Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 4938, 11.6.2009]

Dnevni avaz [broj 4938, 11.6.2009]

Ratings:
(0)
|Views: 377|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2012

pdf

text

original

 
Slu~aj „Dodik“: Velika istraga SIPA-e

Povratnici:Mevludin Barjaktarevi} iz Bijeljine

Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
~etvrtak, 11. 6. 2009.
Sarajevo
Godina XIV
Broj 4938
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
 Ren: Implementacija dijela zaklju~aka NSRS isprije~ila bi se evropskoj perspektivi BiH 
(Foto: Arhiv „Avaza“)
 
Esluzi vno
Oli Ren, komesar EU za pro{irenje, za „Avaz“
Zaklju~ci su autogol za RS
 5. strana
Svjetski ekskluziv Bakira Had`iomerovi}a
ZLO^INAC MLADI]
Serijom videozapisa dokazano da se srebreni~ki kasapin slobodno {eta po Srbiji, ali i RS
Najtra`eniji ratnizlo~inac na sahrani k}erke Ane
[ta }e re}i Boris Tadi}
Beogradska vlast vi{e nema prostora za nove la`i
]IRO BLA@EVI]
Rezultatsakrionedostatke
UBISTVO
Maloljetniku10 godinazatvora
   6   5 .  s   t  r  a  n  a
U
sino}njoj vrlo dramati~nojvanrednoj emisiji „60 mi-nuta“, urednik i autor Ba-kir Had`iomerovi} vi{enego dokumentirano je dokazao dazvani~ni Beograd, s kompletnominfrastrukturom, ne samo da ne `eliuhapsiti najtra`enijeg ratnog zlo-~inca Ratka Mladi}a nego da se onslobodno i ponosno {eta i pjeva najavnim mjestima diljem Srbije.Snimci gdje srebreni~ki kasapinMladi} pjeva po raznim kafanamamoralni su {amar re`imu u Beogra-du, ali i Banjoj Luci.
 3. strana
   1   9 .  s   t  r  a  n  a
Kamata i do 50 posto
 Doko: Postupit }emo po svakoj prijavi koju nam gra|ani dostave
Plja~ka:Krediti mikrokreditnih organizacija
9. strana
7. strana
 
