Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 4949, 22.6.2009]

Dnevni avaz [broj 4949, 22.6.2009]

Ratings: (0)|Views: 256|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
Zlo~inci:Projekt pravnih eksperata
24+-72.,#,75'&1-#<+<#67 $72416+815+#
„Avaz“ saznaje:Propao raniji poziv Vlade
/7,'<+018+0''241&#6+-1/2#0+,#"
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
ponedjeljak, 22. 6. 2009.
Sarajevo
Godina XIV
Broj 4949
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
 Pre`ivjeli su polo`ili cvije}e na grobnicama na Mehkim Brdima, kod {tale Tuzlaka i tunela u Miljevini 
(Foto: A. Bajramovi})
 
alino vi
Godi{njica zlo~ina u simbolu zla i progona
Ubice jo{ slobodno `ive
Ministar Bevanda pred razgovore u Be~u
FINANSIJSKA POMO]
O~ekuju se ocjene o tome jesu li predlo`ene mjere {tednje dovoljne za sklapanje stand-by aran`mana
Za sve {to bude od danas pa nadalje, ne smatram se odgovornim, ka`e Bevanda
EUROKUPOVI
Janjo{pri`eljkujeGalatasaraj
   6   5 .  s   t  r  a  n  a
M
inistri finansija danas}e se u Be~u sastati s pr-edstavnicima MMF-ai Svjetske banke, na-kon ~ega }e se dati ocjena jesu lipredlo`ene mjere {tednje dovo-ljne za sklapanje stand-by ar-an`mana s na{om dr`avom.Uo~i sastanka, izme|u SDA iHDZBiH do{lo je do nesuglasicau pogledu budu}e saradnje sovom institucijom.- Posljednjih dana ne znam {tase de{ava, sve je okrenuto naopa-~ke, ka`e Bevanda.
 3. strana
10. strana
   4 .  s   t  r .
Opozicija protiv kontramjera
 Incko: I danas ga o~ekuju u Banjoj Luci 
Bonske ovlasti:^eka se sastanak stranaka iz RS
 2. strana
   9 .  s   t  r  a  n  a
7#4#0 /#05#//(
NL
72'6.,#.#5'21.+6+-#
 
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,22. juni/lipanj 2009.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
Uzimali ogroman novac upisom vi{ka studenata?
 - Obrazovanje je stub opstanka sva- kog naroda. Posljednje mjesto gdje bi tre-bala biti korupcija, pretvorilo se zapravo u najkorumpiraniju oblast uz medicinu. I kako sada nekome suditi? Nemamo vi{ka profesora, ako ove po{aljemo u zatvor, ko }e onda predavati? To je problem, tim vi{e {tonove generacije i ne `ele studirati. No u svakom slu~aju pohvala SIPA-i na akciji, i da se okon~a pravdom i za studente i za obrazo- vanje u ovoj zemlji.
(aspire)
PORTAL - komentar dana
Predsjednica Udru`enja „Pokr-et majki enklava Srebrenica i @epa“Munira Suba{i} pozdravila je ono{to je prekju~er uradio visoki pre-dstavnik Valentin Incko (Inzko).- On je uspio sprije~iti antide-jtonsko djelovanje, a kako }emoto ~initi kad on ode iz na{e ze-mlje. Ostat }emo na ledini i nemo`emo se boriti sami sa inicija-torima suludih ideja - izjavila jeSuba{i} prilikom ju~era{nje po-sjete Memorijalnom centru Po-to~ari.Ona je dodala da je Incko tre-bao biti i energi~niji u sankcioni-ranju pojedinaca iz RS.- U Ustav treba ugraditi odre-dbu o zabrani antidejtonskog dje-lovanja. Prethodni visoki pre-dstavnik Miroslav Laj~ak skoroda je od RS stvorio dr`avu, a to netreba dozvoliti. Podr`avamo Inc-ka i zahtijevamo da OHR ostaneu BiH dok se sva pitanja u vezi sna{om dr`avom ne defini{u naputu ka EU - rekla je Suba{i}.Premijer RS i lider SNSD-aMilorad Dodik najavio je odmahnakon odluke visokog predsta-vnika Valentina Incka (Inzko) oponi{tenju zaklju~aka Narodneskup{tine RS od 14. maja da }e sa-zvati sastanak lidera stranaka izmanjeg bh. entiteta „u vezi sa no-vonastalom situacijom“, ali do si-no} nije bilo poznato kada bi tajsastanak mogao biti odr`an.
