekar izvjesnom Hal~i iz Bratunca potpisao rje{enje daboluje od PTSP-a, pa on sada prima nekoliko stotina maraka mje-se~ne naknade i od toga izdr`ava svoju porodicu, u Tuzli se saznaloza jedan dan.Koji je ste~ajni upravnik, bave}i se uni{tavanjem preduze}a uovom kantonu, na svoje ra~une ve} nabacio vi{e od milion maraka„zarade“ i kupio peti stan to, izgleda, niko od zvani~nih organa nezna. Ustvari svi znaju, ali je „lak{e s invalidima“.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
S obzirom na to da je ju~eristekao rok koji je srbijanska vla-da dala preduze}ima iz BiH, Hr-vatske i Slovenije da regulirajustatus svoje imovine, Srbija }e pr-euzeti skoro 1.000 objekata bh. fi-rmi, koji se vrijedni ~ak ~etiri mi-lijarde maraka! Srbijanske vlasti}e tako mo}i slobodno prodavatiove objekte, {to otvara mogu}nostza najve}u poslijeratnu plja~kuimovine na{e dr`ave.
Pravne radnje
Prema spiskovima koje posje-duje Vanjskotrgovinska komoraBiH, a koji su u posjedu „Avaza“,bh. kompanije imaju 693 objektau Srbiji. Na spiskovima su nave-dena imena firmi koje su vlasnicitih objekata, adrese objekata i nji-hova namjena. No, pretpostavljase da jedna tre}ina objekata u vla-sni{tvu firmi iz BiH uop}e nijeevidentirana. Prema tome, vjeru-je se da u Srbiji postoji skoro1.000 objekata bh. firmi.U pasivnom podbilansu „[i-pad komerca“ su 52 objekta kojeta firma posjeduje u Srbiji. Njiho-va ukupna povr{inu je nevjerova-tnih 46.000 kvadratnih metara.Rije~ je o 28 salona namje{taja, 11stovari{ta gra|evinskog materija-la, pet skladi{ta namje{taja, te ~ak2.336 kvadratnih metara poslo-vno-uredskih prostora, uklju~-uju}i i poslovnu zgradu u Lenji-novoj ulici u Beogradu.Konfekcijski gigant „Borac“iz Travnika u Srbiji ima 31 obje-kt. Prema dostupnoj dokumenta-ciji, KTK iz Visokog ima ukupno28, a velikokladu{ki div „Agrok-omerc“ 21 objekt u Srbiji, od ~egaje ~ak 14 u Beogradu i to mahomna atraktivnim lokacijama. Pre-duze}e „Klju~-[ik“ vlasnik jeukupno 27 maloprodajnih obje-kata na srbijanskom podru~ju, abanjalu~ki „Rudi ^ajevec“ i „Ju-goduvan“ imaju ukupno pet obje-kata. ^etiri objekta posjeduje„Kula“ Grada~ac, pet „Mladost“iz Mrkonji}-Grada, ~etiri saraje-vski „Zadrugar“. Osam objekataje u vlasni{tvu Fabrike duhanaSarajevo... Ovo su samo neke odbh. kompanija koje imaju imovi-nu u Srbiji.Zamjenik ministra finansija itrezora BiH Fuad Kasumovi} tvr-di da je otima~ina bh. imovine uSrbiji dokaz da „na{i pojedini pr-emijeri i ministri rade za interesdrugih zemalja“.- To je neodr`ivo. PozivamTu`ila{tvo da utvrdi odgovornostPravobranila{tva BiH, Ministar-stva finansija i trezora BiH, ali isvih koji su morali za{tititidr`avnu imovinu. Tu`ila{tvo BiHposebno mora utvrditi za{to Pra-vobranila{tvo BiH nije vr{ilo kn-ji`enje i sve pravne radnje koje subile potrebne da se sa~uva dr`av-na imovina u Srbiji. Ono je odgo-vorno za upravljanje dr`avnomimovinom i, dakako, za njeno gu-bljenje. Krajnje je vrijeme datu`ila{tva po~nu raditi - Kasumo-vi}ev je stav.Biv{i ~lan Komisije za dr`av-nu imovinu Muharem Cero sma-tra da bi morala biti utvr|ena od-govornost onih u vlastima BiHkoji nisu iskoristili mehanizmepredvi|ene Me|unarodnim spor-azumom o sukcesiji radi za{titepasivnog podbilansa dr`ave u ze-mljama biv{e Jugoslavije.- U pitanju su milijarde mara-ka bh. imovine koja }e oti}i u ne-povrat! Mora se utvrditi ko jeodgovoran za ovakvu situaciju ipored ~injenice da je Srbija osta-vila rok da se za{titi na{a imovinau toj zemlji. Vije}e ministara BiHnije ni{ta poduzelo u smislu za{titedr`avne imovine. Slovenija i Hrva-tska su iskoristile ovaj rok i za{titi-le se. Po meni, najodgovorniji supremijer Nikola [piri}, Ministar-stvo pravde, te Ministarstvo fina-nsija i trezora - ka`e Cero.
Recipro~ne mjere
On je mi{ljenja da je imovinakompanija iz BiH sada na odstre-lu i da }e biti predmet brojnih{pekulativnih prodaja u Srbiji.- Posebno }e biti na udaruimovina firmi iz Federacije BiH,jer su firme iz RS svoju imovinuza{titile specijalnim odnosimatog entiteta sa Srbijom. S drugestrane, mi smo vratili imovinuSrbiji. Ako ni{ta drugo, sada bitrebalo uzvratiti recipro~nimmjerama i blokirati imovinu pre-ostalih firmi iz Srbije u BiH - re-kao je Cero.
 F. VELE
SKANDALOZNO
Zapo~elo veliko kr~mljenje bh. imovine
Srbija otima objektevrijedne 4 milijarde KM
Tre}ina objekata u vlasni{tvu firmi iz BiH nije evidentirana
Samo „[ipadkomerc“ ima 52 objekta
Utvrditi odgovornost 
Uzvratiti recipro~nim mjerama
 Faksimil spiska dijela imovine bh. firmi u Srbiji 
Ukupna vrijednost „[ipado-vih“ objekata u Srbiji iznosi vi{eod nevjerovatnih 90 miliona ma-raka! Tako se vrijednost 28 salo-na namje{taja „[ipad komerca“procjenjuje na oko 34,6 milionaKM. Skoro 36,5 miliona je vrije-dnost 12 stovari{ta gra|evinskogmaterijala, a 3,7 miliona KM vr-ijednost skladi{ta namje{taja.Tako|er, sedam „[ipadovih“ po-slovno-uredskih prostora, uklj-u~uju}i i poslovnu zgradu, vrije-dno je 12,4 miliona maraka.
Samo „[ipadovi“ objektivrijede 90 miliona KM
 Kasumovi}: To je neodr`ivoCero: Ko je odgovoran

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Sanjin Keco liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->