Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 4931, 4.6.2009]

Dnevni avaz [broj 4931, 4.6.2009]

Ratings: (0)|Views: 398|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2012

pdf

text

original

 
Stranka za BiH iznijela sedam ultimativnih zahtjeva Stranci demokratske akcije
Tihi}: Ne}emo dopustitida nas ucjenjuju
Fuad Kasumovi} ima najvi{e {ansi da bude izabran za premijera Federacije BiH
Upadljivo odsustvo novinara na protestu uposlenika u zgradi RTV servisa
(Foto: I. [ebalj)
NEODGOVORNOST
Stranke ne `ele dogovor
S i v i dom
Menad`mentu dat rok do ponedjeljka
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
~etvrtak, 4. 6. 2009.
Sarajevo
Godina XIV
Broj 4931
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
 
TRANSFERI
[
alke `elidovestiSpahi}a
SARAJEVO
’Mercedesom’udarioza{titara
   1   7 .  s   t  r  a  n  a
9. str.
SDA I SBiH U
@ESTOKOMSUKOBU
Najavljen generalni {trajk 
SEMIR [TILI]
Znam dame Hertaprati
66. strana
   6   5 .  s   t  r  a  n  a
 „Air France“ 25. maja primio dojavu o bombi u avionu
(Foto: Reuters)
Tragedije:Potraga za crnim kutijama
Avion sru{ili teroristi?
   2   6 .  s   t  r  a  n  a
Najave:Ubla`avanje efekata krize
GRA\ANI MOGUREPROGRAMIRATIKREDITE I DUGOVE
Interpol:Slu~aj „Dobrovolja~ka
NI[TA OD CRVENIHPOTJERNICA
D
ok recesija sve vi{e uzi-ma danak u BiH, izm-e|u SDA i Stranke zaBiH bukti do sada naj-`e{}i sukob.SBiH izri~ito zahtijeva da se nevr{i rekonstrukcija Federalne vladenakon ostavke premijera Ned`adaBrankovi}a, a SDA za sebe tra`ivi{e ministarstava. Kamen spotica-nja posebno je kriminalizirani mi-nistar energije, industrije i rudar-stva Vahid He}o, kojeg SBiH ne dani po koju cijenu, a SDA ga isto ta-ko ne `eli u Vladi.
 3, 4. i 5. strana
   1   1 .  s   t  r .
8. strana
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,4. juni/lipanj 2009.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Prijetnje me ne}e zaustaviti
- U posljednje vrijeme mnogi su kritiko-vali Tu`ila{tvo. No, uvijek je to dolazilood sumnjivih politi~kih krugova, tako dase mo`e zaklju~iti da gospodin Bara{indobro radi svoj posao. Dosada{nji rezultati, a pogotovo oni uposljednjih nekoliko mjeseci, pokazuju da je Tu`ila{tvo BiHoperisano od politi~kog utjecaja i da se s pravom mo`e smatra-ti profesionalnim i odgovornim.
(austin)
PORTAL - komentar dana
S ju~era{njeg pressa: Odluka sljede}e sedmice
Upu}en zahtjev Kantonalnom odboru
SDA raskida koalicijusa SDP-om u Biha}u
Op}inska organizacija SDA okrivila SDP-ovevlasti za megalomaniju i rasipni{tvo
Op}inska organizacija SDABiha} uputila je Kantonalnomodboru ove stranke zahtjev da seizjasni o raskidu partnerskihodnosa sa SDP-om. Takvu odlukuIzvr{ni odbor SDA Biha} usvojioje jednoglasno, obrazla`u}i da po-stoje jasni pokazatelji da su tiodnosi naru{eni i nekvalitetni.To je ju~er saop}eno na pres-ko-nferenciji predstavnika OO SDA Bi-ha} koji su iznijeli brojne i `estokezamjerke na ra~un SDP-a, Op}in-skog vije}a i biha}kog na~elnika Ha-mdije Lipova~e. U OO SDA tvrdeda je zbog SDP-ove neodgovornostiu vlasti do{lo do dramati~nog sma-njenja ovogodi{njeg op}inskogbud`eta za 13 miliona KM.- To nije posljedica recesije negomegalomanstva, rasipni{tva i neo-dgovornosti u tro{enju bud`etskihsredstava - kazao je Sead Kadi}, pr-edsjednik OO SDA Biha}.On je naglasio da je op}ina Biha}u te{koj poziciji, sa neizvjesnom bu-du}no{}u, te da odgovornost za tosnosi SDP, osobito na~elnik Lipo-va~a. Zamjerke su iznesene na velikibroj realiziranih ili aktuelnih proje-kata za koje SDA nije pitana.- Podr`at }emo sve ono {to je kva-litetno za grad Biha}, ali i kritizirationo {to nije. Tra`imo odgovore na tokoliko ko{taju ili }e ko{tati pojediniprojekti, jer se to pla}a iz d`epovagra|ana. ^ini se da neka pitanjaOp}inskom vije}u postavljamo uza-ludno, budu}i da na odgovor ~ekamoi po 160 dana. To je neodgovorno pr-ema svima nama koji `elimo sudjelo-vati u `ivotu grada Biha}a - kazao je,izme|u ostalog, Kadi}.Ina~e, SDA Unsko-sanskog ka-ntona jo{ nije reagirala na prijedlogOp}inske organizacije stranke o ra-skidu partnerskih odnosa sa SDP-om na kantonalnom nivou. O tome}e, kako je naglasio Kadi}, raspra-vljat }e se na prvoj sjednici Izvr{n-og odbora SDA USK naredne se-dmice.
