Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 4932, 5.6.2009]

Dnevni avaz [broj 4932, 5.6.2009]

Ratings: (0)|Views: 432|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
Amerika i islam nisu isklju~ivi i ne trebaju se nadmetati
Moramo po{tovati jedni druge
Borit }u se protiv negativnih stereotipa o islamu
^arls Ingli{ tokom sastanka s premijerom RS Miloradom Dodikom
HISTORIJSKI GOVOR
Obamina poruka muslimanima svijeta
Poru k e 
Ameri~ki ambasador u posjeti Banjoj Luci
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
petak, 5. 6. 2009.
Sarajevo
Godina XIV
Broj 4932
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
8. strana
SAD I ISLAMDIJELEISTEPRINCIPE
Ingli{ upozorio Dodika
 
MIROSLAV BLA@EVI]
Poraz iliremi ravnikatastrofi
 Incko: Srpskim politi~arima je jasno za{to se moraju povinovati 
OHR:Odgovor ~elnicima RS
Incko o~ekuje pristana
8. strana
Rasipni{tvo:„Nema“ ekonomske krize
STRANKE GODI[NJEPOJEDU 15 MILIONAKM IZ BUD@ETA
„Avaz“ saznaje:Mogu}i potez vlasti
GLAVA[ OSTAJE BEZ
BH. DR@AVLJANSTVA
B
arak Obama, predsje-dnik Sjedinjenih Ame-ri~kih Dr`ava, ju~er jeu glavnom gradu Egip-ta, Kairu, pozvao islamski svijetna dijalog, su`ivot i saradnju.Govore}i u prepunom amfi-teatru Univerziteta u Kairu, onje u jednom momentu spome-nuo i Bosnu i Hercegovinu.Kazao je da su pokolji nadcivilima u na{oj zemlji mrlja nakolektivnoj savjesti ~ovje~anst-va. Govor su pratili milioni lju-di {irom svijeta.
 2. strana4. strana
   1   3 .  s   t  r .
   7   3 .  s   t  r .
 
aktuelno
Dnevni avaz, petak,5. juni/lipanj 2009.
2
P
o~a{}en sam dolaskom u be-zvremenski grad Kairo i po-nosan {to nosim dobru vo-lju ameri~kog naroda, kao i po-zdrav mira muslimanskih zaje-dnica u mojoj dr`avi. Es-selamualejkum.Ovako je ameri~ki predsjednikBarak Obama (Barack) po~eo du-go o~ekivani govor na Univerzite-tu u Kairu, odakle se obratio mu-slimanima {irom svijeta, ali i svo-jim Amerikancima. Do~ekan jeovacijama i vi{e puta je prekidangromoglasnim aplauzima.
Interesi ja~i od sila
Obama je u glavnom graduEgipta poru~io da `eli novipo~etak svoje zemlje s muslima-nima.- Do{ao sam u Kairo potra`itinovi po~etak izme|u SAD i mu-slimana {irom svijeta - po~etakzasnovan na me|usobnim intere-sima i po{tovanju i na istini daAmerika i islam nisu isklju~ivi ida se ne trebaju nadmetati. Umje-sto toga, oni se preklapaju i dijeleiste principe - principe pravde iprogresa, tolerancije i dignitetasvih ljudskih bi}a - kazao je {ef Bijele ku}e na po~etku govora ko-ji su pratili milioni muslimana{irom svijeta.On je naglasio da je svjestankako se promjene ne mogu desitipreko no}i i kako nijedan govorne mo`e iskorijeniti godine nepo-vjerenja, ali da je uvjeren kako„moramo jedni drugima otvore-no re}i stvari koje dr`imo u srci-ma i koje pre~esto izgovaramo sa-mo iza zatvorenih vrata“, ako`elimo posti}i napredak.- Moramo stalno slu{ati jednidruge, u~iti jedni od drugih, po{to-vati jedni druge i tra`iti zajedni~kurije~. Kao {to nam sveti Kur’anka`e: „Budi svjestan Boga i uvijekgovori istinu.“ To }u ja danas po-ku{ati - govoriti istinu, ~vrsto vjer-uju}i kako su interesi koje dijelimokao ljudska bi}a ja~i od onih silakoje nas dijele - kazao je Obama.Predsjednik SAD tako|er jekazao da je upoznao islam na trikontinenta prije nego {to je do{aou region u kojem je otkriven.