Tema nepoznanica
Vi{e na{ih sagovornika iz stra-nka u RS potvrdili su nam da ni-su dobili pozive za sastanak kojije Dodik najavio, dok nam je uSNSD-u re~eno da se taj susreto~ekuje u toku sedmice. Tako|er,bilo je govora i o tome da bi stra-na~ki ~elnici mogli razgovarati upauzi dana{nje sjednice NSRS.No, ostaje nejasno {ta }e biti temaskupa, te ho}e li se govoriti i o na-vodnom planu B, odnosno rea-kciji na upotrebu bonskih ovlasti.[ta se `eli posti}i najavljenimsastankom nepoznanica je i zavi{e stranaka u RS, pa tako i PDP-u ~iji je lider Mladen Ivani}.- Mi }emo u~estvovati na timrazgovorima, ali pod uvjetom danam se ka`e {ta se od toga o~eku-je. Samo sjedenje, radi sjedenja jebesmisleno i mislim da ono pre-dstavlja vi{e zabavu za javnost ne-go {to ima konkretne politi~keposljedice. Obaveza SNSD-a je daka`u {ta od nas o~ekuju - rekao jeIvani} za „Dnevni avaz“.Naglasio je kako ne zna da lipostoji i da li navodni plan B po-drazumijeva izvjesne kontramje-re.- Nikome nije od koristi ulazi-ti u sukob s me|unarodnim insti-tucijama i ja mislim da nema ne-kog posebnog razloga da se u ta-kav sukob uop}e i ulazi - za-klju~uje Ivani}.
Sulude ideje
Bude li pozvan, i lider Demo-kratske partije Dragan ^avi} pri-sustvovat }e sastanku.- Ali, bude li rije~i o mjeramakoje zna~e produbljivanje krize, jase sa njima ne}u slo`iti niti ih po-dr`ati. Nikakve kontramjere nemogu promijeniti stvari nabolje,mogu ih samo u~initi gorima. Teideje su sulude, to je van svake pa-meti. SNSD mo`e kontramjere do-nijeti na organima stranke i iznijetisvoj stav, ali ne mora zna~iti da }etaj stav podr`ati i ostali - rekao namje ^avi}.
S. [KULETI]
Visoki predstavnik EU za va-njsku politiku i sigurnost HavijerSolana (Javier) podr`ao je odlukuvisokog predstavnika ValentinaIncka (Inzko) da poni{ti za-klju~ke Narodne skup{tine RS oefektima prijenosa nadle`nosti saRS na institucije BiH. Solana jeocijenio da su zaklju~ci NSRS ne-prihvatljivi.- U potpunosti podr`avamodluku Inca da iskoristi bonskaovla{tenja kako bi poni{tio za-klju~ke Narodne skup{tine RS. Tizaklju~ci su neprihvatljivi. Svi na-pori su ulo`eni da do toga nedo|e, ali to je bilo jedino mogu}erje{enje - navodi se u Solaninomsaop}enju, objavljenom na web-stranici visokog predstavnika EU.Solana je naglasio kako se li-deri BiH sada moraju usredsredi-ti na neophodne napore da bi ze-mlju vratili na put evropskihintegracija i da se „vi{e ne smijegubiti vrijeme“.