S. D@ANI]
Stranka demokratske akcijeu Biha}u optu`uje SDP i zbogsaradnje s kuvajtskim investitor-om, kojem je dodijeljeno atrakti-vno gra|evinsko zemlji{te. Ku-vaj}ani su, tvrde u OO SDA Bi-ha}, trebali uplatiti ~etiri milio-na maraka za investiciju izgra-dnje objekata koja nije po~ela.- Uporno postavljamo pita-nje da li je taj novac upla}en, aliodgovora nema. Stje~e se dojamda se nastavlja praksa slu|iva-nja javnosti nebitnim stvarimapo formuli „narodu treba kruhai igara“ - re~eno je ju~er na ko-nferenciji za novinare.
Posao sKuvaj}anima
BOSS o krizi federalne vlasti
Javnim
konkursom do premijera
Predsjednik BOSS-aMirnes Ajanovi} smatra dau pozadini odga|anja ime-novanja novog federalnogpremijera „stoji kadrovskideficit SDA, jer ova stra-nka o~ito nema nijednognekompromitiranog ka-ndidata koji bi bio spre-man ubla`iti ekonomskukrizu, saop}io je BOSS.Ajanovi} je rekao da suovu krizu prouzrokovaleSDA i SBiH putem „svojadva ranija kriminaliziranapremijera“ te naglasio date`ina posljedica ekono-mske krize iziskuje hitnureakciju. Zato je upozorioda bi SDA „svoju politikuodugovla~enja“ hitno tre-bala zamijeniti raspisiva-njem javnog konkursa zapremijera.Zajedni~ko preduze}e za ~ije suosnivanje ugovor kod notara 28.aprila ove godine sklopili na~elnikop}ine Zenica Husejin Smajlovi} ipredstavnik „KazTransGasa“ iz[vicarske Verneli Manuel (WerneliManuele) nosi naziv KTG Zenicad.o.o., saznaje „Dnevni avaz“.
Kome se `uri
Ovaj ugovor, koji prethodi upi-sivanju jonit venture kompanije usudski registar preduze}a, nastavakje realizacije Memoranduma o ra-zumijevanju o izgradnji termoele-ktrane (TE) vrijednosti 250 milio-na eura, koji su 19. marta u Zenicipotpisali Smajlovi} i Branko Mo-ntenegro, poznatiji kao Brane Cr-nogorac, predsjednik fantomskog„KazTransGasa“.Iako je odmah po potpisivanjuMemoranduma re~eno da se ni{tane}e raditi dok se ne pribave po-trebne saglasnosti Vlade FBiH,osnivanje zajedni~ke kompanijemjesec kasnije, u kojoj Op}inaZenica ima udio 25 posto, a KTG75 posto, dovoljno govori da senekome dobro `uri u ovoj pri~i.I sadr`ina Memoranduma, u ko-jem se navodi da je „obavezuju}i do-kument“, a sto puta je ponovljenoda je rije~ tek o formalnosti, jer se nemo`e ni{ta raditi dok to Federalnavlada ne odobri, vrlo je zanimljiva,te se s pravom postavlja pitanje jesuli tu, zaista, ~ista posla, odnosno ko-je su stvarne namjere Montenegra injegove fantomske firme.Ina~e, gradnja ove TE, {to je bi-tno napomenuti, ne nalazi se u Str-ate{kom planu i programu razvojaenergetskog sektora FBiH, koji jeusvojio Federalni parlament u ma-rtu ove godine, pa je upitno kako }ese onda uop}e i graditi. No, to {vic-arskom varalici Montenegru ne pr-edstavlja ni najmanji problem.S obzirom na to da je po potpi-sivanju Memoranduma re~eno da}e se gradnjom ovog objekta tra-jno rije{iti pitanje grijanja Zeni-ce, sve je zvu~alo kao u bajci.Op}ina }e osigurati zemlji{te, a250 miliona eura Montenegro zagradnju TE. I Zeni~ani }e imatitople domove, a uz to i ekolo{kogrijanje. No, tu nije kraj.