   4 .  s   t  r  a  n  a
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,11. juni/lipanj 2009.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Rafi Gregorijan rastura Dodikovu gardu!?
- Posao za{titarskih agencija je da~uvaju osobe i objekte od kriminalacai mafije. U ovom slu~aju izgleda da jeobratno, one {tite kriminalce, {to je{okantno i u pravnoj dr`avi ka`njivo.Gregorijanove odluke nisu plod nje-govog hira, ve} saznanja. Tim agenci-jama trebalo bi zabraniti rad na prostoru ~itave BiH, a ne samona prostoru Br~ko Distrikta.
(koma)
PORTAL - komentar dana
BANJA LUKA
Cjelodnevne konsultacije o Inckovom zahtjevu
Skup{tina RS raspravu o
zaklju~cima odgodila za danas
Neizvjesno ho}e li i biti obavljena s obzirom na to da je predvi|enaza posljednju ta~ku dnevnog reda
Nakon cjelodnevnih konsu-ltacija o zahtjevu visokog pre-dstavnika u BiH Valentina Incka(Inzko) u vezi s ranijim zaklju~ci-ma NSRS o efektima prijenosanadle`nosti s entiteta na dr`avu,Narodna skup{tina RS sino} jeprekinula sjednicu, koja }e bitinastavljena danas.Poslanici SNSD-a, PDP-a,SRS-a, SDS-a, DNS-a, SP-a te gr-upa nezavisnih poslanika, u kojojsu i oni iz Demokratske partijeDragana ^avi}a, ju~er su postiglisaglasnost o setu od pet za-klju~aka kao svojevrsnom stavuovih partija o Inckovom zahtjevu.No, neizvjesno je ho}e li raspravao tome i danas biti obavljena sobzirom na to da je stavljena zaposljednju ta~ku dnevnog reda.Su{tina je da ove stranke osta-ju pri stavu da zaklju~ci NSRS od14. maja nisu antidejtonski i anti-ustavni, ali se precizira da NSRSprihvata da je pojedine zaklju~kepotrebno pravno i politi~ki razja-sniti.- NSRS ostaje opredijeljena vla-davini prava i svojim zaklju~cimate isti~e da ni svojim zaklju~cimani namjerama u njihovom pro-vo|enju ne poziva na unilateralnei nelegalne aktivnosti - navodi se ujednom od pet zaklju~aka.Po~etak ju~era{nje sjedniceNSRS bio je najavljen za deset sa-ti, ali je najprije odgo|en za 11,potom za 13, ali ve} u 14 zakazanaje pauza od 15 minuta, a potom u16 sati pauza do 17 sati. Nakontoga uslijedile su konsultacijeunutar poslani~kih klubova.
V. STEVANOVI]
 NSRS: Do sino} trajale konsultacije
(Foto: M. Lugi})
Iz PDP-a ju~er su zamjerali{to se Vlada RS ni dan prije iste-ka roka koji je visoki predsta-vnik u BiH postavio za poni{te-nje zaklju~aka nije oglasila po-vodom toga. Pojedini poslanicizasjedanje entitetskog parlame-nta u prekidima komentirali su ikao svjesno odugovla~enje preddana{nji dan, kada istje~e rok zaizja{njavanje NSRS o Inckovomzahtjevu.
Svjesno odugovla~enje
„Avaz“ saznaje
Za{to je Dodikov {pijun izba~en iz MUP-a RS
Iako Radislav Jovi~i} tvrdi daza 18 godina policijske karijerenije imao nijednu mrlju u svomradu, demantiraju ga podaci dokojih je do{ao „Dnevni avaz“.On je, naime, i u MUP-u RS,dok su na njegovom ~elu bili mi-nistar Zoran \eri} i direktor po-licije Radomir Njegu{, na svakimogu}i na~in, a uz pomo} ta-da{njeg komandanta Specijalnejedinice Dragana Luka~a, opstru-irao rad tog ministarstva.I u to vrijeme, kao i danas, Jo-vi~i} je {pijunirao za premijeraRS Milorada Dodika.Posebno se to odnosi na speci-fi~ni dio zadataka koji su se u tovrijeme tek po~eli obavljati na pr-ostoru manjeg bh. entiteta -hap{enje optu`enih za ratnezlo~ine. Jovi~i} je, prema na{imsaznanjima, „provalio“ prvu akci-ju hap{enja osobe optu`ene za ra-tni zlo~in na podru~ju Tesli}a, ta-ko {to joj je dojavio {ta se spremai omogu}io joj bijeg.Njegu{ je tada proveo temelji-tu internu istragu, koja je pokaza-la da je Jovi~i} bio klju~ni igra~.Nakon toga direktor policije ga jesuspendirao, ali se on uz pomo}premijera RS Milorada Dodika ijo{ nekih utjecajnih osoba iz sigu-rnosnih struktura uspio „uvaliti“u SIPA-u. Upravo su oni zata{kaliovu aferu i poku{ali Jovi~i}a pri-kazati kao ~estitog policajca.Prvobitno je postavljen na pozi-ciju zamjenika komandira Specija-lne jedinice, a pro{le godine u se-ptembru Mirko Luji}, koji je izabr-an za direktora, postavio ga je nasvoju dotada{nju poziciju na~elni-ka Slu`be za operativnu podr{kuiako nije ispunjavao uvjete.A o tome da veza Dodika i Jo-vi~i}a nije povr{na, ve} mnogo du-blja, dovoljno govori Dodikovaizjava od prije dva dana da }e se po-brinuti za njegov budu}i status. Za-nimljivo je da niko od tamo{njihpoliti~ara, izuzev lidera SNSD-a,ne zna za Jovi~i}a te da su tek na-kon {to je smijenjen saznali da radiu SIPA-i.