S. [.
Nakon odluke visokog predstavnika
Solana: Ukidanje zaklju~akaNSRS bilo je jedino rje{enje
Stranka demokratske akcije(SDA) smatra da je odluka viso-kog predstavnika o poni{tenjuneustavnih i antidejtonskih za-klju~aka Narodne skup{tine RS(NSRS) nepotpuna i pravno ne-dosljedna. U saop}enju SDA na-vodi se da je visoki predstavnikutvrdio da su institucije RS do-no{enjem ovakvih zaklju~aka pr-ekr{ile Dejtonski sporazum i Us-tav BiH, ali nije sankcionirao ta-kvo djelovanje.Dodaje se da je zaklju~cimaNSRS svjesno prekr{ila Dejto-nski sporazum, posebno UstavBiH, pozivaju}i na blokiranje ra-da Parlamenta BiH, osporila pra-vnu valjanost i obavezuju}i kara-kter odluka Ustavnog suda BiH isebi pripisala ulogu bh. instituci-ja u pravcu preuzimanja na-dle`nosti dr`ave BiH.Zato je, smatraju u SDA, oba-veza visokog predstavnika bila ida sankcionira odgovorne za do-no{enje ovakvih zaklju~aka.- Na ovaj na~in, i sam OHRpokazao je neprincipijelnost i ne-dosljednost u provo|enju i za{titiDejtonskog sporazuma. Ozbiljnoje doveden u pitanje integritetme|unarodne zajednice, daju}ipravo ostalima u BiH da kr{e Us-tav i Dejtonski sporazum bez ika-kvih sankcija - navodi se u sa-op}enju SDA.U SDA se pitaju ~emu uop}eslu`e zakoni ako su politi~ari iz-van njih i mogu ih nesmetanokr{iti znaju}i da ne}e biti ka`nje-ni.- Ovaj slu~aj najjasnije poka-zuje da institucije BiH nemajupotrebne nadle`nosti, niti moguza{tititi pravni poredak dr`ave i{ta bi se desilo ako bi OHR biozatvoren prije nego {to budu pro-vedene neophodne ustavne refor-me - navodi se u saop}enju SDA.
SDA od Incka tra`i sankcije za odluke NSRS
OHR nedosljedan u za{titiDejtonskog sporazuma
Ozbiljno je doveden u pitanje integritet me|unarodne zajednice, smatra SDA
Centrala SDA: Upu}ene o{tre kritike OHR-u Dodik: Kada }e reagiratiIvani}: Zabava za javnost^avi}: Produbljivanje krize
Predsjednik Srpske radikalnestranke RS Milanko Mihajlicaizjavio je nakon sjednice Glavnogodbora SRS-a u Banjoj Luci da jenjegova stranka spremna da sapoliti~kim partijama sa kojim jeizglasala sporne skup{tinske za-klju~ke postigne dogovor o da-ljnjim potezima manjeg entiteta.- SRS ne}e mijenjati svoj stavo zaklju~cima i smatra da se Par-lament RS treba izjasniti o odlucivisokog predstavnika u BiH - re-kao je Mihajlica i dodao kako odSNSD-a o~ekuje da iza|e sa ja-snim stavom.
SRS: Izjasniti se o Inckovoj odluci
Priliku da se izjasne o Incko-voj odluci imat }e danas i poslani-ci NSRS. Ranije uvr{tena ta~ka31. sjednice Skup{tine koja seodnosi na zauzimanje stava povo-dom zahtjeva visokog predstavni-ka da Parlament suspendira spor-ne zaklju~ke, iz proceduralnih ra-zloga nije mogla biti povu~ena sdnevnog reda, jer to mo`e u~initisamo njen predlaga~ - predsje-dnik NSRS Igor Radoji~i}.Poslanici entitetskog parla-menta danas o~ekuju i dolazakvisokog predstavnika na sjedni-cu, na kojoj se Incko, nezva-ni~no saznajemo, ne namjeravaobra}ati.
 @. R. - V. S.
Danas sjednica NSRS
Munira Suba{i} ju~er u Poto~arima
Incko sprije~io antidejtonsko djelovanje
BONSKE OVLASTI
^eka se sastanak lidera stranaka u RS
Opozicija protivkontramjera
Ne zna se kada }e biti sazvan susret, najavljen poslije Inckove odluke
Nikome nije od koristi ulaziti u sukob s me|unarodnim institucijama, ka`e Ivani}
 
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,22. juni/lipanj 2009.