Unosan biznis
U Memorandumu pi{e da je cilju inozemstvo izvesti i prodati 100posto proizvedene struje, {to jeustvari klju~ni razlog Montenegro-vog poku{aja da investira u BiH.Kada se nije uspio uz pomo} mini-stra energije Vahida He}e „uvaliti“kao strate{ki partner za gradnjuHE, odakle bi osigurao struju zaizvoz, {to je trenutno unosan biznisu svijetu, a u budu}nosti }e biti jo{vi{e, Montenegro je na mala vrata,preko zeni~kog projekta, krenuo uplja~ku bh. resursa.- S obzirom da se radi o prve-nstveno komercijalnom projektui imaju}i u vidu da je proizvodnjatople vode namijenjena isklju~ivoza potrebe i u korist grada Zenice,joint venture kompanija namjera-va ostvariti maksimalan profit odprodaje elektri~ne energije. Djeli-mi~na prodaja proizvedene ener-gije na bh. tr`i{tu zavist }e od pr-ofitabilnosti takve prodaje u po-re|enju s izvozom i prodajom uinozemstvo - navodi se u Memor-andumu.Op}ina Zenica, kao vlasnik 25-posto joint venture kompanije, pr-ema onome {to pi{e u Memora-ndumu, sama sebi }e, prakti~no,pla}ati toplu vodu za grijanje gra-da. Uz to, uvjetovana je da ne}e ku-povati toplu vodu ni od jednog dr-ugog dobavlja~a. Cijena tople vodebit }e formirana tako da budu po-kriveni proizvodni tro{kovi, ali dapri tome kompanija ne trpi gubi-tke. Elektri~na energija, navodi seizri~ito u Memorandumu, proizve-dena u ovoj centrali namijenjena jeu cijelosti izvozu.
 E. LATIF 
„Avaz“ otkriva
Iako Vlada FBiH nije dala nikakve saglasnosti
Montenegro ve} osnovaokompaniju KTG Zenica
Iza pri~e o pomo}i gradu krije se stvarni razlog gradnje TE - proizvodnja i prodaja bh.struje u inozemstvo, ~ija }e cijena u budu}nosti biti desetostruko vi{a od sada{nje
 Montenegro i Smajlovi} prilikom potpisivanja Memoranduma u Zenici 19. marta
Susret Incka i Fratinija u Rimu
Negiranje dr`ave BiH mora prestati
Visoki predstavnik u BiH Vale-ntin Incko (Inzko) informirao jeju~er u Rimu italijanskog ministravanjskih poslova Franka Fratinija(Franco Frattini) o politi~koj situa-ciji u BiH, napretku koji je zemljapostigla i prioritetima. Incko je ka-zao da podr`ava dijalog i kompro-mis, kakav je bio i prudski proces,ali je naglasio da se moraju posti}izna~ajniji rezultati ako se `eli da tiprocesi imaju stvarno i opipljivozna~enje, saop}io je OHR.- Moji prioriteti, kao visokogpredstavnika, usmjereni su na tr-anziciju OHR-a u Ured specija-lnog predstavnika EU, do ~egamo`e do}i samo ispunjavanjempet ciljeva i dva uvjeta koje je po-stavilo Vije}e za implementacijumira (PIC) - kazao je Incko.Na sastanku u Rimu bilo je ri-je~i i o nedavnoj zajedni~koj po-sjeti potpredsjednika SAD D`oze-fa Bajdena (Joseph Biden) i viso-kog predstavnika EU za zaje-dni~ku vanjsku i sigurnosnu poli-tiku Havijera Solane (Javier) BiH.- Bajden i Solana prenijeli subh. liderima jasnu poruku da iSAD i EU podr`avaju euroatla-ntske integracije BiH, ali da sudoma}e vlasti te koje morajuispuniti svoje zadatke te da nega-tivna retorika i negiranje dr`ave,kao {to su zaklju~ci Narodneskup{tine RS, usvojeni 14. majaove godine, moraju prestati - re-kao je Incko.- „KazTransGas“ [vicarskaili subjekt kojeg ona odredi bit}e vlasnik udjela 75 posto u no-voj kompaniji. KTG ima pravoda nadle`nost nad upravljanjem,proizvodnjom i nastavkom pro-jekta prenese na tre}u kompani-ju kao svog predstavnika. KTG}e biti zadu`en za izgradnju,eksploataciju i upravljanje bu-du}om centralom. KTG }e bitizadu`en za proizvodnju i proda-ju energije. JP „ElektroprivredaBiH“ se mo`e uklju~iti u proda-ju elektri~ne energije - pi{e uMemorandumu.