 E. LATIF 
 \eri} i Njegu{: Opstruiran rad 
Jovi~i} omogu}io bijeg zlo~incu
Pri~a da sam u Zagreb otpu-tovao kako bih se sastao s ta-mo{njim premijerom Ivom Sa-naderom je dezinformacija.To je ju~er za „Dnevni avaz“izjavio Milorad Dodik, premijerRS i lider SNSD-a.- Niti sam planirao, niti samse sastao sa Sanaderom. Jesambio u Zagrebu, ali povodom dru-gih pitanja. Nije va`no koja suto pitanja, ali nisu vezana za Sa-nadera. To {to sam ja tamo radionije za javnost, to je moja priva-tna stvar - kazao je Dodik.Komentiraju}i zahtjev viso-kog predstavnika Valentina Incka(Inzko) da budu povu~eni za-klju~ci Narodne skup{tine RS oefektima nadle`nosti prenesenihs entiteta na nivo BiH, on je na-glasio da je to pitanje isklju~ivo zaNSRS. Na na{u konstataciju da suti zaklju~ci i potekli iz Vlade RS,na ~ijem je ~elu, dodao je da jeVlada ve} dala svoj stav o tome.- Zaklju~ci nisu antidejtonskiniti antiustavni i u njima nemanaznaka o unilateralnim potezi-ma. Naravno, stvari koje eventu-alno izazivaju pravne i politi~kenedoumice trebaju biti razja{nje-ne dijalogom, a ne ultimatumi-ma. To je moj i stav Vlade - rekaoje Dodik.O mogu}nosti da zaklju~ciNSRS budu poni{teni upotre-bom bonskih ovlasti ka`e da nerazmi{lja.- Mi danas (ju~er, op. a.) sta-vljamo ta~ku na to pitanje. Pri-mjenu bonskih ovlasti smatramnepotrebnom i neprihvatljivom.Ta ovla{tenja nisu dio Dejto-nskog sporazuma i ona su su-mnjiva od samog uvo|enja. Tupraksu treba prekinuti, jer nedo-pustivo je da se takve ovlasti upo-trebljavaju u demokratskoj ze-mlji, pogotovo ne prema jednomnjenom parlamentu - zaklju~io jeDodik.
S. [KULETI]
Premijer manjeg bh. entiteta
Nisam se sastaosa Sanaderom
Jesam bio u Zagrebu, ali povodomdrugih pitanja, ka`e Dodik 
 Dodik: Privatna stvar 
Dodik je potvrdio da seuzburkana politi~ka atmosferanije odrazila na raniji plan da sa-stanak prudske trojke, odnosnonjegov susret s liderima SDA iHDZBiH Sulejmanom Tihi}emi Draganom ^ovi}em, budeodr`an 14. juna u Banjoj Luci.Nije `elio prejudicirati temesastanka, dodav{i da }e biti go-vora o svim aktuelnim pitanji-ma.
Bez odraza na dogovor trojke
Milorad Dodik za Tanjug
Ovlasti na koje se Inckopoziva su imaginarne
Premijer manjeg bh. entitetaMilorad Dodik izjavio je ju~er zaTanjug da RS nema namjeru odu-stati od primjene svojih na-dle`nosti na osnovu Dejtonskogsporazuma, niti }e dozvoliti daone budu prenesene na nivo BiH,kako to zahtijeva visoki predsta-vnik Valentin Incko (Inzko).Dodik je to izjavio dan uo~iisteka roka, 11. juna, koji je Inckopostavio pred Narodnu skup{tinuRS da ukine svoje zaklju~ke koji-ma se tra`i preispitivanje entite-tskih nadle`nosti prenesenih nadr`avni nivo.Na pitanje ko }e se poslije iste-ka roka na}i u problemu, premi-jer RS odgovorio je da to, svaka-ko, ne}e biti RS.- RS ima sjajne opcije i uslu~aju da Incko ukine zaklju~keSkup{tine. RS }e ih, svakako, pri-mjenjivati, a zaklju~ci }e, kada vi-soki predstavnik ode iz zemlje,biti ponovo usvojeni i tada ne}eimati ko da ih ukida - rekao jeDodik.On je uvjeren da su prava iovlasti na koje se Incko poziva„imaginarni“, jer ne postoje uDejtonskom sporazumu.
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,11. juni/lipanj 2009.
3
 Pi{e: Sead NUMANOVI] (seadn
@
 avaz.ba)
SramotaEvropljana!