3
 Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic
 avaz.ba)
Pre`ivjeli suzaboravljeni
Tu`no je, ali danas je sigurno da }e pre`ivjele, njihovu~ast i ideale ~uvati samo oni koji su s njima braniliBiH. Oni }e uz godi{njice zlo~ina oplakivati mrtve
Ne postoji, ~ini se, dan u kalendaru, kada se na stranicama ov-da{njih dnevnih novina ne pojavi vijest o obilje`avanju neke ratnegodi{njice koja, uglavnom, predstavlja sje}anje na poginule borce,ali i vra}a uspomene na te{ke ratne dane kroz koje su zajedno pro{libranioci dostojanstva BiH.Sje}anje na poginule branioce Kula Grada... Uspomena na hero-je Cerske... Godi{njica formiranja Prve tuzlanske brigade... Obi-lje`avanje 17. godi{njice formiranja Druge brdske brigade Prvogkorpusa, sje}anje na 172 poginula borca...Ako je i{ta zajedni~ko svim ovim okupljanjima onda je to oporaspoznaja o stvarnosti koju `ive nekada{nji borci, ali i porodice nji-hovih poginulih saboraca. Toliko godina poslije rata, ova populacijaje najugro`enija i najvi{e poni`ena. Koliko se o njima halapljivadr`ava brine, pokazali su nedavno protesti pred zgradom Vlade Fe-deracije BiH.Pred ljude koji su dijelove svog tijela dali za BiH i jo{ ostali gla-dni, nisu smjeli iza}i vlastodr{ci u odijelima koja ko{taju koliko nji-hova dvogodi{nja primanja.U posljednjih desetak godina niko nije imao toliko sabura za pr-obleme s kojima se dr`ava susretala kao {to su ga imali borci ArmijeBiH. Istovremeno, niko kao ti borci nije bio toliko javno poni`avan.Pa zar branitelj BiH u kolicima mora iza}i na ulicu da tra`i svojaprava? Mora li borac bez ruke spu{tati na cestu svoju ~ast.Na`alost, da. Ali, dokle vi{e?Kako je mogu}e da se dignitet pre`ivjelih masovno gazi predo~ima bh. javnosti, a da oni koji su dr`avu krali dok su ovi ratovalibudu za{ti}eni.Tu`no je, ali danas je sigurno da }e pre`ivjele, njihovu ~ast i idea-le ~uvati samo oni koji su s njima branili BiH. Oni }e uz godi{njicezlo~ina oplakivati mrtve i sje}ati ih se.
Komentar dana
www.dnevni avaz.ba
PORTAL
A
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 79.017 posjetilaca.
B
 Pitanje: Kako ocjenjujete dosada{nji anga`man visokog predstavnika Valentina Incka?
FINANSIJSKA POMO]
Bevanda pred razgovore u Be~u
U aran`man sa MMF-om
upetljala se politika
Odbijanje aran`mana ravno samoubistvu
Za bilo kakve negativne posljediceneka odgovara onaj ko }e kreirati druga rje{enja mimo MMF-a
C
Pred dana{nji sastanak u Be~us predstavnicima Me|unarodnogmonetarnog fonda (MMF),izme|u SDA i HDZBiH do{lo jedo nesuglasica u pogledu budu}esaradnje s ovom institucijom.- Istina je da su se pojaviliodre|eni problemi. Do ministra fi-nansija FBiH Vjekoslava Bevandedo{le su informacije da budu}i fede-ralni premijer Mustafa Mujezinovi}ide u Be~ sa stavom da ne prihvatistand-by aran`man i MMF kao ele-ment nekog bajpasa za sre|ivanjestanja u FBiH. Prema tim informa-cijama, MMF bi bio odba~en kaopartner, jer navodno postavljaju pu-no uvjeta. Bilo bi neozbiljno da mi-nistar Bevanda ima jedan, a Mujezi-novi} drugi stav o cijeloj situaciji -izjavio je ju~er „Avazu“ predsjednikHDZBiH Dragan ^ovi}.On je rekao da je, u me|uvre-menu, razgovarao s liderom SDASulejmanom Tihi}em kako bi vi-dio „ho}emo li imati isti nastupvezano za MMF“.- On mi je potvrdio da je stavSDA ~vrst da se podr`i suradnjasa MMF-om. Bitno je da bar SDAi HDZ imaju zajedni~ki stav. Ne-ki poku{avaju ubaciti klin - rekaoje ^ovi}, koji vjeruje da se iza sve-ga kriju igre SBiH.No, ako je suditi prema rije~ima~elnika SDA, problema i dalje ima.- Na sjednici Predsjedni{tvaSDA izneseni su prijedlozi da sepoku{a kroz pregovore sa MMF-om osigurati da bora~ke i socija-lne populacije, dakle, `rtve ratabudu koliko je mogu}e za{ti}ene ida se u raspodjeli tih sredstava testope u odnosu na njih smanje.To ne poga|a toliko HDZBiHkoliko nas. Vjerovatno }emo miimati sli~ne stavove, ali ne morazna~iti da }e biti identi~ni. Mi seovdje moramo potruditi da se bo-ra~ke i socijalne populacije za{ti-te i po cijenu da ne bude sporazu-ma sa MMF-om - rekao je Tihi}.On je dodao da }e kona~naodluka o tome ho}e li SDA po-dr`ati saradnji sa MMF-om bitidonesena nakon sastanka u Be~u.Mujezinovi} je, tvrdi Tihi}, do-bio zadatak da na dana{njem sa-stanku poku{a {to vi{e za{tititiborce i neratne invalide.