Ko je tre}a kompanija?
 Ajanovi}: Kadrovski deficit u SDA
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,4. juni/lipanj 2009.
3
 Pi{e: Adi HAD@IARAPOVI] (adi
 avaz.ba)
Blama`a uVladi FBiH
Pitanje ko zamjenjuje Ned`ada Brankovi}a i nakoji na~in, za samo nekoliko dana pretvorilose u vrhunsku humoristi~ku seriju
De{avanja u Vladi FBiH i oko nje nakon {to je Ned`ad Bra-nkovi} podnio neopozivu ostavku na mjesto premijera, na po-vr{inu su izbacila sve li~ne, a potom i unutarstrana~ke ime|ustrana~ke netrpeljivosti, koje su se posljednje dvije godinepoku{avale gurati pod tepih.Tako se pitanje ko zamjenjuje Brankovi}a i na koji na~in, zasamo nekoliko dana pretvorilo u vrhunsku humoristi~ku seriju,u kojoj prije podne jedna osoba vodi Vladu FBiH, a poslije po-dne druga, pa bi se uskoro mogao o~ekivati i kviz s pitanjem„Ko danas `eli biti premijer?“Blama`a federalne izvr{ne vlasti, u kojoj se ne zna ko, kada i skime treba zakazati sastanke i gdje, o~ito, niko na sebe ne `elipreuzeti potpunu odgovornost za funkcioniranje Vlade FBiH,definitivno je dokazala da vlast u ve}em entitetu po~iva na sta-klenim nogama. Potpuna degradacija sistema vidljiva je u nizuprimjera. Ustavni {efovi izvr{ne vlasti, a to su predsjednik i po-tpredsjednici FBiH, s jednoga na drugoga, kao ping-pong lopti-cu, prebacuju i banalno pitanje zakazivanja sastanka {efova poli-ti~kih partija.Istovremeno, u Alipa{inoj ulici 41, gdje je sjedi{te VladeFBiH, vodi se pravi rat zbog toga ko kakva ovla{tenja za rad nasjednicama ima, umjesto da se ministri kona~no sjete da se, zapromjenu, po~nu baviti svojim poslom za koji ih, uostalom,vi{e nego pristojno pla}aju porezni obveznici. Koga briga zazastoj u reformama, besparicu, obespravljene radnike, socija-lno ugro`ene, projekte u zastoju, obezglavljene dr`avne ko-mpanije?Vrijeme zabavljanja javnosti izjavama, zahtjevima, komenta-rima, dosjetkama i dopisima trenutno najodgovornijih du`no-snika u FBiH ili }e biti obustavljeno ili }e ga, jednostavno, pre-kinuti bira~i na op}im izborima naredne godine.
Komentar dana
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 105.614 posjetilaca.
A
Letjelice vratitiiz Srbije u BiH
www.dnevni avaz.ba
PORTAL
 Pitanje: Treba li letjelice Oru`anih snaga BiH tipa „orao“ koje se nalaze u Srbiji vratiti u BiH i sa~uvati u muzeju?
A) DA 77%B) NE 21%C) Ne znam 2%
B
Kako sada stvari stoje, aktuelnizamjenik ministra finansija Bosnei Hercegovine Fuad Kasumovi}ima najizglednije {anse da budenovi premijer Federacije BiH!Nakon {to je nekoliko zna-~ajnih biznismena odbilo usijanupremijersku fotelju, Kasumovi} sename}e kao osoba koja }e moratiprihvatiti nezahvalnu du`nost fe-deralnog premijera.