Ako su spremni sada popustiti pred bahato{}unekakvih jovi~i}a i |onki te njihovih nalogodavaca,onda pristaju biti i njihovim `rtvama
Smjena dvojice „pandura“ izazvala je pravu buru u Bosni i Her-cegovini.Radislav Jovi~i} i Himzo \onko smijenjeni su nakon {to su pri-bavljeni neoborivi dokazi da su se debelo ogrije{ili o zakon, ali i no-rme koje va`e u ovoj zemlji. Obojica su naprosto privatizirala poli-cijsku slu`bu!I umjesto da se ekspresno suo~e sa zakonskim posljedicama, nadnjihovim hudim sudbinama se lamentira, oni u maniru okorjelihkriminalaca bljuju vatru punu la`i optu`uju}i i napadaju}i one kojisu u cijelom ovom ra{omonu `rtve!Nekoliko problema iz epizode smjene dvojice policajaca sasvimjasno se vidi: U`asno stanje bezakonja i nemorala u strukturamakoje su na{im novcem pla}ene da se bore protiv kr{enja zakona. I\onko, a posebno Jovi~i}, u najgorem obliku su eksponenti poli-ti~ke mafije koja godinama svojim prljavim rabotama uni{tava ovudr`avu.BiH je suvi{e slaba da se sama mo`e suprotstaviti ru{ila~kom po-hodu Milorada Dodika.Tu na scenu stupa me|unarodna zajednica. I odmah pada naispitu!Da je ovaj skandal izbio prije pet godina, recimo, u policiji i okonje sve bi se treslo!Sada, samo OHR ~vrsto brani svoj stav. Ve}ina evropskih amba-sadora prosto se utrkuje da poljubi ruku lakta{kom provincijalcu,mrko gleda na Incka (Inzko) i na vrlo kratkoj uzici dr`i bezubi EU-FOR i jo{ gori EUPM.Manifestiraju}i spremnost na „kompromis“ tamo gdje ga ni u komslu~aju ne smije biti, predstavnici EU pokazuju najlo{iji primjer svograda i {alju vrlo opasnu poruku koje, nadati se, nisu svjesni! Jer, ako su spremni sada popustiti pred bahato{}u nekakvih jo-vi~i}a i |onki te njihovih nalogodavaca, onda pristaju biti i njiho-vim `rtvama! A nas vuku sa sobom u cijeli haos koji iz ko zna kojihrazloga sve vi{e generiraju.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
ZLO^INAC MLADI]
Svjetski ekskluziv Bakira Had`iomerovi}a
Razobli~ene
la`i Beograda!
Serijom videozapisa dokazano da se srebreni~ki kasapin slobodno{eta po Srbiji, ali i RS
[ta }e sada re}i Boris Tadi}
U vrlo dramati~noj sino}njojvanrednoj emisiji „60 minuta“, ur-ednik i autor Bakir Had`iomerovi}vi{e nego dokumentirano je doka-zao da zvani~ni Beograd, s komple-tnom infrastrukturom, ne samo dane `eli uhapsiti najtra`enijeg ra-tnog zlo~inca nego se on slobodno iponosno {eta i pjeva na javnimmjestima diljem Srbije.Snimci gdje srebreni~ki kasa-pin Mladi} prisustvuje sahranisvoje k}erke Ane te desetominutniprilog o njegovim „pjeva~kim“ na-stupima u raznim kafanama, mor-alni su {amar re`imu u Beogradu,ali i Banjoj Luci.Obavje{tajne i propagandnela`i o tobo`njim plasti~nim oper-acijama, skrivanju po manastiri-ma ili odlasku u Rusiju bili su sa-mo izgovor da Beograd ne izvr{isvoje obaveze prema Me|unaro-dnom sudu u Hagu.Vjerovati je, me|utim, da na-kon sino}nje emisije i prezentira-nog materijala, iz kojeg se lako dazaklju~iti da su obavje{tajneslu`be i srbijanske vlasti sve vri-jeme znale gdje se on kre}e, nizvani~ni Beograd vi{e nema kud -najtra`eniji ratni zlo~inac Mladi}odmah mora biti uhap{en!Sino}nja izjava {efa kancelarijeza saradnju s Ha{kim tribunalomDu{ana Ignjatovi}a da on, tobo`e,ne zna gdje se Mladi} krije jeste no-va uvreda za `rtve genocida u BiH. Jednostavno, beogradska vlastvi{e nema prostora za nove la`iprema glavnom ha{kom tu`iocuSer`u Bramercu (Serge Bramme-rtz) i `rtvama Milo{evi}evog iKarad`i}evog kolja~a.
 Had`iomerovi}: Veliki  profesionalni podvig @rtve su sino} s ljutnjom i jedom gledale kako se zlo~inac Mladi} veseli S jedne od svadbi: Mladi} u kolu
(Foto: „60 minuta“)
 Kasapin to~i rakiju: Veselje umjesto skrivanjaSino} su bh. gra|ani sjedili pred TV ekranima
(Foto: F. Fo~o)

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ivan Lacosta Markotic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->