- To iskustvo vodi moje uvjer-enje da partnerstvo izme|u Ame-rike i islama mora biti zasnovanona onome {to islam jeste, a ne naonome {to islam nije. Smatram daje dio moje odgovornosti kao pre-dsjednika Sjedinjenih Dr`ava dase borim protiv negativnih stere-otipa o islamu, gdje god da se po-jave. Ali, isti principi moraju seprimijeniti na muslimansku per-cepciju Amerike - rije~i su {efaBijele ku}e koje su izazvale burneovacije u sali Univerziteta.U trenutku koji bi mogao bitiprekretnica u njegovom manda-tu, Obama je pokazao novi planza rje{avanje bliskoisto~nog pro-blema, tra`e}i da se prestane s ne-povjerenjem. Tra`io je formiranjepalestinske dr`ave i prekid nu-klearnih problema s Iranom.- Dok god se na{ odnos bazirana na{im razlikama, mi predsta-vljamo one koji radije videmr`nju nego mir - mi{ljenje je pr-edsjednika SAD.Obama je istakao da njegovadr`ava ima neraskidive veze s Izr-aelom, {to je izvor arapskog nepo-vjerenja prema SAD, te osudioizjave koje negiraju holokaust.Ali, za razliku od svog pretho-dnika D`ord`a Bu{a (George W.Bush), Obama je osudio odbijanjeizraelskog premijera BenjaminaNetanjahua (Netanyahu) da zau-stavi izgradnju naselja na Zapa-dnoj obali i jo{ jednom potcrtaopodr{ku Amerike dvodr`avnomrje{enju konflikta.- Ciklus nepovjerenja i neslogemora prestati - upozorio je Obama.Za govornicom Univerziteta uKairu, on je pozvao Izraelce i Pale-stince da o`ive mirovne pregovore,zahtijevaju}i od Palestinaca da za-ustave nasilje, a od Izraelaca izgra-dnju na okupiranim teritorijama.- Previ{e je suza i krvi polive-no. Amerika ne}e okrenuti le|alegitimnim palestinskim `eljamaza dostojanstvom i vlastitomdr`avom. SAD ne prihvataju legi-timnost nastavka {irenja izrae-lskih naselja. Ova izgradnja kr{iranije dogovore i minira `elje kamiru. Vrijeme je da se prestane stim. Treba raditi na tome da u Je-rusalemu rastu djeca Abrahamo-va i da se dru`e, bez obzira na tojesu li muslimani, Jevreji ilikr{}ani - istakao je Obama i po-zvao obje strane da ispune obave-ze iz mape puta.On se obratio i Iranu, obna-vljaju}i svoj poziv na dijalog o ko-nfliktu dugom nekoliko decenija.- Bit }e te{ko prevazi}i deceni-je nepovjerenja, ali moramo hra-bro nastaviti dalje. Jasno je dasmo svi zabrinuti kada je u pita-nju nuklearno oru`je i da smodo{li do finalne ta~ke odluke - ka-zao je Obama i dodao da je ovo„veoma opasan put“ u utrci za na-oru`anje, ali i da Iran ima svakopravo na mirnodopski nuklearniprogram.On je izrekao i upozorenje daSAD „nikada ne}e tolerirati nasi-lje“, potcrtav{i traume koje suizazvali napadi terorista 11. se-ptembra 2001. godine i dodav{ida je njegova dr`ava pogrije{ila utaktici u ratu s terorizmom.Citiraju}i tri svete knjige -Kur’an, Bibliju i Toru, Obama jeprizvao budu}nost „zajedni~kihinteresa, me|usobnog po{tivanjate provjere svih izvora tenzijaizme|u Amerike i muslimanskogsvijeta“.
Vatre podjele
Ameri~ki predsjednik, jasnopokazuju}i svoje stavove o va-njskoj politici, direktno se obra-tio muslimanima o njihovim ra-zlozima netrpeljivosti prema Sje-dinjenim Dr`avama. Poku{ao jedonekle o~istiti sliku SAD u mu-slimanskim o~ima, zaprljanu ra-tom u Iraku, maltretiranjem za-tvorenika u Abu Graibu, kao i te-roru u zatvoru Gvantanamo.Obra}aju}i se mla|im musli-manima, predsjednik SAD je po-ru~io:- Znam da postoje mnogi mu-slimani i nemuslimani koji se pi-taju mo`emo li imati novipo~etak. Neki su `eljni da zapalevatre podjele i da stoje na putunapretka. Neki misle da nije vri-jedno truda, sa ~ime se duboko nesla`emo, te da su civilizacijeosu|ene na propast. Postoji tolikostraha, toliko nepovjerenja i akobudemo svezani za pro{lost, nika-da ne}emo mo}i i}i naprijed.Obama je nakon govora i obi-laska piramida otputovao iz Egi-pta u Njema~ku.