Znana naklonost
Predsjednik Stranke demokra-tske akcije Sulejman Tihi} nikadanije krio naklonost prema Kasu-movi}u. Prema nekim tvrdnjama,~ak, obe}ao mu je premijersku fote-lju jo{ prije nekoliko mjeseci. No, iTihi} i Kasumovi} takvo ne{touglas odbacuju.Nadalje, Kasumovi} i sam nijesklon rje{enju koje bi ga dovelo napremijersko mjesto, bez obzira nato koliko on to `eli. Kona~an ra-zgovor Tihi}a i Kasumovi}a o ovo-me trebao bi biti odr`an danas.Ipak, izbora je sve manje i onima sve su`eniji manevarski pro-stor.Ako bude izabran, Kasumovi}}e se morati suo~iti s nekoliko kru-pnih izazova.Na prvom mjestu je ostvarenjeuvjeta za dobivanje stand-by ar-an`mana s Me|unarodnim mone-tarnim fondom, koji ga, ~ini se, i nezanima toliko.Umjesto novih zadu`enja,aktuelni dr`avni doministar fina-nsija skloniji je kona~nom deblo-kiranju 1,5 milijardi maraka do-bivenih od me|unarodnih fina-nsijskih institucija.Taj novac kani ubrzano „gurnu-ti“ u javne radove, a poslove povjer-iti bh. firmama!
Brzi rezultati
Robusni Kasumovi}, ako budemorao prihvatiti poziciju premije-ra, odlu~an je da raskine s rastu}imjava{lukom u Federalnoj vladi te jespreman i nepokolebljiv u namjerida, ako treba i silom, disciplinirakorumpirane i lijene ministre i nji-hova ministarstva u vrlo kratkomroku.Oni koji ga znaju, nadalje, pre-nose da je spreman prve rezultatesvog rada predo~iti mnogo prije„prvih stotinu dana“ vlasti.Zahtjevi za stand-by aran`mankoje je postavio MMF odli~no muse uklapaju u grubu strategiju nje-govog „premijerovanja“. Njihovoispunjenje stoga mu je samo do-datni instrument u ostvarivanjuplana.Ako ve} mora biti federalnipremijer, stoga Kasumovi} ne sa-mo da nema vremena za taktizira-nje. On nema volje ni strpljenjaza to.Ipak, sjedne li u premijerskufotelju, bit }e limitiran dogovor-om vladaju}e ~etvorke u FBiH irasporedom ministarskih mjesta.Vremenom bi mu to moglo po~e-ti predstavljati sve ve}i problem,pa }e stoga od Tihi}a zatra`iti dase na svaki mogu}i na~in poku{au me|ustrana~kim razgovorimadogovoriti detaljna kadrovska re-konstrukcija aktuelne VladeFBiH.
S. NUMANOVI]
O^EKIVANJA
Nakon pregovora lidera SDA s privrednicima
Ho}e li Kasumovi}biti premijer FBiH?
Ako bude imenovan, prioritet }e mu biti aktiviranje 1,5 milijardi maraka kojestoje i njihovo usmjeravanje u javne radove koje }e izvoditi bh. firme
Poslanicima Predstavni~kog doma Parla-menta Federacije BiH ju~er je dostavljen aktkoji je u parlamentarnu proceduru uputioNed`ad Brankovi}, federalni premijer u osta-vci.Brankovi} tim aktom, kako se navodi,ovla{}uje Vjekoslava Bevandu, dopremijera i mi-nistra finansija, da ga zamjenjuje u poslovima ko-ji se odnose na ostvarivanje ustavnih nadle`nostipremijera FBiH, a posebno u pitanjima vezanimuz sazivanje i vo|enje sjednica Vlade FBiH i po-tpisivanje akata.Brankovi} nagla{ava da ovla{tenje daje,zbog odsutnosti premijera, od 27. maja ove go-dine do imenovanja novog premijera.Bevandu je ovlastio da ga zamjenjuje odonog dana kada je oti{ao na godi{nji odmor,odnosno 27. maja, dok je to Predstavni~komdomu FBiH uputio ju~er.
 Az. D.
 Kasumovi}: Nu`na kresanja bud`eta
Kasumovi} je ve} pro{ao sitoi re{eto krivi~nih prijava, a usp-je{no se odbranio i u sudskomprocesu za kupovinu stana De-nijalu Fai}u, dok je obavljaodu`nost zamjenika direktora ne-kada{nje Carinske uprave FBiH.No, kako saznaje na{ list, pro-tiv Kasumovi}a je ovih dana Fi-nansijska policija FBiH podnijelanovu krivi~nu prijavu, i to zbogna~ina nabavke namje{taja u zgr-adu institucija BiH, a tvrdi se daje aktivno jo{ nekoliko istraga.
Nova krivi~na prijava
 Faksimil Brankovi}evog dopisa: Napisano jo{ 27. maja
C
Poslanicima tek ju~er stigla obavijest 
Brankovi} ovlastio Bevandu da ga zamjenjuje

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aisha Sejdinovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->