 F. VELE
Ministri finansija svih nivoabh. vlasti danas }e se Be~u sastatis predstavnicima Me|unarodnogmonetarnog fonda (MMF) i Svje-tske banke, nakon ~ega }e MMFdati ocjenu jesu li predlo`enemjere {tednje dovoljne za sklapa-nje stand-by aran`mana s na{omdr`avom.
Finansijski slom
Federalni ministar finansijaVjekoslav Bevanda na tom susre-tu iznijet }e argumente o ukida-nju ~lana 4. interventnog zakona,kojim su bila predvi|ena smanje-nja izdvajanja za RVI, neratneinvalide i civilne `rtve rata, odno-sno u{teda od 33,5 miliona mara-ka.- Taj novac }emo u{tedjeti do-datnim kresanjem tro{kovaadministracije i teku}ih transfe-ra. Na{om ra~unicom na taj na~in}emo zakrpiti rupu od 33,5 milio-na KM, ali ne znam ho}e li to bitiprihva}eno - rekao je Bevanda za„Dnevni avaz“.Ministar nije `elio prejudicir-ati ishod dana{njeg sastanka uBe~u potcrtavaju}i kako je on sasvojim saradnicima profesiona-lno odradio posao.- Ali, ~ini se da se politika upe-tljala u sve ovo. Zato, za sve {tobude od danas pa nadalje, niti sesmatram odgovornim niti `elim otome govoriti. Jednostavno, po-sljednjih dana ne znam {ta sede{ava, sve je okrenuto nao-pa~ke... - naglasio je Bevanda.On isti~e da je njegov stav otome {ta }e biti s FederacijomBiH ako ostane bez stand-by ar-an`mana sa MMF-om odavno po-znat: „Bio bi to finansijski slom,odnosno to bi bilo ravno samou-bistvu“. Uz to, FBiH bi do okto-bra ostala bez novca u bud`etu.
Interes dr`ave
No, dodaje Bevanda, „ima iljudi koji tvrde da ima i drugihrje{enja mimo MMF-a“.- [to ta rje{enja ve} nisu ponu-dili i proveli? Ve} dvije godineslu{amo pri~u o jedinstvenom re-gistru, o uvo|enju reda... Ali, nepostoji spremnost da se taj reduvede. Ministarstvo finansija i jakao ministar uradili smo sve ona-ko kako treba u najve}em intere-su dr`ave. Za bilo kakve drugeishode i negativne posljedice ne-ka odgovara onaj ko }e kreirati tadruga rje{enja koja ne uklju~uju inovac MMF-a - poru~io je Beva-nda.
S. [KULETI]
 Bevanda: Sve se okrenulo naopa~ke
Federalni ministar finansijapotcrtao je kako je FBiH u dubi-ozi s padom prihoda od 18,5 po-sto, te da stand-by aran`man saMMF-om nema alternativu.- Svi znaju da je globalna eko-nomska kriza, a mi se pona{amokao da ne vidimo {ta se de{ava usvijetu i da su pokleknule i punoja~e ekonomije u okru`enju. Ne-mamo solidarnost eurozone i na-ma su sredstva MMF-a jediniizlaz. To je moje mi{ljenje. A,mo`da ja i ne znam raditi svoj po-sao. Izgleda da ima puno njih ko-ji to znaju bolje raditi pa neka po-nude rje{enja i snose odgovorno-st za njih - rekao je Bevanda.
Jedini izlaz
Uo~i sastanka o stand-by aran`manu
Nesuglasice izme|u SDA i HDZBiH?
^ovi}: Neki poku{avaju ubaciti klin
Javnost podijeljena okoInckovog anga`mana
A) Zadovoljavaju}i, ni{ta se nije promijenilo 34%B) Lo{ 33%C) Neo~ekivano dobar 33%

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->