GOVORI
Barak Obama pru`io ruku svim muslimanima u svijetu
Amerika i islam
dijele iste principe
Amerika i islam nisu isklju~ivi i ne trebaju se nadmetati
Moramo po{tovatijedni druge
Borit }u se protiv negativnih stereotipa o islamu
Prve reakcije:Nova stranicau odnosima
Turski predsjednik AbdulahGul ocijenio je da Obamin „re-alisti~ni“ govor dokazuje da jeon dobar partner muslimanimakoji `ele raditi za mir na Bli-skom istoku. Gul je govor u Ka-iru nazvao iskrenim i po{tenim.Ured premijera Netanjahuasaop}io je da se Izrael nada po-mirenju s arapskim i muslima-nskim svijetom, ali je naglasioda je njegova sigurnost klju~na ubilo kojem mirovnom procesu.[ef Arapske lige Amr Musaocijenio je da Obamin govorutire put dobrim odnosima.- Govor je bio izbalansiran iponudio je novu viziju pristu-pa u odnosima s muslima-nskim zemljama - ka`e Musa.Havijer Solana (Javier), spe-cijalni predstavnik EU za va-njsku politiku i sigurnost, ka-zao je ju~er novinarima u Bri-selu da „izvrsni“ Obamin go-vor otvara novu stranicu uodnosima s arapsko-muslima-nskim svijetom i u rje{avanjubliskoisto~nog konflikta.- Sloboda u Americi nedje-ljiva je od slobode prakticiranjareligije. Zato u svakoj saveznojdr`avi postoji d`amija, a u SADih ima 1.200. Zato je vlada SADi{la na sud da bi za{titila prava`ena i djevojaka da nose hid`abi da bi kaznila one koji to pravonegiraju. Stoga, neka nema su-mnje: Islam je dio Amerike -kazao je ju~er Obama.
1.200 d`amija
Ameri~ki predsjednik po-ku{ao je ju~er u Kairu prizvati vi-ziju mira i su`ivota na planeti na-kon vremena „sumnje i nesloge“.- Ipak, rije~i ne mogu donijetibolje stvari, za to su potrebna dje-la. Zlo~ini nad nevinima u BiH iDarfuru su mrlja na na{oj zaje-dni~koj savjesti. Kao {to ka`e sve-ti Kur’an: „Ko ubije nevinog ~ov-jeka, kao da je ubio cijelo ~ovje~-anstvo, a ko spasi nevinog ~ovje-ka, spasio je i cijelo ~ovje~anstvo“- poru~io je Obama.
Zlo~ini u BiH mrlja na zajedni~koj savjesti
 Predsjednik SAD na Univerzitetu u Kairu: Poruke nade slu{ali milioni muslimana u cijelom svijetu
(Foto: AFP)
 
aktuelno
Dnevni avaz, petak,5. juni/lipanj 2009.
3
 Pi{e: Fadil MANDAL (fmandal 
 avaz.ba)
Govornade
Niko bolje Obamine rije~i ne mo`e razumjeti od nasu BiH. I niko ne bi preko njih trebao olako prije}i
Ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) odr`ao je histori-jski govor na Univerzitetu u Kairu. Reakcije na ono {to je kazao pr-ed odabranim studentima kre}u se od ushi}enja do opreznih i uz-dr`anih komentara.Arapski svijet mo`e biti zadovoljan porukama koje je uputioObama. Palestinci imaju razloga za vi{e optimizma, a Irancima jejo{ jednom ponu|ena ruka mira. Svi zajedno, me|utim, gromogla-sni aplauz ostavili su za kasnije. ^ekaju da iza lijepih i ohrabruju}ihrije~i vide i konkretna djela.Odavde iz Sarajeva, Obamin govor vidi se kao odmjeren, po{ten,pun nade i `elje za pomirenjem kr{}ana i muslimana.Ameri~ki predsjednik posebno je spomenuo stradanja civila uBosni i Darfuru, ne bez razloga i simboli~nog zna~enja. U Bosni suse muslimani na{li na udaru genocidne politike koja je svoje zlo~inepravdala navodnom za{titom kr{}anstva od islamskog fundamenta-lizma. Kr{}anska Evropa, u ~ijem se dvori{tu sve to de{avalo, dugoje bila neosjetljiva na patnje bosanskih muslimana.S druge strane, u muslimanskom Sudanu, manjinski kr{}aniostavljeni su na milost i nemilost muslimanskim paravojnim trupa-ma koje su po~inile u`asne zlo~ine u sudanskoj regiji Darfur. Ara-pski i drugi muslimani {irom svijeta nisu se ba{ pretrgli u osudi ta-kve politike.Obama, naravno, nije imao namjeru da izjedna~ava krivicu, alije s pravom ukazao na ~injenicu da u aktuelnom sukobu, koji mnoginedobronamjerno `ele predstaviti kao frontalni rat islama ikr{}anstva, nije sve u crno-bijelim slikama.Svoju bol imaju i muslimani, i kr{}ani, i Jevreji. Kopanje po sta-rim ranama o~ito nije put koji }e nas sve skupa izvesti iz kruga nasi-lja i nepovjerenja. Obama zato, kao izlaz, nudi pomirenje i pra{ta-nje.- Neki misle da nije vrijedno truda, sa ~ime se duboko nesla`emo, te da su civilizacije osu|ene na propast. Postoji toliko stra-ha, toliko nepovjerenja i ako budemo svezani za pro{lost, nikadane}emo i}i naprijed - rekao je Obama.Niko bolje ove njegove rije~i ne mo`e razumjeti od nas u BiH. Iniko ne bi preko njih trebao olako prije}i. Predsjednik Obama u~inas da ima izlaza i da su mir i po{tovanje me|u ljudima i civilizaci-jama vrhunski principi na kojima treba po~ivati svijet u 21. sto-lje}u.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
Deset osoba koje su od 1. juna2002. do 25. januara 2006. godine bi-le dio mre`e podr{ke ratnom zlo~in-cu Ratku Mladi}u, prema saznanji-ma „Avaza“, iznijelo je istra`nim or-ganima i vi{e podataka o ha{kombjeguncu nego {to je sadr`ano u op-tu`nici koju je prije tri godine protivnjih podigao Drugi op}inski sud uBeogradu, gdje im je u toku su|enje.
Glavni operativac
Upravo ono {to su u svojim isk-azima ispri~ali Jovan \ogo, StankoRisti}, Sa{a Badnjar, Ratko Vu~-eti}, Ljiljana, Tatjana i Bojan Va-skovi}, Marko Lugonja, BorislavIvanovi} i Predrag Risti}, trenutnokoriste Bezbjednosno-informati-vna agencija (BIA) i MUP Srbijekako bi locirali i prona{li Mladi}a.Iz optu`nice protiv njih desete-ro, do koje je do{ao na{ list, jasnose vidi da se srebreni~ki kasapinskoro ~etiri godine krio na NovomBeogradu. Po~ev od Bulevara kne-za Aleksandra Kara|or|evi}a, uli-ce Jurija Gagarina na brojevima118 i 183, Tre}eg bulevara 48, ulicaCrnotravska, Pe|e Milosavljevi}a24, Vladimira Popovi}a 24...Glavni Mladi}ev operativacbio je biv{i oficir Vojske RS Jovan\ogo, koji je putem oglasa nala-zio stanove i pla}ao stanodavcimakirije izme|u 300 i 400 eura, zavi-sno od lokacije. Svi optu`eni zna-li su da je protiv srebreni~kog ka-sapina podignuta ha{ka optu`ni-ca zbog zlo~ina i genocida i svje-sno su mu pomagali da se skriva.Zanimljivo je da je svako od njihdesetero imao striktna zadu`enja. Jedni su se brinuli o stalnim prebac-ivanjima Mladi}a iz stana u stan,gdje se u svakom od njih zadr`ao na-jdu`e mjesec, a nekada i samo dan-dva. Optu`eni Ivanovi}, osim {to sebrinuo za njegove „`ivotne potrebe“,nabavljao je ratnom zlo~incu i karti-ce za mobitele, i to pretplatni~kemre`e 063 i 064. @enski dio mre`ebrinuo se oMladi}evoj ishrani. Ta-ko je zlo~inac proveo mjesec u stanuLjiljane Vaskovi}, koja je sa k}er-kom Tatjanom i sinom Bojanom vo-dila kompletnu brigu o njemu.
Gardijska misterija
Izme|u ostalog, u optu`nici senavodi da je \ogo 1. juna 2002. u„opel kadetu“ dovezao Mladi}a dokasarne Gardijske brigade, gdje jezlo~inac pre{ao u vozilo „jugo flori-da“, vlasni{tvo tada{nje Vojske Ju-goslavije. Jo{ jedan u nizu dokaza odirektnoj umije{anosti tada{njegvojnog vrha, pod direktnom kontr-olom biv{eg premijera VojislavaKo{tunice, u mre`u podr{ke ha{k-om bjeguncu. Time je samo potvr-|eno da je Ko{tunica ~uvao ratnogzlo~inca.Podsje}anja radi, vojnici Dragan Jakovljevi} i Dra`en Milovanovi}poginuli su 5. oktobra 2004. u vrije-me obavljanja stra`arske slu`be naTop~ideru, u kasarni Gardijske bri-gade. ^ak i roditelji jednog od njihbili su ubije|eni da su oti{li u smrtjer su vidjeli ne{to {to nisu smjeli.Kako se sada otkrivaju detalji Mla-di}evog kretanja, upravo u tom dije-lu Beograda, posve je jasno da su vi-soki oficiri srbijanske vojske biliuklju~eni u njegovo skrivanje te dasu dva mladi}a svojim `ivotima pla-tila jer su imala bliski susret s ha{-kim bjeguncem.
 E. LATIF 
\ogo za Mladi}a nalazio
stanove, Ljiljana mu kuhala
Krio se u stanovima po Novom Beogradu
Dokaz da je bjegunca ~uvaoKo{tunica
Vojnici na Top~ideru ubijeni jer su vidjeli {to nisu smjeli
Glavni tu`ilac Ha{kog tribuna-la Ser` Bramerc (Serge Brammer-tz) ju~er je ocijenio da je Srbijau~inila dodatan napredak u sara-dnji s Tribunalom, uklju~uju}i pri-stup dokumentima, svjedocima iarhivima, ali da je potraga za dvoji-com optu`enika, Ratkom Mla-di}em i Goranom Had`i}em, „odsu{tinskog zna~aja.“- Nadam se da }e se taj trendnastaviti. Potraga za Mladi}em iHad`i}em su{tinsko je pitanje.Na{a kancelarija pa`ljivo prati ra-zvoj doga|aja na tom planu - rekaoje Bramerc podnose}i izvje{taj Vi-je}u sigurnosti UN-a o saradnji Sr-bije, BiH i Hrvatske s Ha{kim tri-bunalom u proteklom periodu.Kada je rije~ o Hrvatskoj, Bra-merc je ocijenio da je glavno pre-ostalo pitanje pristup vojnim do-kumentima u slu~aju operacije„Oluja“. Kada se govori o BiH,kazao je da nema posebnih preo-stalih slu~ajeva, ali je „sudski si-stem suo~en s izazovima koji mo-gu negativno utjecati i na sara-dnju s Ha{kim tribunalom“.Bramerc je saop}io da je procespredaje istra`nog materijala nacio-nalnim pravosu|ima u toku, da sutri predmeta s desetero optu`enihspremna da budu ustupljena, a jo{~etiri predmeta sa 11 optu`enih upripremi za ustupanje BiH.
Jataci ratnog zlo~inca odali sve detalje
„Avaz“ otkriva
 Bramerc: Sudski sistem BiH suo~en s izazovima
Izvje{taj glavnog ha{kog tu`ioca u VS UN-a
Bramerc: Srbija napredovala
 Jedna od ku}a u Beogradu u kojoj se skrivao zlo~inac
General Marko Lugonja, biv{ina~elnik sigurnosti Vojske RS, udogovoru s ha{kim optu`enikomZdravkom Tolimirom i Jovanom\ogom primio je Mladi}a u svojstan, gdje je ha{ki bjegunac ostaomjesec. Lugonja je u septembru2006. poku{ao pobje}i u Moskvu.
Lugonjapoku{ao pobje}i
 Mladi}: Mijenjao stanove

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->